КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З УПРАВЛІННЯ ВИМОГАМИ ТА ЦІННІСТЮ В ПРОЄКТАХ

Заголовок (англійською): 
CONCEPTUAL APPROACH TO DECISION SUPPORT FOR REQUIREMENTS AND VALUE MANAGEMENT IN PROJECTS
Автор(и): 
Гусєва Ю.Ю.
Чумаченко І.В.
Автор(и) (англ): 
Husieva Yuliia
Chumachenko Igor
Ключові слова (укр): 
управління вимогами; теорія обмежень; ресурсний профіль вимоги; ресурси проєкту; ресурси вимоги; цінність проєкту
Ключові слова (англ): 
requirements management; constraint theory; resource profile of requirement; project resources; requirements resources; project value
Анотація (укр): 
Аналіз проведених досліджень у сфері управління вимогами у проєктах засвідчив, що здебільшого відомі підходи спрямовані на ідентифікацію та виокремлення, збирання окремих вимог та використання цієї інформації для формування змісту проєкту. Надалі в традиційному проєктному менеджменті здійснюється моніторинг виконання робіт. При використанні гнучких фреймворків виконання вимог контролюється наприкінці кожної ітерації. З огляду на те, що проєкти виконуються в умовах обмежених ресурсів, що зокрема змушує керівників проєктів здійснювати рейтингування вимог, логічним буде розглянути підходи теорії обмежень для вирішення завдань управління вимогами у проєктах. У попередніх роботах авторами запропоновано підхід, який дає змогу зв’язати вимоги певного стейкхолдера з ресурсами, які є необхідними для їх виконання, та показано, що такі ресурси можна представити відповідними векторами. Зіставлення цих векторів з наявними обмеженнями за ресурсами надасть керівництву проєкту додаткову інформацію для прийняття ґрунтовних рішень щодо управління ресурсами і вимогами. Визначено поняття «ресурси проєкту», «ресурси вимоги», «ресурсний профіль вимоги», «інтегральний ресурсний профіль вимог проєкту». Показано механізм формування ресурсних профілів. Проаналізовано схеми, за якими ресурси вимог співвідносяться з наявними ресурсами проєкту. Запропонований підхід на етапі ініціації проєкту допомагає визначити, чи достатньо наявних ресурсів для виконання вимог або досягнення цінності проєкту, та, за необхідності, отримати субоптимальні рішення з розподілу ресурсів, зокрема за результатами реалізації стратегій роботи зі стейкхолдерами проєкту. Розроблений підхід також можна використовувати під час виконання процесів моніторингу та планування проєкту.
Анотація (англ): 
An analysis of existing research in the area of project requirements management has shown that mostly known approaches aim at identifying, collecting of requirements and using this information to formulate project scope. Later in the traditional project management the execution of works is monitored. When using flexible frameworks, requirements are monitored at the end of each iteration. Given that projects are implemented in resource constraints, which in particular forces project managers to prioritize requirements, it will be logical to consider constraint theory approaches to meet project management requirements. The purpose of this article is to develop a conceptual approach to decision support for project requirements and value management, based on constraint theory. In previous work, the authors have proposed an approach that can relate the requirements of a particular stakeholder to the resources needed to fulfill them and show that such resources can be represented by appropriate vectors. Comparison of these vectors with available resource constraints will provide project management with additional information to make reasonable decisions about resource and requirements management. The concepts of "project resources", "requirements resources", "resource requirements profile", "integral resource profile of project requirements" are defined. The mechanism of formation of resource profiles is shown. The schemes by which requirements resources are correlated with existing project resources are analyzed. The proposed approach at the project initiation stage makes it possible to determine whether resources are available to meet the project requirements or to deliver project value, and, if necessary, to obtain sub-optimal resources allocation decisions, in particular as a result of the implementation of project stakeholder strategies. The developed approach can also be used in the implementation of project monitoring and planning processes.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 41, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 41, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 41, 2020
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
04 Февраль 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
Університет автора: 
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Хар
Литература: 
 1. A Guide To The Business Analysis Body Of Knowledge – 3d Edition. – IIBA, 2015. – 657 p.
 2. PMBOK® Guide – Sixth Edition. Project Management Institute, 2017. – 756 p.
 3. Business Analysis for Practitioners: A practice Guide. – Newtown Square, Pa.: Project Management Institute, Inc., 2015. – 206 p.
 4. Requirements Management: A Practice Guide. – Newtown Square, Pa.: Project Management Institute, Inc., 2016. – 93 p.
 5. Sommerville I. Software Engineering – 9th ed. / I. Sommerville. – Addison-Wesley, 2011. – 790 p.
 6. The Agile Extension to the BABOK® Guide – IIBA, 2013. – 134 p.
 7. Freeman, R.E. Strategic Management: A Stakeholder Approach / R.E. Freeman. – Pitman Publishing, Boston, MA, 1984. – 292 р.
 8. Петров М. А. Теория заинтересованных сторон: пути практического применения / М.А. Петров. Вестник СПбГУ. Сер. 8 – 2004. – № 16. – С. 5168.
 9. Aladpoosh, H. Critical features for project stakeholder management: a systematic literature review / H. Aladpoosh, A.M. Shaharoun, M.Z.b.M Saman. Int. J. Applied Systemic Studies. – 2012. – Vol. 4, No. 3. – PP.150–167. DOI: 10.1504/IJASS.2012.051130
 10. Сообщество теории ограничений [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://tocpeople.com/terminy/upravlenie-proektami-po-metodu-kriticheskoj-cepi-uppmkc/
 11. Lawrence P. Leach. Critical Chain Project Management – 2nd ed. – Artech House project management library, 2005. – 281 p.
 12. Детмер Уильям. Теория ограничений Голдратта: Системный подход к непрерывному совершенствованию. – Альпина Паблишер, 2007. – 430 c.
 13. Метрики процесів управління та контролю вимог у проєктах / Ю.Ю. Гусєва, О.С. Мартиненко, І.М. Кадикова, І.В. Чумаченко. Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2017. – №4. – C. 179 – 186.
 14. Гусєва Ю. Ю., Мартиненко О. С., Чумаченко І. В. Матрична модель 4R & WS для класифікації стейкхолдерів проєкту. Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: зб. наук. праць. – 2017. – № 2 (1224). – С. 17 – 22.
 15. Гусєва Ю.Ю. Інструментальні засоби реалізації моніторингу вимог у проєкті в MS Project / Ю.Ю. Гусєва, О.С. Мартиненко, І.В. Чумаченко. Управління розвитком складних систем: зб. наук. праць. – Київ: КНУБА, 2017. – № 31. – С. 26-31.
 16. The Standard for Project Management Exposure Draft [Electronic resource] – https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/standard-for-project-management-exposure-draft?fbclid=IwAR3_GrlECd9fejwBGUC-os5eieEkxQTUaXFM9-Whes9nQiAtRtuCel5CTJI.
 17. Changes to the PMBOK Guide® – Seventh Edition [Electronic resource] – https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/standard-for-project-management-exposure-draft/changes-to-the-pmbok-guide-seventh-edition.
 18. Husieva Yu. Yu., Chumachenko I.V. Managing team projects in terms of adaptation to change requirements of project stakeholders. Information systems and innovative technologies in project and program management: Collective monograph edited by I. Linde, I. Chumachenko, V. Timofeyev. Riga: ISMA, 2019. Р. 117 – 127.
 19. Керівництво з управління інноваційними проєктами і програмами організацій: Монографія. Переклад на українську мову під редакцією проф. Ярошенка Ф.О. К.: Новий друк, 2010. 160 с.
 20. GPM Global. (2016). The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management v1.5. 40 p.
References: 
 1. IIBA. (2015). A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge. International Institute of Business Analysis, 657.
 2. Project Management Institute. (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Sixth Edition. Project Management Institute, 756.
 3. Project Management Institute. (2015). Business Analysis for Practitioners: A practice Guide. Project Management Institute, 206.
 4. Project Management Institute. (2015). Requirements Management: A Practice Guide. Project Management Institute, 93.
 5. Sommerville, I. (2011). Software Engineering – 9th ed. Addison-Wesley, 790.
 6. IIBA. (2013). The Agile Extension to the BABOK® Guide. IIBA, 134.
 7. Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman, Boston, MA: 292.
 8. Petrov, M.A. (2004.) The theory of interested parties: the ways of practical application. Vestnik SPbGU, 8, 2, 51 – 68.
 9. Aladpoosh, H., Shaharoun, A. M. & Saman, M. Z. B. M. (2012). Critical features for project stakeholder management: a systematic literature review. International Journal of Applied Systemic Studies, 4(3), 150-167. DOI: 10.1504/IJASS.2012.051130
 10. The constraint theory community [electronic source]. –  https://tocpeople.com/terminy/upravlenie-proektami-po-metodu-kriticheskoj-cepi-uppmkc/
 11. Lawrence, P. Leach. (2005). Critical Chain Project Management – 2nd ed. Artech House project management
  library, 281.
 12.  Dettmer, H.W. (2007). Goldratt's Theory of Constraints: A Systems Approach to Continuous Improvement, 430.
 13. Martynenko, O.S., Husieva, Yu.Yu, Kadykova, I. M. & Chumachenko, I. V. (2017). Metrics of management and control requirements processes in projects. Radio Electronics, Computer Science, Control, 4, 179 – 185.
 14. Husieva, Yu.Yu, Martynenko, O.S., Chumachenko, I. V. (2017). Matrix Model 4R & WS for the classification of the project stakeholders. Bulletin of National Technical University "KhPI" : coll. of sci. papers. Ser. : Strategic management, portfolio, program and project management, 2 (1224), 17 – 22.
 15. Husieva, Yuliia, Martynenko, Oleksandr & Chumachenko, Igor. (2017). Implementation tools of project requirements’ monitoring in MS Project. Management of Development of Complex Systems, 31, 26 – 31.
 16. The Standard for Project Management Exposure Draft https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/standard-for-project-management-exposure-draft?fbclid=IwAR3_GrlECd9fejwBGUC-os5eieEkxQTUaXFM9-Whes9nQiAtRtuCel5CTJI.
 17. Changes to the PMBOK Guide® – Seventh Edition https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/standard-for-project-management-exposure-draft/changes-to-the-pmbok-guide-seventh-edition.
 18. Husieva, Yu.Yu., Chumachenko, I.V. (2019). Managing team projects in terms of adaptation to change requirements of project stakeholders. Information systems and innovative technologies in project and program management: Collective monograph edited by I. Linde, I. Chumachenko, V. Timofeyev. Riga: ISMA, 117-127.
 19. Iaroshenko, F.O. (Eds). (2010). Management of management of innovative projects and programs of organizations: Monograph. Novyi druk, 160.
 20. GPM Global. (2016). The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management, 40.