Теоретико-аналітичний інструментарій планування величини грошового потоку із заданою мірою надійності проекту

Заголовок (російською): 
ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПЛАНИРОВАНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА С ЗАДАННОЙ СТЕПЕНЬЮ НАДЕЖНОСТИ ПРОЕКТА
Заголовок (англійською): 
Theoretical and analytical tools of cash flow planning with the set level of project reliability
Автор(и): 
В.И.Доненко., Е.Ю.Антипенко., А.А.Бобраков., Ю.А.Чуприна., И.В.Доненко
Ключові слова (рус): 
денежный поток, коррекция меры риска, эквивалент минимально необходимого уровеня надежности, инвестиционный проект
Анотація (укр): 
Розглянуто теоретико - аналітичний інструментарій визначення і планування розмірів грошових потоків по періодах виконання проекту, які відповідають необхідній межі надійності, з урахуванням збільшення чинників невизначеності в часі.
Анотація (рус): 
Рассмотрен  теоретико-аналитический инструментарий определения и планирования размеров денежных потоков по периодам выполнения проекта, которые соответствуют требуемой границе надежности, с учетом увеличения факторов неопределенности во времени.
Анотація (англ): 
The theoretical and analytical tools of determination and planning of cash flow size is in-process examined on project periods implementations, which correspond to the required border of reliability, taking into account the increase of vagueness in time factors.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 3, 2010
Мова статті: 
Русский
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Ноябрь 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Запорожская государственная инженерная академия, Запорожье; Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев
Литература: 

1. Антипенко Е. Ю. Принципы анализа капитальных вложений: монография / Е.Ю. Антипенко, В.И. Доненко. ‑ Запорожье: Фазан, 2005. ‑ 418 c. ‑ ISBN 966-8132-36-X.

2. Доненко В.И. Количественная оценка денежных потоков при анализе строительного проекта / В.И. Доненко, Е.Ю. Антипенко // Новини науки Придніпров’я. Наук.-практ. журнал. Серія: Інженерні дисципліни. – Дніпропетровськ: Вид. «Дніпро-VAL», 2005. – № 3. ‑ С. 46-50.

3. Доненко В.І. Модель пошуку і оцінки граничних значень можливих відхилень основних показників ефективності будівельних проектів                / В.И. Доненко, Д.О. Приходько // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету - Вип. 4. Т.46 - Мелітополь: ТДАТУ, 2010. – С. 84-89

4. Доненко И.В. Комплексная диагностика параметров реализуемости строительных проектов // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2010. ‑ Вип. 4. Т.48. – С. 104-112.

5. Основы конкурентных преимуществ и инновационного развития: монография / Б.И. Холод, В.А. Ткаченко, Р.Б. Тян, С.И. Чимшит, А.И. Щукин. ‑ Д.: Монолит, 2008. ‑ 475 c.

6. Проектний аналіз: навч. посіб. / Р.Б. Тян, О.Б. Ватченко, Є.Ш. Ісхаков, О.В. Оскома. – Д.: ДДФА, 2009. – 244 с.

7. Салига К.С. Економічні теорії інноваційного розвитку підприємства: монографія / К.С. Салига; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2009. ‑ 216 с.

8. Салига С.Я. Економічне обґрунтування інвестиційних проектів промислових підприємств: Монографія / С.Я. Салига, К.С. Салига, Л.І. Кирилова. – Запоріжжя: Гуманіт. ун-т. Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр., 2005. ‑ 170 с.

9. Тян Р.Б. Научные подходы к определению денежного потока предприятия / Р.Б. Тян, Н.М. Демченко, М.Н. Демченко // Вісн. Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. – Д.: ПДАБА, 2007. – № 7. – С. 46-51.