ЕКОНОМІКО-АДМІНІСТРАТИВНА ТА СТРУКТУРНА ТОПОЛОГІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ-УЧАСНИКІВ ПРОЕКТІВ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

Заголовок (російською): 
ЭКОНОМИКО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СТРУКТУРНАЯ ТОПОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ-УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Заголовок (англійською): 
ECONOMIC, ADMINISTRATIVE AND STRUCTURAL TOPOLOGY OF INTERACTION BETWEEN ENTERPRISES – PARTICIPANTS OF HOUSING CONSTRUCTION PROJECTS
Автор(и): 
Чернишев Д.О.
Дружинін М.А.
Кондрацький В.О.
Автор(и) (англ): 
Chernyshev Denys
Druzhynin Maxim
Kondratsky Vаdim
Ключові слова (укр): 
інвестиційно-будівельний проект; інвестиції; управління проектом; стейкхолдер-підход; управління ризиками; ресурсне забезпечення
Ключові слова (рус): 
инвестиционно-строительный проект; инвестиции; управление проектом, стейкхолдер-подход; управление рисками; ресурсное обеспечение
Ключові слова (англ): 
investment and construction project; investments; project management; stakeholder approach; risk management; resource support
Анотація (укр): 
Стаття присвячена розробці науково-методичного підґрунтя та інструментарію інвестиційного забезпечення житлового будівництва, яке розглядається у взаємоузгодженні зі специфікою економічних та кредитно-договірних взаємин провідних суб’єктів житлової забудови ‒ кредитора, забудовника, інвесторів. Методологічні розробки базуються на наявній методології управління проектами, формуванні спрощеної та повної концептуальної моделі диференційованого залучення джерел ресурсного забезпечення, що спираються на теорію стейкхолдерів, методи економічного оцінювання джерел фінансування та залучення інвестицій та ціннісно-орієнтованого цілепокладання. Проаналізовано наявні концепції, моделі, методи управління інвестиційно-будівельними проектами, надано характеристику поточного рівня успішності таких проектів. Було виявлено, що система менеджменту проектів із житлового будівництва потребує вдосконалення у її частині перенесення акцентів з забезпечення максимізації прибутку будівельників на спрямованість до досягнення цінності результату проекту для всіх його зацікавлених сторін та протягом усього життєвого циклу проекту. Запропоновано концептуальну модель проблемно-цільового диференційованого вибору джерел ресурсного забезпечення інвестиційно-будівельних проектів в житловому будівництві.
Анотація (рус): 
Статья посвящена разработке научно-методического базиса и инструментария инвестиционного обеспечения жилищного строительства, которое рассматривается в контексте взаимосогласования со спецификой экономических и кредитно-договорных отношений ведущих субъектов жилой застройки ‒ кредитора, застройщика, инвесторов. Методологические разработки базируются на существующей методологии управления проектами, формировании упрощенной и полной концептуальной модели дифференцированного привлечения источников ресурсного обеспечения, опирающихся на теорию стейкхолдеров, методы экономической оценки источников финансирования и привлечения инвестиций и ценностно-ориентированного целеполагания. Выполнен анализ существующих концепций, моделей, методов управления инвестиционно-строительными проектами, охарактеризован текущий уровень успешности таких проектов. Было установлено, что система менеджмента проектов жилищного строительства нуждается в совершенствовании в части переноса акцентов с обеспечения максимизации прибыли строителей на направленность к достижению ценности результата проекта для всех его заинтересованных сторон в течение всего жизненного цикла проекта. Предложена концептуальная модель проблемно-целевого дифференцированного выбора источников ресурсного обеспечения инвестиционно-строительных проектов в жилищном строительстве.
Анотація (англ): 
The article is devoted to the development of scientific and methodological basis and tools for investment support of housing construction, which is considered in the context of mutual coordination with the specifics of economic and contractual relations of leading subjects of residential development – lender, developer, investors. Methodological developments are based on the existing methodology of project management, the formation of a simplified and complete conceptual model of differentiated attraction of sources of resource support, based on the theory of stakeholders, methods of economic evaluation of sources of financing and attraction of investments and value-oriented goal-setting. The paper analyzes the existing concepts, models, methods of management of investment and construction projects, characterizes the current level of success of such projects. It was found that the housing project management system needs to be improved in terms of shifting the emphasis from maximizing the profit of builders to achieving the value of the project results for all its stakeholders throughout the life cycle of the project. The conceptual model of the problem-targeted differentiated choice of sources of resource support for investment and construction projects in housing construction is proposed.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 39, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 39, 2019
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 39, 2019
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
03 Сентябрь 2019
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою підприємств будівництва [Текст] : [монографія] / [Л.В. Сорокіна та ін.] ; за наук. ред. проф. Сорокіної Л.В., Гойка А.Ф. – К. : Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, 2017. – 403 с.
 2. Теоретико-метологічні засади інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні / П.М. Куліков, В.Г. Федоренко, Г.М. Рижакова та ін., кол. монографія. ТОВ «ДКС центр». – К. ‒ 2018. ‒ 442 с.
 3. Tetyana Marchuk, Dmytro Ryzhakov, Galyna Ryzhakova and Sergiy Stetsenko (2017). Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations (open-access), 14 (4), pp. 12-20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.
 4. Поколенко В.О. Запровадження інструментарію вибору альтернатив реалізації будівельних проектів за функціонально-технічною надійністю організацій-виконавців / В.О. Поколенко, Г.М. Рижакова, Д.О. Приходько // Управління розвитком складних систем. ‒ 2014. ‒ Вип. 19. ‒ С. 104 – 108.
 5. Рижакова Г.М. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики [Текст] / Г.М. Рижакова, Д.О. Приходько, К.М. Предун, Т.С. Лугіна, Т.С. Коваль // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 32. – С. 159 – 165.
 6. Інноваційний розвиток підприємства: навч. посіб. / В.Г. Федоренко, Т.Є. Воронкова, Г.М. Рижакова; ред.: В.Г. Федоренко, Г.В.; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Екон. шк. акад. УАН В.Г. Федоренко, Укр. акад. наук. – К. : ДКС центр, 2014. – 352 c.
 7. Chernyshev D. Formation of the methodical-analytical system of indicators of providing biosphere-compatibility at the preparation and organization of construction / D. Chernyshev // Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 34 – С. 191 – 198.
 8. Chernyshev D. Implementation of principles of biospheric compatibility in the practice of ecological construction in Ukraine [Текст] / D. Chernyshev, I. Ivakhnenko, G.Ryzhakova, K.Predun // International Journal of Engineering & Technology – UАЕ: Science Publishing Corporation, 2018- Vol 10, No 3.2: Special Issue 2 – рр. 584-586.
 9. Chupryna Y. The identification of alternatives and changes in scenarios for the development of regional build clusters [Текст] / Y. Chupryna, D. Ryzhakov, O. Malykhina // International Journal of Engineering & Technology – UАЕ: Science Publishing Corporation, 2018 – Vol 10, No 3.2: Special Issue 2 – рр. 484 – 486.
 10. Шарп У, Александер.Г., Бєйли Дж. Инвестиции: пер. с анг. ‒ М.: ИНФРА-М, 2001. ‒ 1028 с.
 11. Схеми фінансування житлової нерухомості в Україні. Особливості залучення інвестицій в будівництво [Електронний ресурс] // Матеріали сайта KLN Consult. – Режим доступу : http://www.kln.com.ua/content/view/87/102/lang,ua.
 12. Рибак А.І. Ціннісно-орієнтоване управління інвестиційно-будівельними житловими проектами [Текст] / А.І. Рибак, І.Б. Азарова // Управління розвитком складних систем. – 2013. – №24. – С. 49 – 56.
References: 
 1. Econometric toolkit for financial security management of construction enterprises [Text]: [monograph] / [Л. L.V. Sorokina and others] ; according to the scientific edition of the professor Sorokinoi L. V., Hoika A. F. – Kiev: Kiуv National University of Construction and Architecture, 2017, – 403 р.
 2. Theoretical and methodological principles of innovation and investment activity in Ukraine / P.M. Kulikov, V.H. Fedorenko, H.M. Ryzhakova and others, color monograph. TOV «DKS tsentr», Kyiv. ‒ 2018. ‒ 442 р.
 3. Tetyana, Marchuk, Dmytro, Ryzhakov, Galyna, Ryzhakova and Sergiy, Stetsenko (2017). Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations (open-access), 14(4), pp. 12-20. DOI:http://10.21511/imfi. 14(4).2017.02.
 4. Pokolenko, V.O., Ryzhakova, G.M., & Prykhodko, D.O., (2014). Implementation of a toolkit for selecting alternatives for the implementation of construction projects based on the functional and technical reliability of the implementing organizations. Management of Development of Complex Systems, 19, 104 – 108.
 5. Ryzhakova, Galyna, Prykhodko, Dmitry, Predun, Konstantin, Lugyna, Tatyana, & Koval, Timur, (2017). Models of target selection of representative indicators of activities of construction enterprises: the etymology and typology of systems of diagnostics. Management of Development of Complex Systems, 32, 159 – 165.
 6. Fedorenko, V.G., Voronkova, T.E., & Ryzhakov, G.M. (2014). Innovative development of the enterprise: a textbook; Edited by: V.G. Fedorenko, GV; Kiev, National University of Civil Engineering and Architecture, Economics. Shk. Acad. UAN VG Fedorenko, Ukr. Acad. Sciences. Kyiv: DKS Center. 352 р.
 7. Chernyshev, D., (2018). Formation of the methodical-analytical system of indicators of providing biosphere-compatibility at the preparation and organization of construction. Management of Development of Complex Systems, 34, 191 – 198.
 8. Chernyshev, D., Ivakhnenko, I., Ryzhakova, G., & Predun, K., (2018). Implementation of principles of biospheric compatibility in the practice of ecological construction in Ukraine. International Journal of Engineering & Technology – UАЕ: Science Publishing Corporation. – Vol 10, No 3.2: Special Issue 2. – Рр. 584 – 586.
 9. Chupryna, Y., Ryzhakov, D., & Malykhina, O., (2018). The identification of alternatives and changes in scenarios for the development of regional build clusters. International Journal of Engineering & Technology – UАЕ: Science Publishing Corporation. – Vol 10, No 3.2: Special Issue 2 – рр. 484-486.
 10. Sharp, U, Alexander, G., & Boyley, J., (2001). Investment: Per. with eng. – Moscow: INFRA-M, 1028 p.
 11. Residential real estate financing schemes in Ukraine. Features of attraction of investments in construction [Electronic resource] // Materials of the site KLN Consult. – Access mode: http://www.kln.com.ua/content/view/87/102/lang,ua.
 12. Rybak, A.I., & Azarova, I.B., (2013). Value-oriented management of investment-housing projects. Management of Development of Complex Systems. – Vol. 24. – P. 49 – 56.