КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПОБУДОВИ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ  ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПАСПОРТІВ ТЕРИТОРІЙ В РАМКАХ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ

Заголовок (російською): 
Концептуальная модель построения единого информационного пространства для решения заданий автоматизированной технологии ведения экологических паспортов территорий в рамках государственной системы мониторинга окружающей среды
Заголовок (англійською): 
Conceptual model of construction of single informative space for the decision of tasks of computer-aided technology of conduct of ecological passports of territories within the framework of the state system of monitoring of environment
Автор(и): 
І.М.Доманецька., О.В.Хроленко
Ключові слова (укр): 
екологічний паспорт території, екологічний паспорт підприємства, екологічний моніторинг, геоінформаційна система, управлінські рішення у сфері природокористування, державна політика у сфері екології
Анотація (укр): 
Розглянуть питання створення єдиного інформаційного середовища для державної системи моніторингу довкілля, яке базується на веденні екологічних паспортів територій і об’єднає можливості і зусилля численних служб для вирішення завдань комплексного спостереження, оцінювання і прогнозування стану навколишнього середовища в Україні.
Анотація (рус): 
Рассмотренные вопросы создания единственной информационной среды для государственной системы мониторинга окружающей среды, которая базируется на ведении экологических паспортов территорий и объединит возможности и усилия многочисленных служб для решения заданий комплексного наблюдения, оценивания и прогнозирования состояния окружающей среды в Украине.
Анотація (англ): 
The considered questions of creation of only informative environment are for the state system of monitoring of environment, which will be based on the conduct of ecological passports of territories and will unite possibilities and efforts of numerous services for the decision of tasks of complex supervision, evaluation and prognostication of the state of environment in Ukraine.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 4, 2010
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Декабрь 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології управління
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1.  Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” /Відомості ВРУ, 1991, №41.
  2. Энергетика и окружающая среда http://energomenedgment.com.ua
  3.  Положення про державну систему моніторингу довкілля. Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 30 березня 1998 р. №391.
  4. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. - 848 с.
  5. Данченко А.Л. Використання сучасних геоінформаційних систем в практиці управління регіоном/ Зорін С.В., Олійник Т.І., Козлітін В.Є., Серединін Є.С., Трокоз В.А. // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2006.- Т. 19(58).- №2.- С. 11-15.
  6. Постанова ВРУ “Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2006-2008 роки” //  http://www.menr.gov.ua.
  7. Ланських Є.В., Корнелюк Н.М. Система екологічного моніторингу – основа екологічної безпеки держави // Вісник ЧДТУ. - 2007. - №3-4. - С. 20-22.
  8. Блінова Н.К. Екологічна стандартизація і сертифікація Навч. посібник./Мохонько В.І., Саломахіна CO., Суворін О.В.  Луганськ: Вид-во СНУ ім. В Даля, 2009. 128 с.
  9.  Зорін С.В., Картавцев О.М., Ковнацький П.С. Досвід розробки еколого-географічної бази даних об’єктів природно-заповідного фонду міста Києва //Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17 (56). - № 2. – С. 27 – 33.
  10.  Карпенко С.А., Ефимов С.А. Геоинформационная паспортизация объектов территориального управления. - Симферополь: Таврия Плюс, 2002.- 185 с.