АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕТОДІВ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ

Заголовок (російською): 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ МЕТОДОВ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ
Заголовок (англійською): 
THE ANALYSIS OF CURRENT INFORMATION METHODS OF DIAGNOSIS TECHNICAL CONDITION OF BUILDING
Автор(и): 
Міхайленко В.М.
Терентьєв О.О.
Шабала Є.Є.
Автор(и) (англ): 
Mihaylenko Victor
Terentyev Olexandr
Shabala Yevheniia
Ключові слова (укр): 
інтелектуальні методи; інтелектуалізація; інформаційна база; експертні системи; нейронні мережі; нечіткі множини
Ключові слова (рус): 
интеллектуальные методы; интеллектуализация; информационная база; экспертные системы; нейронные сети; нечеткие множества
Ключові слова (англ): 
intellectual methods; intellectualization; information base; expert systems; Neural networks; fuzzy sets
Анотація (укр): 
Проаналізовано сучасні інформаційні методи системи діагностики технічного стану будівель за допомогою інформаційних технологій. Серед багатьох застосувань цих технологій – комп'ютеризація інтелектуальних методів діагностування на базі накопичених знань експертів і поточних відомостей про стан будівель. Для забезпечення зручності використовується поняття інтелектуалізації. Достатня інформованість системи щодо тематики предметної галузі разом з інтерфейсними засобами, які тонко враховують людський чинник, підвищує рівень інтелектуальності системи. Зростанню рівня інтелектуалізації інтерфейсу користувачів у таких інформаційних технологіях сприяє також відмова від режиму команд і орієнтація на структуру «головне меню» – «підменю», доповнення або заміна текстових повідомлень кольоровими піктограмами, озвучення найважливіших станів функціонуючої системи. Досягнення органічної цілісності в організації та уніфікації інтерфейсів підсистем управління і аналізу інформаційних ресурсів та інших підсистем базується на єдиних концепціях, методах і механізмах.
Анотація (рус): 
Проведен анализ современных информационных методов системы диагностики технического состояния зданий с помощью информационных технологий. Среди многих применений этих технологий – компьютеризация интеллектуальных методов диагностирования на базе накопленных знаний экспертов и текущих сведений о состоянии зданий. Для обеспечения удобства используется понятие интеллектуализации. Достаточная информированность системы по тематике предметной области вместе с интерфейсными средствами, которые тонко учитывают человеческий фактор, повышают уровень интеллектуальности системы. Росту уровня интеллектуализации интерфейса пользователей в таких информационных технологиях способствует также отказ от режима команд и ориентация на структуру «главное меню» – «подменю», дополнение или замена текстовых сообщений цветными пиктограммами, озвучание важнейших состояний функционирующей системы. Достижения органической целостности в организации и унификации интерфейсов подсистем управлиня и анализа информационных ресурсов и других подсистем базируется на единых концепциях, методах и механизмах.
Анотація (англ): 
In this paper it is given an analysis of the methods of modern information systems diagnostics of technical condition of buildings using information technologies. Among the many applications of these technologies - computerized intelligent methods of diagnosing on the basis of knowledge of experts and current information about the state of the buildings. To provide convenience the notion of intellectualization is used. Sufficient awareness system on topics subject area with the interface means which subtly into account the human factor, increases intelligence system. The growth of intellectualization user interface of information technology also contributed to the rejection of the regime teams and focus on the structure of the "main menu" – "swing", supplement or replacement text messages with colored icons, sound critical state functioning system. Achieving organic integrity and unification of managing the interface subsystems and analysis of information resources and other sub-systems are based on common concepts, methods and mechanisms.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 29, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 29, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
30 Январь 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1. Міхайленко В.М. Інформаційна технологія оцінки технічного стану елементів будівельних конструкцій із застосуванням нечітких моделей [Текст] // О.О. Терентьєв, Б.М. Єременко. – Д.: Строительство, материаловедение, машиностроение, сб. науч. трудов / Под общей ред. проф. В.И. Большакова выпуск. – Дніпропетровськ, 2013. – № 70.
– С. 133 – 141.

2. Терентьєв О.О. Основи організації нечіткого виведення для задачі діагностики технічного стану будівель та споруд [Текст] // О.О. Терентьєв, Є.Є. Шабала, Б.С. Малина. – К.: Управління розвитком складних систем, збірник наукових праць. – КНУБА, 2015. –  № 22. – С. 138 – 143.

3. Терентьєв О.О. Інформаційна технологія системи діагностики технічного стану будівель на основі дослідження мікросейсмічних коливань / Є.Є. Шабала, Б.С. Малина. – К.: Управління розвитком складних систем, збірник наукових праць, випуск 23/2015, КНУБА, 2015. – С. 133 – 139.

4. Olexander Terentyev The Method of Direct Grading and the Generalized Method of Assessment of Buildings Technical Condition [Text]  // Olexander Terentyev, Mykola Tsiutsiura// – International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 4 Issue 7, July 2015. – Р. 827-829.

5. Михайленко В.М. Обробка експериментальних результатів роботи експертної системи для задачі діагностики технічного стану будівель [Текст] // О.О. Терентьєв, Б.М. Єременко. – Д. : Строительство, материаловедение, машиностроение, сб. науч. трудов / Под общей ред. проф. В.И. Большакова выпуск. – Дніпропетровськ, 2014. – №78.
– С. 190 – 195.

6. Терентьєв О.О. Моделі визначення фізичного зношення конструктивних елементів будівлі для задач діагностики технічного стану [Текст] / О.О. Терентьєв, О.І. Баліна, Є.Є. Шабала // Управління розвитком складних систем.
– 2016. – № 26. – С. 153 – 157.

7. Терентьєв О.О. Розробка інформаційної технології проектування та контролю місцеположення мобільних об’єктів [Текст] / О.О. Терентьєв, О.І. Баліна, Є.Є. Шабала, О.С. Турушев // Управління розвитком складних систем.
– 2016. – № 25. – С. 133 – 138.

8. Міхайленко, В. М. Експериментальні дослідження та реалізація інформаційної системи тестування нейронної мережі для задачі діагностики технічного стану будівель [Текст] / В.М. Міхайленко, О.О. Терентьєв,
Є.Є. Шабала, О.С. Турушев // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 27. – С. 139 – 144.

9. ГОСТ 8829-84 (ДСТУ Б.В.2.6-7-95) Изделия строительные бетонные и железобетонные сборные. Методы испытания нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости. Госстрой СССР, Издательство стандартов [Текст]. – Москва, 1982. – 20 с.

10. Каталог приборов неразрушающего контроля качества железобетона. НИИСК Госстроя СССР, [Текст].
 – Киев, 1986. – 24 с.

References: 

1.    Mikhailenko, V.M. (2013). Information technology assessment of technical condition of building constructions elements with the use of fuzzy models [Text] / V.M. Mikhailenko, O.O. Terentyev, B. Eremenko // Construction, materials science, mechanical engineering, Sat. scientific. works under the general editorship of Professor V.I. Bolshakova release. - Dnepropetrovsk, 70, 133-141.

2. Terent’ev, Alexandr & Shabala, Yevgeniya & Malina, Bogdan. (2015). Fundamentals of fuzzy output for problem diagnostics of technical condition of buildings. Management of Development of Complex Systems, 22 (1), 138-143.

3. Terent’ev, Alexandr, Shabala, Yevgeniya, & Malina, Bogdan (2015). Information technology of buildings of technical diagnostic based research microseismic vibrations. Management of Development of Complex Systems,23 (1), 133-139.

4. Terentyev, Olexander. (2015). The Method of Direct Grading and the Generalized Method of Assessment of Buildings Technical Condition [Text]// Olexander Terentyev, Mykola Tsiutsiura// International Journal of Science and Research (IJSR), 4(7), 827-829.

5. Mikhailenko, V.M. (2014). The experimental results of the expert system for the diagnosis of the problem of technical condition of buildings [Text] / V.M. Mikhailenko, A.A. Terentyev, B. Eremenko // Construction, materials science, mechanical engineering, Sat. scientific. works under the general editorship of Professor VI Bolshakova release. Dnepropetrovsk, Ukraine, 78, 190–195.

6. Terentyev, A.A. (2016). Models wear determining physical structural elements of the building for problems diagnostics of technical state [Text] / A.A. Terentyev, O.I. Balina, E.E. Shabala// Kyiv, Ukraine: Management of development of complex systems, 26, 153-157.

7. Terentyev, A.A. (2016). Development of information technology for the design and monitoring of mobile location objects [Text] / A.A. Terentyev, O.I. Balina, E.E. Shabala, A.S. Turushev // Kyiv, Ukraine: Management of development of complex systems, 25, 133-138.

8. Mikhailenko, V.M. (2016). Experimental research and implementation information system testing neural network tasks for diagnostic of technical condition buildings [Text] / A.A. Terentyev, E.E. Shabala, A.S. Turushev // Kyiv, Ukraine: Management of Development of Complex Systems, 27, 139 – 144.

9. GOST 8829-84 (State Standard B.V.2.6-7-95) products for construction, concrete and reinforced concrete prefabricated. Methods searched of-load. Rules evaluate the strength, hardness and fracture toughness. USSR State Building, Publisher Standards [Text]. Moscow, Russia, 20.

10. Catalog of instruments for non-destructive quality control of concrete. NIISK Gosstroy USSR [Text]. Kyiv, 24.