БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ ЕНЕРГОЕНТРОПІЙНОЇ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Заголовок (російською): 
БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭНЕРГО-ЭНТРОПИЙНОЙ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ
Заголовок (англійською): 
BASIC PROVISIONS OF ENERGY-ENTROPY ORGANIZATION THEORY
Автор(и): 
Бондар А.В.
Автор(и) (англ): 
Bondar Alla
Ключові слова (укр): 
організація; робота; енергія; коефіцієнт корисної дії; ентропія; баланс; енергопотоки
Ключові слова (рус): 
организация; работа; энергия; коэффициент полезного действия; энтропия; баланс; энергопотоки
Ключові слова (англ): 
organization; work; energy; coefficient of performance; entropy; balance; energy flows
Анотація (укр): 
Трансфер категорій, принципів і закономірностей з різних галузей знань все частіше зустрічається в сучасній науці. Нові напрями досліджень з'являються на стику наук і носять міждисциплінарний характер. Одним з таких прикладів є застосування категорії фізики «ентропія» до дослідження «нетрадиційних» для фізики систем – організацій. Зараз дослідниками здійснюються спроби обґрунтувати наявність ентропії і встановити закономірності її формування та зміни в контексті управління організаціями. Енерго-ентропійний підхід до організацій є адаптацією енергоентропіки з урахуванням специфіки організацій як соціотехнічних і соціально-економічних систем. У пропонованому дослідженні сформульовані базові положення енерго-ентропійної теорії організацій, які включають: ідентифікацію енергопотоків організації, модель енергопотоків організації і баланс енергій. А також в роботі на концептуальному рівні сформульовані необхідні умови для зниження енергоентропії організації. Під енергією розуміються ресурси організації, диференціація яких допомогла ідентифікувати її енергопотоки. Встановлено, що у фіксований момент часу сумарна енергія організації складається з її внутрішньої енергії, притоків, пов'язаних з поточною діяльністю, і її відтоків, з урахуванням дисипації. Всі зазначені категорії надходження і відтоку енергії пов'язані зі здійсненням обмінних процесів організації із зовнішнім середовищем. Предметом обміну виступають речовина, інформація та енергія. Визначено, що енергія організації спрямована на здійснення роботи, яка перетворюється в кінцевий продукт або корисну роботу із забезпеченням певної цінності. Також в роботі формалізована ефективність енергії та питомий коефіцієнт корисної дії для організації, розроблено підхід до контролю ефективності діяльності організації. Представлені результати формують основу енергоентропійної теорії, яка надає новий погляд на процеси функціонування і розвитку організацій і створює нові можливості щодо виявлення джерел підвищення ефективності цих процесів.
Анотація (рус): 
Трансфер категорий, принципов и закономерностей из разных областей знаний все чаще встречается в современной науке. Новые направления исследований появляются на стыке наук и носят междисциплинарный характер. Одним из таких примеров является применение категории физики «энтропия» к исследованию «нетрадиционных» для физики систем – организациям. Сегодня исследователями осуществляются попытки обосновать ее наличие и установить закономерности ее формирования и изменения в контексте управления организациями. Энерго-энтропийный подход к организациям является адаптацией энерго-энтропики с учетом специфики организаций как социотехнических и социально-экономических систем. В данном исследовании сформулированы базовые положения энерго-энтропийной теории организаций, которые включают в себя: идентификацию энергопотоков организации, модель энергопотоков организации и баланс энергий. На концептуальном уровне сформулировано необходимое условие для снижения энерго-энтропии организации. Под энергией понимаются ресурсы организации, дифференциация которых позволила идентифицировать ее энергопотоки. Установлено, что в фиксированный момент времени суммарная энергия организации состоит из ее внутренней энергии, притоков (связанных с текущей деятельностью) и ее оттоков, с учетом диссипации. Все указанные категории поступления и оттока энергии связаны с осуществлением обменных процессов организации с внешней средой. Предметом обмена выступают вещество, информация и энергия. Установлено, что энергия организации направлена на совершение работы, которая преобразуется в конечный продукт, или полезную работу, и обеспечение определенной ценности. Формализованы эффективность энергии и коэффициент полезного действия для организации, разработан подход к контролю эффективности ее деятельности. Представленные результаты формируют основу энерго-энтропийной теории, которая формирует новый взгляд на процессы функционирования и развития организаций и предоставляет новые возможности по выявлению источников повышения эффективности данных процессов.
Анотація (англ): 
Transfer of categories, principles and patterns from different fields of knowledge is found increasingly in modern science. New areas of research appear at the intersection of sciences and are interdisciplinary. One such example is the application of the category of physics “entropy” to the study of “non-traditional” systems for physics — organizations. Today, researchers are trying to justify its presence and establish the laws of its formation and changes in the context of managing organizations. The energy-entropic approach to organizations is an adaptation of energyentropics, taking into account the specifics of organizations as socio-technical and socio-economic systems. In this study, are formulated the basic principles of the energy-entropic theory of organizations, which include: identification of the organization’s energy flows, organization’s energy flows model and energy balance. Also in the work at a conceptual level, is formulated the necessary condition to reduce the organization's energy entropy. Energy is understood as the organization’s resources, the differentiation of which made it possible to identify its energy flows. It is established that at a fixed point in time, the total energy of the organization consists of its internal energy, inflows associated with current activities and its outflows, taking into account dissipation. All these categories of energy input and outflow are associated with the implementation of the organization's metabolic processes with the external environment. The subject of exchange are matter, information and energy. It is established that the energy of the organization is aimed at completing work that is converted into a final product or useful work and providing a certain value. Moreover, the work formalizes energy efficiency and efficiency for the organization, develops an approach to monitor the effectiveness of the organization. The presented results form the basis of the energy-entropic theory, which forms a new look at the processes of functioning and development of organizations and provides new opportunities to identify sources of increasing the efficiency of these processes.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 41, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 41, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 41, 2020
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
05 Март 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
Університет автора: 
Одеський національний морський університет, Одеса
Литература: 
 1. Петренко А.В. Управление организацией как борьба с энтропией / А. Петренко // Институциональный репозиторий Национального Авиационного Университета Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступу: www.er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/14626/1/Entropy.pdf
 2. Мантенья Р., Стенли Х. Введение в эконофизику. Корреляции и сложность в финансах, перевод с английского В.И. Гусева, С.В. Малахова, А.И. Митуса /под редакцией В.Я. Габескирия – М., 2007. – 188 с.
 3. Cockshott W.P., Cottrell A.F. Classical Econophysics. Routledge, 2009, 364 p
 4. Малинецкий Г.Г., Потапов А.Б., Подлазов А.В. Нелинейная динамика: подходы, результаты, надежды. – М.: КомКнига, 2009. 280 с.
 5. Ягельская Е.Ю. Сущность и структура экономической энергии // Проблемы экономики и менеджмента, (8 (24)), 98 – 111.
 6. Шахов А. В. Энтропийная модель портфельного управления проектно-ориентированной организацией / А.В. Шахов // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2014. – № 2. – С. 87-95.
 7. Bushuyev, S., Sochnev, S.: Entropy measurement as a project control tool, International Journal of Project Management 17 (6), p. 343-350 (1999).
 8. Алексеев Г.Н. Энергоэнтропика. – М: Знание, 1983. – 268 с.
 9. Ліхоносова Г. С. Ентропійне балансування: інструмент усунення соціально-економічного відторгнення на підприємстві / Г. С. Ліхоносова // Часопис економічних реформ. – 2018. – № 2. – С. 43 – 51.
 10. Мельник Л. Г. Анализ энергоэнтропийных предпосылок прогрессивного развития экономических систем / Л.Г. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 10. – С. 15 – 22.
 11. Бушуев С. Д. Предпринимательская энергия в управлении проектами развития / С. Д. Бушуев, Ю. Ф. Ярошенко, Н.П. Ярошенко // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2013. – № 2. – С. 5 – 12.
 12. Прангишвили И.В. Энтропийные и другие системные закономерности: Вопросы управления сложными системами / И.В. Прангишвили; Ин-т проблем управления им. В.А. Трапезникова. – М.: Наука, 2003. – 428 с.
 13. Бондарь А.В. Оптимизация временных параметров проекта / А.В. Бондарь, С.П. Онищенко // Управління розвитком складних систем. – 2019. – № 39. – С.11-18. DOI: 10.6084/m9.figshare.11340629
 14. Onyshсhenko S., Bondar A., Andrievska V., Sudnyk N., Lohinov O. (2019) Constructing and exploring the model to form the road map of enterprise development // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ,  Vol. 5, No 3 (101), 33-42.  DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.179185
 15. Onyshchenko S. Modeling of the optimal composition of the enterprise technical development program / S. Onyshchenko, A. Leontieva // Technology audit and production reserves. – 2018. – № 5(2). – p. 36-41. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.146463.
 16. Бондар А.В. Концепція цінності людських ресурсів проектно-орієнтованої організації / А.В. Бондар // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. – Видавничий дім «Гельватика». – 2019. – № 1. – С.135-141. DOI: https://doi.org/10.15589/znp2019.1(475).19.
References: 
 1. Petrenko, A.V. Management of the organization as a struggle with entropy. Institutional repository of the National Aviation University of Ukraine [Electronic resource]. - Access mode: www.er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/14626/1/Entropy.pdf
 2. Mantegna, R., Stanley, H. (2007). Introduction to econophysics. Correlations and complexity in finances, translation from English by V.I. Gusev, S.V. Malakhov, A.I. Mitus, edited by V.Ya. Gabeskiriya. Moscow, Russia: 188.
 3. Cockshott, W.P., Cottrell, A.F. (2009). Classical Econophysics. Routledge, 364.
 4. Malinetskiy, G.G., Potapov, A.B., Podlazov, A.V. (2009). Nonlinear dynamics: approaches, results, hopes. Moscow, Russia: KomKniga, 280.
 5. Yagelskaya, E.Yu. (2013). The essence and structure of economic energy. Problems of Economics and Management, 8 (24), 98-111.
 6. Shakhov, A.V. (2014). Entropy model of portfolio management of a project-oriented organization. Project Management and Development of Network, 2, 87-95.
 7. Bushuyev, S., Sochnev, S. (1999). Entropy measurement as a project control tool. International Journal of Project Management, 17 (6), 343-350.
 8. Alekseev, G.N. (1983). Energyentropics. Moscow, Russia: Knowledge, 268.
 9. Lіkhonosova, G.S. (2018). Entropy balance: the instrument for the consolidation of social and economic. Chronicle of economic reforms, 2, 43-51.
 10. Melnik, L.G. (2013). Analysis of the energy-entropic prerequisites for the progressive development of economic systems. Actual problems of economics, 10, 15-22.
 11.  Bushuev, S.D., Yaroshenko, Yu.F., Yaroshenko, N.P. (2013). Entrepreneurial energy in the management of development projects. Project Management and Development, 2, 5-12.
 12. Prangishvili, I.V. (2003). Entropic and other systemic laws: Issues of managing complex systems. Institute of Management Problems V. A. Trapeznikova. Moscow, Russia: Nauka, 428.
 13. Bondar, A.V., Onishchenko, S.P. (2019). Optimization of project time parameters. Management of development of complex systems, 39, 11-18. DOI: 10.6084 / m9.figshare.11340629
 14. Onyshсhenko, S., Bondar, A., Andrievska, V., Sudnyk, N., Lohinov, O. (2019). Constructing and exploring the model to form the road map of enterprise development. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5, 3 (101), 33-42. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.179185
 15. Onyshchenko, S., Leontieva, A. (2018). Modeling of the optimal composition of the enterprise technical development program. Technology audit and production reserves, 5 (2), 36-41. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.146463
 16. Bondar, A.V. (2019). The concept of the human resources value of a project-oriented organization. Proceedings of Admiral Makarov NUS, Helvetik Publishing House, 1, 135–141. DOI: https://doi.org/10.15589/znp2019.1(475).19.