АНАЛІТИЧНИЙ БАЗИС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПІДРЯДНОГО БУДІВНИЦТВА

Заголовок (російською): 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ БАЗИС ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОДРЯДНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Заголовок (англійською): 
ANALYTICAL BASIS FOR ENSURING STABILITY AND DEVELOPMENT OF CONTRACTOR CONSTRUCTION ENTERPRISES
Автор(и): 
Кістіон Д.В.
Автор(и) (англ): 
Kistion Dmytro
Ключові слова (укр): 
діагностика; економічна стабільність; фінансова стійкість; економічна безпека; прогнозування банкрутства
Ключові слова (рус): 
діагностика; экономическая стабильность; финансовая устойчивость; экономическая безопасность; прогнозирование банкротства
Ключові слова (англ): 
diagnostics; economic stability; financial stability; economic security; bankruptcy forecasting
Анотація (укр): 
Наведено основні підходи до вибору оптимальних критеріїв оцінки «стабільності» та ризику імовірного банкрутства, що склалися в економічній науковій літературі. Наведено найпоширеніші методи (економічні моделі) прогнозування банкрутства. Розкрито проблеми використання інструментарію діагностики загрози банкрутства для фінансових аналітиків, що дає змогу власникам та інвесторам підприємств-забудовників своєчасно виявити проблеми, попередити і вжити необхідні заходи щодо оздоровлення фінансового стану і зниження ризику банкрутства. Наведено практичні аспекти оцінювання економічної стабільності підприємств, які базуються на основі емпіричних досліджень. Обрано методичний підхід щодо визначення інтегрального показника рівня економічної стабільності, що надає можливість оцінити рівень економічної стабільності підприємств та визначити організаційно-економічні чинники підвищення ефективності їх функціонування. Проаналізовано основні показники економічної стабільності та їх вплив на узагальнений показник. Узагальнено та систематизовано методологічні підходи до прогнозування фінансового стану підприємств підрядного будівництва із залученням впорядкованого ряду показників окремих характеристик оборотних коштів та їх складових. Визначено доцільним розглядати стабілізаційні характеристики підприємства в контексті сучасних уявлень та підходів: з позицій інноваційної динаміки, антикризового менеджменту та теорії біфуркацій з врахуванням сучасних напрацювань щодо змісту та траєкторій розвитку підприємства.
Анотація (рус): 
Приведены основные подходы к выбору оптимальных критериев оценки «стабильности» и риска возможного банкротства, сложившихся в экономической научной литературе. Приведены наиболее распространенные методы (экономические модели) прогнозирования банкротства. Раскрыты проблемы использования инструментария диагностики угрозы банкротства для финансовых аналитиков, что позволяет владельцам и инвесторам предприятий-застройщиков своевременно выявить проблемы, предупредить и принять необходимые меры по оздоровлению финансового состояния и снижению риска банкротства. Приведены практические аспекты оценки экономической устойчивости предприятий, базирующихся на основе эмпирических исследований. Избран методический подход к определению интегрального показателя уровня экономической стабильности, что позволяет оценить уровень экономической стабильности предприятий и определить организационно-экономические факторы повышения эффективности их функционирования. Обобщены и систематизированы методологические подходы к прогнозированию финансового состояния предприятий подрядного строительства с привлечением упорядоченного ряда показателей отдельных характеристик оборотных средств и их составляющих. Определено, что целесообразно рассматривать стабилизационные характеристики предприятия в контексте современных представлений и подходов: с позиций инновационной динамики, антикризисного менеджмента и теории бифуркаций с учетом современных наработок по содержанию и траекторий развития предприятия.
Анотація (англ): 
The article presents the main approaches to the choice of optimal criteria for assessing "stability" and the risk of possible bankruptcy, which have developed in the economic scientific literature. The most common methods (economic models) of forecasting bankruptcy are given. The problems of using the toolkit for diagnosing the threat of bankruptcy for financial analysts are revealed, it allows owners and investors of the enterprises-developers to reveal the problems in time, to warn and to take necessary measures to improve the financial condition and reduce the risk of bankruptcy. Practical aspects of estimation of economic stability of the enterprises based on empirical researches are resulted. The methodical approach to determination of the integral indicator of the level of economic stability is chosen, which allows to estimate the level of economic stability of enterprises and to determine the organizational and economic factors of increasing the efficiency of their functioning. Methodological approaches to forecasting the financial condition of contracting construction enterprises with the involvement of an ordered number of indicators of individual characteristics of working capital and their components are summarized and systematized. It is determined that it is expedient to consider the stabilization characteristics of the enterprise in the context of modern concepts and approaches: from the standpoint of innovative dynamics, crisis management and the theory of bifurcations taking into account modern developments in the content and trajectories of enterprise development.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 39, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 39, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 39, 2019
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
16 Сентябрь 2019
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Теоретико-метологічні засади інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні./ П. М. Куліков, В.Г. Федоренко, Г.М. Рижакова та ін., кол. монографія. ТОВ «ДКС центр» Київ-2018. ‒ 442 с.
 2. Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Rуzhаkov, Dmуtrо (2018). Risk-management in the system of management of integration processes as a component of modernization of Ukrainian economy. Management of Development of Complex Systems, 36, 113 – 119.
 3. Aziz M., Dar H. Predicting corporate bankruptcy – where we stand? / Corporate Governance Journal. – 2006. – Vol. 6, No1. – PP. 18 33.
 4. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: моно-графія / Терещенко О.О. – К.: КНЕУ, 2004. – 268 с.
 5. Про затвердження Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності: затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.07.2016 №616 (зі змінами та доповненнями) // [Електронний ресурс]: – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16
 6. Bandyopadyay, A. Prediction probability of default of Indian corporate bonds – logistic and z-score models approaches /The Journal of Risk Finance. – 2006. – 7(4). – Pp. 255 – 272.
 7. Ohlson, J. Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy / Journal of Accounting Research. – 1980. – №18. – Pp. 10 – 131.
 8. Lennox, C. Identifying Failing Companies: A Re-evaluation of the Logit, Probit and DA Approaches /Journal of Economics and Business. – 1999. – 51(4). – Pp. 347 – 364.
 9. Рижакова Г.М. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики [Текст] / Г.М. Рижакова, Д.О. Приходько, К.М. Предун, Т.С. Лугіна, Т.С. Коваль // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 32. – С. 159 – 165.
 10. Chernyshev D. Implementation of principles of biospheric compatibility in the practice of ecological construction in Ukraine [Текст] / D. Chernyshev, I. Ivakhnenko, G. Ryzhakova, K. Predun // International Journal of Engineering & Technology – UАЕ: Science Publishing Corporation, 2018, Vol 10, No 3.2: Special Issue 2. – Рр. 584 – 586.
 11. Трач Р.В. Інформаційне моделювання та концепція інтегрованої реалізації будівельних проектів як основа інноваційного розвитку будівельного підприємства [Текст] / Р.В. Трач, Г.М. Рижакова, В.І. Крижановський // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 31. – С. 173 – 178.
 12. Рижакова Г.М. Методичний підхід впровадження маркетингового забезпечення конкурентоспроможності будівельних підприємств. [Текст] / Г.М. Рижакова // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. наук.-практ. конференції, 28-29 вересня 2017 р./ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. ‒ С.151 – 153.
References: 
 1. Kulikov, P.M., Fedorenko, V.H., Ryzhakova, H.M. and others. (2018). Theoretical and methodological foundations of innovation-investment activity in Ukraine. Kyiv, 442.
 2. Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, & Rуzhаkov, Dmуtrо, (2018). Risk-management in the system of management of integration processes as a component of modernization of Ukrainian economy. Management of Development of Complex Systems, 36, 113 – 119.
 3.  Aziz, M., & Dar, H., (2006). Predicting corporate bankruptcy – where we stand? // Corporate Governance Journal. Vol. 6, No1, 18 33.
 4. Tereshchenko, O.O., (2004). Anti-crisis financial management at the enterprise. K .: KNEU, 268.
 5. On Approval of the Procedure for Assessment of the Financial Condition of a Potential Beneficiary of an Investment Project Implementation of which is envisaged on the terms of financial self-sufficiency: Approved by the Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 14.07.2016 No. 616. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16
 6. Bandyopadyay, A., (2006). Prediction probability of default of Indian corporate bonds – logistic and z-score models approaches // The Journal of Risk Finance, 255 272.
 7. Ohlson, J., (1980). Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy // Journal of Accounting Research. №18, 109 – 131.
 8. Lennox, C., (1999). Identifying Failing Companies: A Re-evaluation of the Logit, Probit and DA Approaches /Journal of Economics and Business. 51(4), 347 364.
 9. Ryzhakova, H.M., Prykhodko, D.O., & Predun, K.M., (2017). Models of target selection of representative indicators of activity of construction enterprises: etymology and typology of diagnostic systems. Management of Development of Complex Systems, 32, 159 – 165.
 10. Chernyshev, D., Ivakhnenko, I., Ryzhakova, G., & Predun, K., (2018). Implementation of principles of biospheric compatibility in the practice of ecological construction in Ukraine // International Journal of Engineering & Technology – UАЕ: Science Publishing Corporation. Vol 10, No 3.2: Special Issue 2, 584 – 586.
 11. Trach, R.V., Ryzhakova, H.M., & Kryzhanovskyy, V.I., (2017). Information modeling and concept of integrated implementation of construction projects as a basis for innovative development of a construction company. Management of Development of Complex Systems, 31, 173 – 178.
 12. Ryzhakova, H.M., (2017). Methodical approach of introduction of marketing support of competitiveness of construction enterprises. World tendencies and prospects of development of the financial system of Ukraine. K .: Taras Shevchenko National University of Kyiv, 151 – 153.