СТРУКТУРУВАННЯ ЕТАПІВ КОМПЛЕКСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗОСЕРЕДЖЕНОГО БУДІВНИЦТВА

Заголовок (російською): 
СТРУКТУРИРОВАНИЕ ЭТАПОВ КОМПЛЕКСНОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ СОСРЕДОТОЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Заголовок (англійською): 
STRUCTURING OF STAGES OF COMPLEX ORGANIZATIONAL PREPARATION OF THE CONCENTRATED CONSTRUCTION
Автор(и): 
Малихін М.О.
Автор(и) (англ): 
Malikhin Mikhail Alexandrovich
Ключові слова (укр): 
комплексна організаційна підготовка зосередженого будівництва; КОПЗБ; геоінформаційне моделювання; ПОБ
Ключові слова (рус): 
комплексная организационная подготовка сосредоточенного строительства; КОПЗБ; геоинформационное моделирования; ПОС
Ключові слова (англ): 
complex organizational preparation of concentrated construction; COPD; geoinformation modeling; POB
Анотація (укр): 
Розглянуто основні завдання та послідовність етапів виконання комплексної організаційної підготовки зосередженого будівництва (КОПЗБ). Запропоновано структуру геоінформаційного моделювання, яка допомагає скоротити тривалість робіт на етапах КОПЗБ. Визначено послідовність розроблення методик, які є підсистемами загальної системи геоінформаційного моделювання КОПЗБ та яка обумовлюється чітким взаємозв'язком інформаційного забезпечення ГІС з етапами традиційної загальної системи організаційної підготовки. Запропоновано послідовне розподілення вирішення завдань КОПЗБ за вісьмома блоками. Центральним ядром взаємоузгодження є блок з інструментом ГІС, який розкриває використання інформаційного забезпечення в складі організаційної підготовки і є сполучною ланкою між іншими блоками організаційної підготовки.
Анотація (рус): 
Рассмотрены основные задачи и послидовнисть этапов выполнения комплексной организационной подготовки сосредоточенного строительства (КОПЗБ). Предложена структура геоинформационного моделирования, которая помогает сократить продолжительность работ на этапах КОПЗБ. Определена последовательность разработки методик, которые являются подсистемами общей системы геоинформационного моделирования КОПЗБ и которая определяется четким взаимосвязью информационного обеспечения ГИС с этапами традиционной общей системы организационной подготовки. Предложено последовательное распределения решения задач КОПЗБ по висьмомаблокамы. Центральным ядром взаимоувязки является блок с инструментом ГИС, который раскрывает использование информационного обеспечения в составе организационной подготовки и является связующим звеном между другими блоками организационной подготовки.
Анотація (англ): 
The basic tasks and sequence of stages of implementation of complex organizational preparation of the concentrated construction (COPE) are considered. A structure of geoinformation modeling is proposed which helps to reduce the duration of work in the stages of the CPSS. The sequence of development of methods, which are subsystems of the general system of geoinformation modeling of COPDB and which is determined by the clear correlation of information support of GIS with the stages of the traditional general system of organizational training, is determined. A sequential distribution of the solution of the tasks of the COPDB according to eight blocks is proposed. The central core of interoperability is the GIS toolbox, which discloses the use of information support in organizational training and is a link between other organizational training units.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 39, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 39, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 39, 2019
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
03 Сентябрь 2019
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Тугай О.А. Система адаптації організації будівництва до євростандартів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» /О.А. Тугай. – Х. : ХДТУБА, 2008. – 33 с.
 2. Анін В.І. Оптимізація стратегій будівельної організації в ринкових умовах. Монографія. – К.: “Ратібор”, 2004. – 242 с.
 3. Шульженко С.Н. Организация раціонального ввода объектов с учетом комплексной подготовительной настройки территории // Вестник МГСУ. М., ‒ 2011. ‒ Вып. 1. ‒ С. 262-267.
 4. Шульженко С.Н., Волков, А.А. Некоторые аспекты повышения належности использования геоинформационных систем при разработке этапов организационной підготовки узлов сосредоточенного строительства // Вестник МГСУ. М., 2011. ‒ Вып. 1. ‒ С. 380-383.
 5. Павлов А.А. Формальное описание трехуровневой модели оперативного планирования систем с сетевым представленим технологических процессов. Постановка новых задач исследования / А. А. Павлов., Е. Б. Мисюра, О. В. Щербатенко, В. В. Михайлов, О. В. Мельников // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка : збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 55. – С. 5-10.
 6. Організація будівництва : підручник для студ. вищих навч.закл. / [С. А. Ушацький, Ю. П. Шейко, Г. М. Тригер і ін.]. – К. :Кондор, 2007. – 521 c.
 7. Шумаков И.В. Теоретико-методологические принципы формирования организационно-технологических решений возведення подземных частей гражданских зданий : дис. докт. техн. наук : спец. 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» / И.В. Шумаков. – Харків : ХНУБА, 2015. – 390 с.
 8. Антипенко Є.Ю. Організаційно-технологічне моделювання підготовки та впровадження будівельних проектів: Монографія / Є.Ю. Антипенко. – Запоріжжя: Видавництво «РДЦ Дизайн Груп», 2010. – 386 с.‑ ISBN 978-966-2395-03-7.
 9. Антипенко Е.Ю. Инструментарий учета и нтересов участников в организационно-технологическом планировании и моделировании строительных проектов / Е.Ю. Антипенко // Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2010. – №37. – С. 3-10.
 10. Антипенко Е.Ю. Теоретико-методологическая схема характеристик ресурсно-календарного планирования и моделирования строительного производства / Е.Ю. Антипенко// Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. – Дн-вск.: ПГАСА, 2010. ‑Вып. 56. – С. 13-17.
 11. Атаев С.С. Технология строительного производства / С.С. Атаев, Н.Н. Данилов, Б.В. Прыкин и др. ‒ М. : Стройиздат, 1984. ‒ 559 с.
 12. Олейник П. П. Организация и технология строительного производства (подготовительный период) / П.П. Олейник, С.П. Олейник. - М. : Изд-во АСВ, 2006. – 239 с. : ил. – Библиогр.: – С. 235 – 237.
 13. Олейник П. П. Организация строительства. Концептуальные основы, модели и методы, информационно-инженерные системы [Text] / П.П. Олейник. - М : Проф издат, 2001. - 407 с.
 14. ДБН 360-92**. Градостроительство. Планировка и настройка городских и сельских поселений [Текст]. – [Чинні від 01.09.2018]. – К. : НИПИ градостроительства, 2018. – 100 с. – (Государственные строительные нормы Украины).
 15. ДБН 5.1.1-15:2012. Склад та зміст генерального плану населеного пункту. Введ. 2012-11-01. К.: Мінрегіон України, 2012. 25 с. (Державні будівельні норми України).
 16. ДБН Б.1.1-15:2012. Склад та зміст генерального плану населеного пункту [Текст]. – К.: Мінрегіон України, 2012. – 21 с.
 17. ДБН Б.1-1-93. Система містобудівної документації. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів [Текст]. Введ. в дію з 01.12.93. К. : Укрархбудінформ, 1994. 110 с (Державні Будівельні Норми).
 18. ДБН Б.2.4-2-94. Планування і забудова сільських поселень. Види, склад, порядок розробки, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень [Текст]. Введ. в дію з 01.09.1994.К. : Укрархбудінформ, 1994. 30 с (Державні будівельні норми).
 19. Hryhorovskiy P. About methodology of instrumental monitoring in the operation of buildings:[Електронний ресурс] / Р. Hryhorovskiy // Actual Problems of Science and Education APSE – 2018 : Proceedings of the International Scientific Conference, January 28, 2018. Hungary, Budapest : Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe. Режим доступу : http://scaspee.com/all-materials/method-of-instrumentalmonitiring-during-operation-of-buildings-and-structures-with-account-forvulnerability-factor-p-e-hrihorovskiy. (10.03.2019).
References: 
 1. Tugay, O.A., (2008). System of adaptation of construction organization to European standards: abstract. diss. for the sciences. degree of Dr. Sciences: Special. "Technology and Organization of Industrial and Civil Construction". Kharkiv: CDTUBA, 33.
 2. Anin, V.I., (2004). Optimization of building organization strategies in market conditions. Monograph. Kyiv: Ratibor, 242.
 3. Shulzhenko, S.N., (2011). Organization of rational input of objects, taking into account the comprehensive preparatory setting of the territory. Vestnik MGSU. Moscow. Issue. 1, 262 – 267.
 4. Shulzhenko, S.N., Volkov, A.A., (2011). Some aspects of enhancing the usability of the use of geographic information systems in the development of the stages of organizational training of concentrated construction units // Vestnik MGSU. Moscow. Vol. 1, 380 – 383.
 5. Pavlov, A.A., Misyura, E.B., Shherbatenko, O.V., Mikhajlov, V.V., & Melnikov, O.V., (2012). A formal description of a three-level model of operational planning of systems with a network representation of technological processes. Setting new research objectives. Bulletin of NTUU "KPI". Informatics, management and computer engineering: a collection of scientific works, edition 55, 5 – 10.
 6. Ushatskyi, S.A., Sheiko, Y.P., Tryher, H.M. and others. (2007). Organization of construction: a textbook for students higher education. Kyiv: Kondor, 521.
 7. Shumakov, I.V., (2015). Theoretical and methodological principles of the formation of organizational and technological solutions for the construction of underground parts of civil buildings: diss. doc. tech. Sciences: Special. 05.23.08 "Technology and Organization of Industrial and Civil Construction". Kharkiv: KhNUBA,390.
 8. Antipenko, E.Y., (2010). Organizational and technological modeling of preparation and implementation of construction projects: Monograph. Zaporizhzhia: Publishing House "RDC Design Group", 386.  ISBN 978-966-2395-03-7.
 9. Antipenko, E.Y., (2010). Toolkit for accounting and interests of participants in organizational and technological planning and modeling of construction projects. Urban planning and territorial planning. Kyiv: KNUBA, 37, 3 – 10.
 10. Antipenko, E.Y., (2010). Theoretical and methodological scheme of the characteristics of resource-calendar planning and modeling of construction production. Construction, materials science, mechanical engineering: Sat. scientific labor. Issue 56, 13 – 17.
 11. Ataev, S.S., Danilov, N.N., Prykin, B.V. and others. (1984). Technology of construction production. – Moscow: Stroyizdat. – 559 p.
 12. Oleynik, P.P., Oleynik, S.P., (2006). Organization and technology of construction production (preparatory period). Moscow Publishing house of the DIA, 239.
 13. Oleynik, P.P., (2001). Organization of construction. Conceptual foundations, models and methods, information and engineering systems. Moscow: Prof. publ., 407.
 14. DBN 360-92 **. Urban planning. Planning and setting up urban and rural settlements. Valid from 01.09.2018.  Kyiv : NIPI urban planning, 2018. – 100. (State building standards of Ukraine).
 15. DBN 5.1.1-15: 2012. Composition and content of the master plan of the settlement.  Intro. 2012-11-01. Kyiv: Ministry of Regional Development of Ukraine, 2012, 25. (State building codes of Ukraine).
 16. DBN B.1.1-15: 2012. Composition and content of the master plan of the settlement. Kyiv: Ministry of Regional Development of Ukraine, 2012. – 21. DBN B.1-1-93. System of town planning documentation. The procedure for creating and maintaining urban cadastres of settlements. Intro. in force since 01.12.93. Kyiv: Ukrhbudinform, 1994, 110. (State Building Standards). DBN B.2.4-2-94. Planning and development of rural settlements. Types, composition, procedure of development, approval and approval of town planning documentation for rural settlements. Introduction in force since 01.09.1994. Kyiv: Ukrhbudinform, 1994, 30. (State building codes).
 17. Hryhorovskiy, P., (2018). About methodology of instrumental monitoring in the operation of buildings // Actual Problems of Science and Education APSE: Proceedings of the International Scientific Conference, January 28, 2018. Hungary, Budapest : Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe. Retrieved from: http://scaspee.com/all-materials/method-of-instrumentalmonitiring-during-operation-of-buildings-and-structures-with-account-forvulnerability-factor-p-e-hrihorovskiy. (10.03.2019).