ПОДІЛ ПРОСТОРУ ФІЗИЧНОГО ПОЛЯ НА ЗОНИ ЗА НАЯВНОСТІ ПРЯМОКУТНОГО ЕКРАНА

Заголовок (російською): 
ДЕЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА ЗОНЫ ПРИ НАЛИЧИИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ЭКРАНА
Заголовок (англійською): 
DIVISION OF THE SPACE OF THE PHYSICAL FIELD BY ZONES WHEN RECTANGULAR SCREEN IS AVAILABLE
Автор(и): 
Мостовенко О.В.
Автор(и) (англ): 
Mostovenko Oleksandr
Ключові слова (укр): 
фізичне поле; джерело енергії; потенціал; відбиття; поглинання; проникнення; екран; поділ; зона
Ключові слова (рус): 
физическое поле; источник энергии; потенциал; отражение; поглощение; проникновение; экран; разделение; зона
Ключові слова (англ): 
physical field; energy source; potential; reflection; absorption; penetration; screen; division; zone
Анотація (укр): 
Розглянуто розподіл фізичного поля на певні зони. Енергію, що розповсюджується від точкових джерел, розглянуто на основі променевого принципу. На шляху утворення фізичного поля можуть з’являтись перешкоди у вигляді різноманітних екранів. Ці екрани можуть мати абсолютно різні як параметри форми, так і параметри, що впливають на їх фізичні властивості. Залежно від усіх цих параметрів екрана певна частина енергії може проникати за екран, утворюючи окремі зони, на які поділяється весь фізичний простір. Вся енергія у такому випадку поділяється на три складові: відбита енергія, поглинута екраном та енергія, що проникла крізь екран. Представлено залежність між максимальним і мінімальним числом зон фізичного поля, що утворюються від n точкових джерел енергії, які розміщено з одного боку від екрана. У дослідженні за форму екрана взято прямокутний плоский екран. Графічно наочно представлено як фізичне поле, що утворено точковими джерелами енергії, поділяється на зони, де також показано як енергія розподіляється по цих зонах. За наявності плоского прямокутного екрана, який найчастіше зустрічається у практичних задачах, зазначені зони утворюються в результаті перетину частин простору, обмежених чотирикутними пірамідами, вершинами яких є точкові джерела енергії та їх відбиття (для спрощення рисунка відбиття не показано). Число таких зон можна підрахувати, якщо ці піраміди перерізати довільною площиною Г//ABCD. Взаємне положення точкових джерел енергії між собою і відносно площини Г може бути таким, що кожний переріз частково накладається на всі інші. У цьому випадку утворюється максимальне число зазначених зон.
Анотація (рус): 
Рассмотрено деление физического поля на определенные зоны. Энергия, распространяемая от точечных источников, рассмотрена на основе лучевого принципа. На пути образования физического поля могут появляться препятствия в виде различных экранов. Эти экраны могут иметь совершенно разные как параметры формы, так и параметры, влияющие на их физические свойства. В зависимости от всех этих параметров экрана определенная часть энергии может проникать сквозь экран, образуя отдельные зоны, на которые делится всё физическое пространство. Вся энергия в таком случае делится на три составляющие: отраженная энергия, поглощенная экраном и энергия, проникшая сквозь экран. Приведены зависимости между максимальным и минимальным числом зон физического поля, образующиеся от n точечных источников энергии, которые размещены с одной стороны от экрана. В данном исследовании экран представлен в форме плоского прямоугольника. Графически наглядно представлено, как физическое поле, образованное точечными источниками энергии, делится на определённые зоны. Показано, как по этим зонам распределяется энергия.
Анотація (англ): 
This study proposes to consider the distribution of the physical field into specific zones. The energy distributed from point sources is considered on the basis of the ray principle. Multiple screens can interfere with the formation of a physical field. These screens can have completely different shape options as well as settings that affect their physical properties. Depending on all of these screen parameters, some of the energy can penetrate the screen, forming separate zones that divide the entire physical space. In this case, all the energy is divided into three components: the reflected energy absorbed by the screen and the energy that penetrated the screen. The relationship between the maximum and minimum number of physical field zones formed by n point energy sources located on one side of the screen is presented. In this study, a rectangular flat screen was used as the screen shape. It is graphically illustrated as a physical field formed by point sources of energy is divided into zones, where it is also shown how energy is distributed over these zones. The number of zones I is 2 (n-1), where n is the number of point sources of energy. Considering the reflected energy, the number of such zones is doubled to 4 (n-1). The total number of zones including zones III, IV, V is 4 (n-1) +3. In the presence of a flat rectangular screen, which is most common in practical tasks, these zones are formed as a result of the intersection of parts of space bounded by rectangular pyramids whose vertices are point sources of energy and their reflection (not shown for simplification). The number of such zones can be calculated if these pyramids are cut by an arbitrary plane G // ABCD. The relative position of the point sources of energy between themselves and relative to the plane D may be such that each cross section is partially superimposed on all others. In this case, the maximum number of these zones is formed.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 41, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 41, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 41, 2020
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
19 Февраль 2019
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Скочко В. І. Спеціальні геометричні моделі процесів, що розвиваються в суцільному середовищі / В.І. Скочко / Дис…к. техн. наук: 05.01.01. К.: КНУБА, 2012. – 269 с.
 2. Сергейчук О.В. Геометричне моделювання фізичних процесів при оптимізації форми енергоефективних будинків. Дис…д. техн. наук: 05.01.01. К.: КНУБА, 2008. – 425 с.
 3. Арнольд В.И. Математические основы классической механики. М. : Наука, 1974. 432 с.
 4. Попов В.М., Куценко Л.М., Семенова-Куліш В.В. Метод оцінки теплового потоку, що випромінюється еліпсоїдом як факелом полум’я. – Харків: ХІПБ МВС України, 2000. – 144с.
 5. Ковальов С.М. Вплив відстаней між точками інтерполянта та заданими точками на його форму [Текст] / С.М. Ковальов, О.В. Мостовенко // Управління розвитком складних систем. – 2019. – №37. – С. 78 – 82.
 6. Ковальов С.М., Гумен М.С., Пустюльга С.І., Михайленко В.Є. Прикладна геометрія та інженерна графіка. Спеціальні розділи. Випуск 1 / С.М. Ковальов, М.С. Гумен, С.І. Пустюльга, В.Є. Михайленко, І.Н. Бурчак. – Луцьк: ЛДТУ, 2006. – 256 с.
 7. Скочко В.І. Підвищення енергоефективності процесу сушіння будівельних виробів на основі його геометричних моделей / В.І. Скочко / Наук. – техн. зб. «Енергозбереження в будівництві та архітектурі». Вип. 1. – К.: КНУБА, 2011. – с. 126 – 131.
 8. Болгарова Н.М. Моделювання теплообміну енергоефективної будівлі / Н.М. Болгарова, В.О. Плоский, В.І. Скочко / Наук. – техн. зб. «Енергоефективність в будівництві та архітектурі». Вип. 11. – К.: КНУБА, 2018. – С. 7 – 21.
 9. Мостовенко О.В. Порівняльний аналіз графіків потенціалів енергії при різних функціях від відстані [Текст] / О.В. Мостовенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 53. – С. 297 – 304.
 10. Ковалёв С.Н. Интерполяция точек на плоскости с учётом коэффициентов влияния заданных точек / С.Н. Ковалёв, А.В. Мостовенко // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018. – Вип. 13. – C. 69 – 75.
 11. Гильберт Д., Кон-Фоссен С. Наглядная геометрия. – М.: Наука, 1981.344 с.
 12. Энциклопедия элементарной математики. Книга V. Геометрия / Гос. изд. технико-теоретической литературы: М.Л., 1962. – 458 с.
References: 
 1. Skochko, V.І. (2012). Special geometrical models of processes, which are developed in such a medium. PhD thesis: 05.01.01. K .: KNUBA, 269.
 2.  Sergeychuk, O.V. (2008). Geometric modeling of physical processes in optimizing the form of energy-efficient buildings. PhD thesis:  05.01.01. K .: KNUBA, 425.
 3. Arnold, V. (1974). Mathematical foundations of classical mechanics. M.: Science, 432.
 4. Popov, V.M, Kutsenko, L.M., Semenova-Kulish, V.V. (2000). A method for estimating the heat flux emitted by an ellipsoid as a flame torch. Kharkiv: HIPB of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, 144.
 5. Kovalev, S.N., Mostovenko, A.V. (2019). Effects of distances between interpolant points and set points on the interpolant. Management of Development of Complex Systems, 37, 78 82.
 6. Skochko, V.I. (2011). Energy efficiency of the process of drying of viruses on the basis of new geometric models. Energy saving in construction and architecture, 1, 126 131.
 7.  Bolgarova, N.M., Ploskiy, V.O., Skochko, V.I. (2018). Modeling of Heat Transfer of an Energy Efficient Building. Energy efficiency in construction and architecture, 11, 7 21.
 8. . Bergren, C.A. (1975). Do Parabolic Interpolation With Less Memory. Control Engineering, 22 (5), 44 45.
 9. Kovalov, S.M., Gumen, M.S., Pustyulga, S.I., Mikhaylenko, V.Ye. (2006). Applied Geometry and Engineering Graphic. Special offers. Lutsk: LDTU, 256.
 10. Kovalev, S.N., Mostovenko, A.V. (2018). Interpolation of points on a plane taking into account coefficients of influence of given points. Modern problems of modeling: Collection of scientific works. Melitopol: MDPU Publishing House. B. Khmelnitsky, 13, 69 75.
 11. Gilbert, D., Kon-Fossen, S. (1981). Visual geometry. M. Nauka, 344.
 12. Encyclopedia of elementary mathematics. (1962). Book V. Geometry. M. L., 458.