ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ МАЛИХ ГРУП НА КОГНІТИВНИХ КАРТАХ ДОВІРИ

Заголовок (російською): 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ МАЛЫХ ГРУПП НА КОГНИТИВНЫХ КАРТАХ ДОВЕРИЯ
Заголовок (англійською): 
SMALL GROUPS RESEARCH ON THE COGNITIVE MAPS OF TRUST
Автор(и): 
Лазарева М.В.
Автор(и) (англ): 
Lazareva Maryna
Ключові слова (укр): 
мала група; поведінка малої групи; когнітивна карта довіри; проект організаційного розвитку; зацікавлена сторона; рівень довіри; успіх проекту
Ключові слова (рус): 
малая группа; поведение малой группы; когнитивная карта доверия; проект организационного развития; заинтересованная сторона; уровень доверия; успех проекта
Ключові слова (англ): 
small group; small group behavior; cognitive map of trust; organizational development project; stakeholder; trust level; project success
Анотація (укр): 
Довіра є одним з ключових параметрів успішності проектів організаційного розвитку. Високий рівень довіри дає можливість зосередити зусилля працівників організації на досягненні цілей проектів. У статті розглянуто проект організаційного розвитку, в якому трійка зацікавлених сторін – команда проекту, вище керівництво і персонал розглядалися в якості малих соціальних груп. Протягом життєвого циклу проекту досліджено динаміку формування довіри в команді проекту та між трійкою зацікавлених сторін. На основі результатів експертного оцінювання працівників організації визначено рівень довіри та розроблено когнітивні карти довіри. За допомогою когнітивних моделей проаналізовано поведінку малих груп та вжито заходи щодо зміцнення довіри в організації, що в результаті сприяло успіху проекту. Отже, створення когнітивних карт довіри в малій групі та між малими групами є актуальним науковим завданням і дозволяє збільшити ефективність та результативність проектів.
Анотація (рус): 
Доверие – один из ключевых параметров успешности проектов организационного развития. Высокий уровень доверия дает возможность сосредоточить усилия работников организации на достижении целей проектов. В статье рассмотрен проект организационного развития, в котором тройка заинтересованных сторон – команда проекта, высшее руководство и персонал рассматривались в качестве малых социальных групп. На протяжении жизненного цикла проекта исследована динамика формирования доверия в команде проекта и между тройкой заинтересованных сторон. На основе результатов экспертного оценивания работников организации определен уровень доверия и разработаны когнитивные карты доверия. С помощью когнитивных моделей проанализировано поведение малых групп и проведены мероприятия по укреплению доверия в организации, что в результате способствовало успеху проекта. Следовательно, создание когнитивных карт доверия в малой группе и между малыми группами является актуальной научной задачей и дает возможность повысить эффективность и результативность проектов.
Анотація (англ): 
Trust is one of the key success parameters of organizational development projects. A high trust level makes it possible to focus the efforts of the organizational staff to achieve the project objectives. The article describes the organizational development project in which the three stakeholders – the project team, senior management and organizational staff considered as small social groups. During the project life cycle, the dynamics of trust formation in the project team, and between the three stakeholders is researched. Based on the results of expert assessment of organizational staff the trust level is determined and cognitive maps of trust are designed. With the help of the cognitive models, the behavior of small groups is analyzed and the trust-building activities in the organization are conducted, as a result the project success is ensured. Therefore, the creation of cognitive maps of trust in a small group and between the small groups is an actual scientific problem and allows increasing the efficiency and effectiveness of projects.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 28, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 28, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
08 Ноябрь 2016
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

 

 1. Кричевский, Р. Л. Социальная психология малой группы [Текст] : Учеб. пособие / Р. Л. Кричевский, Е. М. Дубовская. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 318 с.
 2. Лазарева, М. В. Развитие компетентности команды и организации в контексте доверия [Текст] / М. В. Лазарева // Управління розвитком складних систем. – 2015. – №21. – С. 43 – 51.
 3. Азаров, Н. Я. Инновационные механизмы управления программами развития [Текст] / Н. Я. Азаров, Ф. А. Ярошенко, С. Д. Бушуев. – К.: Саммит-книга, 2011. – 528 с.
 4. Андреева, Г. М. Социальная психология [Текст] : Учебник для высших учебных заведений / Г. М. Андреева. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2007. – 363 с.
 5. Варій, М. Й. Психологія [Текст] : Навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. Варій 2-ге вид. К.: Центр учбової літератури, 2009. – 288 с.
 6. Социальная психология [Текст] : Учеб. пособие / под ред. А. М. Столяренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 512 с.
 7. Авдеева, З. К. Когнитивное моделирование для решения задач управления слабоструктурированными системами (ситуациями) [Текст] / З. К. Авдеева, С. В. Коврига, Д. И. Макаренко // Тр. 6-ой междунар. конф. «Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций» (CASC’2006). – М.: ИПУ РАН, 2006. – С. 26-39.
 8. Бушуєва, Н. С. Управління стратегічною довірою в програмах організаційного розвитку на основі когнітивних карт [Текст] / Н. С. Бушуєва, В. В. Гоц // Управління розвитком складних систем. – 2010. – № 1. – С. 85 – 91.
 9. Бушуєва, Н. С. Стратегічна довіра як фактор ефективності організаційних змін [Текст] / Н. С. Бушуєва, В. В. Гоц // Управління розвитком складних систем. – 2012. – №12. – С. 18-22.
 10. Бушуева, Н. С. Модели и методы проактивного управления программами организационного развития [Текст] : Монография / Н. С. Бушуева. – К.: Наук. світ, 2007. 199 с.
 11. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®) [Текст] – Пятое издание. – Project Management Institute, Inc., 2013. – 589 с.
 12. Бушуев, С. Д. Динамическое лидерство в управлении проектами [Текст] : Монография / С. Д. Бушуев, В. В. Морозов. – 2-е изд. – К.: УАУП, 2000. – 312 с.
References: 

 

 1. Krichevskiy, R. L., & Dubovskaya, E. M. (2001). Social psychology of small group. Moscow, Russia: Aspekt Press, 318 [in Russian].
 2. Lazareva, M. V. (2015). Team competence development and organizational competence development in the context of trust. Management of Development of Complex Systems, 21, 43 – 51 [in Russian].
 3. Azarov, N.Ya., Yaroshenko,F.A., & Bushuyev, S.D. (2011). Innovative mechanisms for management of development programs. Kyiv, Ukraine: Sammit-book, 528 [in Russian].
 4. Andreeva, G. M. (2007). Social Psychology (5th ed., rev.). Moscow, Russia: Aspekt Press, 363 [in Russian].
 5. Varii, M. Y. (2009). Psychology (2nd ed., rev.). Kyiv, Ukraine: Tsentr uchbovoi litetatury, 288 [in Ukrainian].
 6. Stolyarenko, A. M. (Eds.). (2010). Social Psychology (2nd ed., rev.). Moscow, Russia: YUNITI-DANA, 512 [in Russian].
 7. Avdeeva, Z. K. (2006). Cognitive modeling for solving semi-structured systems management tasks (situations) / Z. K. Avdeeva, S. V. Kovriga, D. I. Makarenko // Proceedings from CASK’ 2006: The Sixth International Conference “Cognitive analysis and development management situations”. (pp. 26-39). Moscow, Russia: IPU RAN [in Russian].
 8. Bushuyeva, N. S. (2010). Management of strategic trust in organizational development programs based on cognitive maps / N. S. Bushuyeva, V. V. Hots // Management of Development of Complex Systems, 1, 85-91 [in Ukrainian].
 9. Bushuyeva, N. S. (2012). Strategic trust as the factor of the efficiency of organizational change / N. S. Bushuyeva, V. V. Hots // Management of Development of Complex Systems, 12, 18-22 [in Ukrainian].
 10. Bushuyeva, N. S. (2007). Models and methods for proactive management of organizational development programs. Kyiv, Ukraine: Science’s World, 199 [in Russian].
 11. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide®) (5th ed). (2013). Project Management Institute, Inc., 589 [in Russian].
 12. Bushuyev, S. D., & Morozov, V. V. (2000). Dynamic leadership in project management (2nd ed., rev.). Kyiv, Ukraine: UAUP, 312 [in Russian].