СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ В ОСВІТНІХ ПРОЄКТАХ

Заголовок (англійською): 
SYSTEM ANALYSIS OF COMMUNICATION MANAGEMENT IN EDUCATION PROJECTS
Автор(и): 
Мельниченко О.І.
Лебідь І.Г.
Ткаченко В.А.
Автор(и) (англ): 
Melnychenko Olexandr
Lebid Iryna
Tkachenko Valentyna
Ключові слова (укр): 
системний аналіз; освітній проєкт; управління комунікаціями; модель
Ключові слова (англ): 
system analysis; educational project; communication management; model
Анотація (укр): 
Вирішено проблему підвищення ефективності комунікацій в освітніх проєктах. На сьогодні відомо багато праць, присвячених питанням ціннісно-орієнтованого управління проєктами. Однак в усіх цих працях при розгляді питання реалізації освітніх проєктів недостатньо уваги приділено ефективному управлінню комунікаціями при їх реалізації. Проведено аналіз особливостей комунікацій в освітніх проєктах. Наведено системну модель управління комунікаціями в освітніх проєктах, яка дала змогу визначити основні зацікавлені сторони проєкту. Виокремлено три основні типи зацікавлених сторін, що представлені державними структурами, бізнес-одиницями та громадою. Кожна із зацікавлених сторін має певний перелік цінностей, які належать до особливостей очікувань і результатів освітнього проєкту.
Анотація (англ): 
The article is devoted to solving the problem of improving the effectiveness of communications in educational projects. Today, there are many works on value-oriented project management. But in all these works, when considering the implementation of educational projects, insufficient attention is paid to effective communication management in their implementation. The paper analyzes the peculiarities of communications in educational projects. The process model of communication management of the educational project is given, the functional analysis of the communication management subsystems is carried out and the model of the "black box" of communications in educational projects is considered. The conducted researches allowed to develop a system model of communication management in educational projects, which made possible to identify the main stakeholders of the project. There are three main types of stakeholders that are represented by government entities, business units and the community. Identification of possible stakeholder values that affect the effectiveness of the educational project, has allowed to form a system of effective communication of the educational project, depending on the existing need to improve the professional knowledge of its participants. Each stakeholder has a set of values that relate to the expectations and outcomes of the educational project. As a result, a stakeholder value model has been developed.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 41, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 41, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 41, 2020
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
12 Март 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
Університет автора: 
Національний транспортний університет, Київ
Литература: 
 1. Новиков А.М., Новиков Д.А. Образовательный проект. – М.: Эгвес, 2004. – 120 с.
 2. Медведєва О.М. Ціннісно-орієнтоване управління взаємодією в проектах: методологічні основи: дис…докт. техн.наук : 05.13.22 – Управління проектами та програмами // О.М.Медведєва; Київський нац.ун-т буд. і архіт. – Київ, 2013. – 300 с.
 3. Медведєва О.М. Когнітивне моделювання активності зацікавлених сторін як фактору формування портфелю проектів розвитку соціально екологічних систем (на прикладі екологічних проектів) / О.М. Медведева, А.В. Євдокимова, В.О. Хрутьба // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – К.: НТУ – 2012. – Вип. 10. – С.285 – 292.
 4. Хрутьба В.О. Визначення цінностей зацікавлених сторін для формування моделі ефективної комунікації в проектах поводження з відходами / В.О. Хрутьба, В.А. Зерук, К.І .Кручиніна // Вісник Національного транспортного університету. – К.: НТУ – 2013. – Вип. 27. – С.175 – 187.
 5. Горідько Н.М. Моделі і методи управління екологічними знаннями в освітніх проектах дис. … канд. техн. наук: 05.13.22 / Національний транспортний університет Міністерства освіти і науки України. Київ. – Національний транспортний університет, Київ, 2018. – 207 с.
 6. Каталог освітніх інноваційних проектів та освітніх інновацій. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. 2013. URL: http://www.ime.edu-ua.net/osv_pr.html (дата звернення: 15.07.2014)
 7. Бушуев, С.Д. Планетарная модель ментального пространства программ развития организаций / С.Д. Бушуев, Н.П. Ярошенко // Управління розвитком складних систем. – 2012. – № 9. – С. 11 – 13.
 8. 8 ISO 21500:2012. Guidance on project management [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.iso.org/ iso/home/store/catalogue_tc/ catalogue_detail.htm?csnumber=50003. – Заголовок з екрану.
 9. Веренич, О.В. Концептуальна модель формування ментального простору / О.В.Варенич // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 23. – C. 39 – 43.
 10. Хрутьба В.О. Методологічні основи управління екологічними проектами та програмами. дис. … д-ра техн. наук: 05.13.22 / Національний транспортний університет Міністерства освіти і науки України. Київ, 2015. – 368 c.
References: 
 1. Novikov, A.M. & Novikov, D.A., (2004). Educational project. Moscow, Russia: Egves, 120.
 2. Medvedieva, O.M., (2013). Value-Oriented Project Interaction Management: A Methodological Framework. Doctor’s thesis. Kyiv: KNUCA, 300.
 3. Medvedieva, O.M., Yevdokimova, A.V., & Khrutba, V.O., (2012). Cognitive modelling activity stakeholders as a factor shaping the portfolio of development projects of socio-economic systems (for example, environmental projects). Project Management, Systems Analysis and Logistics, 10, 285 – 292.
 4. Khrutba, V.O., Zeruk, V.A., & Kruchynina, K.I., (2013). Determination of values of stakeholders to form a model of effective communication in projects of waste management. Herald of National Transport University, 27,175 – 18.
 5. Goridko, N.M., (2018). Models and Methods for Environmental Knowledge Management in Educational Projects. Candidate’s thesis. Kyiv: NTU. 207.
 6. Catalog of educational innovation projects and educational innovations. (2013). Retrieved from: http://www.ime.edu-ua.net/osv_pr.html [in Ukrainian].
 7. Bushuev, S.D, Yaroshenko, N.P., (2012). Planetary model of the mental space of organization development programs. Management of Development of Complex Systems, 9, 11 – 13 [in Russian].
 8. ISO 21500:2012. Guidance on project management: – Retrieved from: http://www.iso.org/ iso/home/store/catalogue_tc/ catalogue_detail.htm?csnumber=50003.
 9. Verenich, O.V., (2015.) Conceptual model of mental space formation. Management of Development of Complex Systems, 23, 39-43 [in Ukraine].
 10. Khrutba, V.O., (2015). Methodological Bases of Environmental Project and Programme Management. Doctor’s thesis. Kyiv: NTU. 368.