СТРАТЕГІЇ РЕКОНФІГУРАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Заголовок (російською): 
СТРАТЕГИИ РЕКОНФИГУРАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
Заголовок (англійською): 
RECONFIGURATION STRATEGIES OF BUILDING ENTERPRISES BUSINESS PROCESSES
Автор(и): 
Чуприна Х.М.
Чуприна Ю.А.
Бородавко М.В.
Гавріков Д.О.
Автор(и) (англ): 
Chupryna Kristina
Chupryna Iurii
Borodavko Mykhailo
Gavrikov Denis
Ключові слова (укр): 
реконфігурація; перепроєктування; технологічний процес; підрядне будівництво
Ключові слова (рус): 
реконфигурация; перепроектирование; технологический процесс; подчиненное строительство
Ключові слова (англ): 
reconfiguration; redesign; technological process; contracting
Анотація (укр): 
Визначено загально-методичне підґрунтя ініціації та організаційної реконфігурації для потреб підрядного підприємства, яке інтегрувало структурний, процесний, операційний та ситуативні підходи. З’ясовано, що відомо кілька підходів до класифікації будівельних проєктів, які можуть бути різних видів і типів, мають відмінні характерні риси, є взаємопов’язаними та взаємозалежними. Визначено основні групи чинників серед типових складових макросередовища, що впливають на процес Х-конфігурації (перебудова зовнішніх бізнес-процесів, які вийшли за межі підрядного підприємства і були інтегровані у процеси інших підприємств): природно-економічна складова зумовлена територіальним розміщенням об’єкта будівництва, станом навколишнього середовища; політико-правова складова представлена державним регулюванням будівельної діяльності, зокрема підприємств підрядного будівництва; економічна складова відображає тенденції розвитку національної економіки, інвестиційних процесів; науково-технічна складова визначена вимогами до науково-технічного рівня виробництва та кваліфікації кадрів.
Анотація (рус): 
Проведено методическое обоснование инициации и организационной реконфигурации для нужд подрядного предприятия, интегрирующего структурный, процессный, операционный и ситуативный подходы. Выяснено, что существуют несколько подходов к классификации строительных проектов, которые могут быть разных видов и типов, имеют отличительные характерные черты, являются взаимосвязанными и взаимозависимыми. Определены основные группы факторов среди типичных составляющих макросреды, влияющие на процесс Х-конфигурации (перестройка внешних бизнес-процессов, которые вышли за пределы подрядного предприятия и были интегрированы в процессы других предприятий): естественно-экономическая составляющая обусловлена территориальным размещением объекта строительства, состоянием окружающей среды; политико-правовая составляющая представлена государственным регулированием строительной деятельности, в частности предприятий подрядного строительства; экономическая составляющая отражает тенденции развития национальной экономики, инвестиционных процессов; научно-техническая составляющая определяется требованиями к научно-техническому уровню производства и квалификации кадров.
Анотація (англ): 
The general methodological basis of the initiation and organizational reconfiguration for the needs of the contracting enterprise, which integrated the structural, process, operational and situational approaches, was determined. It has been found that there are several approaches to classifying construction projects, which can be of different types and types, have distinctive features, are interrelated and interdependent. The main groups of factors among the typical components of the macro environment affecting the process of X-configuration (restructuring of external business processes that went beyond the contractor enterprise and were integrated into the processes of other enterprises) are determined: condition of environment; the political and legal component is represented by the state regulation of construction activity, in particular contracting enterprises; economic component reflects the tendencies of national economy development, investment processes; the scientific and technical component is determined by the requirements for the scientific and technical level of production and qualification of personnel.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 41, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 41, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 41, 2020
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
16 Март 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Гуцало А.В. Удосконалення науково-прикладного інструментарію реконфігурації бізнес-процесів будівельного підприємства на основі імітаційного моделювання [Текст] / А.В. Гуцало, Г.В. Лагутін, В.О. Поколенко // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – Вип. 30. У 3ч. Ч. 2 – К.: КНУБА, 2013. – С. 34 – 52.
 2. Гуцало А.В. Проміжна та остаточна формалізація складових проєкту реконфігурації на підрядних підприємствах: від модернізації бізнес-процесів до інституціонального оновлення [Текст] / А.В. Гуцало // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – Вип. 31. У 3ч. Ч. 2 – К.: КНУБА, 2014. – С. 81 – 89.
 3. Кльоба Л. Г.Методичні підходи до використання реконфігурації і бенчмаркінгу в забезпеченні ефективного управління інвестиційною діяльністю банків [Електронний ресурс] / Л. Г. Кльоба //Регіональна економіка. – 2008. – № 3. – С. 110-119. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2008_3_16
 4. Корінєв В. Л. Роль реконфігурації в підвищенні ефективності підприємницької діяльності підприємства [Електронний ресурс] / В. Л. Корінєв // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2011. – Вип. 19. – С. 45-50. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2011_19_9
 5. Криворучко О. М. Етапи впровадження процесного підходу до управління підприємствами [Електронний ресурс] / О. М. Криворучко, Ю. О. Сукач // Економіка транспортного комплексу. – 2014. – Вип. 24. – С. 5-20. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ektk_2014_24_3
 6. Криворучко О. М. Основні положення реконфігурації процесів управління персоналом[Електронний ресурс] /
  О. М. Криворучко, Ю. О. Сукач // Економіка транспортного комплексу. – 2013. – вип. 21. – С. 15-25. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ektk_2013_21_4
References: 
 1. Gutsalo, A., Lagutin, G., Pokolenko, V. (2013). Improvement of scientifically applied tools of reengineering of business processes of construction enterprise on the basis of imitation modeling. Ways of increasing the efficiency of construction in the conditions of formation of market relations: Coll. of sciences. Papers, 30, 2, 34 – 52.
 2. Gutsalo, A. (2014). Intermediate and final formalization of the components of the project of reengineering at the contracting enterprises: from modernization of business processes to institutional renewal. Ways of increasing the efficiency of construction in terms of forming market relations: Coll. of sciences. Papers, 31, 2, 81 – 89.
 3. Kleb, L.G. (2008). Methodical approaches to the use of reengineering and benchmarking in ensuring effective management of banks' investment activity [Electronic resource]. Regional Economics, 3, 110 – 119. – Access mode: http: //nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2008_3_16
 4. Korinev, V. (2011). The Role of Reengineering in Increasing the Efficiency of Entrepreneurial Activity of the Enterprise [Electronic resource]. Scientific Papers of Kirovograd National Technical University. Economic sciences, 19, 45 – 50. – Access mode: http: //nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2011_19_9
 5. Kryvoruchko, O., Sukach, Yu. (2014). Stages of implementation of process approach to enterprise management [Electronic resource]. Economics of transport complex, 24, 5 – 20. – Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ektk_2014_24_3
 6. Kryvoruchko O., Sukach, Yu. (2013). Basic provisions of reengineering of personnel management processes [Electronic resource]. Economics of transport complex, 21, 15 – 25. – Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ektk_2013_21_4