ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ОЦІНОК ЗНАЧУЩОСТІ КРИТЕРІЇВ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ

Заголовок (російською): 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ОЦЕНОК ЗНАЧИМОСТИ КРИТЕРИЕВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
Заголовок (англійською): 
IMPROVING THE RELIABILITY OF ESTIMATES OF CRITERIA SIGNIFICANCE WHILE DETERMINING THE MARKET VALUE OF THE RESIDENTIAL PROPERTY
Автор(и): 
Ізмайлова О.В.
Пида С.В.
Мельник І.М.
Красовська К.К.
Автор(и) (англ): 
Izmailova Olga
Melnyk Irina
Pyda Sofia
Krasovska Kateryna
Ключові слова (укр): 
житловий об’єкт нерухомості; експертне оцінювання; порівняльна оцінка; системи підтримки прийняття рішень; ієрархія та вага критеріїв; метод ранжирування; коефіцієнт конкордації
Ключові слова (рус): 
жилой объект недвижимости; экспертная оценка; сравнительная оценка; системы поддержки принятия решений; иерархия и вес критериев; метод ранжирования; коэффициент конкордации
Ключові слова (англ): 
residential property; expert assessment;comparative assessment; decision support systems; hierarchy and weight of criteria; ranking method; concordance coefficient
Анотація (укр): 
Особливе місце в Державній програмі приватизації України посідає оцінка ринкової вартості житлових об'єктів. Внесені з цього питання зміни в законодавство України спрямовані на підвищення ефективності системи оцінки та визначають актуальність надання оцінювачу сучасного комп'ютерного інструментарію підтримки в процесі оцінки вартості об'єкта. Підвищення ефективності системи оцінки належить до слабоструктурованої проблеми, вирішення якої потребує аналізу великого обсягу інформації, її обробки в умовах різного ступеня визначеності даних. В основу побудови прототипу системи, що пропонується, закладено порівняльний підхід, заснований на методах експертного оцінювання. Одним із суттєвих важелів досягнення ефективності роботи системи при застосуванні методів експертного оцінювання є забезпечення достовірності і надійності оцінок експертів. Високий ступінь узгодженості думок експертів – є вагомою запорукою їх забезпечення. Запропоновано підхід і сценарій реалізації задачі оцінки, аналізу та оптимізації ступеня узгодженості думок експертів. Експериментальні випробування запропонованого сценарію підтверджують актуальність розробки, доцільність його подальшого розвитку з метою підвищення якості вибору критеріїв та оцінки ступеня їх впливу на сьогоднішню ринкову вартість об'єктів нерухомості.
Анотація (рус): 
Особое место в Государственной программе приватизации Украины занимает оценка рыночной стоимости жилых объектов. Внесенные по этому вопросу изменения в законодательство Украины направлены на повышение эффективности системы оценки и определяют актуальность предоставления оценщику современного компьютерного инструментария поддержки в процессе оценки стоимости объекта. Повышение эффективности системы оценки относится к слабоструктурированной проблеме, решение которой требует анализа существенного объема информации, ее обработки в условиях разной степени определенности данных. В основу построения предлагаемого прототипа системы заложен сравнительный подход, основанный на методах экспертной оценки. Одним из существенных рычагов достижения эффективности работы системы при применении методов экспертного оценивания является обеспечение достоверности и надежности оценок экспертов. Высокая степень согласованности мнений экспертов – является весомым залогом их обеспечения. Предлагается подход и сценарий реализации задачи оценки, анализа и оптимизации степени согласованности мнений экспертов. Экспериментальные опробования предложенного сценария подтверждают актуальность разработки, целесообразность его дальнейшего развития с целью повышения качества выбора критериев и оценки степени их влияния на сегодняшнюю рыночную стоимость объектов недвижимости.
Анотація (англ): 
A special place in the State program of privatization in Ukraine is occupied by evaluation of market value of residential property. Changes in Ukrainian legislation introduced on the issue are aimed to improve the performance of evaluation system and determine the relevance of modern computer tools that are given to the evaluator to support during the evaluation of the market value of residential property object. Improving the efficiency of evaluation system refers to poorly structured problem, the solution of which requires analysis of a significant amount of information, including its processing in a different level of data certainty. In order to provide independent market evaluation of residential properties for building a prototype system we used the comparative approach, which is based on the methods of expert evaluation. One of the essential levels of system’s efficiency in the application of expert evaluation methods is to ensure the accuracy and reliability of the experts’ estimates. Sufficient consistency of expert opinion – is an essential guarantee of their security. The approach and implementation tasks scenario of evaluation and optimization of the degree of consistency of expert opinion in evaluating of the weight factors influencing the market value of residential real estate is suggested in this paper. Experimental testing had confirmed the relevance of the proposed scenario and feasibility of its further development in order to improve the validity and reliability of the criteria structures selection and evaluation of their influence on the present market value of residential property.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 29, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 29, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
14 Ноябрь 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ; Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, Київ
Литература: 

1.    Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Основи системного аналізу. – К.: Видавнича група BHV, 2007. – 544 с.

2.    Измайлова О.В., Красовская А.В., Доманецкая И.Н., Федусенко Е.В. Модели и методы оценки инновационных проектов техногенной безопасности в строительстве / Сборник с доклади от международна научна конфереция «Икономиката в променящия мс свят: национални, регионални и глобални измерения». Болгария, Варна, 2015 Том 3.
 
– С. 124-130.

3.    Ізмайлова О.В., Красовська Г.В., Красовська К.К. Підхід до побудови сценарію розв’язання задачі підтримки прийняття рішень по оцінці житлових об’єктів нерухомості // Управління розвитком складних систем. Київ. – 2014. Вип. 16. С. 86-95.

4.    Лекарь С. Світовий досвід у справлянні податку на нерухоме майно / С. Лекарь // Економіст. – 2008. – №6. – С. 23-27.

5.    Наказ Міністерства юстиції Украйни №766/5 від 21.05.2012р.

6.    Наказ ФДМУ № 555 від 23 квітня 2012 року «Про затвердження Порядку ведення реєстру оцінщиків та суб’єктів діяльності оцінювання».

7.    Національний стандарт N 2 "Оцінка нерухомого майна" {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1103 (1103-2011-п) від 26.10.2011 N 231 (231-2013-п) від 04.03.2013.

8.    Нерухомість як об'єкт оцінки: сутність і класифікація // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 3. – C. 90 – 96.

9.    Оцінка майна в Україні: Монографія/ Л. І. Воротіна, В. Є. Воротін, В. Г. Лісняк та ін.; Європейський ун-т. – К.: Вид-во Європейського ун-ту. – 2004 – Т. 1: Нерухоме майно. – 2004. – 216 с.

10. Саати Т. Принятие решений: Метод анализа иерархий. – М.: Радио и связь, 1993. – 278 с.

11. Ткаченко О.В., Романова Н.А., Слабодич В.О. Методичні підходи до оцінки майна. III международная научно-практическая конференция "проблемы формирования новой экономики ХХI века" (23-24 декабря 2010 года).

12. Тиндова М. Г. Разработка инструментальных средств для поддержки принятия решений в области оценки недвижимости на основе интеллектуальных средств обработки информации: дис. ... канд. экон. наук / М. Г. Тиндова; Сарат. гос. соц.-экон. ун-т. – Волгоград, 2008. – 115 с.

References: 

1.    Zgurovsky, M.Z., Pankratova, N.D. (2007). System Analysis. K.: Publishing Group BHV, 544.

2.    Izmailova, O.V., Krasovskaya, A.V., Domanetskaya, I.N., Fedusenko, E.V. (2015). Models and methods of judgement of innovative projects of technogen safety in the construction / collections of the reports from the village of International conference "Ykonomykata in promenyaschyya ms holidays: natsyonalny, rehyonalny hlobalny and measurement". Bulgaria, Varna, 3, 124-130.

3.    Izmailova, O.V., Krasouskaya, G.V., Krasouskaya, K.K. (2014). The approach to building the scenario for solving the problem of decision support to assess residential properties neruhomosti. Management of development of complex system, 16, 86-95

4.    Lekar, S. 2008). World experience in collecting property tax. Economist, 6, 23-27.

5.    5.Order of the Ministry of Justice Ukrayny №766 / 5 from 21.05.2012r.

6.    Order the SPF number 555 of 23 April 2012 "On approval of the maintenance of the register of estimators and evaluation activities".

7.    National Standard N 2 "Evaluation of property" {As amended according to KM N 1103 (1103-2011-P) on 26.10.2011 N 231 (231-2013-P) on 03.04.201/

8.    Real estate as an object of evaluation: the nature and classification. (2005). Actual problems of economy, 3, 90-96.

9.    Valuation in Ukraine: Monograph. (2004). / L.I. Vorotin, V.E. Vorotin, V.G. Lisnyak etc. European Univ. K.: Izd European Univ., 216.

10.  Saaty, T. (1993). Adoption of solutions, method of hierarchy analysis. M.: "Radio and communication", 278.

11.  Tkachenko, A.V., Romanov, N.A., Slabodych, V.O. (2010). Methodological approaches to assessment. III International scientific Practical Conference "Problems of the formative of new economy XXI century" (December 23-24, 2010)

12.  Tyndova, M.G. (2008). Development of instrumental tools for providing decision accepting in the field of real estate basing on intelektual methods of information management. PhD Thesis. Saratov. State. Social-ekon. Univ., Volgograd.