ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Заголовок (російською): 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Заголовок (англійською): 
RESEARCH OF THE EFFICIENCY FACTORS OF PROJECTS OF INTEGRATION INTO GLOBAL EDUCATIONAL PROCESS
Автор(и): 
Кошкін К.В.
Возний О.М.
Нікітін П.В.
Автор(и) (англ): 
Koshkin Kostyantin
Vozniy Oleksandr
Nikitin Pavlo
Ключові слова (укр): 
проект; ефективність; інтеграція; фактори; світовий освітній простір; когнітивна модель
Ключові слова (рус): 
проект; эффективность; интеграция; факторы; мировое образовательное пространство; когнитивная модель
Ключові слова (англ): 
project; efficiency; integration; factors; global educational process; cognitive model
Анотація (укр): 
Впровадження Болонського процесу у систему вищої освіти України потребує вирішення нагальних проблем щодо розвитку наукових та практичних аспектів управління процесом її інтеграції у світовий освітній простір, як сукупністю програм та окремих проектів, об’єднаних спільною метою. На основі дослідження процесів інтеграції національної освіти у світовий освітній простір побудована когнітивна модель факторів ефективності проектів інтеграції. Представлені результати оцінки впливу величини зміни факторів ефективності на всі результуючі параметри проекту. Зроблено висновки про те, що запропонована модель дозволяє приймати обґрунтовані рішення при управлінні такими проектами в умовах встановлених економічних та організаційних обмежень.
Анотація (рус): 
Внедрение Болонского процесса в систему высшего образования Украины требует решения насущных проблем развития научных и практических аспектов управления процессом ее интеграции в мировое образовательное пространство, как совокупностью программ и отдельных проектов, объединенных общей целью. На основе исследования процессов интеграции национального образования в мировое образовательное пространство построена когнитивная модель факторов эффективности проектов интеграции. Представлены результаты оценки влияния величины изменения факторов эффективности на все результирующие параметры проекта. Сделаны выводы о том, что предложенная модель позволяет принимать обоснованные решения при управлении такими проектами в условиях установленных экономических и организационных ограничений.
Анотація (англ): 
Implementation of the Bologna process into the system of high education of Ukraine demands the solution of current issues of development of scientific and practical aspects of managing the process of this integration into global educational process as the assemblage of programs and distinct projects united by common goals. On the basis of the research of the efficiency factors of projects of integration of national education into global educational process there have been built a cognitive model of efficiency factors of integration projects. There has been chosen the model “Project Excellence” which is used in the IPMA (International Project Management Association). The model gives assessment of the project by nine basic groups of criteria divided into two groups “Project management” and “Project results”. The results of assessment of efficiency factors change impact on all resulting projects settings are presented. The conclusions have been made that the proposed model permits to make grounded decisions when managing such projects in the conditions of given economic and organizational restrictions.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 28, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 28, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
10 Октябрь 2016
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, Миколаїв; Київська державна академія водного транспорту, Київ
Литература: 

 

  1. Focus on Higher Education in Europe 2010: The Impact of the Bologna Process / European Commission, 2010. Режим доступу: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/ documents/thematic_reports/122en.
  2. Bhandari R. Student mobility and the Internationalization of Higher education: National Policies and Strategies from Six World Regions / R. Bhandari, R. Belyavina, R. Gutierrez // Institute of International Education. New York. – 2011.
  3. The Bologna Process 2020 – The European Higher Education Area in the new decade / Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-29 April 2009. – Bologna Secretariat, 2010. Режим доступу: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/conference/documents /Leuven_Louvain-la-Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.
  4. Бобрицька В. І. Мобільність як ключовий принцип формування європейського освітнього простору / В. І. Бобрицька // Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу № 3 (додаток 2): Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України» – К.:  Видавництво Інституту вищої освіти НАПН України.2013. – С. 234–238.The Bologna Process 2020 – The European Higher Education Area in the new decade / Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-29 April 2009. – Bologna Secretariat, 2010. Режим доступу: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna /conference/documents/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.
  5. Бєліков С. Б. Регіональний ринок праці – фактор, що визначає підготовку молодих спеціалістів / С. Б.  Бєліков, О. В. Климов, Д. В. Павленко, Д. В. Ткач // Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу № 3 (додаток 2): Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України» – К.:  Видавництво Інституту вищої освіти НАПН України.2013. – С. 113–116.
References: 

 

  1. "Focus on Higher Education in Europe 2010: The Impact of the Bologna Process". European Commission, 2010. <http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122en>.
  2. Bhandari, R., Belyavina, R. and Gutierrez, R. (2011). Student mobility and the Internationalization of Higher education: National Policies and Strategies from Six World Regions. Institute of International Education. New York.
  3. The Bologna Process 2020 – The European Higher Education Area in the new decade. Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-29 April 2009. Bologna Secretariat, 2010. <http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/conference/ documents/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009>.
  4. Bobryts'ka, V. I. (2013). Mobility as a key princip of formation of Europenean scientific space. Europenian integration of Ukrainian higher education in the contecst of Bologna process, 3, appendix 2: Theoretical and scientific-methodological journal "Vyshcha osvita Ukrayiny". Kiev: NAPN Ukrayiny, 234–238.
  5. Byelikov, S.B., Klymov, O.V., Pavlenko, D.V. and Tkach, D.V. (2013). Regiobal job market – factor, that determine preparation of young specialists. Europenian integration of Ukrainian higher education in the contecst of Bologna process, 3, appendix 2: Theoretical and scientific-methodological journal "Vyshcha osvita Ukrayiny". Kiev: NAPN Ukrayiny, 113–116.