ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РАЙОНУВАННЯ ДЛЯ ВЕДЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО МОНІТОРИНГУ

Заголовок (російською): 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО МОНІТОРИНГА
Заголовок (англійською): 
TERRITORIAL ZONING FOR URBAN MONITORING
Автор(и): 
Смілка В.А.
Автор(и) (англ): 
SmilkaVladyslav
Ключові слова (укр): 
містобудівний моніторинг; містобудівний кадастр; територія; земельний кадастр; планувальна структура; планувальна одиниця; квартал; система; районування
Ключові слова (рус): 
градостроительный мониторинг; градостроительный кадастр; территория; земельный кадастр; планировочная структура; планировочная единица; квартал; система; районирование
Ключові слова (англ): 
urban monitoring; urban cadastre; territory; land registry; planning structure; planning unit; quarter; system; zoning
Анотація (укр): 
Для ведення містобудівного моніторингу необхідно здійснити розподіл території на складові, що легко визначаються на місцевості. В Україні вже діють геопросторові облікові системи – земельний та містобудівний кадастр. У статті проаналізовано підходи, закладені в описаних системах на предмет можливості їх врахування в системі містобудівного моніторингу. Встановлено, що районування земельного кадастру не може бути використано для цілей містобудівного моніторингу, без встановлення взаємодії між системами та коригування розмежування кадастрових кварталів для легкого визначення меж утворень на місцевості. Планувальна структура населеного пункту в чистому вигляді також не може бути використана для містобудівного моніторингу у зв’язку з тим, що основним розмежувальним елементом вважається червона лінія, яка є умовною лінією, фізично не визначеною на місцевості. Крім того, велика частина території розташована в межах червоних ліній, залишається не облікованою. У публікації запропоновано для містобудівного моніторингу поділ між утвореннями здійснювати по осі магістралей, вулиць, доріг, проїздів, просік, транспортних розв’язок, шляхопроводів, з’їздів, природніх об'єктів (річок, струмків, урочищ, каналів).
Анотація (рус): 
Для ведения градостроительного мониторинга необходимо осуществить распределение территории на составляющие, которые легко определяются на местности. В Украине уже действуют геопространственные учетные системы – земельный и градостроительный кадастры, поэтому в статье проанализированы подходы, заложенные в описанных системах на предмет возможности их учета в системе градостроительного мониторинга. Установлено, что районирование земельного кадастра не может быть использовано для целей градостроительного мониторинга без установления взаимодействия между системами и корректировки разграничения кадастровых кварталов для легкого определения границ образований на местности. Планировочная структура населенного пункта в чистом виде также не может быть использована для градостроительного мониторинга, в связи с тем, что основным разграничительным элементом считается красная линия, которая является условной линией, физически не определенной на местности. В публикации предложено для градостроительного мониторинга разделение между учетными единицами осуществлять по оси магистралей, улиц, дорог, проездов, просек, транспортных развязок, путепроводов, съездов, природных объектов (рек, ручьев, урочищ, каналов).
Анотація (англ): 
To conduct monitoring of urban distribution territory be taken into components that are easily defined terrain. In Ukraine there are geospatial accounting systems – land and urban cadastre, so the article the approaches inherent in the systems described in terms of their possible incorporation in the system of urban monitoring. It had been established that zoning land registry cannot be used for purposes of urban monitoring without installing interaction between systems and inventory adjustments distinction blocks for easy determination of the boundaries of structures on the ground. The planning structure of the settlement in its pure form can also be used for urban monitoring due to the fact that the main dividing element is considered a red line, which is a conditional line – and physically defined on the ground. In addition most of the territory is located within the red lines left unrecorded. The publication proposed for urban monitoring division between entities exercise the axis of highways, streets, roads, driveways, rides, road junctions, bridges, congresses and natural objects (rivers, streams, boundaries, canals). This approach can be used for recording the construction of temporary structures, advertising media, summer playgrounds restaurants, petrol stations, road service facilities, parking lots, etc. that may be located within the red lines, but as part of a cadastral formation. So are prerequisites for consideration of underground structures, subways.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 28, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 28, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
10 Ноябрь 2016
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

 

 1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру» від 17.10.2012 № 1051 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF
 2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про ідентифікацію об'єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на нерухоме майно» від 08.12.2010 № 1117 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1117-2010-%D0%BF
 3. Смілка, В.А. Ідентифікація об’єктів будівництва в системі містобудівного кадастру [Текст] / В.А. Смілка // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 24. – С. 125 –130.
 4. Склад та зміст містобудівного кадастру: ДБН Б.1.1-16:2013 – [чинний з 01.09.2013]. – К.: ДП «Укрархбудінформ», 2013- 57 с.- (Державні будівельні норми).
 5. Планування і забудова міських поселень: ДБН 360-92** (із змінами) – [чинний з 01.01.2014]. – К.: ДП «Укрархбудінформ», 2013 – 136 с. (Державні будівельні норми).
 6. Дьомін М.М., Міщенко О.Д. Первинний елемент соціально-планувальної структури крупного міста – мікрорайон / М. Дьомін, О. Міщенко // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збір. – Вип. 37. – К.: КНУБА, 2010. – С. 138-149.
 7. Справочник проектировщика. Градостроительство. – М.: Госстройиздат. 1963 – 367с.
 8. Яргина, З. Н. Основы теории градостроительства [Текст] / З. Н. Яргина, Я. В. Косицкий, В. В. Владимиров,
  А. Э. Гутнов, Е. М. Микулина, В. А. Сосновский – М.: Стройиздат, 1986. – 326 с.
 9. Закон України Про регулювання містобудівної діяльності: прийнятий 17 лютого 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
 10. Гайна, Г.А. Інформаційна технологія управління задачами містобудування [Текст] / Г.А. Гайна, // Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2010. – Вип. 3. – С. 42-47.
 11. Задоров, В.Б. Формирование иерархических информационных моделей обьектов и процессов с использованием онтологий предметных областей [Текст] / В.Б. Задоров, В.В. Демченко, В.Т. Шпирний, І.В. Бондаренко // Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2012. Вип. 10. – С.106-111.
 12. Панова, Л.П. Системность архитектурной среды: монография [Текст] / Л. П. Панова; Харьк. нац. акад. город. хоз-ва – Х: ХНАГХ, 2010. – 235 с.
 13. Григоровський П.Є. Методика визначення техніко-економічних показників нового будівництва в ущільнених умовах [Текст] / П.Є. Григоровський, О.С. Молодід, М.І. Надточій // Управління розвитком складних систем.
  – 2015. – No 22 (1). – С. 186-192.
 14. Трухачев Ю. Н. Общая теория градостроительных систем (методологическая концепция) / Ю. Н. Трухачев, – Ростов-на-Дону: Ростовская государственная академия архитектуры и искусства, 2006. – 120 с.
 15. Ковальська Г. Л. Розвиток системи навчальних закладів у різних містобудівних умовах [Текст] / Г.Л.Ковальська // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 24. – С. 118 –124.
 16. Сосновський В. А. Прикладные методы градостроительных исследований: учебн. пособ. / В.А. Сосновський, Н.С. Русакова– М. : Аритектура-С, 2006 – 112 с.
 17. Барабаш М. С. Використання методів інтеграції для створення узагальненої інформаційної моделі будівельного об’єкта [Текст] / М. С. Барабаш, К.І. Київська // Управління розвитком складних систем. – 2016. – №25. – С. 114 – 120.
 18. Палеха Ю.М. Містобудівний кадастр – інформаційна основа оновлення містобудівної документації у м. Києві // Палеха Ю.М., Нечаєва Т.С., Смілка В.А. / Досвід та перспективи розвитку міст України. Проблеми перспективного розвитку міста Києв – К.: Діпромісто, 2012. – Випуск 23. – С. 39–50.
References: 

 

1.   Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny Pro zatverdjennia Poriadku vedennia Derzhavnogo zemelnogo kadastru: pryiniata 17.10.2012 № 1051 [Cabinet of Ministers of Ukraine «On approval of the state land cadaster»] (n.d.). zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF [in Ukrainian].

2. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny Pro identyfikaciyu obyektiv neruhomogo majna dlya derzhavnoyi reyestraciyi prav na neruhome majno: pryiniata 08.12.2010 № 1117  [Cabinet of Ministers of Ukraine «On identification of real estate for state registration of rights to real estate»] (n.d.). zakon5.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1117-2010-%D0%BF [in Ukrainian].

3. Smilka, V.A. (2015). Identification of construction objects in the urban cadastre system. Management of Development of Complex Systems, 24, 125-130. [in Ukrainian].

4. State building codes «The composition and content of the urban cadaster». (2013). DBN B.1.1-16:2013 from 1 September 2013. Kyiv : Ukrarhbudinform [in Ukrainian].

5. State building codes «Planning and development of urban areas» [in Ukrainian]. (2013). DBN 360-92** from 1 january 2014 . Kyiv : Ukrarhbudinform [in Ukrainian].

6. D`omin, M.M. (2010). The primary element of social-planning structure of big cities – neighborhood / M. D`omin,
O. Mishhenko // Town planning and territorial planning.
Kyiv, Ukraine: 37, 138-149 [in Ukrainian].

7. Designer Directory. Urbanplanning. (1963). Moscow, USSR: Gosstroyyzdat, 367 [in Russian].

8.   Yarhyna, Z.N., Kosytskyy, Ya.V., Vladymyrov, V.V., Hutnov, A.E., Mykulyna, E.M., & Sosnovskyy V.A. (1986) Fundamentals urban planning theory. Moscow, USSR: Stroyyzdat, 326 [in Russian].

9. Law of Ukraine  «About adjusting of town-planning activity». (n.d.). zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 [in Ukrainian].

10. Hayna, H.A. (2010). Information technology of management by the tasks of town-planning. Managing the development of complex systems. Kyiv, Ukraine: 3, 42-47 [in Ukrainian].

11. Zadorov, V.B. (2012). Of information hierarchical object model and processes with the use of ontologies object regions  / V. Zadorov., V. Demchenko., V. Shpyrnyy., I. Bondarenko // Managing the development of complex systems: Kyiv, Ukraine: 10, 106-111 [in Ukrainian].

12. Panova, L.P. (2010). Architecture of systematic environment. Kharkiv, Ukraine, 235 [in Russian].

13. Grihorovskiy, P., Molodid, O. & Nadtochiy, N. (2015). The method of determining the technical and econo mic indicators of new construction in compacted conditio ns. Management of Development of Complex Systems, 22 (1), 186-192 [in Ukrainian].

14. Trukhachov, Yu. N. (2006). The general theory of urban systems (methodological concept). Rostov-na-Donu, Russia. [in Russian].

15. Kovalska, G.L. (2015). Development of schools in various urban conditions. Management of Development of Complex Systems, 24, 118-124. [in Ukrainian].

16. Sosnovskyi, V.A., & Rusakova, N.S. (2006). Applied methods of urban research: a training manual. Moscow. Russia. [in Russian].

17. Barabash, Maria & Kyivska, Kateryna. (2016). Using methods for integration creating generic information model of construction projects. Management of Development of Complex Systems, 25, 114–120 [in Ukrainian].

18. Palekha, Yu.M. (2012). Town Planning Cadastre – information basis for updating planning documentation in Kiev / Yu Palekha, T. Nechaeva, V. Smilka // Experience and prospects of cities in Ukraine. Problems future development of Kyiv. Kyiv, Ukraine: 23, 39-50 [in Ukrainian].