МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ НА АРСЕНАЛАХ, БАЗАХ, СКЛАДАХ ЗБЕРІГАННЯ БОЄПРИПАСІВ

Заголовок (російською): 
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НА АРСЕНАЛАХ, БАЗАХ, СКЛАДАХ ХРАНЕНИЯ БОЕПРИПАСОВ
Заголовок (англійською): 
A DESIGN OF DEVELOPMENT EMERGENCY ON ARSENALS, BASES, COMPOSITIONS FOR STORAGE AMMUNITION
Автор(и): 
Убайдуллаєв Ю.Н.
Гаврилюк А.О.
Полтораченко Н.І.
Автор(и) (англ): 
Ubaydoullaev Yosoufgon
Gavreluk Albert
Poltorachenko Natalia
Ключові слова (укр): 
об'єкт для зберігання; захист; боєприпаси; аналіз; аналітична модель; пожежа; вибух; надзвичайна ситуація; ефективність заходів
Ключові слова (рус): 
объект для хранения; защита; боеприпасы; анализ; аналитическая модель; пожар; взрыв; чрезвычайная ситуация; эффективность мероприятий
Ключові слова (англ): 
object for storage; protecting; ammunition; analysis; analytical model; fire; explosion; emergency; efficiency of measures
Анотація (укр): 
Проведено аналіз сучасного стану арсеналів, баз, складів зберігання боєприпасів Збройних Сил України та досліджено етапи розвитку надзвичайної ситуації на них. Удосконалено модель для відтворення конкретних характеристик розвитку надзвичайної ситуації на спеціальному об’єкті для наочного управління цією ситуацією та вивчення її властивостей. На підставі формального опису розроблено структурні (параметричну та математичну) аналітичні моделі процесу розвитку надзвичайної ситуації на спеціальному об’єкті. Показано, що дієвим заходом боротьби з пожежею буде оперативне виявлення та ліквідація первинних вогнищ до початку теплових детонацій боєприпасів, після яких відбуваються каскадні поширення джерел загоряння, гасіння яких ускладнюється дією вторинних факторів ураження.
Анотація (рус): 
Проведен анализ современного состояния арсеналов, баз, складов хранения боеприпасов Вооруженных Сил Украины и исследованы этапы развития чрезвычайной ситуации на них. Усовершенствована модель для воспроизведения конкретных характеристик развития чрезвычайной ситуации на специальном объекте для реального управления этой ситуацией и изучения её свойств. На основании формального описания разработаны структурная параметрическая и математическая аналитическая модели процесса развития чрезвычайной ситуации на специальном объекте. Показано, что действенным способом борьбы с пожаром будет оперативное выявление и ликвидация первичных возгораний до начала тепловых детонаций боеприпасов, после которых происходит каскадное распространение источников возгорания, гашение которых затрудняется воздействием вторичных факторов поражения.
Анотація (англ): 
The analyses of the modern state of arsenals, bases and storage saving of live ammunitions of Military Powers of Ukraine is given in the article. Stages of development of extraordinary situation are explored too. A model is improved for the recreation concrete descriptions of development extraordinary situation on the special object. It giving possible to management by this situation and study of its properties. The structural and mathematical analytical models of process development extraordinary situation on the special object had been developed. It have basis on formal specification. It is shown, that the operative exposure and liquidation of primary hearths to beginning of thermal explores live ammunitions, which cascade distributions of sources of becoming tanned, extinguishing of which is complicated by action of the second factors of defeat, are after, will be the effective measure of fight against a fire.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 37, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 37, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Январь 2019
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Університет автора: 
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ; Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Київ; Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Мошковский Н. С. Повышение уровня огнезащиты складов хранения вооружения, ракет и боеприпасов [Текст] / Н. С. Мошковский, А. И. Березовский, В. И. Назарок, С. В. Фетисов. Н. Н. Сидоренко, Ю. В. Цапко // Артиллерийское и стрелковое вооружение. - 2010. - № 3. – С. 8 – 15.
 2. Програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів озброєння, ракет боєприпасів Збройних Сил України на 1995-2015 роки: постанова Кабінету Міністрів України № 472 від 28 червня 1995 року (з відповідними змінами і доповненнями).
 3. Аронольд В.И. Теория катастроф / В.И. Аронольд. – 3-е изд., доп. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990. - 128 c.
 4. Радаев Н.Н. Элементы теории риска эксплуатации потенциально опасных объектов / Н.Н. Радаев. - М: РВСН, 2000. - 323 с.
 5. Стоєцький В. Ф. Управління техногенною безпекою об’єктів підвищеної небезпеки / [В.Ф. Стоєцький,
  Л.В. Драннишников, А.Д. Єсипенко та ін.].
  - Тернопіль: - ТзОВ “Видавництво Астон”, 2006. - 569 с.
 6. Організація безпечного функціонування арсеналів, баз і складів боєприпасів: навчальний посібник /
  О.В Алексеенко, Н.К. Багдасарян, А.О. Гаврилюк та ін. – К.: НАО України, 2010. – 188 с.
 7. Про забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995 – 2015 роки. Наказ Міністра оборони України від 06.09.2005 р. № 536.
 8. Інструкція про порядок проведення інспекційних заходів та підсумкових перевірок у Збройних Силах України. Наказ Міністра оборони України від 21.05.2001 р., № 162.
 9. Інструкція про порядок оцінки потенційно небезпечних об’єктів Збройних Сил України з питань живучості та вибухопожежонебезпеки. Наказ Міністра оборони України від 21.11.2012 р., № 771.
 10. Бегун В.В. Вероятностный анализ безопасности атомных станций. [В.В. Бегун, О.В. Горбунов, И.Н. Каденко та ін.]. – К.: – Фирма “Віпол”, 2000. – 568 с.
 11. Григоренко О.М. Підвищення ефективності протипожежного захисту деревини з використанням епоксидних композицій зі зниженим димоутворенням / О.М. Григоренко. – Х.: НУЦЗ України, 2014.96 с.
 12. Ніконова О.Я. Основи системного аналізу: навчальний посібник / О.Я. Ніконова, А.І. Кудін М.В., Костікова та ін. – Х.: ХНАД, 2012. – 160 с.

 

References: 
 1. Moshkovsky, N.S., Berezovsky, A.I., Nazarok, V.I., Fetisov, S.V., Sidorenko, N.N. & Tsapko, Yu.V. (2010). Increasing the level of fire protection of warehouses for weapons, missiles and ammunition. Artillery and Rifle armament, 3, 8 – 15.
 2. Program of ensuring survivability and explosion safety of arsenals, bases and warehouses of armaments, ammunition missiles of the Armed Forces of Ukraine for 1995-2015: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 472 dated June 28, 1995 (with corresponding amendments and additions).
 3. Aronold, V.I., (1990). The Theory of Disasters, 128.
 4. Radaev, N.N., (2000). Elements of the theory of risk of exploitation of potentially dangerous objects, 323.
 5. Stoetsky, V.F., (2006). Management of technogenic safety of objects of high danger, 569.
 6. Alekseenko, O.V., Baghdasaryan, N.K. & Gavrilyuk, A.O., (2010). Organization of safe operation of arsenals, bases and warehouses of ammunition: a manual, 188.
 7. On ensuring survivability and explosion safety of arsenals, bases and warehouses of armaments, missiles and ammunition of the Armed Forces of Ukraine for 1995-2015. Order of the Minister of Defense of Ukraine dated September 6, 2005 No. 536.
 8. Instruction on the procedure for conducting inspection and final inspections in the Armed Forces of Ukraine. Order of the Minister of Defense of Ukraine dated May 21, 2001, No. 162.
 9. Instruction on the procedure for assessing the potentially dangerous objects of the Armed Forces of Ukraine on issues of survivability and explosion and fire safety. Order of the Minister of Defense of Ukraine dated 21.11.2012, No. 771.
 10. Begun, V.V., (2000). Probabilistic safety analysis of nuclear power plants, 568.
 11. Grigorenko, O.M., (2014). Increasing the effectiveness of fire protection of wood using epoxy compositions with reduced smoke formation, 96.
 12. Nikonova, O.Y., Kudin, A.I. & Kostikova, M.V., (2012). Fundamentals of System Analysis: Tutorial, 160.