МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ КОМПОЗИЦІЙНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Заголовок (російською): 
МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ КОМПОЗИЦИОННОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Заголовок (англійською): 
MODELS AND METHODS FOR EVALUATING CONSTRUCTION PROJECTS UNDER CONDITIONS OF COMPOSITIONAL UNCERTAINTY
Автор(и): 
Картавих С.М.
Теренчук С.А.
Автор(и) (англ): 
Kartavykh Serhii
Terenchuk Svitlana
Ключові слова (укр): 
ефективні об’єкти; нечіткий фактор; частинний критерій оцінки
Ключові слова (рус): 
эффективные объекты; нечеткий фактор; частный критерий оценки
Ключові слова (англ): 
effective objects; fuzzy factor; particular evaluation criterion
Анотація (укр): 
Досліджено характер невизначеності, що супроводжує вибір найкращого будівельного проекту із множини прийнятних альтернатив, і надано класифікацію нечітких факторів, які найчастіше ускладнюють експертизу проектів. Проаналізовано причини виникнення невизначеності на етапах передпроектної підготовки і проектування. Формування інтегрального критерію оцінки будівельного проекту, в якому враховані дані минулих проектів, поточний стан предметної області, результати прогнозування та суб’єктивне ставлення особи, що проводить експертизу, пропонується здійснювати з урахуванням неформалізованих експертних знань. Інтегральний критерій утворюється з комбінації частинних критеріїв п’яти типів, які мають універсальну множину значень від 0 до 1. Для формалізації якісних частинних критеріїв оцінки будівельного проекту використовуються моделі і методи нечіткої математики. Формування інтегрального критерію на даному етапі досліджень лишається за експертами.
Анотація (рус): 
Исследован характер неопределенности, сопровождающей выбор лучшего строительного проекта из множества приемлемых альтернатив, и предоставляется классификация нечетких факторов, чаще всего осложняющих экспертизу проектов. Проанализированы причины возникновения неопределенности на этапах предпроектной подготовки и проектирования. Формирование интегрального критерия оценки строительного проекта, в котором учтены данные прошлых проектов, текущее состояние предметной области, результаты прогнозирования и субъективное отношение лица, проводящего экспертизу, предлагается осуществлять с учетом неформализованных экспертных знаний. Интегральный критерий образуется из комбинации частных критериев пяти типов, которые имеют универсальное множество значений от 0 до 1. Для формализации качественных частных критериев оценки строительного проекта используются модели и методы нечеткой математики. Формирование интегрального критерия на данном этапе исследований остается за экспертами.
Анотація (англ): 
The nature of the uncertainty accompanying the selection of the best construction project from the set of acceptable alternatives is studied, and a classification of fuzzy factors is provided, most often the expertise of projects is complicated. The causes of uncertainty at the stages of pre-project preparation and design are analyzed. The formation of an integral criterion for assessing a construction project, which takes into account data from past projects, the current state of the subject area, forecasting results and the subjective attitude of the person conducting the examination, is proposed to be carried out taking into account informal expert knowledge. The integral criterion is formed from a combination of particular criteria of five types, which have a universal set of values from 0 to 1. Models and methods of fuzzy mathematics are used to formalize qualitative particular criteria for assessing a construction project. The formation of an integral criterion at this stage of research is left to the experts.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 39, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 39, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 39, 2019
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
09 Сентябрь 2019
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Барабаш М. Використання методів інтеграції для створення узагальненої інформаційної моделі будівельного
  об’єкта / М. Барабаш, К. Київська // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 25. – С. 114 ‒ 120.
 2. ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008. Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і спорудами.
 3. Ісаєнко Д.В., Теренчук С.А. Моделювання інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень з технічного регулювання в будівництві // Вісник Одеської державної академії будівництва і архітектури. – 2018. – Вип. 72.
  – С. 18 ‒ 25.
 4. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування: ДБН. В. 1.2.-2:2006. – [Чинний від 2007-01-01]. – Київ: Сталь. 2007. – 60 с. – (Державні буд. норми України)/ http://www.dbn.at.ua. Назва з екрана. – Перевірено: 22.09.2017.
 5. Волошин О.Ф., Гнатієнко Г.М. Прийняття рішень в нечіткість умовах з розмитою функцією належності // Теорія прийняття рішень: праці міжнародної школи-семінару. – Ужгород: УжНУ, 2002. – С. 20 ‒ 21.
 6. Єременко Б.М. Застосування експертних знань для формування бази знань системи оцінювання технічного стану будівельних конструкцій / Б. М. Єременко, С. А. Теренчук, С. М. Картавих, О. В. Насіковський // Наука та будівництво. – 2017, 4. – С. 63 ‒ 69.
 7. Кашканов А. А. Обгрунтування вибору оптимальної альтернативи в умовах композиційної невизначеності при розв’язку задач автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод [Текст] / А. А. Кашканов, О. Г. Грисюк, О. О. Грисюк // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2013. ‒ №15 (204), ч. 2. – С. 204 ‒ 207.
 8. Гнатієнко Г.М. Методи оцінки компетентності спеціалістів. Математичні та інформаційні проблеми прогнозування наслідків техногенних та природних катастроф / Соціально-економічні наслідки техногенних та природних катастроф: експертне оцінювання; Відп. ред.: В.В. Дурдинець, Ю.І. Саєнко. – К.: «Стилос», 2000. – 260 с.
 9. Теренчук С. А., Білоус С. Я. Дослідження невизначеності в нормативній базі у будівництві. Scientific Journal «ScienceRise» №7(60), 2019. – С. 35 ‒ 39.
 10. Закон України «Про будівельні норми». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1704-17.
 11. Система стандартизації та нормування у будівництві. Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення: ДБН А.1.1-94:2010: затв. Мінрегіонбудом України 16.12.2010. – [Чинні від 2013-07-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2012. – ІІІ, 22 с.
 12. Снитюк В.Є. Задача вибору оптимальної альтернативи в умовах композиційної невизначеності // Черкаси: Вісник ЧІТІ. – 2000, № 2. – С. 140 ‒ 145.
 13. Снитюк В.Е., Рифат Мохаммед Али. Модели процесса принятия адаптивных решений композиционной структуры с детерминированными и вероятностными характеристиками // Харьков: Радиоэлектроника и информатика. – 2002, № 4. – С. 123 ‒ 127.

 

References: 
 1. Barabash, M., & Kyivska, К., (2016). Using integration methods to create a generalized building information model object. Management of the development of complex systems, 25, 114 – 120.
 2. DSTU-N B V.2.5-37: 2008. Instruction on the design, installation and operation of automated systems for monitoring and control of buildings and structures.
 3. Isayenko, D.V., & Terenchuk, S.A., (2018). Modeling an Intelligent Decision Support System for Technical Regulation in Construction. Bulletin of the Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture. – No. 72, 18 – 25.
 4. System for ensuring the reliability and safety of construction sites. (2007). Loads and impacts. Design rules: DBN. V. 1.2.-2: 2006. – [Valid from 2007-01-01]. – Kyiv: Steel. 60. (State building norms of Ukraine). Retrieved from: http://www.dbn.at.ua.
 5. Voloshin O.F., & Gnatenko G.M. (2002). Decision-making in unclear conditions with a blurred membership function. Theory of decision-making: Proceedings of an international seminar school. Uzhgorod: UzhNU, 20 – 21.
 6. Eremenko, B.M., Terenchuk, S.A., Kartavikh, S.M., & Nasikovsky, O.V., (2017(4)). Applying Expertise to Forming a Knowledge Base for the Assessment System for the Technical Condition of Building Structures. Science and Construction, 63-69.
 7. Kashkanov, A.A., Grysyuk, O.G., & Grisyuk, O.O., (2013). Substantiation of the choice of the optimal alternative in the conditions of compositional uncertainty in solving problems of auto-technical examination of road accidents. Bulletin of the East Ukrainian National Vladimir Dahl University. – Lugansk, №15 (204), part 2, 204-207.
 8. Hnatienk, G.M., (2000). Methods for assessing the competence of specialists. Mathematical and information problems of prediction of consequences of man-made and natural disasters. Socio-economic consequences of man-made and natural disasters: expert evaluation. Kyiv: Stilos, 260.
 9. Terenchuk, S.A., & Bilous, S.A., (2019). Research of uncertainty in the regulatory framework in construction. Scientific Journal "ScienceRise", No. 7 (60), 35 – 39.
 10. Law of Ukraine "On Building Standards". Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1704-17.
 11. System of standardization and normalization in construction. Designing of building structures according to Eurocodes. Main provisions: DBN A.1.1-94: 2010: Approved. Ministry of Regional Development of Ukraine 16.12.2010. – [Effective 2013-07-01]. – Kyiv: Minregionstroy of Ukraine, 2012. – III, 22.
 12. Snityuk, V.E., (2000). The problem of choosing the optimal alternative in the conditions of compositional uncertainty. Cherkasy: ChITI Bulletin. No. 2, 140 – 145.
 13. Snityuk, V.E., (2002). Rifat Mohammed Ali. Models of the process of making adaptive decisions of a compositional structure with deterministic and probabilistic characteristics. Kharkiv: Radioelektronika i informatika. – No. 4, 123 – 127.