ОГЛЯД МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Заголовок (російською): 
ОБЗОР МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Автор(и): 
Андрашко Ю.В.
Білощицький А.О.
Кучанський О.Ю.
Білощицька С.В.
Лященко Т.О.
Автор(и) (англ): 
Andrashko Yurii
Biloshchytskyi Andrii
Kuchansky Alexander
Biloshchytska Svitlana
Lyashchenko Tamara
Ключові слова (укр): 
оцінювання; рейтинг ВНЗ; науково-педагогічний працівник
Ключові слова (рус): 
оценивание; рейтинг вузов; научно-педагогический работник
Ключові слова (англ): 
evaluation; universities rating; teaching staff
Анотація (укр): 
Оцінювання результатів діяльності науково-педагогічних працівників та вищих навчальних закладів є важливими складовими управління освітніми процесами. В дослідженні розглянуто методи оцінювання науково-педагогічних працівників, які впроваджені в деяких вищих навчальних закладах України. Наведено основні недоліки цих методів та пропозиції щодо їх усунення. Сформульовано основні вимоги щодо розробки нової методики оцінювання. Крім того, в статті розглянуті міжнародні та національні методики оцінювання діяльності вищих навчальних закладів. Проведено аналіз параметрів, що використовуються при побудові національних та міжнародних рейтингів вищих навчальних закладів. Встановлено, що для різних видів вищих навчальних закладів краще застосовувати різні методи оцінювання.
Анотація (рус): 
Оценка результатов деятельности научно-педагогических работников и высших учебных заведений являются важными составляющими управления образовательными процессами. В исследовании рассмотрены методы оценки научно-педагогических работников, которые внедрены в некоторых высших учебных заведениях Украины. Приведены основные недостатки этих методов и предложения по их устранению. Сформулированы основные требования по разработке новой методики оценки. Кроме того, в статье рассмотрены международные и национальные методики оценки деятельности высших учебных заведений. Проведен анализ параметров используемых при построении национальных и международных рейтингов высших учебных заведений. Установлено, что для различных видов высших учебных заведений лучше применять различные методы оценивания.
Анотація (англ): 
Performance evaluation of teaching staff and universities are important components of management of educational processes. The study examined the evaluation methods of teaching staff that are embedded in some universities of Ukraine. The basic disadvantages of these methods and suggestions for their elimination were underlined. The basic requirements for the development of new methods of evaluation were proposed. In addition, the article discusses the international and national methods of assessment of higher education institutions. The analysis of parameters used in the construction of national and international rankings of higher education institutions was done. It was found that for different types of higher education institutions better to use different evaluation methods.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 29, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 29, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
14 Май 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Університет автора: 
Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», Ужгород; Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Київ; Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1.    Титов Л.П. Анализ международного опыта оценки деятельности ученых, учреждений науки, приоритетности научных направлений [Текст] / Л.П. Титов, В.А. Филонюк, В.А. Гробунов // Перспективы развития мединицинской науки и наукометрия.– 2014. – №1.–С. 21-29.

2.    Головенкін. В. П.  Визначення рейтингів науково-педагогічних працівників як важель досягнення критеріїв дослідницького університету [Електронний ресурс] / В.П. Головенкін. // Київський політехнік. – 2008, №31 . – Режим доступу: http://kpi.ua/831-5.

3.    Наказ МОН № 948  від 29.10.2007 «Про удосконалення механізмів зовнішнього та внутрішнього оцінювання навчальних досягнень студентів». – Вид. офіц.

4.    Методика оцінювання ефективності діяльності наукових установ Національної академії наук України [Електронний ресурс]. – 38 с. – Режим доступу: http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/metodyka_text.pdf.

5.    Положення №750/01-17 від 28.05.2015 «Про визначення рейтингів науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Ужгородський національний університет»». – Вид. офіц. – Ужгород, 2015. – 11 с.

6.    Положення від 24.12.2015 «Рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів». – Вид. офіц. – Харків, 2015. – 21 с.

7.    Положення №10 від 09.04.2015 «Про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара»– Вид. офіц. – Дніпропетровськ, 2015. – 11 с.

8.    Бушуєв С.Д. Наукометричні бази: характеристики, можливоcті і завдання [Текст] / С.Д. Бушуєв,
А.О. Білощицький, В.Д. Гогунський // Управління розвитком скалдних систем. – 2014.– №18. – С. 145-152.

9.    Білощицький А.О. Наукометричні бази та індикатори цитування наукових публікацій [Текст] /
А.О. Білощицький, В.Д.Гогунський. // Інформаційні тахнології в освіті, науці та виробництві. – 2013, вип..4(5). – С.198-203.

10. Консолідований рейтинг вузів України 2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/rating/51741/.

11. Рейтинг вищих навчальних закладів «Топ-200 Україна» – 2015/2016 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4757.

12. Рейтинг університетів за показниками Scopus 2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/rating/51053/.

13.  Ranking Web of Universities [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine.

14. QS World University Rankings® 2016-2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016

15. Горохов Є. Оцінка діяльності кафедри в системі менеджменту якості Донбаської національної академії будівництва і архітектури [Електронний ресурс] / Є. Горохов, М. Зайченко, А. Югов// Бібліотека наукових статей . – Режим доступу:  http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19819-ocinka-diyalnosti-kafedri-v-sistemi-menedzhmentu-yakosti-donbasko%D1%97-nacionalno%D1%97-akademi%D1%97-budivnictva-i-arxitekturi.html.

16. Левашов Е.Н. Критерии оценки эффективности деятельности вузов в России [Текст]/ Е.Н. Левашов // Символ науки.–2016.,№2.–С 170-173

17. Academic Ranking of World Universities [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.shanghairanking.com/ru/.

References: 

1.    Titov, L., Filoniuk, V., Gorbunov, V. (2014). Analysis of international experience in the evaluation of scientists, scientific institutions, research priorities. Prospects of development of science and scientometrics, 1, 21-29.

2.    Holovenkin, V. (2010). Ranking teaching staff as a lever achievement criteria research university. Kyiv Polytechnic, 31. http://kpi.ua/831-5.

3.    Order of MES from 29.10.2007 № 948 "On improvement of mechanisms of internal and external evaluation of educational achievements of students".

4.    Method of evaluating the effectiveness of the scientific institutions of the National Academy of Sciences of Ukraine. 38 p.  http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/metodyka_text.pdf.

5.    Regulation №750 / 01-17 of 05.28.2015 "On the ranking of teaching staff SHEE" Uzhhorod National University "".

6.    Regulation of 24.12.2015 "Rating evaluation of teaching staff, departments and faculties."

7.    Regulation №10 from 04.09.2015 "On the rating assessment of professional teaching staff Oles Honchar Dnipropetrovsk National University"

8.    Bushuyev, S., Biloshchytskyi, A., Gohunkyi, V. (2014). Scientometric database: characteristics, opportunities and challenges. Management of development of complex systems, 18, 145-152

9.    Biloshchytskyi, A., Gohunkyi, V. (2013). Scientometric indicators and citation database of scientific. Information technology in education, science and production, 4 (5), 198-203.

10.  Consolidated ranking universities in Ukraine in 2016 (2016) http://osvita.ua/vnz/rating/51741/.

11.  Rating of higher educational institutions "Top 200 Ukraine" (2016). http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4757.

12.  Rating universities in terms of Scopus 2016. (2016). http://osvita.ua/vnz/rating/51053/.

13.   Ranking Web of Universities. (2016) http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine.

14.  QS World Ratings. (2016). https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016

15.   Horokhov, Ye., Zaichenko, M., Yugov, A. Evaluation of the department in the quality management system Donbas National Academies of Engineering and Architecture. http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19819-ocinka-diyalnosti-kafedri-v-sistemi-menedzhmentu-yakosti-donbasko%D1%97-nacionalno%D1%97-akademi%D1%97-budivnictva-i-arxitekturi.html.

16.  Levashov, E. (2016). Criteria for assessing the effectiveness of higher education institutions in Russia. Science symbol, 2, 170-173.

17.  Academic Ranking of World Universities. (2016). http://www.shanghairanking.com/ru/.