МЕТОД БАГАТОАСПЕКТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ДЛЯ ВЕРИФІКАЦІЇ БАГАТОВИМІРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ОБ'ЄКТІВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ

Заголовок (російською): 
МЕТОД МНОГОАСПЕКТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ МНОГОМЕРНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Заголовок (англійською): 
MULTI-ASPECT CLASSIFICATION METHOD FOR VERIFICATION OF MULTIDIMENSIONAL INFORMATION MODELS OF OBJECTS OF GENERAL PLANNING
Автор(и): 
Гончаренко Т.А.
Міхайленко В.М.
Автор(и) (англ): 
Honcharenko Tetyana
Mihaylenko Victor
Ключові слова (укр): 
об’єкт генерального планування; інформаційне моделювання в будівництві; верифікація інформаційної моделі; життєвий цикл ТПЗ; автоматизована перевірка інформаційної моделі; N-D модель
Ключові слова (рус): 
объект генерального планирования; информационное моделирование в строительстве; верификация информационной модели; жизненный цикл ТПЗ; автоматизированная проверка информационной модели; N-D модель
Ключові слова (англ): 
object of general planning; GP information modeling in construction; verification of the information model; BIM TPZ life cycle; automated verification of the information model; N-D model
Анотація (укр): 
Впровадження цифрових технологій в будівельній галузі вимагає перегляду підходів до інформаційного моделювання і планування території під забудову (ТПЗ). Необхідність інновацій до процесу генерального планування ТПЗ шляхом переходу від тривимірної моделі до об'єктно-орієнтованої багатовимірної інформаційної моделі спричиняє застосування нових інформаційних технологій у будівельному виробництві і у сфері контролю якості проєктної документації. В дослідженні визначено доцільність застосування методу багатоаспектної фасетної класифікації для здійснення верифікації інформаційної моделі ТПЗ та об’єктів генерального планування (ГП) на кожному етапі життєвого циклу (ЖЦ) об’єкта будівництва. Розглянуто п’ять етапів розроблення BIM моделі ТПЗ та виявлено вхідні і вихідні дані моделей об’єктів ГП для кожного етапу ЖЦ: концепція, проєкт, будівництво, експлуатація та реконструкція. Для класифікації верифікації інформаційних моделей об’єктів ГП визначено п'ять ознак, на підставі яких були сформовані відповідні фасети. Доведено, що наявність інструменту верифікації BIM-моделі ТПЗ на етапі будівництва для замовника є потужним інструментом управління, який допоможе вирішувати колізії і знаходити рішення, що впливають на подальший хід будівництва та його успішне завершення, а для майбутнього споживача будівельної продукції на етапі експлуатації стане запорукою безпеки побудованого об'єкта.
Анотація (рус): 
Внедрение цифровых технологий в строительной отрасли требует пересмотра подходов к информационному моделированию и планированию территории под застройку (ТПЗ). Необходимость инноваций в процесс генерального планирования ТПЗ путем перехода от трехмерной модели к объектно-ориентированной многомерной информационной модели влечет за собой применение новых информационных технологий в строительном производстве и в сфере контроля качества проектной документации. В исследовании определена целесообразность применения метода многоаспектной фасетной классификации для осуществления верификации информационной модели ТПЗ и объектов генерального планирования (ГП) на каждом этапе жизненного цикла (ЖЦ) объекта строительства. Рассмотрены пять этапов разработки BIM модели ТПЗ и обнаружены входные и выходные данные моделей объектов ГП для каждого этапа ЖЦ: концепция, проект, строительство, эксплуатация и реконструкция. Для классификации верификации информационных моделей объектов ГП определены пять признаков, на основании которых были сформированы соответствующие фасеты. Доказано, что наличие инструмента верификации BIM-модели ТПЗ на этапе строительства для заказчика является мощным инструментом управления, который позволит решать коллизии и находить решения, влияющие на дальнейший ход строительства и его успешное завершение, а для будущего потребителя строительной продукции на этапе эксплуатации станет залогом безопасности построенного объекта.
Анотація (англ): 
The introduction of digital technologies in the construction industry requires a revision of approaches to information modeling and planning of development areas (TPZ). The need for innovation in the process of general planning of the technical and vocational education by moving from a three-dimensional model to an object-oriented multidimensional information model entails the use of new information technologies in the construction industry and in the field of quality control of project documentation. The study determines the appropriateness of applying the multi-faceted facet classification method to verify the information model of the TPZ and general planning objects (GP) at each stage of the life cycle (LC) of the construction object. Five stages of the development of the BIM model of the TPZ are considered and the input and output data of the models of GP objects for each stage of the LC are found – concept, design, construction, operation and reconstruction. To classify the verification of information models of GP objects, five features were identified, on the basis of which the corresponding facets were formed. It is proved that the availability of the verification tool for the BIM model of the TPZ at the construction stage for the customer is a powerful management tool that will allow you to resolve conflicts and find solutions that affect the further progress of the construction and its successful completion, and for the future consumer of construction products during operation it will be the key to the safety of the built object.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 41, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 41, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 41, 2020
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
10 Март 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Cloake T., Siu K.L., Eng P. Standardized Classification System To Assessthe State and Condition of Infrastructure in Edmonton // INFRA, 2002. URL:edmonton.ca/city_government/documents/InfraPlan/Infra%202002%20Report%20FINAL.pdf (date of access: 15.07.2019).
 2. Giustolisi O., Simone A., Ridolfi L.Classification of infrastructure networksby neighborhood degree distribution // arxiv.org URL:arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1609/1609.07580.pdf (date of access: 18.07.2019).
 3. Subchapter 3: Occupancy and Construction Classification, NYC 1968 Code (Vol I) | UpCodes // NYC Building Code, 2014 URL: up.codes/viewer/new_york_city/nyc-building-code-1968v1/chapter/3/occupancyand-construction-classification#3 (date of access: 20.07.2019)
 4. Eastman C., Lee J.-M., Jeong Y.-S., Lee J.-K. Automatic rule-based checking of building designs // Automation in Construction. 2009. №18. pp. 1011 – 1013.
 5. Koo B., Shin B. Applying novelty detection to identify model element to IFC class misclassifications on architectural and infrastructure Building Information Models // Journal of Computational Design and Engineering. 2018. № 4 (5). pp. 391–400.
 6. Volkov A., Chulkov V., Kazaryan R., Gazaryan R. Cycle reorganization as model of dynamics change and development norm in every living and artificial beings . Applied Mechanics and Materials, 2014, vol. 584-586, pp. 2685-2688.
 7. Wang X. A review of cloud-based BIM technology in the construction sector [Text] / Johnny Wong, Xiangyu Wang, Heng Li, Greg Chan, Haijiang Li // Journal of Information Technology in Construction, ITcon Vol. 19, 2014, pp. 281 – 291.
 8. The BIM Project Execution Planning Guide and Templates – Version 2.1, Penn State; http://bim.psu.edu/Uses/the_uses_of_bim.pdf
 9. Петров К.С. Проблемы внедрения программных комплексов на основе технологий информационного моделирования (BIM-технологии) / К.С. Петров, В.А. Кузьмина, К.В. Федорова // Инженерный вестник Дона, 2017, №2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/N2y2017/4057.
 10. Гончаренко Т.А. Застосування BIM-технології для створення інформаційної моделі території під забудову. // Управління розвитком складних систем, № 33. – С. 138 – 145, 2018. [Видання включено до НБД: BASE; Index Copernicus].
 11. Гончаренко Т.А. Об’єктно-орієнтоване моделювання просторових об’єктів генерального планування. // Управління розвитком складних систем № 38. – С. 64 – 70, 2019. [Видання включено до НБД: BASE; Index Copernicus].
 12. Honcharenko T.A. "Bim-technology for creation information model of the construction site", in Management of the development of technologies: Fifth international scientific-practical conference, Kyiv, 2018, р. 11.
 13. Viktor Mihaylenko, Tetyana Honcharenko, Khrystyna Chupryna, Yurii Andrashko, Svitlana Budnik, Modeling of Spatial Data on the Construction Site Based on Multidimensional Information Objects in ‘International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)’, ISSN: 2249-8958 (Online), Volume-8 Issue-6, August 2019, Page No. 3934-3940. URL: https://www.ijeat.org/wp-content/uploads/papers/v8i6/F9057088619.pdf.
 14. Oleksandr Terentyev, Svitlana Tsiutsiura, Tetyana Honcharenko, Tamara Lyashchenko, Multidimensional Space Structure for Adaptable in ‘International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)’, ISSN: 2277-3878 (Online), Volume-8 Issue-3, September 2019, Page No. 7753-7758. URL: https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i3/C6318098319.pdf.
 15. Yuliia Riabchun, Tetyana Honcharenko, Victoria Honta, Khrystyna Chupryna, Olena Fedusenko, Methods and Means of Evaluation and Development for Prospective Students’ Spatial Awareness in ‘International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE)’, ISSN: 2278–3075 (Online), Volume-8 Issue-11, September 2019, Page No. 4050-4058.
References: 
 1. Cloake, T., Siu, K.L., Eng, P. (2002). Standardized Classification System To Assessthe State and Condition of Infrastructure in Edmonton. INFRA. Acces mode: URL:edmonton.ca/city_government/documents/InfraPlan/Infra%202002%20Report%20FINAL.pdf (date of access: 15.07.2019).
 2. Giustolisi, O., Simone, A., Ridolfi, L. (2019). Classification of infrastructure networksby neighborhood degree distribution. Acces mode: arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1609/1609.07580.pdf (date of access: 18.07.2019).
 3. Subchapter 3: Occupancy and Construction Classification, NYC 1968 Code (Vol I) / UpCodes // NYC Building Code, 2014 URL: up.codes/viewer/new_york_city/nyc-building-code-1968v1/chapter/3/occupancyand-construction-classification#3 (date of access: 20.07.2019)
 4. Eastman, C., Lee, J.-M., Jeong, Y.-S., Lee, J.-K. (2009). Automatic rule-based checking of building designs. Automation in Construction, 18, 1011-1013.
 5. Koo, B., Shin, B. (2018). Applying novelty detection to identify model element to IFC class misclassifications on architectural and infrastructure Building Information Models. Journal of Computational Design and Engineering, 4 (5), 391–400.
 6. Volkov, A., Chulkov, V., Kazaryan, R., Gazaryan, R. (2014). C ycle reorganization as model of dynamics change and development norm in every living and artificial beings. Applied Mechanics and Materials, 584-586, 2685-2688.
 7. Wang, X., Wong, J., Li, H., Chan, G., Li, H. (2014). A review of cloud-based BIM technology in the construction sector. Journal of Information Technology in Construction, 19, 281 – 291.
 8. The BIM Project Execution Planning Guide and Templates – Version 2.1, Penn State; http://bim.psu.edu/Uses/the_uses_of_bim.pdf
 9. Petrov, K.S. Kuzmina, V.A., Fedorova, K.V. (2017). Problems of implementing software systems based on information modeling technologies (BIM-technologies). Engineering Bulletin of the Don, 2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/N2y2017/4057.
 10. Honcharenko, Tetyana. (2018). The use of BIM-technology to create an information model territories for development. Management of Development of Complex Systems, 33, 138 – 145.
 11. Honcharenko, Tetyana. (2019). The object-oriented modeling of spatial objects of general planning. Management of Development of Complex Systems, 38, 64 – 70.
 12. Honcharenko, T.A. (2018). Bim-technology for creation information model of the construction site. Procc. Management of the development of technologies: Fifth international scientific-practical conference, Kyiv, р. 11.
 13. Mihaylenko, Viktor, Honcharenko, Tetyana, Chupryna, Khrystyna, Andrashko, Yurii, Budnik, Svitlana. (2019). Modeling of Spatial Data on the Construction Site Based on Multidimensional Information Objects. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), 8, 6, 3934 – 3940. URL: https://www.ijeat.org/wp-content/uploads/papers/v8i6/F9057088619.pdf.
 14. Terentyev, Oleksandr, Tsiutsiura, Svitlana, Honcharenko, Tetyana, Lyashchenko, Tamara. (2019). Multidimensional Space Structure for Adaptable. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8, 3, 7753-7758. URL: https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i3/C6318098319.pdf.
 15. Riabchun, Yuliia, Honcharenko, Tetyana, Honta, Victoria, Chupryna, Khrystyna, Fedusenko, Olena. (2019). Methods and Means of Evaluation and Development for Prospective Students’ Spatial Awareness. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), 8, 11, 4050 – 4058.