РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Заголовок (англійською): 
DEVELOPMENT OF A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR ORGANIZING DISTANCE LEARNING
Автор(и): 
Wang Ying Xing
Ключові слова (укр): 
академічна мобільність; освітня програма; система підтримки прийняття рішень; дистанційне навчання
Ключові слова (англ): 
academic mobility; educational program; decision support system; distance education
Анотація (укр): 
Процес навчання можна аналізувати з позицій теорії самоорганізації складних впорядкованих систем, базуючись на властивостях синергетичного підходу. Системи навчання можна віднести до класу нелінійних систем, оскільки, наприклад, збільшення керуючого впливу у вигляді обсягу навчального матеріалу, який необхідний для вивчення, не призводить до однозначного результату у вигляді поліпшення якості. Відомо, що до складноорганізованих систем неможливо застосувати "жорсткі" методи управління. Необхідно зрозуміти, як сприяючи їх власним тенденціям розвитку, вивести системи на рейки самоорганізації, коли зовнішні цілі пов'язані з потребами цих систем. Визначальним постулатом синергетичного підходу є те, що керований розвиток приймає форму самоврядування. Розглянута необхідність інноваційного вирішення завдань дистанційного навчання, при якому викладач і той, кого навчають, не мають можливості прямого спілкування. Для студентів заочної форми навчання доволі проблематичне безпосереднє і навіть заочне спілкування з викладачами. Комп'ютерні телекомунікації забезпечують ефективну як пряму, так і зворотну дію, що передбачається в організації навчального процесу та спілкуванні з викладачем, який веде даний курс. Розроблення стратегії розвитку дистанційної освіти на основі ціннісного підходу дає змогу перейти від одновимірного до багатовимірного формування проектів освітньої спрямованості. Система підтримки прийняття рішень при управлінні академічною мобільністю вирішує такі завдання: консультування та підтримка учасників АМ на всіх етапах; формування необхідних пакетів документів; моніторинг АМ у ЗВО; формування звітів по АМ у ЗВО. Трудомісткість математичних дисциплін стандартної китайської освіти в 1,3–2 рази більше, ніж в університетах США за рахунок додаткових предметів. Це треба враховувати при налагодженні спільних міжнародних програм.
Анотація (англ): 
The learning process can be analyzed from the standpoint of the theory of self-organization of complex ordered systems, based on the properties of the synergetic approach. Learning systems can be attributed to the class of nonlinear systems, for example, because an increase in the controlling influence in the form of the volume of study material that is necessary for study does not lead to a clear result in the form of improvement of quality. It is known that difficultly organized systems can not use "hard" methods of management. It is necessary to understand, contributing to their own development trends, how to bring the system to the rails of self-organization, when external goals are related to the needs of these systems. The decisive postulate of the synergistic approach is that the development that takes place takes the form of self-government. The necessity of innovative solution of the tasks of distance learning, in which the teacher and the person being taught do not have the possibility of direct communication, are considered. For students of correspondence forms of teaching, it is rather problematic for direct and even correspondence with teachers. Computer telecommunications provide effective both direct and reverse action, which is envisaged in organizing the learning process and communicating with the teacher who is in charge of this course. Development of the strategy of development of distance education on the basis of the value-based approach allows us to move from one-dimensional to multidimensional formation of educational projects.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 37, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 37, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
English
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
05 Февраль 2019
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Університет автора: 
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv
References: 
 1. ISO / DIS 29990: 2010. (2009). Learning services for non-formal education and training – Basic requirements for service providers. ISO: ISO/TK 232, 15.
 2. Kolesnikov, A.E. (2015). Project Management of the University Information Environment Creation. / A. E. Kolesnikov, S. V. Tkachuk, T. V. Otradskaya, etc. // The High Technologies in Machines, 1 (25), 72–79.
 3. Kolesnikov, A.E. (2014). Formation of the information environment of the university for distance learning. Management of development of complex systems, 20, 21–26.
 4. Vaisman, V.A. (2012). Methodological foundations of quality management: factors, parameters, measurement, evaluation / V. A. Vaisman, V. D. Gogunsky, V. M. Tonkonogiy // Modern technologies in machine-cutting, 7, 160–165.
 5. Yakovenko, V.D., (2009). Management systems by the quality of the school foundation. Systemic data and information technologies, 2, 50–57. Gogunsky, V.D.
 6. Bushuyev, S.D. & Sochnev, S.V. (1999). Entropy project management tool. International Journal of Project Management, 17, 6, 343–350.
 7. Bushuev, S.D. & Kharitonov, D.A. (2010). Value approach in managing the development of complex systems. Management of development of complex systems, 1, 10–15.
 8. Vaisman, V.O. 92012). Use of the latest information technologies for the formation of competencies in professional education. / V. O. Vaisman, K. V. Kolesnikova, V. M. Tonkonogy // Gents of real credit institutions, maturity systems, and their maturities. .-method. Seminar, 6, 31–33.
 9. Koja, T.I., Gogunsky, V.D. (2002). Definition of necessary and sufficient conditions for the objectivity of the evaluation of test results. Proc. OPU, pp. 87–88.
 10. Kolesnikova, E.V. (2013). Modeling poorly structured project management systems. Proc. OPU, 3 (42), Pp. 127–131.
 11. Kolesnikova, K.V., Luk’yanov, D.V. (2013). Analysis of the structural model of the competence of managing projects of the national standard of Ukraine. Management of development of complex systems, 13, 19–27.
 12. Kolesnіkova, K.V. (2013). Concepts of Competent Knowledge. Places of Realization of Credit and Modular System: Materials of Science.-Method. Seminar, 7, 40–47.
 13. Tertyshnaya, T.I., Kolesnikova, E.V., Gogunsky, V.D., (2001). Automated Knowledge Control System. Tr. OPU, 1 (13), 125-128.
 14. Tkachuk, S.V., Gogunsky, V.D. (2011). Concepts that model of professional development at the initial foundation. Glide real estate credit-modular system: materials science.-method. Seminar, 5, 88–93.
 15. Bushuev, S.D., Bushueva, N.S., Babaev, I.A., etc. (2010). Creative technologies of project and program management [Text]: monograph. K.: Summit-Kniga, 768p.
 16. Kolesnikova, E.V., Olekh, T.M. (2012). Matrix diagram and "strong connectivity" of value indicators in projects. Electrotechnical and computer systems, 7 (83), 148–153.
 17. Fedotov, I.E. (2008). Some methods of parallel programming [Text]: studies. Manual. Moscow: Publishing house of MGIREA (GU), 188.
 18. Markelova, A.V. (2011). Managing the process of formation of the main educational program using the decision support system. Scientific. statements of the St. Petersburg GPU.  SPb., 1 (115), 1, p. 187–193.
 19. Microsoft. Russian MSDN [El. resource]. – URL:http://msdn.microsoft.com/ru-ru/default.
 20. MS SQL server. The official website of the product [Electronic resource]. – URL: http://www.microsoft.com/rus/SQL/2008/default.mspx.
 21. Shvetsov, V.I. Database: studies. manual [Electronic resource] / V. I. Shvetsov. – URL:http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=61460&file=shvetsov-lectures.pdf.
 22. The official site of Stanford University [Electronic resource]. – URL: www.stanford.edu.
 23. The official site of the Massachusetts Institute of Technology [Electronic resource]. – URL: www.mit.edu.
 24. Official site of the University of California at Berkeley [Electronic resource]. – URL: www.berkeley.edu.
 25. Official site of Carnegie Mellon University [Electronic resource]. – URL: www.cmu.edu.
 26. Academic ranking of universities in the world, official website [Electronic resource]. – URL: www.arwu.org.