ПОНЯТТЯ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Заголовок (російською): 
ПОНЯТИЕ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Заголовок (англійською): 
CONCEPT OF CREATIVE POTENTIAL IN THE FIELD OF PROJECT MANAGEMENT
Автор(и): 
Войтушенко А.А.
Автор(и) (англ): 
Voitushenko Anastasiia
Ключові слова (укр): 
потенціал; креативність; творчий потенціал; креативний потенціал; компетенція
Ключові слова (рус): 
потенціал; креативность; творческий потенциал; креативный потенціал; компетенция
Ключові слова (англ): 
potential; creativity; creative potential; competence
Анотація (укр): 
Проаналізовано поняття "креативність". Висвітлено основні психологічні умови, що сприяють розвитку креативності. Зроблено спробу систематизувати наявні знання щодо визначення понять «потенціал», «творчий потенціал», «креативність» і «креативний потенціал» з огляду проблеми необхідності формування поняття креативного потенціалу у сфері управління проектами. Досліджено та проаналізовано результати наукових досліджень поняття креативності та складових креативного потенціалу різних науковців і дослідників. Проведено порівняльний аналіз основних складових креативного потенціалу. Зазначено, що визначення поняття креативного потенціалу частково залежить від професійної сфери. Визначено поняття креативного потенціалу у сфері управління проектами.
Анотація (рус): 
Проанализировано понятие "креативность". Освещены основне психологические условия, способствующие развитию креативности. Сделана попитка систематизировать существующие знания относительно определения понятий «потенциал», «творческий потенциал», «креативность» и «креативный потенциал» в свете проблемы необходимости формирования понятие креативного потенциала в области управления проектами. Исследованы и проанализированы результаты научных исследований понятия креативности и составляющих креативного потенциала различных ученых и исследователей. Проведен сравнительный аналіз основних составляющих креативного потенциала. Указано, что определение понятия креативного потенциала частино зависит от профессиональной сферы. Определено понятие креативного потенциала в областиуправления проектами.
Анотація (англ): 
The article analyzes the concept of "creativity". The main psychological conditions that promote the development of creativity are highlighted. The author of the article tries to systematize the existing knowledge regarding the definition of the concepts of "potential", "creative potential", "creativity" and "creative potential" in light of the problem of the need to formulate the concept of creative potential in the field of project management. The results of scientific researches of the concept of creativity and components of creative potential of different scholars and researchers are researched and analyzed. A comparative analysis of the main components of the creative potential has been carried out. It is noted that the definition of the concept of creative potential partly depends on the professional sphere. The concept of creative potential in the field of project management is defined.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 37, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 37, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Январь 2019
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Одарённые дети; [пер. с англ.] / Общ. ред. Г.В. Бурменской, В.М. Слуцкого. – М.: Прогресс, 1991. – 376 с
 2. Савенков А.И. Основные подходы к разработке концепции одарённости // Педагогика. – М., 1998. – № 3. – С. 24-29.
 3. Мала Н.Т. Креативність як складова ефективного управління / Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – С. 18-23
 4. Stain B.S. MemoryandCreativity // HandbookofCreativity. – Ed. of J.A. Gloverandother. – PlenumPress, N.Y. and London, 1988.
 5. Особливості розвитку креативності у майбутніх менеджерів [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Московченко Анжеліка Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2016. – 20 с. :рис.
 6. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е.П. Ильин. – СПб. : Питер, 2009. – 434 с.
 7. Канн С.Ю. Изучение взаимосвязи креативности общения и креативности мышления студентов: автореф. дис. канд. психол. наук. 19.00.01. «Общая психология, история психологии» / С.Ю. Канн. – Рязань, 1997. – 22 с.
 8. Бушуев С.Д. Креативные технологии управления проектами и программами: монографія / C.Д. Бушуев. – К.: «Саммит книга», 2010. – 768 с.
 9. Анацкая А.Г. Развитие креативности в сфереприменения информационных технологий при обучении информатике студентов-будущих менеджеров: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02. «Теория и методика обучения и воспитания» / А.Г. Анацкая. – Омск, 2013. – 24 с.
 10. Харцій О.М. Розвиток креативного потенціалу у майбутніх менеджерів організацій: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.10. «Організаційна психологія, економічна психологія» / О.М. Харцій. – К., 2008. – 22 с
 11. Креативное мышление в бизнесе : [пер. с англ.] / [Амабайл Тереза М., Друкер Питер Ф., У Чан Ким и др.]. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 227с. – (Серия "Классика Harvard Business Review").
 12. Зінкевич Д.К. Сутність креативного менеджменту і його місце в системі управління машинобудівним підприємством / Д.К. Зінкевич // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.2. – С. 182–187
 13. Поклад І. М. Креативність у концепції А. Г. Маслоу / І. М. Поклад // Новый акрополь. Культурная ассоциация [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.newacropolis.org.ua/theses/06bab896-67f7-4432-ac05-428f3b62a47f
 14. Войтушенко А.А. Концептуальна модель випуску інноваційного продукту, що базується на креативному потенціалі команди проекту [Текст] / А.А. Войтушенко // Управління розвитком складних систем. – 2018.– № 33.
  – С. 31 – 36.

 

References: 
 1. Gifted children. (1991). Tot. ed. G.V. Burmenskoy, V.M. Slutsky. [trans. from English]. Moscow: Progress, 376.
 2. Savenkov, A.I. (1998). The main approaches to the development of the concept of giftedness. Pedagogy, 3, 24-29.
 3. Mala, N.T. (2011). Creativity as a component of effective management. Electronic Scientific Archive of the Scientific and Technical Library of the National University "Lviv Polytechnic", 18-23.
 4. Stain, B.S. (1988). Memory and Creativity. Handbook of Creativity. Ed. of J.A. Glover and other. N.Y. and London: Plenum Press.
 5. Moskovchenko, Anzhelika Anatolievna. (2016). Features of development of creativity in future managers [Text]: author's abstract. dis ... Candidate psychologist Sciences: 19.00.07. Kharkiv nats ped University of them. G.S. Skovoroda, Kharkiv, 20.
 6. Ilyin, E.P. (2009). Psychology of creativity, creativity, giftedness. SPb.: Peter, 434.
 7. Kann, S.Y. (1997). Studying the relationship between the creativity of communication and the creativity of students' thinking: author. dis. Cand. psychol. sciences. 19.00.01. “General psychology, history of psychology”. Cannes. – Ryazan, 22.
 8. Bushuyev, S.D. (2010). Creative technologies of project and program management: monograph. K.: Summit Book, 768.
 9.  Anatskaya, A.G. (2013). Development of creativity in the application of information technology in teaching computer science to students-future managers: author. dis ... cand. ped. Sciences: 13.00.02. "Theory and methods of training and education". Omsk, 24.
 10. Khartsiy, E.N. (2008). Development of creative potential at the future managers of the organization: author's abstract Dis .сand. psychologist Sciences: 19.00.10. "Organizational psychology, economic psychology". K., 22
 11.  Amabile, Teresa M., Drucker, Peter F., U, Chan Kim, etc. (2006). Creative thinking in business: [trans. from English]. M.: Alpina Business Books, 227.
 12. Zinkevych, D.K. 2009). The essence of creative management and its place in the management system of machine-building enterprise. NU "L'vivs'ka Politekhnika", 19.2, 182-187.
 13. Poklad, I.M. Creativity in the concept of A.G. Maslow / I.M. Location // New acropolis. Cultural Association [Electronic resource]. Access mode :http://www.newacropolis.org.ua/theses/06bab896-67f7-4432-ac05-428f3b62a47f
 14. Voitushenko, Anastasiia. (2018). Conceptual model for the production of innovative products based on the creative potential of the commands of project. Management of Development of Complex Systems, 33, 31–36 [in Ukrainian].