ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В ОСВІТНІХ ПРОЕКТАХ ТА ПРОГРАМАХ

Заголовок (англійською): 
TECHNOLOGIES OF ORGANIZATION OF THE COMMUNICATION PROCESS IN EDUCATIONAL PROJECTS AND PROGRAMS
Автор(и): 
Zhu Ting
Ключові слова (укр): 
освітні системи; інформаційне управління; віртуальний університет; управління проектами освіти; обробка даних
Ключові слова (англ): 
educational systems; information management; virtual university; project management; data processing
Анотація (укр): 
Одним зі способів удосконалення управління освітньою системою може служити розвиток методу інформаційного управління як компонента, що ініціює управління будь-якого виду при розробці інформаційного забезпечення, виборі джерел керуючої інформації, формалізації і обробки даних про процеси ОС, формування системи освітньої статистики за типами реалізованих програм освіти і рівнем управління, створення інформаційних систем підтримки прийняття управлінських рішень, що забезпечують інформативність показників освітньої організації. Проблема управління в освітніх системах є ключовою з точки зору досягнення заданої якості. Управління в освіті, якщо його трактувати широко, інтегрує в собі минуле (культурно-традиційну компоненту), сьогодення (цивілізаційно-технологічну компоненту) і майбутнє (прогнозовано-бажаний стан системи). Перехід суспільства в інформаційну стадію розвитку позиціонує інформаційне управління найбільш релевантним інструментом в досягненні сталого розвитку освітніх структур. Процес навчання реалізується в складній слабоструктурованій системі, що включає безліч різнорідних підсистем, які утворюють складну "павутину" зв'язків. Розробка адекватного детермінованого формального опису для таких систем, в загальному випадку, не має свого рішення, оскільки практично неможливо встановити причинно-наслідкові зв'язки між результатами, ресурсами і методами організаційно-технічної взаємодії. Однак не можна заперечувати, що наявні практики організації дистанційного навчання дають змогу виявити основні тенденції розвитку систем навчання і оцінки якості.
Анотація (англ): 
One of the ways to improve the management of the educational system can be the development of the method of information management as a component that initiates the management of any kind in the development of information provision, the choice of sources of management information, formalization and processing of data about the processes of the OS, the formation of educational statistics system by types of implemented educational programs and management levels, creation of informational systems for the support of making managerial decisions that provide information indicators of an educational institution tioning. The problem of management in educational systems is key in terms of achieving a given quality. Management in education, if interpreted broadly, integrates the past (cultural-traditional component), the present (civilization-technological component) and the future (predicted-desirable state of the system). The transition of society into the information stage of development positions the information management as the most relevant instrument in achieving the sustainable development of educational structures.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 37, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 37, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
English
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
05 Февраль 2019
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Університет автора: 
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv
References: 
 1. Beloshchitsky, A.A., Beloshchitskaya, S.V., Bronin, S.V., (2014). Determination of the proximity of vectors in the design-vector space of educational environments. Management of development of complex systems, 17, 132–139.
 2. Beloshchitsky, A.A. (2012). Managing problems in the methodology of design-vector management of educational environments [Text] / A.A. Beloshchitsky // Management of development of complex systems, 9, 104–107.
 3. Gukhman, V.B. Philosophy of Information [Electronic resource] / V.B. Gukhman. – Access mode: http://www.intuit.ru/goods_store/ebooks/8659.
 4. Novikov, D.A. (2009). Introduction to the theory of management of educational systems. Moscow: Egves, 156.
 5. Novikov, D.A. The Theory of Management of Educational Systems. M.: Public Education, 416.
 6. O’Reilly, Tim. What is Web 2.0 / Tim O’Reilly [El. resource]. – URL: http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html (request date 13.03.2010).
 7. Sorokin, A.V. (2008). Enterprise and the Internet of the Next Generation. Informatics Systems and Means. M.: Science, 18, 86–117.
 8. Global Learning Reveals for Business and Community Development. URL: http://investor.cisco.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=437376 (appeal date 13.03.2010).
 9. Everything for the programmer [Electronic resource]. – URL: www.codenet.ru.
 10. Prokhorov, A. (206). Computer visualization of social networks [Text] / A. Prokhorov, N. Larichev // ComputerPress, 9, 156–160.
 11. Vaisman, V.A. (2012). Methodological foundations of quality management: factors, parameters, measurement, evaluation [Text] / V.A. Vaisman, V.D. Gogunsky, V.M. Tonkonogiy // Modern technologies in machine-cutting: zb. sciences. Prat, 7, 160–165.
 12. Yakovenko, V.D., Gogunsky, V.D., (2009). Management systems by the quality of the school foundation. Systemic data and information technologies, 2, 50–57.
 13. Koja, T.I. (2002). Definition of necessary and sufficient conditions for the objectivity of the evaluation of test results [Text] / T. I. Koja, V. D. Gogunsky // Proc. OPU, 87–88.
 14. Kolesnikov, O. Ye. (2012). The main aspects of the distance apart [Text] / O.Ye. Kolesnikov, V.D. Gogunsky // Information technologies in education, science and production, 1, 34–41.
 15. Teslya, Yu. M. (2010). Information technology management of projects based on ERPP (enterprise resources planning and project and APE) Management of development of complex systems, 1, 16–20.