СИСТЕМА ЕКСПЕРТИЗИ ЕФЕКТИВНОСТІ  ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА СТАДІЇ ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ

Заголовок (російською): 
Система экспертизы эффективности инвестиционных проектов на стадии техніко - экономического обоснования (ТЕО)
Заголовок (англійською): 
System of examination of efficiency of investment projects on the stage of technic - economic ground (ТЕG)
Автор(и): 
К.В.Ізмайлова., О.В.Ізмайлова
Ключові слова (укр): 
інвестиційний проект, грошові потоки, фінансовий результат, прибуток, термін окупності, рентабельність, дисконтування, ефективність, кількісні та якісні критерії,    експертне оцінювання, згортка критеріїв
Анотація (укр): 
Надаємо характеристику системи оцінки реальних інвестиційних проектів за економічними та фінансовими критеріями.  Система  спрямована на підвищення ефективності проектів на стадії техніко-економічного обґрунтування. Проведена функціональна декомпозиція системи, визначені інформаційні зв’язки між функціями, моделі та методи реалізації. Виклад  супроводжується наскрізним прикладом.
Анотація (рус): 
Предоставляем характеристику системы оценки реальных инвестиционных проектов по экономическим и финансовым критериям. Система направлена на повышение эффективности проектов на стадии технико-экономического обоснования. Проведенная функциональная декомпозиция системы, определенные информационные связки между функциями, модели и методы реализации. Изложение сопровождается сквозным примером.
Анотація (англ): 
We give description of the system of estimation of the real investment projects on economic and financial criteria. The system is sent to the increase of efficiency of projects on the stage of feasability study. Conducted functional decouplig of the system, certain informative copulas between functions, models and methods of realization. Exposition is accompanied by a through example.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 4, 2010
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Декабрь 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології управління
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Податковий Кодекс України. 2010 // «Голос України», 4 грудня 2010. Державні будівельні норми України. ДБН А.2.2.-3.-2004. Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва. Видання офіційн.е – К.: Держбуд України, 2004. –71с.
 2. Державні будівельні норми України. ДБН Д.1.1-1-2000. Правила визначення вартості будівництва. -К.: «Ціноутворення у будівництві».  Збірник офіційних документів та роз’яснень. 2003,

 - 6.  С. 38 – 46.

 1. Аптекар С. Оцінка ефективності інвестиційних проектів. // Економіка України. – 2007. - № 1.- С. 42 – 49.
 2. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент.

 -К.: МП «ИТЕМ» ЛТД., 1995. –448с.

 1. Дамодарсен А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов. Пер. с англ.- 6-е изд.- М.: Альпина Паблишерз, 2010. –202с.
 2. Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Основи системного аналізу. –К.: Видавнича група BHV, 2007. -544с.
 3. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз у будівництві. К.-  «Кондор» , 2007.  – С. 195 - 203.
 4. Ізмайлова О.В. Методи прийняття багатокритерійних рішень в інформаційних системах: Навчальний посібник .-к.:КНУБА, 2002. -112с.
 5. Ковалёв В.В. Финансовый анализ. М.: - Финансы и статистика, 1996 .-512с.
 6. Коммерческая оценка инвестиционных проектов. Исследовательско-консультационная фирма.  М. -  «АЛЬТ» ,  1995.  -  С.3 - 41.
 7. Мертенс А. Инвестиции. Курс лекцій по современной финансовой теории. К.: - Киевское инвестиционное агентство, 1997 . - 416с.
 8. Методы оцеки эффективности капиталовложений в капиталистических странах. Пер. с англ. М.: НИИЭкИ при Госплане СССР, 1969. - 78с.
 9. Терещенко О.О. Ставка дисконтування у прийнятті фінансово-інвестиційних рішень // Фінанси України, 2010. - № 9. – С. 77 – 90.
 10. Черноруцкий И.Г. Методы принятия решений. –СПб.: БХВ-Петербург, 2005.  -416 с.