АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Заголовок (російською): 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Заголовок (англійською): 
OPICAL ISSUES OF INTENSIFICATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE
Автор(и): 
Головаш Л.В.
Автор(и) (англ): 
Golovash Lilia Viktorivna
Ключові слова (укр): 
інноваційна діяльність; інноваційний розвиток; світова економіка; технології; інноваційний індекс; витрати на дослідження і розробки
Ключові слова (рус): 
инновационная деятельность; инновационное развитие; мировая экономика; технологии; инновационный индекс; расходы на исследования и разработки
Ключові слова (англ): 
innovative activity; innovative development; world economy; technologies; innovative index; charges on research and development
Анотація (укр): 
Сучасні тенденції розвитку світового господарства свідчать про зростання ролі інновацій в економіці розвинутих країн. Зараз у світі відбувається прискорення науково-технічного прогресу, інтенсифікація науково-технологічних зв’язків та інтелектуалізація основних факторів виробництва. Розглянуто процеси становлення сучасної інноваційної економіки у світовому господарстві. Сконцентровано увагу на інноваціях, як на рушійній еволюційній силі економічного розвитку держави. Дано порівняння деяких показників інноваційної діяльності в Україні та в інших країнах світу. Визначено суттєве відставання у рівні державного фінансування наукових розробок в інших країнах світу та в Україні. Сильне відставання також відбувається у масштабах залучення приватного сектору до фінансування інноваційної діяльності. В роботі досліджено рейтинг інноваційних країн світу (Bloomberg Innovation Index) та місце в ньому України. Підкреслено необхідність активізації інноваційної політики країни.
Анотація (рус): 
Современные тенденции развития мирового хозяйства свидетельствуют о возрастании роли инноваций в экономике развитых стран. Сейчас в мире происходит ускорение научно-технического прогресса, интенсификация научно-технологических связей и интеллектуализация основных факторов производства. В статье рассмотрены процессы становления современной инновационной экономики в мировом хозяйстве. Внимание концентрируется на инновациях, как на движущей эволюционной силе экономического развития государства. Дано сравнение некоторых показателей инновационной деятельности в Украине и в других странах мира. Показано в других странах мира существенное отставание в уровне государственного финансирования научных разработок в Украине. Сильное отставание также происходит в масштабах привлечения частного сектора к финансированию инновационной деятельности. Исследован рейтинг инновационных стран мира (Bloomberg Innovation Index) и место в нем Украины. Подчеркивается необходимость активизации инновационной политики страны.
Анотація (англ): 
Modern progress of world economy trends testify to the increase of role of innovations in the economy of the developed countries. Now in the world there is an acceleration of scientific and technical progress, intensification of scientifically-technological connections and intellectualization of basic factors of production. The article deals with the processes of formation of modern innovative economy in the world economy. The focus is on innovations, as the driving force of the evolutionary power of the state's economic development. A comparison of some indicators of innovation activity in Ukraine and in other countries of the world is given. Determined a significant lag in the level of state funding of scientific research in Ukraine compared to other countries of the world. A significant backlog also occurs in the scope of attracting the private sector to finance innovation. This paper examines the ranking of innovative countries of the world (Bloomberg Innovation Index) and the place of Ukraine in it. The article describes the experience of Poland in the organization of special economic zones. Emphasizes the need to intensify the country's innovation policy.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 39, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 39, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 39, 2019
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
16 Сентябрь 2019
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Біляцький С. Інтелектуалізація суспільної праці (досвід індустріальних країн для України) / С. Біляцький,
 2. Т. Мірошниченко, А. Хахлюк // Україна: аспекти праці. – 2006. – № 2. – С. 36.
 3. Управление знаниями и интеллектуальным капиталом: [учеб. пособие] / С. В. Паникарова, М. В. Власов. – Екатеринбург: И-во Уральского университета,  2015. – 140 с.
 4. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования / Д. Белл; пер. с англ. / Под ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Academia, 1993. – 956 с. – С. 28 – 118.
 5. Florida, R. The rise of the creative class. And how it’s transforming work. Leisure, community and everyday life / R.  Florida. –  New York: Basic Books, 2002 – 404 p.
 6. Наукова та інноваційна діяльність України. «Державна служба статистики України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_nauka_2017.pdf.
 7. UNESCO Institute of Statistics. Science, technology and innovation. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/.
 8. Oecd-ilibrary. Gross domestic expenditure on R&D (GERD) as a percentage of GDP. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/main-science-and-technology-indicators-volume-2018-issue-1/gross-domestic-expenditure-on-r-amp-d-gerd-as-a-percentage-of-gdp_msti-v2018-1-table2-en#page1.
 9. These Are the World’s Most Innovative Countries. «Bloomberg» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: bloomberg.com/news/articles/2019-01-22/germany-nearly-catches-korea-as-innovation-champ-u-s-rebounds.
 10. Нові спеціальні економічні території забезпечать 1% додаткового приросту ВВП щорічно. «Український інститут майбутнього» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.uifuture.org/post/novi-specialni-ekonomicni-teritorii-zabezpecat-1-dodatkovogo-prirostu-vvp-soricno.
 11. «Lex Consulting» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lex-consulting.biz/shho-neobhidno-znaty-pro-spetsialni-eko.
 12. Підоричева І. Досвід польських СЕЗ: у пошуках "антикрихкості" для України. «ZN» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dt.ua/macrolevel/dosvid-polskih-sez-u-poshukah-antikrihkosti-dlya-ukrayini-257607_.html.
 13. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер ; пер. с англ. ; под ред. и с предисловием В. Д. Щетинина. – М.: Международные отношения, 1993. – 896 с.
References: 
 1. Bilyatsky, S., Miroshnichenko, T., & Khahlyuk, A., (2006). The intellectualization of social labor (the experience of industrial countries for Ukraine) // Ukraine: aspects of labor. – No. 2. – P. 36.
 2. Panicarova, S.V., & Vlasov, M.V., (2015). The board of knowledge and intellectual capital: [study. allowance]. Yekaterinburg: Ural University Press. – 140 p.
 3.  Bell D. (1993). The Emerging Post-Industrial Society: The Experience of Social Forecasting / D. Bell; per. from english / Ed. VL Inozemtseva. – Moscow: Academia. – 956 p. – P. 28 118.
 4. Florida, R., (2002). The rise of the creative class. And how it's transforming work. Leisure, community and everyday life / R. Florida. – New York: Basic Books. – 404 p.
 5. Scientific and innovative activity of Ukraine. "State Service of Statistics of Ukraine" [Electronic resource]. – Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_nauka_2017.pdf.
 6. UNESCO Institute of Statistics. Science, technology and innovation. [Electronic resource]. – Access mode: http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/
 7. Oecd-Library. Gross domestic expenditure is R & D (GERD) as a percentage of GDP. [Electronic resource]. – Access mode: https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/main-science-and-technology-indicators-volume-2018-issue-1/gross-domestic-expenditure-on-r- amp-d-gerd-as-a-percentage-of-gdp_msti-v2018-1-table2-en # page1.
 8. These Are The World's Most Innovative Countries. Bloomberg [Electronic resource]. – Access mode: bloomberg.com/news/articles/2019-01-22/germany-nearly-catches-korea-as-innovation-champ-u-s-rebounds.
 9. New special economic territories will provide 1% additional GDP growth annually. "Ukrainian Institute of the Future" [Electronic resource]. – Access mode: https://www.uifuture.org/post/novi-specialni-ekonomicni-teritorii-zabezpecat-1-dodatkovogo-prirostu-vvp-soricno.
 10. "Lex Consulting" [Electronic resource]. – Access mode: http://lex-consulting.biz/shho-neobhidno-znaty-pro-spetsialni-eko.
 11. Podoricheva, I. Experience of the Polish SEZ: in search of "anti-evils" for Ukraine. «ZN» [Electronic resource]. – Access mode: https://dt.ua/macrolevel/dosvid-polskih-sez-u-poshukah-antikrihkosti-dlya-ukrayini-257607_.html.
 12. Porter, M., (1993). International Competition / M. Porter; per. from english; ed. and with the preface of V. D. Shchetinin. – Moscow: International relations. – 896 p.