КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ КАДРІВ

Заголовок (російською): 
КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ
Заголовок (англійською): 
THE CONCEPT OF THE CORPORATE TRAINING CENTRES FOR TRAINING AND RETRAINING
Автор(и): 
Лукьянов Д.В.
Автор(и) (англ): 
Lukianov Dmytro
Ключові слова (укр): 
управління проектами; процесний підхід; модель компетенцій; корпоративний університет; модель технологічної зрілості; IPMA Delta; PMI OPM3; модель Кіркпатріка; повернення на знання; повернення на очікування; сертифікація організацій; IPMA OCB; IPMA ICB; Lifelong Learning
Ключові слова (рус): 
управление проектами; процессный подход; модель компетенций; корпоративный университет; модель технологической зрелости; IPMA Delta; PMI OPM3; модель Киркпатрика; возврат на знания; возврат на ожидания; сертификация организаций; IPMA OCB; IPMA ICB; Lifelong Learning
Ключові слова (англ): 
project management; process approach; competency model; the corporate university model of technological maturity; IPMA Delta; PMI OPM3; Kirkpatrick model; the return on knowledge; return expectations; organizations Certification; IPMA OCB; IPMA ICB; Lifelong Learning
Анотація (укр): 
Описано можливий підхід до створення корпоративного навчального центру у співпраці з класичною установою освіти. Розглянуто концептуальний процесний підхід до формування навчальних програм та оцінки ефективності роботи такого освітнього центру на основі моделей технологічної зрілості, пропонованих провідними організаціями у сфері професійного управління проектами – Міжнародної асоціації управління проектами та Інституту управління проектами, а також моделі, запропонованої Дональдом Кіркпатріком і надалі отримав розвиток в роботах Джима і Венді Кіркпатрік. Пропонується розглянути набір інструментів і методів для перетворення поліпшеної моделі оцінки Киркпатріка в цільову діяльнісну модель, проходження якої підвищить ймовірність підвищення ефективності освітніх програм і окремих заходів.
Анотація (рус): 
Описан один из возможных подходов к созданию корпоративного учебного центра в сотрудничестве с классическим учреждением образования. Рассмотрен концептуальный процессный подход к формированию учебных программ и оценке эффективности работы такого образовательного центра на основе моделей технологической зрелости, предлагаемых ведущими организациями в сфере профессионального управления проектами – Международной ассоциацией управления проектами и Институтом управления проектами, а также модели, предложенной Дональдом Киркпатриком и в дальнейшем получившем развитие в работах Джима и Венди Киркпатрик. Предложен набор инструментов и методов для преобразования улучшенной модели оценки Киркпатрика в целевую деятельностную модель, следование которой повысит вероятность повышения эффективности образовательных программ и отдельных мероприятий.
Анотація (англ): 
The article describes a possible approach to creating a corporate training center, in collaboration with a classical education institution. Conceptual process approach to the development of training programs and evaluating the performance of such an educational center on the basis of models of technological maturity, offered by leading organizations in the field of professional project management – International Project Management Association and the Project Management Institute, and the model proposed by Donald Kirkpatrick and later earned developed by Jim and Wendy Kirkpatrick. It is proposed to consider a set of tools and methods for converting an improved Kirkpatrick evaluation model to the target activity-model, following which increase the probability of enhancing the effectiveness of educational programs and individual activities.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 29, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 29, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Русский
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Январь 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Університет автора: 
Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки кадров; Белорусский национальный технический университет, Минск
Литература: 

1.    Kettering University / Режим доступа: https://kettering.edu/about Дата доступа: 28.12.2016

2.    Hamburger University McDonald's Center of Training Excellence /Режим доступа: http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/corporate_careers/training_and_development/hamburger_university.html Дата доступа: 28.12.2016.

3.    Корпоративные университеты в российской и зарубежной практике, 2012 / Режим доступа:  www.amr.ru Дата доступа: 28.12.2016.

4.    Millar, Roddy. The Evolution of Corporate Universities / Режим доступа: http://www.iedp.com/articles/the-evolution-of-corporate-universities/ Дата доступа: 28.12.2016.

5.    Галичин, Виктор. Международный рынок образовательных услуг: основные характеристики и тенденции развития / Режим доступа: http://www.intelros.ru/readroom/vek-globalizacii/vek2-2013/21217-mezhdunarodnyy-rynok-obrazovatelnyh-uslug-osnovnye-harakteristiki-i-tendencii-razvitiya.html. Дата доступа: 28.12.2016

6.    Заранко, Инна. Ключевые составляющие модели оценки эффективности обучения по Киркпатрику (по материалам семинара Джима Киркпатрика) / Режим доступа: http://www.hrm.ua/article/model_ocenki_jeffektivnosti_obuchenija_donalda_kirkpatrika Дата доступа: 28.12.2016

7.    Модель оценки эффективности обучения Д. Киркпатрика / Режим доступа: http://hrliga.com/index.php?id=1434&module=profession&op=view Дата доступа: 28.12.2016

8.    Оценка качества и эффективности обучения персонала / Режим доступа: http://hr-portal.ru/article/ocenka-kachestva-i-effektivnosti-obucheniya-personala?utm_source=relap&utm_medium=block&utm_campaign=relap2 Дата доступа: 28.12.2016

9.    Clark, Donald. Kirkpatrick's Four Level Evaluation Model; перевод Эдуарда Бабушкина / Режим доступа: http://hrm.ru/chetyrekhurovnevaja-model-ocenki-kirkpatrika  Дата доступа: 28.12.2016

10. Reference Model for IPMA Delta®) / Режим доступа: http://www.ipma.world/certification/certify-organisations/delta-reference-model/ Дата доступа: 28.12.2016

11. IPMA Delta® Assessment Process / Режим доступа:  http://www.ipma.world/certification/certify-organisations/delta-assessment-process / Дата доступа: 28.12.2016

12. Organizational Project Management / Режим доступа: http://www.pmi.org/business-solutions/assessment-benchmarking/organizational Дата доступа: 28.12.2016

13. APQC Process classification framework for education /Режим доступа: http://www.apqceducation.org/PDF/APQC_PCF_Education.pdf Дата доступа: 28.12.2016

14. Лук’янов, Д. В. Пріоритети соціальної спрямованості проектів у конкурентному середовищі / Д.В. Лук’янов, К.В. Колеснікова, К.М. Дмитренко // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 23. – С. 62 – 68.

15. IPMA Competence Baseline (ICB) / Режим доступа: http://www.ipma.world/certification/competence/ipma-competence-baseline/ Дата доступа: 28.12.2016

16. IPMA Organisational Competence Baseline (IPMA OCB) /Режим доступаhttp://www.ipma.world/resources/ipma-publications/ipma-ocb/ Дата доступа: 28.12.2016

17. Колесников, А. Е. Разработка модели представления компетенций в проектах обучения // А.Е. Колесников,
Д.В. Лукьянов, В.Ю. Васильева /
Вестник НТУ "ХПИ".– 2016. – № 1 (1173). – C. 61 ‑65.

18. Оборский, Г.А. Инструменты реализации ценностного подхода в проектах дистанционного обучения /
Г.А. Оборский, А.Е. Колесников, А.Н. Миколюк // Электротехнические и компьютерные системы. – 2015. – № 19. – С 330 – 333.

19. Колеснікова, К. В. Розробка посадових інструкцій проектних менеджерів за компетенціями національного стандарту / К.В. Колеснікова, Д. В., Лук’ьянов, С.О. Величко // Шляхи реалізації кредитно-модульної системи: наук.-метод. семінар ОНПУ. – 2012. – №. 6. – С. 61-65.

20. Гогунський, В. Д. Визначення ядер знань на графі компетенцій проектних менеджерів / В.Д. Гогунський,
Д.В. Лук’ьянов, О.В. Власенко // Вост.-Европ. журнал передовых технологий. – 2012. – № 1/10 (55). – С. 26‑28.

21. Колеснікова, К. В. Аналіз структурної моделі компетенцій з управління проектами національного стандарту України / К.В. Колеснікова, Д. В. Лук'янов // Управління розвитком складних систем. – 2014. – № 13. – С. 19 – 27.

22. Лукьянов, Д.В. Некоторые аспекты подготовки к первому в Республике Беларусь выпуску специалистов по социальной работе и управлению проектами. Материалы конференции Теоретические проблемы гуманитарного знания: междисциплинарные и пограничные поля исследований Белорусский государственный университет Факультет социокультурных коммуникаций 2015/5

23. AACSB International – The Association to Advance Collrgiate Schools of Business (USA) / Режим доступа: http://www.aacsb.edu/ Дата доступа: 28.12.2016

24. AMBA – Association of MBAs (UK) /Режим доступа: http://www.mbaworld.com/ Дата доступа: 28.12.2016

25. EPAS – EFMD Programme Accreditation System (EU) /Режим доступаhttps://www.efmd.org/accreditation-main/epas Дата доступа: 28.12.2016

26. IQA – International Quality Accreditation (Аккредитация Международного Качества) от международной ассоциации развития управленческого образования CEEMAN (Central and East European Management Development Association) / Режим доступа: http://www.ceeman.org/accreditation Дата доступа: 28.12.2016

27. Kolesnikova, E.V. Matrix diagram and the" strong connection" indicator value in the projects / E.V. Kolesnikova, T.M. Olekh // Electrical and Computer Systems. – 2012. – № 7 (83). – С. 148 – 153.

28. "Lifelong learning" is a new paradigm of personnel training in enterprises [Text] / V. Gogunskii, A. Kolesnіkov,
K. Kolesnіkova, D. Lukianov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – № 4/2 (82). –
Р. 4–10. doi: 10.15587/1729-4061.2016.74905

29. Otradskaya, T. Development process models for evaluation of performance of the educational establishments[Text] /
T. Otradskaya, V. Gogunskii // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – № 3/3 (81). – Р. 12 – 22.

References: 

1.    Kettering University / Access: https://kettering.edu/about   Date of access:28.12.2016

2.    Hamburger University McDonald's Center of Training Excellence / Access: http://corporate.mcdonalds.com/mcd/corporate_careers/training_and_development/hamburger_university.html  Date of access: 28.12.2016

3.    Corporate universities in the Russian and foreign practice. (2012). / Access: www.amr.ru  Date of access: 28.12.2016

4.    Millar, Roddy. The Evolution of Corporate Universities / Access: http://www.iedp.com/articles/the-evolution-of-corporate-universities / Date of access: 28.12.2016

5.    Galichin, Viktor. (2013). International market of educational services: the main characteristics and development trends / Access: http://www.intelros.ru/readroom/vek-globalizacii/vek2-2013/21217-mezhdunarodnyy-rynok-obrazovatelnyh-uslug-osnovnye-harakteristiki-i-tendencii-razvitiya.html Date of access: 28.12.2016

6.    Zaranko, Inna. Key components of the model evaluating the effectiveness of training by Kirkpatrick (based on Jim Kirkpatrick workshop) / Access: http://www.hrm.ua/article/model_ocenki_jeffektivnosti_ obuchenija_donalda_kirkpatrika  Date of access: 28.12.2016

7.    The model of assessing learning efficiency J. Kirkpatrick / Access: http://hrliga.com/index.php?id=1434&module=profession&op=view Date of access: 28.12.2016

8.    Evaluation of the quality and efficiency of staff training / Access: http://hr-portal.ru/article/ocenka-kachestva-i-effektivnosti-obucheniya-personala?utm_source=relap&utm_medium=block&utm_campaign=relap2 Date of access: 28.12.2016

9.     Clark, Donald. Kirkpatrick's Four Level Evaluation Model / Access: http://www.nwlink.com/~Donclark/hrd/isd/kirkpatrick.html   Date of access: 28.12.2016

10. Reference Model for IPMA Delta®) / Access: http://www.ipma.world/certification/certify-organisations/delta-reference-model / Date of access: 28.12.2016

11. IPMA Delta® Assessment Process / Access: http://www.ipma.world/certification/certify-organisations/delta-assessment-process/ Date of access: 28.12.2016

12. Organizational Project Management / Access: http://www.pmi.org/business-solutions/assessment-benchmarking/organizational Date of access: 28.12.2016

13. APQC Process classification framework for education / Access: http://www.apqceducation.org/PDF/APQC_PCF_Education.pdf Date of access: 28.12.2016

14. Lukianov, D.V., Kolesnikova, K.V. & Dmitrenko, K.N. (2015). Social priorities of projects in a competitive environment. Management of development of complex systems, 23, 62–68.

15. IPMA Competence Baseline (ICB) / Access: http://www.ipma.world/certification/competence/ipma-competence-baseline/ Date of access: 28.12.2016

16. IPMA Organisational Competence Baseline (IPMA OCB) / Access: http://www.ipma.world/resources/ipma-publications/ipma-ocb/ Date of access: 28.12.2016

17. Kolesnikov, A.E., Lukianov, D.V. & Vasilieva, V.Yu. (2016). Developing competencies representation model in training projects. Vestnik NTU "KhPI", 1 (1173), 61‑65.

18. Oborsky, G.A., Kolesnikov, A.E. & Mikolyuk, A.N. (2015). Tools realization value approach in distance learning. Electrical and computer systems, 19, 330333.

19. Kolesnikova, K.V., Lukianov, D.V. & Velichko, S.O. (2012). Development of job descriptions of project managers for the competences of national standard. Ways of implementation of credit-modular system: sc. method. Workshop ONPU, 6, 61‑65.

20. Gogunsky, V.D., Lukianov, D.V. & Vlasenko, O.V. (2012). Definition kernels of knowledge on the graph competence of project managers. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1/10 (55), 26‑28.

21. Kolesnikova, K.V. & Lukianov, D.V. (2014). Analysis of the structural model of competencies in project management of a national standard Ukraine. Management of development of complex systems, 13, 19-27.

22. Lukianov, D.V. (2015). Some aspects of the preparation for the first release in the Republic of Belarus of social work and project management. Conference materials Theoretical problems of the humanities: an interdisciplinary field of research and border Belarusian State University Faculty of social and cultural communications.

23. AACSB International – The Association to Advance Collrgiate Schools of Business (USA) / Access: http://www.aacsb.edu/ Date of access: 28.12.2016.

24. AMBA – Association of MBAs (UK) / Access: http://www.mbaworld.com/ Date of access: 28.12.2016

25.  EPAS – EFMD Programme Accreditation System (EU) / Access:  https://www.efmd.org/accreditation-main/epas Date of access: 28.12.2016

26. IQA – International Quality Accreditation (Central and East European Management Development Association) / Access: http://www.ceeman.org/accreditation Date of access: 28.12.2016

27. Kolesnikova, E.V. & Olekh, T.M. (2012). Matrix diagram and the" strong connection" indicator value in the projects. Electrical and Computer Systems, 7 (83), 148–153.

28. Gogunskii, V., Kolesnіkov, A., Kolesnіkova, K. & Lukianov, D. (2016). "Lifelong learning" is a new paradigm of personnel training in enterprises. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/2 (82), 4–10.

29. Otradskaya, T., & Gogunskii, V. (2016). Development process models for evaluation of performance of the educational establishments. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3/3 (81), 12–22.