РОЛЬ СТЕЙКХОЛДЕРІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕВЕЛОПМЕНТУ В БУДІВНИЦТВІ

Заголовок (російською): 
РОЛЬ СТЕЙКХОЛДЕРОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕВЕЛОПМЕНТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Заголовок (англійською): 
THE ROLE OF STAKEHOLDERS IN ENSURING THE IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT IN CONSTRUCTION
Автор(и): 
Івахненко І.С
Автор(и) (англ): 
Vakhnenko Irina
Ключові слова (укр): 
стейкхолдери; сітьова взаємодія; будівельний проект; девелопмент в будівництві
Ключові слова (рус): 
стейкхолдеры; сетевое взаимодействие; строительный проект; девелопмент в строительстве
Ключові слова (англ): 
stakeholders; social interaction; alarm project; development in construction
Анотація (укр): 
Одним із ключових факторів, які дослідники та практики розглядають як першопричини провалів, проблем та відхилень від планових показників у проектах, є недооцінювання процесів управління зацікавленими сторонами. Недостатня формалізація процесів стейкхолдер-менеджменту у проектах та обмеженість кількісних методів аналізу зацікавлених сторін та їх вимог є двома основними проблемами, на які звертають увагу дослідники. Для її вирішення пропонується переглянути принципи управління будівельними проектами на базі теорії стейкхолдерів. Визначено види, характеристики та відмінні ознаки стейкхолдерів проектів у процесі будівельного девелопменту. Проаналізовано зміни зацікавленості стейкхолдерів такого проекту протягом його життєвого циклу.
Анотація (рус): 
Одним из ключевых факторов, которые исследователи и практики рассматривают как первопричины провалов, проблем и отклонений от плановых показателей в проектах, является недооценка процессов управления заинтересованными сторонами. Недостаточная формализация процессов стейкхолдер-менеджмента в проектах и ограниченность количественных методов анализа заинтересованных сторон и их требований являются двумя основными проблемами, на которые обращают внимание исследователи. Для ее решения предлагается пересмотреть принципы управления строительными проектами на базе теории стейкхолдеров. Определены виды, характеристики и отличительные признаки стейкхолдеров проектов в процессе строительного девелопмента. Проанализированы изменения заинтересованности стейкхолдеров такого проекта в течение его жизненного цикла.
Анотація (англ): 
One of the key factors, yakі followers and practices, is to look at the most common causes of failure, problems and the kind of planned indicators for projects, є underestimation of the process of managing the remaining parties. The lack of formalization of the processes of stakeholder-management in projects and the sharing of methods for analyzing the problems and problems of the main problems, in terms of which I show respect for the successors. For the third party, one has to take a look at the principle of managing alarm projects on the basis of stakeholder theory. You can see the characteristics, characteristics and indicators of stakeholder projects in the process of weekly development. Analyzed zmіni zatsіkavlenostі stakeholder in such a project by stretching its life cycle.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 39, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 39, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 39, 2019
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
16 Сентябрь 2019
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Babaiev, V. M., Kadykova, I. M., Husieva, Yu. Yu., Chumachenko, I. V. (2017), "The method of adaptation of a project-oriented organization’s strategy to exogenous changes", Scientific Bulletin of National Mining University, Vol. 2, P. 134 – 140
 2. Chan, A. P. C., Oppong, G. D. (2017), "Managing the expectations of external stakeholders in construction projects", Engineering, Construction and Architectural Management, Vol. 24, Issue 5, P. 736 – 756.
 3. Li, Y., Lu, Y. and Peng, Y. Hierarchical structuring success factors of project stakeholder management in the construction organization // African Journal of Business Management // 2011, 5(22), P. 9705 – 9713
 4. Sciarelli, M. Network approach and stakeholder management / M. Sciarelli, M. Tani // Business Systems Review. – 2013. – Vol. 2, No. 2. – PP.175 – 190.
 5. Skachkov, O., Skachkovа, I. (2018), "Theoretical and methodological tools for managing project stakeholders", Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, Vol. 1 (3), P. 48 – 53.
 6. Stanleigh, M. (2010), The Strategic Importance of the Enterprise Project Management Office, available at : https://bia.ca/thestrategic-importance-of-the-enterprise-project-management-office/ (last accessed 17.02.2019).
 7. Кадыкова И.Н., Ларина С.А., Чумаченко И.В. Управление внутренними стейкхолдерами проектов при реализации стратегии программы. Управління розвитком складних систем, 2016. – № 28. – С. 68 – 74.
 8. Краснокутська Н.С., Ришкова Я.С. Теорія зацікавлених сторін: основні положення та сфери дослідження. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 2014. – Вип. 1. – С. 96 – 104.
 9. Мамонов К.А. Стейкхолдерно-орієнтований підхід в управлінні капіталом бренду будівельних корпоративних підприємств : монографія. Харків, 2012. – 249 с
 10. Петров М.А. Теория заинтересованных сторон: пути практического применения / М.А. Петров // Вестник СПбГУ. Сер. 8 – 2004. – № 16. – С. 51 ‒ 68.
References: 
 1. Babaiev, V.M., Kadykova, I.M., Husieva, Yu.Yu., & Chumachenko, I.V., (2017). The method of adaptation of a project-oriented organization’s strategy to exogenous changes. Scientific Bulletin of National Mining University. – Vol. 2. P. 134 140.
 2. Chan, A.P.C., & Oppong, G.D., (2017). Managing the expectations of external stakeholders in construction projects. Engineering, Construction and Architectural Management. – Vol. 24, Issue 5. – P. 736 – 756.
 3. Li, Y., Lu, Y. & Peng, Y., (2011). Hierarchical structuring success factors of project stakeholder management in the construction organization. African Journal of Business Management. Vol. –5 (22). – P. 9705. – 9713.
 4. Sciarelli, M. & Tani, M., (2013). Network approach and stakeholder management. Business Systems Review. – 2013. – Vol. 2, No. 2. – PP. 175 – 190.
 5. Skachkov, O., & Skachkovа, I., (2018). Theoretical and methodological tools for managing project stakeholders. Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, Vol. 1 (3), 48 – 53.
 6. Stanleigh, M., (2010). The Strategic Importance of the Enterprise Project Management Office, available at : https://bia.ca/thestrategic-importance-of-the-enterprise-project-management-office/ (last accessed 17.02.2019).
 7. Kady`kova, I.N., Larina, S.A., & Chumachenko, I.V., (2016). Management of internal stakeholders in the implementation of the program strategy. Management of complex systems development, 28, 68 – 74.
 8. Krasnokuts`ka, N.S., & Rishkova, Ya.S., (2014). Stakeholder theory: main points and areas of research. Economic strategy and prospects for development of trade and services. – Vol. 1. – P. 96 – 104.
 9. Mamonov, K.A., (2012). A Stakeholder-Oriented Approach to Brand Management for Construction Corporate Enterprises: A Monograph. Kharkiv, 249 p.
 10. Petrov, M.A., (2004). Stakeholder Theory: Practical Paths. Bulletin of St. Petersburg State University. Series 8. – Vol. 16. – С. 51 ‒ 68.