ДОСЛІДЖЕННЯ КРАЩОЇ ПРАКТИКИ ДЕЯКИХ ВИСОКОРОЗВИНЕНИХ КРАЇН В УПРАВЛІННІ ПРОГРАМАМИ НА ОСНОВІ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ

Заголовок (російською): 
Исследования лучшей практики некоторых высоко-развитых стран в управлении программами на основе программно-целевого метода
Заголовок (англійською): 
Researches of the best practice some highly-developed countries in relation to the management by the programs on the basis of programmatic-having a special purpose method
Автор(и): 
С.В.Цюцюра., М.І.Цюцюра., Д.А.Харитонов
Ключові слова (укр): 
програмно-цільовий метод, метод аналізу витрат і вигод (CBA), метод аналізу витрат і корисності (CUA), метод аналізу витрат і результативності (CEA), ключові індикатори успіху
Анотація (укр): 
Статтю присвячено дослідженню кращої світової практики деяких високорозвинених країн, класифікації основних ознак проектів і програм із застосуванням програмно-цільового методу в управлінні проектами.
Анотація (рус): 
Статья посвящена исследованию лучшей мировой практики некоторых высоко развитых стран, классификации основных признаков проектов и программ с применением программно-целевого метода в управлении проектами.
Анотація (англ): 
The article is devoted to research of the best world practice some highly-developed countries, classification of basic signs of projects and programs with the use of programmatic-having a special purpose method in the project management.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 4, 2010
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Декабрь 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
Литература: 
 1. Креативные технологи управления проектами и программами: Монография / Бушуев С.Д., Бушуева Н.С., Бабаев И.А., Яковенко В.Б., Гриша Е.В., Дзюба С.В., Войтенко А.С. – К.: «Саммит-Книга», 2010. – 768 с.
 2. Томсон А. А. мл., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. – М.; ИНФРА – М, 2000. -
  411 с.
 3. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.; Экономика, 1989. – 520с.
 4. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. – М.: СИНЕРГ-ГЕО, 1997. – 187 с.
 5. Цюцюра С.В., Цюцюра М.І., Криворучко О.В.  Модель спрямованого управління інноваційними проектами модернізації Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Зб. Наук. праць. – К.: НАУ, 2009. – Вип. 26. – С. 11-14.
 6. Пономаренко Л.А., Цюцюра М.І. Особливості використання моделі спрямованого управління інвестиційними проектами. Міжнародна конференція „Управління проектами –філософія зрілості”. Тези доповідей – Київ.: КНУБА, 2010. – С.91-92.
 7. David Parameter Key Performance Indicators: Developing, Implementing and Using Winning KPI’s. — New Jersey, USA: John Wiley & Sons, inc., 2007. — С. 233. — ISBN 0-470-09588-1 (англ.)
 8. Литягин А. А. и др. Реальное целевое управление. Практика реального внедрения и использования GOAL-технологии А. Литягина. — Альпина Паблишерз, 2010. — 352 с. — ISBN 978-5-9614-1071-6
 9. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: Пер. З англ. – К.: Всеувито, Наукова думка 2001. – 242 с. – (Сер. «Усе про менеджмент»).
 10. Бланк И.А. Управление использованием капитала. – К.: «Ника-Центр», 2000. – 656 с. – (Серия «Библиотека финансового менеджера»; Вып. 5).
 11.  Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент. – СПб: Питер, 2000. – 160 с. – (Серия «Краткий курс»).
 12. Румянцева З.П. и др. Общее управление организацией: принципы и процессы: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 3. – М.: «ИНФРА-М», 1999. – 336 с