ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ КЕРІВНИКА ПРОЕКТУ

Заголовок (російською): 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА
Заголовок (англійською): 
EMOTIONAL INTELLIGENCE OF THE PROJECT MANAGER
Автор(и): 
Бушуєв С.Д.
Русан Н.І.
Автор(и) (англ): 
Bushuyev Sergiy
Rusan Nadiia
Ключові слова (укр): 
емоційний інтелект (EQ); моделі; емоції; компетенції; IQ
Ключові слова (рус): 
эмоциональный интеллект (EQ); модели; эмоции; компетенции; IQ
Ключові слова (англ): 
emotional intelligence (EQ); models; emotions; competence; IQ
Анотація (укр): 
Завдання, які стоять перед керівниками, припускають вміння здійснювати активний пошук необхідної для прийняття рішень інформації; розпізнавати емоційні стани співрозмовника, адекватно інтерпретувати зміст отриманих відомостей з урахуванням їх характеру, ступеня повноти і достовірності, наявність «прихованого змісту», спроб маніпуляції і т. д. Керівник проекту повинен бути в змозі так взаємодіяти зі своїми партнерами, підлеглими, щоб досягати намічених цілей, отримати необхідний ефект (зміна поведінки, думок, відносин і т. д.). Таким чином, здібності керівника розпізнавати та інтерпретувати емоції, що виникають в процесі діяльності, використовувати їх для розв'язання управлінських завдань визначають специфіку проблемного поля нашого дослідження. Можливість підвищення ефективності управлінської діяльності проектного менеджера через розвиток емоційного інтелекту відкриває нові перспективи інноваційного розвитку ділового співтовариства в цілому.
Анотація (рус): 
Задачи, стоящие перед руководителями, предполагают умение осуществлять активный поиск необходимой для принятия решений информации; распознавать эмоциональные состояния собеседника, адекватно интерпретировать содержание полученных сведений с учетом их характера, степени полноты и достоверности, наличия «скрытого смысла», попыток манипуляции и т. д. Руководитель проекта должен быть в состоянии так взаимодействовать со своими партнерами, подчиненными, чтобы достигать намеченных целей, получить необходимый эффект (изменение поведения, мыслей, отношений и т. д.). Таким образом, способности руководителя распознавать и интерпретировать эмоции, возникающие в процессе деятельности, использовать их для решения управленческих задач определяют специфику проблемного поля нашего исследования. Возможность повышения эффективности управленческой деятельности проектного менеджера через развитие эмоционального интеллекта открывает новые перспективы инновационного развития делового сообщества в целом.
Анотація (англ): 
The tasks of managers, require the ability to carry out an active search for the necessary decision making information; to recognize the emotional state of the interlocutor, to interpret adequately the content of the received information taking into account their nature, degree of completeness and accuracy, the presence of "hidden meaning", manipulating, etc. the project Manager must be able to interact with their partners, subordinates to achieve the goals, to obtain the desired effect (change of behaviour, thoughts, relationships, etc.). Thus, the ability of the Manager to recognize and interpret the emotions that arise in the course of activity, use them to solve management problems define the specifics of the problem field of our study. The possibility of increasing the management efficiency of the project Manager through the development of emotional intelligence opens up new prospects of innovative development of the business community in General.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 28, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 28, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
10 Октябрь 2016
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

 

 1. Аршава І. Ф. Аспекти імпліцитної діагностики емоційної стійкості людини: моногр. / І. Ф. Аршава, Е. Л. Носенко. – Д.: Вид-во ДНУ, 2008. – 468 с.
 2. Аршава І. Ф. Емоційна стійкість людини і її діагностика / Ірина Федорівна Аршава. – Д.: Вид-во ДНУ, 2006. – 336 с.
 3. Бикова С.В. Психологічна характеристика осіб з різним типом схильності до ризику / Світлана Валентинівна Бикова // Наукова і освіта. – 2010. – №9. – С.25–29.
 4. Журавльова Л. П. Психологія емпатiї: монографія / Лариса Петрівна Журавльова. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 328 с.
 5. Кете де Вріс, М. Містика лідерства. Розвиток емоційного інтелекту. /М. Кете де Вріс; Пер. з англ. – М.: "Альпіна Бізнес Букс", 2004. – 311 с.
 6. Лобанов, А.П. Когнітивна психологія: від відчуттів до інтелекту: навч. посібник. /А.П. Лобанов. – Мн.: "Нове знання", 2008. – 376 с.
 7. Носенко Е. Л. Емоцiйний iнтелект: концептуалізація феномену, основнi функцii: монографія / Е. Л. Носенко, Н. В. Коврига. – К.: Вища школа, 2003. – 126 с.
 8. Четверик-Бурчак А. Г. Емоційний інтелект як інтегративна властивість особистості / Аліна Григорівна Четверик-Бурчак // Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції «Психолінгвістика у сучасному світі – 2013» (18-19 жовтня 2013 р. м. Переяслав-Хмельницький, Україна). –2013. – С. 73.
 9. Абульханова-Славская К. А. Жизненные перспективы личности / Ксения Александровна Абульханова-Славская. – М.: Наука, 2011. – с. 137–145.
 10. Гоулман Д. Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта. /Д. Гоулман. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2012. – С. 104–109.
 11. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект на работе / Дениэл Гоулман; пер. с англ. А.П.Исаевой. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА; Владимир: ВКТ, 2010. – 476 с.
 12. Гоулман, Д. Эмоциональный интеллект в бизнесе». – Манн, Иванов и Фербер; Москва; 2013. – 356 с.
 13. Робертс Р. Эмоциональный интеллект: проблемы теории, измерения и применения на практике / Р. Д. Робертс, Дж. Мэттьюс, М. Зайднер, Д. В. Люсин // Психология: Журнал Высшей Школы Экономики, 2004. –Т.1. –№ 4, С. 3–24.
 14. Gardner H. Multiple intelligences: the theory in practice / Howard Gardner. – New York: Basic Books, 1993. – 304 p.
References: 

 

1. Arshava, I.F. & Nosenko, E.L. (2008). Aspects of implicit emotional stability of man: monograph. D:, 468.

2. Arshava I.F. (2006). Emotional stability of the person and her diagnosis. D: View-at the BOTTOM, 336.

3. Bykov, S.V. (2010). Psychological characteristics of patients with different risk appetite. Science and education, 9, 25-29.

4. Zhuravleva, L.P. (2007). The Psychology of empathy. Zhitomir: 328.

5. Käthe de Vries, M. (2004). The leadership Mystique. The development of emotional intelligence. Moscow, Russia: "Alpina Business Books", 311.

6. Lobanov, A.P. (2008). Cognitive psychology: from the senses to the intellect: studies. allowance. Mn.: The "new knowledge", 376.

7. Nosenko, E.L. & Kovriga, N.V. (2003). Emotional intelligence: conceptualization of the phenomenon, the main features: monograph. Kyiv: Higher school, 126.

8. Bushel-Burchak, A.G. (2013). Emotional intelligence as an integrative property of the individual. Materials VIII international scientific-practical conference "Psycholinguistics in the modern world – 2013" (October 18-19, 2013 m. Pereyaslav-Khmelnitsky, Ukraine), 73.

9. Abulkhanova-Slavske, K.A. (2011). The Life prospects of the person. Moscow, Russia: Nauka, 137-145.

10. Golman, D. (2012). Emotional leadership: the Art of managing people based on emotional intelligence. Moscow, Russia: Alpina Business Books, 104-109.

11. Golman, D. (2010). Emotional intelligence at work. Moscow, Russia: AST: AST MOSCOW; Vladimir: VKT, 476.

12. Golman, D. (2013). Emotional intelligence in business". Moscow, Russia: Mann, Ivanov and Ferber, 356.

13. Roberts, G. (2004). Emotional intelligence: theory, measurement and practice / G. D. Roberts, John. Matthews, M. Zeidner, D. V. Lucien // Psychology: Journal Of Higher School Of Economics, Vol. 1, 4, 3-24.

14. Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: the theory in practice. New York: Basic Books, 304.