МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ВНЗ НА ОСНОВІ ЛОГІКО-СТРУКТУРНОГО ПІДХОДУ

Заголовок (російською): 
МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ НА ОСНОВЕ ЛОГИКО-СТРУКТУРНОГО ПОДХОДА
Заголовок (англійською): 
METHOD OF EDUCATION IN UNIVERSITIES QUALITY MANAGEMENT SYSTEM DESIGN BASED ON LOGICAL FRAMEWORK APPROACH
Автор(и): 
Цюцюра М.І.
Цюцюра С.В.
Криворучко О.В.
Цюцюра Г.О.
Автор(и) (англ): 
Tsiutsiura Mikola
Tsiutsiura Svitlana
Kryvoruchko Olena
Tsiutsiura Halyna
Ключові слова (укр): 
ІТ-проект; СМЯ – система менеджменту якості; ЛСА – логіко-структурний аналіз; розвиток вищої освіти
Ключові слова (рус): 
ИТ-проект; СМК – система менеджмента качества; ЛСА – логико-структурный анализ; развитие высшего образования
Ключові слова (англ): 
IT project; QMS - Quality Management System; LSA - logical and structural analysis; the development of higher education.
Анотація (укр): 
Для успіху ВНЗ розробка і реалізація проекту створення системи менеджменту якості має суттєве значення та має бути виконана на рівні, який забезпечує технологічність процесу, можливість вдосконалення розробки, реалізації подальшого менеджменту ІТ-проекту і, за можливості, поширення отриманих результатів. Задовольнити ці вимогам можна, використовуючи для розробки ІТ-проекту створення логіко-структурного аналізу системи менеджменту якості. Концептуальною ідеєю даної роботи є створення та застосування дивергентної методології для розширення меж використання знань суміжними областями і використання цих знань у розвитку систем управління проектами, програмами і портфелями проектів у ВНЗ.
Анотація (рус): 
Для успеха вузов разработка и реализация проекта создания системы менеджмента качества имеет существенное значение и должна быть выполнена на уровне, который обеспечивает технологичность процесса, возможность совершенствования разработки, реализации последующего менеджмента ИТ-проекта и, по возможности, распространение полученных результатов. Удовлетворить эти требованиям можно, используя для разработки ИТ-проекта создания логико-структурного анализа системы менеджмента качества. Концептуальной идеей данной работы является создание и применение дивергентной методологии для расширения границ использования знаний смежными областями и использования этих знаний в развитии систем управления проектами, программами и портфелями проектов в вузах.
Анотація (англ): 
The success of university development and implementation project of quality management system is essential and must be made at a level that ensures the manufacturability of the process, the ability to improve the design, implementation of further IT project management, and possible dissemination of the results. Satisfy these requirements can use to develop an IT project of logical and structural analysis of the quality management system. One of the strategic goals of universities is to develop a quality management system (QMS) using agreed standards, procedures and guidelines on the basis of which the evaluation of the effectiveness of management systems. The mathematical model of quality based on the process approach as a set of interrelated processes of key indicators, each of which is described and an indicator corresponding subsystem or system. The conceptual idea of this work is the creation and application of divergent methodologies to expand the boundaries of knowledge related fields and use this knowledge in the development of project management systems, programs and portfolios of projects at universities.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 28, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 28, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
18 Ноябрь 2016
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ; Київський національний торговельно-економічний університет, Київ
Литература: 

 

 1. Закон України «Про вищу освіту» від 6.09.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <http//www.rada.kiev.ua/>.
 2. Постанова Кабінету Міністрів України № 463 від 17.11.2015 «Про затвердження Положення про дослідницький університет». – Електронний ресурс. – Режим доступу: <http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/6826>.
 3. Інформаційний сервер Верховної Ради. – [Електронний ресурс]. –Режим доступу до ресурсу: <http//www.rada.kiev.ua/>.
 4. Биков В.Ю. та ін. Системи управління проектами та програмами – сучасні інструменти інноваційного соціально-економічного розвитку України // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти [Текст]: зб. наук. праць / за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. Вип. 26 (30) :  – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – С. 61 – 71.
 5. Биков В.Ю. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології: Колективна монографія / В.Ю. Биков, Гриценчук О.О., Жук Ю.І. та ін. – К.: Атака, 2005. – 252 с.
 6. Цюцюра С.В. Розробка адаптивної системи контролю знань з відкритими питаннями [Текст] / / С.В. Цюцюра, О.В.Федусенко, А.О.Федусенко, М.І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем. – 2016. ‑ № 25. – С. 156 ‑ 161.
 7. Цюцюра С.В. Применение облачных технологий в ИТ-образовании. / С.В. Цюцюра, О.В. Криворучко, Г.О. Цюцюра // Международные стандарты в повышении эффективности и результативности образовательных услуг. – 2016. – № 25. – С. 158 – 164.
 8. Федусенко О.В., Рафальська О.О. Розробка загальної концептуальної моделі дистанційного розгалуженого курсу // Управління розвитком складних систем.. – 2011. – Вип. 8. – С. 92 – 95.
References: 

 

 1. Law of Ukraine "On education" from 09.06.2015 p. - Electronic resource. - Access: <http//www.rada.kiev.ua/>.
 2. The Cabinet of Ministers of Ukraine of 17.11.2015 № 463 "On Approval of the research university." - Electronic resource. - Access: <http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/6826>.
 3. Information Server Parliament. - [Electronic resource]. -Mode Of access to the resource: <http // www.rada.kiev.ua/>.
 4. Bykov, V.Y. and others. (2010). Systems management projects and programs – innovative modern tools of socio-economic development of Ukraine. Problems and prospects of forming national humanitarian-technical elite [Text]: Coll. Science. works / ed. LL Tovazhnyansky, OG Romanovsky. Kharkiv, Ukraine: NTU "HPI", 26 (30), 61-71.
 5. Bykov, V.Y. & Hrytsenchuk A.A. & Zhuk Y.I. etc. (2005). Information support the educational process: innovative tools and technologies: Collective monograph. Kyiv, Ukraine: Attack, 252.
 6. Tsiutsiura, Svitlana, Fedusenko, Olena, Fedusenko, Anatoliy, Tsiutsiura, Mikola. (2016). Development of adaptive monitoring system of knowledge with open questions, Management of Development of Complex Systems, 26, 156-161.
 7. Tsiutsiura, Svitlana, Kryvoruchko, Olena, Tsiutsiura, Halyna. (2016). International standards to improve the efficiency and effectiveness of educational service, 25, 158–164.
 8. Fedusenko, O.V., Rafalski, A.A. (2011). Development of general conceptual model of branched remote course. Management of development of complex systems, 8, 92-95.