АНАЛІЗ РИЗИКІВ АРТ-ПРОЕКТІВ

Заголовок (російською): 
АНАЛИЗ РИСКОВ АРТ-ПРОЕКТОВ
Заголовок (англійською): 
RISK ANALYSIS OF ART PROJECTS
Автор(и): 
Бас Д.В.
Автор(и) (англ): 
Bass Dmytro
Ключові слова (укр): 
арт-проект; ризики; управління ризиками; ідентифікація ризиків; оцінка ризиків; заходи щодо боротьби з ризиками
Ключові слова (рус): 
: арт-проект; риски; управление рисками; идентификация рисков; оценка рисков; меры по борьбе с рисками
Ключові слова (англ): 
art project; risk; risk management; risk identification; risk assessment; control activities risk
Анотація (укр): 
Пропонуються результати застосування методології управління проектами в частині управління ризиками арт-проектів, зокрема: ідентифікації, проведення якісного та кількісного аналізу ризиків, розробки пропозицій щодо планування реагування на ризики та заходів щодо попередження виникнення й усунення ризиків. На підставі результатів кількісного аналізу виявлено, що в ході реалізації арт-проекту для боротьби із ризиками доцільно застосовувати стратегію зниження впливу високих та середніх ризиків. Розроблені заходи щодо боротьби з ризиками дозволять команді проекту своєчасно та якісно реагувати на непередбачувані ситуації. Зроблено висновок про те, що команді арт-проекту необхідно постійно здійснювати управління ризиками з метою їх виявлення та усунення для своєчасної й якісної реалізації арт-проекту та задоволення потреб стейкхолдерів у продукті проекту.
Анотація (рус): 
Предложены результаты применения методологии управления проектами в части управления рисками арт-проектов, а именно: идентификации, проведения качественного и количественного анализа рисков, разработки предложений по планированию реагирования на риски и мероприятий по предупреждению возникновения и устранения рисков. На основании результатов количественного анализа выявлено, что в ходе реализации арт-проекта для борьбы с рисками целесообразно применять стратегию снижения влияния высоких и средних рисков. Разработанные мероприятия по борьбе с рисками позволят команде проекта своевременно и качественно реагировать на непредвиденные ситуации. Сделан вывод о том, что команде арт-проекта необходимо постоянно осуществлять управление рисками с целью их выявления и устранения для своевременной и качественной реализации арт-проекта и удовлетворения потребностей стейкхолдеров в продукте проекта.
Анотація (англ): 
There were proposed results of applying the methodology of project management in terms of risk management of art projects, namely: identification, qualitative and quantitative risk analysis, development of proposals for planning responses to the risks and measures for prevention of occurrence and elimination of risks. Based on the specific characteristics of art projects, as well as internal and external factors that affect the art projects, the risks have been identified. As part of the qualitative analysis was to determine the degree of risks and the level of their influence on the realization of art projects. For the results of the peer review and processing of statistical data were presented averages the likelihood of risks and their impact on the realization of art projects. Based on the quantitative analysis revealed that during the implementation of an art project to combat the risk appropriate to apply the strategy to reduce the influence of high and medium risk. Developed measures to combat the risks of the project team will enable timely and accurately respond to unforeseen situations. The conclusion had been done hat the art-project team needs to continuously implement risk management with a view to identifying and addressing for the timely and quality implementation of an art project and meet the needs of stakeholders in the project's product.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 29, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 29, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Декабрь 2016
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Черкаський державний технологічний університет, Черкаси
Литература: 

1.    Мочалов Д. В. Менеджмент культуры и арт-менеджмент: взаимосвязь и взаимообусловленность [Электронный ресурс] / Д. В. Моланов // Вестник КазГУКИ. – 2011. – № 4. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/menedzhment-kultury-i-art-menedzhment-vzaimosvyaz-i-vzaimoobuslovlennost (дата обращения: 06.12.2016).

2.    Харченко К. В. Управление проектами в сфере культуры – справочник руковдителя Учереждения культуры. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cultmanager.ru/article/4455-upravlenie-proektami-v-sfere-kultury?ustp=W. (дата обращения: 06.12.2016).

3.    A Guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide 5th editon). (2013). USA : PMI Standards Committee, 589.

4.    Бас Д.В. Визначення АРТ-проектів / Д.В. Бас // Тези доп. ХІІ міжнародної наук.-практ. конф. «Управління проектами: стан та перспективи» (13-16 вересня 2016 року). – Миколаїв : НУК, 2016. – С. 10-12.

5.    Kendrick, T. (2015). Identifying and Managing Project Risk. New York, NY : American Management Association (AMACOM).

6.    Колесникова, Е. В. Развитие теории проектного управления: Закон Ю.Л. Воробьева о влиянии риска на успешность портфеля проектов [Текст] / Е. В. Колесникова // Управління розвитком складних систем. – 2014. – № 18. – С. 62 – 67.

7.    Азарова, І. Б. Управління ризиками проектів у галузі житлового будівництва [Текст] / І.Б. Азарова // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 23 (1). – С. 11 – 20. dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.1927.3681.

8.    Семко, І.Б. Огляд ризиків проектів електроенергетики [Текст] / І.Б. Семко // Управління розвитком складних систем. – 2015. – No 22 (1). – С. 69-74. dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.3967.1768.

9.    Ковтун Т. А. Ідентифікація ризиків як етап якісного аналізу ризиків інвестиційного проекту / Т. А. Ковтун // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х. : НТУ «ХПІ», 2015. – № 2 (1111). – С. 125–130.

10.  Донець, О. М. Використання міжнародних стандартів в управлінні ризиками [Текст] / О. М. Донець,
Т. В. Савельєва, Ю. І. Урецька // Управління розвитком складних систем. – № 6. – 2011. – С. 36 – 42.

11.  Raz, T. A. Comparative Review of Risk Management Standards / T. Raz, D. Hillson // Risk Manag. An Int. J. – 2005. – Vol. 7. – No. 4, –P. 53–66. doi.org/10.1057/palgrave.rm.8240227.

12.  Smith, P. G. Proactive risk management / P. G. Smith, G. M. Merritt. – NY : Productivity Press. – 2002. – 246 p. – ISBN: 1563272652.

13.  Данченко О.Б. Класифікація ризиків в проектах / О.Б. Данченко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2012. – № 1 (55). – С. 26–28.

14.  Бедрій Д.І. Аналіз ризиків в проектах наукових установ державного сектору економіки / Д.І. Бедрій,
Т.Ю. Олєйнікова // Тези доп. VІ міжнародної наук.-практ. конф. «Управління проектами: стан та перспективи»
(7-10 вересня 2010 року). Миколаїв : НУК, 2010. – С.20–22.

15.  Thamhain, H. Managing Risks in Complex Projects [Text] / H. Thamhain // Proj. Manag. J., 2013. – Vol. 44, – No. 2. – P. 20–35. doi.org/10.1002/pmj.21325.

References: 

1.    Mochalov, D.V. (2011). Cultural Management and Art Management: interconnection and interdependence. Bulletin KazGUKI, 4. Retrieved from: http://cyberleninka.ru/article/n/menedzhment-kultury-i-art-menedzhment-vzaimosvyaz-i-vzaimoobuslovlennost [in Russian]. 06.12.2016.

2.    Kharchenko, K.V. (n.d.). Project management in culture – guide head of cultural institutions. Retrieved from: http://www.cultmanager.ru/article/4455-upravlenie-proektami-v-sfere-kultury?ustp=W [in Russian]. 06.12.2016.

3.    A Guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide 5th editon). (2013). USA: PMI Standards Committee, 589.

4.    Bas, D.V. (2016). Defining art project. Proceedings from ХII International nauk. and practical. сonf. "Project Management: Status and Prospects". (рр. 10-12). Mykolayiv: NUK [in Ukrainian].

5.    Kendrick, T. (2015). Identifying and Managing Project Risk. New York, NY: American Management Association (AMACOM).

6.    Kolesnikova, E.V. (2014). Development project management theory: Law YL Vorobyov of the risk impact on the success of the portfolio. Management of Development of Complex Systems. Kyiv, Ukraine: 18, 62–67.

7.    Azarova, I.B. (2015). Risk management of project in housing building. Management of Development of Complex Systems, 23 (1), 11–20. dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.1927.3681.

8.    Semko, I.B. (2015). Overview project risk electric power. Management of Development of Complex Systems, 22 (1), 69-74. dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.3967.1768.

9.    Kovtun, T.A. (2015). Identification of risks as a stage of qualitative risk analysis of the investment project. Bulletin of NTU "KhPI." Series: Strategic management, portfolio management, programs and project management, 2 (1111), 125-130.

10. Donets, O.M. (2011). Use of international standards in risk management / O. M. Donets, T. V. Savelieva, Yu. I. Uretska // Management of development of complex systems, 6, 36–42.

11. Raz, T. (2005). A Comparative Review of Risk Management Standards. / T. Raz, D. Hillson // Risk Manag. An Int. J., 7 (4), 53–66. doi.org/10.1057/palgrave.rm.8240227.

12. Smith, P.G., & Merritt, G.M. (2002). Proactive risk management. New York, NY : Productivity Press. – ISBN : 1563272652.

13. Danchenko, O.B. (2012). Classification of risk in projects. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (55), 26-28.

14. Bedriy, D.I., Olyeynikova, T. Yu. (2010). Risk analysis in projects of scientific institutions of the public sector. Proceedings from VI International nauk. and practical. сonf. "Project Management: Status and Prospects". (pp. 20-22). Mykolayiv: NUK [in Ukrainian].

15.  Thamhain, H. (2013). Managing Risks in Complex Projects. Proj. Manag. J., 44 (2), 20–35. doi.org/10.1002/pmj.21325.