УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЕКТІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПРОГРАМИ

Заголовок (російською): 
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИМИ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЕКТОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ПРОГРАММЫ
Заголовок (англійською): 
THE INTERNAL PROJECT’S STAKEHOLDERS MANAGING WHEN IMPLEMENTING PROGRAM STRATEGY
Автор(и): 
Кадыкова И.Н.
Ларина С.А.
Чумаченко И.В.
Автор(и) (англ): 
Kadykova Iryna
Larina Svitlana
Chumachenko Igor
Ключові слова (укр): 
управління проектами і програмами; стратегія програми; стейкхолдери проектів
Ключові слова (рус): 
управление проектами и программами; стратегия программы; стейкхолдеры проектов
Ключові слова (англ): 
project and program management; program strategy; project stakeholder
Анотація (укр): 
Розроблено метод визначення очікувань внутрішніх зацікавлених сторін проектів і їх коригування за допомогою управлінського впливу з позицій стратегічного управління програмою проектів. З позицій методологій проектного менеджменту Р2М і PMBOK розглянуто підходи до управління стратегією програми і до управління зацікавленими сторонами відповідно. Виділено і узагальнено можливі моделі ставлення внутрішніх зацікавлених сторін до стратегії програми проектів, а також проаналізовано їх за допомогою теорії множин. Запропоновано метод визначення очікувань зацікавлених сторін і їх коригування за допомогою управлінського впливу для зниження ймовірності настання через внутрішніх стейкхолдерів ризикових ситуацій, що загрожують успішній реалізації стратегії програми. Описаний аналітичний процес допомагає виявити розбіжності між поточним і бажаним рівнем залучення внутрішніх зацікавлених сторін проектів до процесу реалізації стратегії програми. Застосування запропонованого методу сприяє визначенню дій і комунікацій, необхідних для усунення подібних розбіжностей.
Анотація (рус): 
Разработан метод определения ожиданий внутренних заинтересованных сторон проектов и их корректировки посредством управленческого воздействия с позиций стратегического управления программой проектов. С позиций методологий проектного менеджмента Р2М и PMBOK рассмотрены подходы к управлению стратегией программы и к управлению заинтересованными сторонами соответственно. Выделены и обобщены возможные модели отношения внутренних заинтересованных сторон к стратегии программы проектов, а также проведен их анализ с помощью теории множеств. Предложен метод определения ожиданий заинтересованных сторон и их корректировки посредством управленческого воздействия для снижения вероятности наступления по причине внутренних стейкхолдеров рисковых ситуаций, угрожающих успешной реализации стратегии программы. Описанный аналитический процесс помогает выявить расхождения между текущим и желаемым уровнем вовлеченности внутренних заинтересованных сторон проектов в процесс реализации стратегии программы. Применение предложенного метода способствует определению действий и коммуникаций, необходимых для устранения подобных расхождений.
Анотація (англ): 
The aim of the article is to develop a method for determining the project stakeholders expectations and to managing them by adjusting the impact from the standpoint of the strategic management of the program projects. According to the theory of sets the classification of internal project stakeholders in relation to the program strategy was formalized. For its visualization used Euler circles. According to the methodology of project management PMBOK and P2M considered approaches to program strategy management and management stakeholders respectively. The authors identify and summarize the possible models of relations internal stakeholders to draft the program strategy, analyze them using set theory. A method for determining the stakeholders' expectations and adjusting them by administrative influence is proposed. Its reduce the probability of occurrence due to the internal stakeholders of risk situations that threaten the successful implementation of the program strategy. The method proposed by the authors suggests the following: 1) the selection (according to the developed classification) sets the internal projects stakeholders according to their relation to the projects of the program strategies; 2) construction of the matrix assessment of their level of involvement in the program strategies; 3) development of methods of targeting internal project stakeholders to improve the performance of the program strategy. The described analytical process helps to identify differences between the current and desired level of involvement of internal project stakeholders in the implementation of the program strategy. Application of the proposed method contributes to the definition of actions and communications necessary to eliminate such differences.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 28, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 28, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Русский
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
12 Октябрь 2016
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А.Н.Бекетова, Харьков; Государственное предприятие «Харьковский научно-исследовательский институт машиностроения», Харьков
Литература: 

 

1. Планування місцевого сталого розвитку: Посібник з формулювання стратегії місцевого сталого розвитку. – К.: ПРООН, Муніципальна програма сталого розвитку, 2005. – 67 с.

2. Методичні рекомендації щодо формування регіональних стратегій розвитку: Затверджено наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 29.07.2002 №224 / Законодательство Украины. – Режим доступа:  http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME02121.html

3. Neggers, Jan C. (1998). “From a Bold Idea to a Вankable Project: a working document for PMES 7 trainings“, The Hague, Netherlands.

4. Шевченко О. О. Участь України в процесах інтеграції і глобалізації: теоретико-методологічний аспект [Текст] / О. О. Шевченко, І. М. Кадикова // Галицький економічний вісник. – 2010. – №3 (28). – С. 5-9.

5. Орловська, Ю. В. Трансформація галузевої структури економіки старопромислових регіонів України: пріоритети та орієнтири [Трансформація галузевої структури економіки старопромислових регіонів України: пріоритети та орієнтири Текст]  / Ю. В. Орловська, С. В. Літовченко // Економічний простір. – 2016. – Вип. 106.
– С. 103-114.

6. Кононенко И. В. Анализ устойчивости решений в задачах формирования стратегии развития предприятия с алгоритмическими и аналитическими целевыми функциями и ограничениями [Текст] / И.В. Кононенко, Н.В. Шатохина // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2004. – №3. – С. 138-145.

7. Чмутова І. М. Стратегічний вибір банку на різних стадіях його життєвого циклу / І. М. Чмутова // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 5–6. – С. 94–97.

8. Яковенко А.Е. Стратегия принятия решений в условиях адаптивного обучения [Текст] / А.Е. Яковенко, А.В. Нарожный, В.Д. Гогунский // Вост.-Европейский журнал передовых технологий. – 2005. – 2 (14). – С. 105-110. doi.org\10.13140/RG.2.1.3946.1842.

9. Ziliak, S. T. and McCloskey, D. N. (2008) The Cult of Statistical Significance: How the Standard Error Costsus Jobs, Justice and Lives. Chicago, IL: Chicago University Press.

10. Agarwal, R., Barney, J. B., Foss, N. J. and Klein, P. G. (2009) ‘Heterogeneous Resources and the Financial Crisis’, Strategic Organization 7(4): 467–84.

11. Powell, T. C. (2011). ‘Neurostrategy’, Strategic Management Journal 32(13): 1484–99.

12. Sofat R. Strategic Financial Management / R. Sofat, P. Hiro. – New Delhi: PHI Learning Pvt. Ltd., 2011. – 416 p.

13. Kerzner H. Strategic Planning for Project Management Using a Project Management Maturity Model / H. Kerzner. – N.J.: John Wiley & Sons, 2001. –272 p.

14. Бабаев В. Н. Стратегия развития ВУЗа на основе проектного управления [Текст] / В. Н. Бабаев, И. Н. Кадыкова Тезисы докладов XIII Международной научно-практической конференции “Управление проектами в развитии общества”,  13 – 14 мая 2016 года. – К.: КНУСА. – С. 43-44.

15. Кадыкова И.Н. Стратегический менеджмент в системе управления машиностроительным предприятием в условиях кризиса [Текст] / И.Н. Кадыкова, А.Л. Алфёрова // Тези доповідей Мол. науково-техн. конференція „Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні” ІКТМ-2009. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т „Харківський авіаційний інститут”, 2009. – Т. 4. – С. 21. (15-18 грудня 2009, Харків).

16. Бушуев С.Д. Модели и методы стратегического развития быстрорастущих организаций/ С.Д Бушуев, Н.С. Бушуева, А.М. Захаров // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006 – №1(17). – С. 5-13.

17. P2M. Керівництво з управління інноваційними проектами і програмами організацій: Монографія. // Переклад на українську мову під редакцією проф. Ярошенка Ф.О. – К.: Новий друк, 2010. – 160 с.

18. Libert, Barry D., Samek, Steve M. and Boulton, Richard E. S. (2000), “Cracking the Value Code: How Successful Businesses are Creating Wealth in the New Economy”, Arthur Andersen, New York, USA.

19. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition [Text]. – Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, BSR/PMI 99-001-2013 USA, 2013. – 614 р.

20. Кадыкова И. Н. Управление ожиданиями заинтересованных сторон для обеспечения жизнеспособности продукта проекта информатизации [Текст] / И. Н. Кадыкова, И. В. Чумаченко // Управління розвитком складних систем. – 2014. –  №19. – С. 34-38.

References: 

 

1. Planning Local Sustainable Development: A Guide to the formulation of a strategy of local sustainable development, (2005). Kyiv: PROON, Munitsypal'na prohrama staloho rozvytku [in Ukrainian].

2. Ukraine Legislation. (2002). Guidelines concerning the formation of regional development strategies: Approved by the Ministry of Economy and European Integration of 29.07.2002 №224. Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME02121.html [in Ukrainian].

3. Neggers, Jan C. (1998). From a Bold Idea to a Вankable Project: a working document for PMES 7 trainings. The Hague, Netherlands  [in English].

4. Shevchenko, O.O. & Kadykova, I.M. (2010). Ukraine's participation in the processes of integration and globalization: theoretical and methodological aspects. Galician economic bulletin, 3 (28), 5-9 [in Ukrainian].

5. Orlovska, Iu.V. & Litovchenko, S.V. (2016). Transformation in the economic branch structure in the old-industry regions of Ukraine: priorities and landmarks. Economic Space, 106, 103-114 [in Russian].

6. Kononenko, I.V. & Shatohyna, N.V. (2004). Stability analysis of solutions in problems of the formative strategy development enterprise with algorithm and analytical purpose functions and restrictions. Project management and development of production, 3, 138-145 [in Russian].

7. Chmutova, I.M. (2015). Bank's financial management technologies forming at strategic and operational levels]. Economic Annals-XXI, 9-10, 73-77 [in Ukrainian].

8. Yakovenko, A.E., Narozhniy, A.V. & Hohunskyy, V.D. (2005). Decision-making strategy in the conditions of adaptive learning. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(14), 105-110 [in Russian]. doi.org\10.13140/RG.2.1.3946.1842

9. Ziliak, S.T. & McCloskey, D.N. (2008). The Cult of Statistical Significance: How the Standard Error Costsus Jobs, Justice and Lives. Chicago, IL: Chicago University Press [in English].

10. Agarwal, R., Barney, J.B., Foss, N.J. & Klein, P.G. (2009). Heterogeneous Resources and the Financial Crisis, Strategic Organization, 7(4), 467–84 [in English].

11. Powell, T.C. (2011). Neurostrategy. Strategic Management Journal, 32(13), 1484–99 [in English].

12. Sofat, R. & Hiro, P. (2011). Strategic Financial Management, New Delhi: PHI Learning Pvt. Ltd. [in English].

13. Kerzner, H. (2001). Strategic Planning for Project Management Using a Project Management Maturity Model. N.J.: John Wiley & Sons [in English].

14. Babaev, V.N. & Kadykova, I.N. (2016). The development strategy of the university-based project management. Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference "Project management in the development of society". (pp. 43-44). Kyiv: KNUSA [in Russian].

15. Kadykova, I.N. & Alferova, A.L. (2009). Strategic management in the control system engineering company in crisis. Proceedings of the ІКТМ’2009: Youth Scientific Conference "Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering" (Vol. 4, p. 21). Kharkiv: KhAI [in Russian].

16. Bushuyev, S.D., Bushuyeva, N.S. & Zakharov, A.M. (2006). Models and methods of the fast-growing organizations strategic development. Project management and development of production, 1(17), 5-13 [in Russian].

17. P2M. (2010). Management of innovative projects and programs of organizations: Monograph, Translated by Yaroshenko, F., Kyiv, Ukraine.

18. Libert, Barry D., Samek, Steve M. & Boulton, Richard E. S. (2000). Cracking the Value Code: How Successful Businesses are Creating Wealth in the New Economy, Arthur Andersen, New York, USA.

19. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (5th ed.). (2013). Project Management Institute. USA.

20. Kadykova, I.M. & Chumachenko, I.V. (2014). Managing stakeholder expectations to ensure the viability of the project informatization of the product. Management of Development of Complex Systems, 19, 34-38. [in Russian].