РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ, УПРАВЛІННЯ ТА ОЦІНКИ НАУКОМЕТРИЧНИХ СУБ’ЄКТІВ

Заголовок (російською): 
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ
Заголовок (англійською): 
DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODEL OF SCIENTOMETRIC SUBJECTS REPRESENTATION, MANAGEMENT AND EVALUATION
Автор(и): 
Миронов О.В.
Білощицький А.О.
Автор(и) (англ): 
Myronov Oleksii
Biloshchytskyi Andrii
Ключові слова (укр): 
наукометричні суб’єкти; публікації; цитування; оцінка рейтингу
Ключові слова (рус): 
наукометрические субъекты; публикации; цитирования; оценка рейтинга
Ключові слова (англ): 
scientometric subjects; publications; citation; rating assessment
Анотація (укр): 
Однією зі складових оцінок діяльності ВНЗ у всьому світі є визначення узагальненого показника якості та результатів наукових досліджень окремого вченого, кафедри університету і вищих навчальних закладів в цілому. У сучасному світі інформаційних технологій саме множина публікацій, які доступні у web-просторі, дозволяє оцінити науковий рівень досліджень. Проте, відсутність єдиних вимог та стандартів до розміщення та управління науковими працями створює реальні перешкоди на шляху до якісної оцінки результатів діяльності наукометричних суб’єктів. Вирішення даної проблеми потребує: по-перше, визначення основних сутностей суб’єктів наукометрії та зв’язків між ними; по-друге, створення належного ступеня формалізації процесів управління науковими публікаціями на різних етапах їх обробки; по-третє, кінцевим етапом розробки моделі є створення глобальної бази даних вчених, наукових публікацій, наукових журналів, закладів для визначення рейтингу цитованості та популярності вищезгаданих суб’єктів. В роботі було розроблено модель представлення науково-публіцистичного контенту в мережі Інтернет, на основі якої запропоновано систему стандартизації вимог до науково-публіцистичних робіт. Окрім того, проведено аналіз та математичний опис моделі механізму оцінки наукової діяльності наукометричних суб’єктів, процесу їх оцінювання та середовища, в якому зазначений процес відбувається.
Анотація (рус): 
Одной из составляющих оценки деятельности вузов во всем мире является определение обобщенного показателя качества и результатов научных исследований отдельного ученого, кафедры университета и высших учебных заведений в целом. В современном мире информационных технологий именно множество публикаций, которые доступны в web-пространстве, позволяет оценить научный уровень исследований. Однако, отсутствие единых требований и стандартов к размещению и управлению научными трудами создает реальные препятствия на пути к качественной оценке результатов деятельности наукометрических субъектов. Решение данной проблемы требует во-первых: определение основных сущностей субъектов наукометрии и связей между ними, во-вторых: создание надлежащей степени формализации процессов управления научными публикациями на разных этапах их обработки, в-третьих: конечным этапом разработки модели является создание глобальной базы данных ученых, научных публикаций, научных журналов, заведений для определения рейтинга цитируемости и популярности вышеупомянутых субъектов. Разработана модель представления научно-публицистического контента в сети интернет, на основе которой предложена система стандартизации требований к научно-публицистическим работам. Кроме того, проведен анализ и математическое описание модели механизма оценки научной деятельности наукометрических субъектов, процесса их оценки и среды, в которой указанный процесс происходит.
Анотація (англ): 
One of the universities’ rating components in the world is the definition of a generalized indicator of quality and results of individual research scientists, university departments and higher education institutions as a whole. In today's world of information technology there is a set of publications that are available in the web-space, to evaluate the level of scientific research. However, the lack of uniform standards and requirements for placement and management of scientific work creates real obstacles to the qualitative assessment of scientometric subjects’ performance. Solving this problem requires firstly, identifying key actors of scientometric entities and relations between them, secondly, creating a proper degree of formalization of scientific publications management in various stages of processing, thirdly, the final step is to create global database of scientists, scientific publications, scientific journals, institutions for citation ranking and popularity of the aforementioned entities. The paper was developed a model of presenting scientific and journalistic content on the Internet, which includes the system of requirements standardization for scientific and publication work. In addition, the analysis and mathematical description of the scientometric evaluation mechanism model of scientific subjects, the process of assessment and the environment in which this process occurs.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 23, 2015
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 23, 2015
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
18 Июнь 2015
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

 

 1. Миронов О.В. Управління інформаційною системою розміщення наукових публікацій в мережі інтернет [Текст] // XII міжнародна наукова конференція «Управління проектами у розвитку суспільства». 2015. –179 с.
 2. Бурков, В.Н., Белощицкий, А.А., Гогунский, В.Д. Параметры цитируемости научных публикаций в наукометрических базах данных [Текст] // Управління розвитком складних систем. – 2013. – № 15. –134 с.
 3. Філіпова Л.Я., Шелестова А.М. Інформаційне моделювання контенту університетського веб-сайту: загальні принципи та методика [Текст] // Вісник книжкової палати. – № 3. – 2014. –3 с.
 4. Миронов О.В. Розробка моделі представлення контенту наукових публікацій у web-просторі [Текст] //
  II міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій». – 2015. – 66 с.
 5. Бушуєв, С.Д., Білощицький, А.О., Гогунський, В.Д. Наукометричні бази: характеристика, можливості і завдання [Текст] // Управління розвитком складних систем. – 2014. – № 18. –145 с.
 6. Шеннон К.Е. Работы по теории информации и кибернетике / К.Е. Шеннон: под ред. Р.Л. Добрушина,
  О.Б. Лупанова. – М.: Иностранная литература, 1963. – 832 с.
 7. Керносов М.А. Математическая модель контента информационно-аналитической системы [Текст] // Бионика интеллекта. – 2013. – №1(80). – С. 54-61.
 8. Codd. E.F. Providing OLAP (On-Line Analytical Processing) to User-Analysts: An IT Mandate / E.F. Codd, S.B. Codd, C.T. Salley. – Hyperion Solutions Corporation. – 1993. – 24 p.
 9. Белощицкий А.А. Управление проблемами в методологии проектно-векторного управления образовательными средами [Текст] / А. А. Белощицкий // Управління розвитком складних систем. – 2012. - No 9. – С. 104 – 107.
 10. Оборський Г.О. Стандартизація і сертифікація процесів управління якістю освіти у вищому навчальному закладі [Текст] / Г.О. Оборський, В.Д. Гогунський, О.С. Савельєва // Тр. Одес. политехн. ун-та. – Вып. 1(35).
   – 2011. – С. 251 – 255.
References: 

 

 1. Myronov, Oleksii (2015). Information system management of allocation of scientific publications on the Internet. XII International Conference "Project Management in the development of society", 179.
 2. Burkov, Vladimir, Biloshchytskyi, Andrii, & Gogunsky, Victor (2013). Parameters citation of scientific publications in scientometric databases. Management of Development of Complex Systems, (15), 134-139.
 3. Philipova, L.Ya., & Shelestova, А.M. (2014). Information Modeling of University’ website content: General Principles and Methods. Bulletin of the Book Chamber. (3), 3.
 4. Myronov Oleksii (2015). Developing a representation model of the content of scientific publications in the web-space. II International scientific-practical conference "Management of technologies development", 66.
 5. Bushuyev Sergii, Biloshchytskyi Andrii, & Gogunsky Victor (2014). Scien tometric database: characteristics, opportunities and challenges. Management of Development of Complex Systems, (18), 145.
 6. Shannon, K.E. (1963). Work on the theory of information and cybernetics. Moscow: Foreign Literature [in Russian].
 7. Kernosov, М.А. (2013). Mathematical model of the content of information-analytical system. Intelligence Bionics, 1(80), 54-61.
 8. Codd, E.F., (1993). Providing OLAP (On-Line Analytical Processing) to User-Analysts: IT Mandate Hyperion Solutions Corporation [in English].
 9. Beloshchitskii, Andrei (2012). Management problems in the methodology of design and vector control education environments. Management of Development of Complex Systems, (9), 104–107.
 10. Oborskii, G.О. (2011). Standardization and certification processes of education quality management in higher education institution. Odessa polytechnic institute, 1(35), 251–255.