УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПРОЕКТІВ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Заголовок (російською): 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ ПРОЕКТОВ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
Заголовок (англійською): 
MANAGING QUALITY OF PROJECT PRODUCTION: METHODOLOGICAL AND APPLIED ASPECTS
Автор(и): 
Мальцев А.С.
Крамський С.О.
Автор(и) (англ): 
Maltsev Anatoliy
Kramskiy Sergiy
Ключові слова (укр): 
системи менеджменту якістю; методологія якості проектів; стандарти управління якістю організації
Ключові слова (рус): 
системы менеджмента качества; методология качества проектов; стандарты управления качеством организации
Ключові слова (англ): 
quality systems management; methodology project quality; standards quality management organization
Анотація (укр): 
Розглянуто проблемні питання управління якістю проектів у контексті забезпечення конкурентоспроможності продукції та послуг, що надають підприємства. Досліджено поняття якості проектів, принципи та методологія її оцінки та імплементації, організаційно-методичні принципи забезпечення якості й управління якістю продукції та послуг. Висвітлено найважливіші етапи розвитку, сучасний стан теорії та практики управління якістю. Особливу увагу приділено системам менеджменту якістю, регламентам на базі стандартів International Standardization Organization (ISO) серії 9000, концепції Total Quality Management (TQM) та інтегрованим системам управління якістю. Для забезпечення якості необхідна наявність не лише матеріальної бази та кваліфікованого персоналу, але й системного підходу до питань управління якістю проектів. Отже, на сьогодні якість проектів постає мірою взаємовідносин суб'єктів господарювання в процесі ведення якісного морського бізнесу у тому числі.
Анотація (рус): 
Рассмотрены проблемные вопросы управления качеством проектов в контексте обеспечения конкурентоспособности продукции и услуг, предоставляемых предприятиями. Исследовано понятие качества проектов, принципы и методология его оценки и имплементации, организационно-методические принципы обеспечения качества и управления качеством продукции и услуг. Освещены важнейшие этапы развития, современное состояние теории и практики управления качеством. Особое внимание уделено системам менеджмента качества, регламентам на базе стандартов International Standardization Organization (ISO) серии 9000, концепции Total Quality Management (TQM) и интегрированным системам управления качеством. Для обеспечения качества необходимо наличие не только материальной базы и квалифицированного персонала, но и системного подхода к вопросам управления качеством проектов. Так, сегодня качество проектов возникает по мере взаимоотношений субъектов хозяйствования в процессе ведения качественного морского бизнеса в том числе.
Анотація (англ): 
In the article discusses the problematic issues of project quality management in the context of ensuring the competitiveness of products and services provided by enterprises. The authors investigate the concept of project quality, the principles and methodology of its assessment and implementation, the organizational and methodological principles of quality assurance and quality management of products and services. Highlights the most important stages of development, the current state of the theory and practice of quality management. Special attention is paid to quality management systems, regulations based on the International Standardization Organization (ISO) 9000 series standards, Total Quality Management (TQM) concepts and integrated quality management systems. To ensure quality, it is necessary to have not only the material base and qualified personnel, but also a systematic approach to project quality management issues. So today, the quality of projects arises in terms of the relationship of business entities in the process of conducting high-quality maritime business as well.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 37, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 37, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
12 Декабрь 2018
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Національний університет «Одеська морська академія», Одеса; Навчально-науковий інститут менеджменту, економіки та фінансів, Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом, Одеса
Литература: 
 1. Крамський, С.О. Аспекти iмплементацiї мiжнародних стандартiв якостi на бізнес середовище / С.О. Крамський // Mат. наук.-практ. конф. "Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів": Наукове видання. Зб. мат. тез доповідей. – О.: ОРIДУ НАДУ, 2017. – С. 116-120.
 2. Жуковська А. Ю. Шляхи підвищення якості адміністративних послуг органів виконавчої влади [Текст] /
  А.Ю Жуковська // Економічний простір. – 2008. – №19. – С. 82-93.
 3. Азарова И.Б. Управление качеством городской среды в проектах развития городских территорий [Текст] /
  И.Б. Азарова // Управление развитием сложных систем. – К.: КНУБА. – 2018. – № 35. – С. 13 – 20.
 4. Голдсмит Дж. А. Качество – единое целое / Дж.А. Голдсмит // Стандарты и качество. – 2010. – №10. – С.3.
 5. Вайсман, В.A. Построение системы менеджмента качества на основе международных стандартов [Текст] / В.A. Вайсман, Е.В. Колесникова,Т.М. Олех, А.Г. Оборская // Сучасні технології в машинобудуванні, 2015, № 10. – НТУ «ХПІ» – С.192-200.
 6. Векслер Е. М. Менеджмент якості. Навчальний посібник / Е.М. Векслер, В.М. Рифа, Л.Ф. Василевич. – К.: ВД “Професіонал”, 2008. – 320 с.
 7. ДСТУ ISO 9000-2001. Системи управління якістю. Основні положення та словник. – К.: Держкомстат України, 2010.
 8. ISO 9000:2015 "Quality management systems ‒ Fundamentals and vocabulary", IDT [Electronic sourse] URL: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed‒4:v1:ru
 9. Сороко, В. М. Функціонування і розвиток системи управління якістю. Навчальний посібник / В.М. Сороко. – К.: НАДУ при Президентові України, 2013. – 80 с.
 10. Чимшир, В.І. Методологія проектно-орієнтованого управління процесами соціотехнічних систем. Автореф. дис...докт. техн. наук 05.13.22 / Чимшир Валентин Іванович. – О.: ОНМУ, 2017. – 46 с.
 11. Кучеренко, В.Р. Управління проектами в підприємницьких структурах / В.Р. Кучеренко, А.В. Андрейченко, та ін. // – О.: ТОВ Лерадрук, 2013. – 228 с.
 12. Захарченко, О.В. Проджект менеджмент / О.В. Захарченко, С.О. Крамський // Навчальний посібник з "Менеджменту". – О.: «Екологія», 2018. – 227 с.
 13. Бойченко, К.В. Управління IT-проектами в ігровій індустрії / К.В. Бойченко, С.О. Крамський // Mат. XIV міжнар. наук.-практ. конф. До 30-річчя МАУП "Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах": Збiрник мат. тез доповідей. – О.: ОI МАУП, ТОВ «Лерадрук», 2018.– С.216-222.
 14. Крамський, С.О. Iмплементацiя та розвиток систем управління якістю інфраструктурних проектiв [Текст] / С.O. Крамський // “Управлiння розвитком складних систем”. – К.: КНУБА. 2018 – №33.– C.37-43.
 15. Муравецький, С.А. Планування процесів забезпечення якості у великих та географічно розподілених гiбридних IT–проектах [Текст] / С.А. Муравецький, С.О. Крамський // Вісник НТУ «ХПІ», Харків: 2016. – № 1 (1173). – С.106-109.

 

References: 
 1. Kramskyi, S.O. (2017). Aspects of the implementation of international standards of quality on the business environment. Proc. science-practice conf. "European Integration in the Context of Global Globalization Processes": Scientific Edition. mat. theses. Odesa: ORIPA NAPA. Pp. 116 – 120.
 2. Zhukovska, A.Yu. (2008). Ways of improving the quality of administrative services of executive power bodies. Economic space. Publ., 19, 82 – 93.
 3. Azarova, I.B. (2018). Quality management of the city environment in city territorial development projects. Management of Development of Complex Systems, 35, 13 – 20.
 4. Goldsmith, J.A. (2010). Quality is a unit. Standards and Quality. Publ., 10 – 13.
 5. Vaisman, V.A. (2015). Building a quality management system based on international standards [Text] / V.A. Vaisman, E.V. Kolesnikova, T.M. Olekh, A.G.Oborskaya // Modern technologies in machine production: Bulletin of the National Technical University "KhPI". Kharkiv, NTU "KhPI" Publ., 10, 192 – 200.
 6. Wexler, E.M., Reef, V.M., Vasilevich, L.F. (2008). Quality Management. Tutorial. Kyiv: "VD" Professional", 320.
 7. DSTU ISO 9000-2001. (2010). Quality management systems. Basic Provisions and Dictionary. Kyiv: Derzhkomstat of Ukraine.
 8. ISO 9000:2015 "Quality management systems ‒ Fundamentals and vocabulary", IDT [Electronic sourse] URL: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed‒4:v1:ru
 9. Soroko, V.M. (2013). Functioning and development of the quality management system. Tutorial. Kyiv: NAPA under the President of Ukraine, 80.
 10. Chymshyr, V.I. (2017). The methodology of project-oriented processes of socio-technical systems: The manuscript DSc. (Eng.). 05.13.22. Оdesa: ONMU, 46.
 11. Kucherenko, V.R., Andriychenko, A.V., etc. (2013). Project management in entrepreneurial structures. Odesa: LLC "Leradruk", 228.
 12. Zakharchenko, O.V. & Kramskyi, S.O. (2018). Project Management. Educational manual of "Management". Odesa: "Ecology", 227.
 13. Boichenko, K. (2018). Management of IT-projects in the gaming industry / K. Boichenko, S. Kramskyi // Coll. Scien. Proc. of the XIV Int. scien.-pract. Conf. dedicated to the 30 th anniversary of the IRAPM. Odesa: LLC "Leradruk", 216 – 222.
 14. Kramskiy, S.O. (2018). Implementation and development of quality management systems for infrastructure projects. Management of Development of Complex Systems, 33, 37 – 43.
 15. Muravetskyi, S.A. (2016). Planning quality assurance processes in a large scale geographically spread hybrid software development project [Text] / S.A. Muravetskyi, S.O. Kramskiy / Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and Project Management Kharkiv, NTU "KhPI" Publ., 1 (1173), 106 – 109.