ПРОЕКТНА І ОПЕРАЦІЙНА ПІДСИСТЕМИ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТИ БІАДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Заголовок (російською): 
ПРОЕКТНАЯ И ОПЕРАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМЫ ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОБЪЕКТОВ БИАДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Заголовок (англійською): 
THE PROJECT MANAGEMENT SUBSYSTEM AND OPERATING SUBSYSTEM OF PROJECT-ORIENTED ENTERPRISES AS OBJECTS OF BI-ADAPTIVE CONTROL
Автор(и): 
Тесля Ю.М.
Тімінський О.Г.
Автор(и) (англ): 
Teslya Yuriy
Timinsky Alexander
Ключові слова (укр): 
проектно-орієнтовані підприємства; біадаптивне управління; біадаптивні управлінські системи; об’єкт біадаптивного управління
Ключові слова (рус): 
проектно-ориентированные предприятия; биадаптивное управление; биадаптивные управляющие системы; объект биадаптивного управления
Ключові слова (англ): 
project-oriented organization; bi-adaptive control; be-adaptive control systems; object of bi-adaptive control
Анотація (укр): 
Розглянуто взаємодію двох підсистем проектно-орієнтованого підприємства – підсистеми управління операційною діяльністю і підсистеми управління проектною діяльністю. Побудовано концептуальну модель операційної підсистеми з точки зору теорії автоматичного управління. Визначено її властивості і відмінність від проектної підсистеми. Виділено впливи на об’єкт управління. Побудовано концептуальну модель проектної підсистеми. Визначено її властивості і відмінність від операційної підсистеми. Виділено впливи на об’єкт управління. Поставлено проблему взаємодії проектної і операційної підсистем. Запропоновано біадаптивність як принцип взаємодії. Сформульовано задачу побудови біадаптивних управлінських систем і запропоновано їх структуру. Визначено об’єкт управління для біадаптивних управлінських систем – об’єкт біадаптивного управління. Окреслено перспективи подальших досліджень в цьому напрямку.
Анотація (рус): 
Рассмотрено взаимодействие двух подсистем проектно-ориентированного предприятия – подсистемы управления операционной деятельностью и подсистемы управления проектной деятельностью. Построена концептуальная модель операционной подсистемы с точки зрения теории автоматического управления. Определены ее свойства и отличия от проектной подсистемы. Определены воздействия на объект управления. Построена концептуальная модель проектной подсистемы. Определены ее свойства и отличие от операционной подсистемы. Определены воздействия на объект управления. Поставлена проблема эффективного взаимодействия проектной и операционной подсистем. Предложена биадаптивность как принцип взаимодействия. Сформулирована задача построения биадаптивных управляющих систем и предложена их структура. Определен объект управления для биадаптивних управленческих систем – объект биадаптивного управления. Очерчены перспективы дальнейших исследований в этом направлении.
Анотація (англ): 
The interaction of the two subsystems of the project-oriented enterprises - operating management subsystem and project management subsystem is considered. The conceptual model of operating subsystem based on automatic control theory is built. Its properties and differences from the project subsystem are determined. Influences on the control object are obtained – external influences, the impact from the inside of the object and the effects of project subsystem. The conceptual model of project subsystem based on automatic control theory is built. Its properties and differences from the operational subsystem are determined. In both circuits (operational and project management) in the control circuit includes: a control object, the measurement algorithm, classification and harmonize actions, management subsystem (selects of control algorithm and develops of control action) and the algorithm of implement the control action. Influences on the control object are obtained – external influences, the impact from the inside of the object and the effects of operational subsystem. The problem of effective interaction between project and operational subsystem is highlighted. The bi-adaptability as a principle of cooperation is proposed. The problem of constructing bi-adaptive control systems is formulated. Their structure is proposed. Their object is detected –object of bi-adaptive management. The prospect for further research in this direction is highlighted.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 28, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 28, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
03 Ноябрь 2016
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Університет автора: 
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ
Литература: 

 

 1. Бушуєва, Н. С. Матричні технології проактивного управління програмами організаційного розвитку [Текст]: автореф. дис. ... докт. техн. наук: 05.13.22 / Н. С. Бушуєва. – Київський національний університет будівництва і архітектури, 2008. – 40 с.
 2. Тесля, Ю. Н. Методы проектирования матричных информационных технологий управления проектами [Текст] / Ю. Н. Тесля // Радіоелектроніка і інформатика. – 1999. – №2. – С. 111 – 115.
 3. Тесля, Ю. Н. Концепция программно-информационного конвейера в матричних информационных технологіях управления сложными народнохозяйственными проектами [Текст] / Ю. Н. Тесля // Вісник Сумського держуніверситету, серія: Технічні науки. – 2000. – №16. – С. 77 – 83.
 4. Тесля, Ю. М. Аналіз підходів до побудови біадаптивних систем управління проектно-орієнтованими підприємствами [Текст] / Ю. М. Тесля, О. Г. Тімінський // Східно-Європейський журнал передових технологій. – №2/3(74). – 2015. – С. 38 – 42.
 5. Ashby, W.R. Design for a brain; the origin of adaptive behavior [Text] / W.R. Ashby. – New York, Wiley, 1960. – 308 p.
 6. Astrom, K. J. Adaptive Control [Текст] / Karl Johan Astrom, Bjorn Wittenmark. – Prentice Hall; 2 edition. – 1994. – 580 p.
 7. Landau I. D. Adaptive Control – the Model Reference Approach / I. D. Landau. – New York: Marsel Dekker, 1979. – 432 с.
 8. Александров А. Г. Оптимальные и адаптивные системы. / А. Г. Александров. – М.: Высш. шк., 1989. – 263 с.
 9. Воронов, А. А. Теория автоматического управления. В 2-х ч. Ч.II Теория нелинейных и специальных систем автоматического управления [Текст] / А. А. Воронов. – М.: Высшая школа, 1986. – 504 с.
 10. Терехов, В. А. Адаптивные системы автоматического управления [Текст] / В. А. Терехов, В. Н. Антонов, А. М. Пришвин, А. Э. Янчевский. ― Л.: Изд.-во ЛГУ, 1984. – 202 с.
 11. Чертков Н.Н. Вопросы применения адаптивных САУ в энергетике / Н.Н. Чертков // Теплоэнергетика. – 1969.
  – №7.
  – С. 32 – 34.
References: 

 

1. Bushueva, N.S. (2008). Matrix technology for proactive program management organizational development: DSc thesis: 05.13.22. – Kyiv National University of Construction and Architecture, 40.

2. Teslya, Y.N. (1999). Methods of designing matrix information technology of project management. Electronics and Informatics, 2, 111-115.

3. Teslya, Y.N. (2000). The concept of software and information line in the matrix information technology national economic complex project management, Visnyk of Sumy University. Series: Technical science, 16, 77-83.

4. Teslya, Y., Timinsky, O. (2015). Analysis of approaches to constructing bi-adaptive management system of project-oriented enterprises. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, №2/3(74), 38-42.

5. Ashby, W.R. (1960). Design for a brain; the origin of adaptive behavior. New York, Wiley, 308.

6. Astrom, K.J., Wittenmark, Bjorn. (1994). Adaptive Control. Prentice Hall; 2 edition, 580.

7. Landau, I.D. (1979). Adaptive Control – the Model Reference Approach. New York, Marsel Dekker, 432.

8. Aleksandrov, A.G. (1989). Optimal and adaptive systems. M.: Higher school, 263.

9. Voronov, A.A. (1986). Theory of automatic control. At 2 parts. Part II. Theory of special and non-linear systems of automatic control. M.: Higher School, 504.

10. Terekhov, V.A., Antonov, V.N., Prishvin, A.N., Yanchevskii, A.E. (1984). Adaptive systems of automatic control. L., LSU, 202.

11. Chertkov, N.N. (1969). Questions of application of adaptive ACS in Energy, Thermal Engineering, 7, 32-34.