МЕХАНІЗМИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ ПЕРЕХОДУ ДО БІОСФЕРОСУМІСНОГО БУДІВНИЦТВА

Заголовок (російською): 
МЕХАНИЗМЫ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ПЕРЕХОДА К БИОСФЕРОСОВМЕСТИМОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
Заголовок (англійською): 
MECHANISMS OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC STIMULATION FOR ACTIVIZING THE TRANSITION TO BIOSPHERE COMPATIBLE CONSTRUCTION
Автор(и): 
Шпакова Г.В.
Автор(и) (англ): 
Shpakova Аnna
Ключові слова (укр): 
біосферосумісне будівництво; рециклінг; еколого-економічні механізми; цільові екологічні фонди; коефіцієнт рециклінгу; екологічна надбавка
Ключові слова (рус): 
биосферосовместимое строительство; рециклинг; эколого-экономические механизмы; целевые экологические фонды; коэффициент рециклинга; экологическая надбавка
Ключові слова (англ): 
biosphere-compatible construction; recycling; environmental and economic mechanisms; trust environmental funds; recycling ratio; green cost premium
Анотація (укр): 
Темпи росту кількості будівельних проєктів, що реалізуються на основі традиційних підходів до ринкової економіки, з її лояльним відношенням до неощадливого використання природних ресурсів, постійно зростають. Водночас підвищується ступінь складності переходу будівництва на рейки сталого розвитку з врахуванням інтересів майбутніх поколінь та вирішення ряду екологічних проблем, які тільки поглиблюються. Рециклінг будівельних матеріалів та конструкцій є одним з драйверов переходу до біосферосумісного будівництва. Однією з ключових проблем переходу будівництва до біосферосумісної моделі є значна різниця між вартістю реалізації традиційних та зелених, сталих проєктів. Оскільки необхідності переходу учасники ринку не заперечують, а діяти не хочуть, необхідно визначити механізми економічного стимулювання цього переходу. У статті розглянуто основні принципи і завдання переходу до біосферосумісного будівництва, як процесу проєктування, зведення та експлуатації будівельного об’єкта з врахуванням вимог концепції сталого розвитку. Сформульовані основні організаційно-технологічні та еколого-економічні принципи реалізації концепції біосферосумісного будівництва. Сформовано схему ієрархії структурних елементів переходу до біосферосумісного будівництва. Таким чином створено основу для формування послідовної та чіткої стратегії переходу будівництва до принципів сталого розвитку на базі біосферосумісності. Розроблено перелік факторів, що є економічними бар’єрами переходу до біосферосумісного будівництва. Розроблено механізм еколого-економічного стимулювання девелоперів до реалізації саме зелених проєктів, за рахунок введення так званої «екологічної надбавки», яка є мірою ефективності технологій рециклінгу, що закладені до архітектурно-конструкторських та організаційно-технологічних рішень інвестиційно-будівельного проєкту.
Анотація (рус): 
Темпы роста количества строительных проєктов, реализуемых на основе традиционных подходов к рыночной экономике (с ее лояльным отношением к неэкономному использованию природных ресурсов) постоянно растут. Вместе с этим повышается степень сложности перехода строительства на рельсы устойчивого развития с учетом интересов будущих поколений и решения ряда экологических проблем, которые только усугубляются. Рециклинг строительных материалов и конструкций является одним из драйверов перехода к биосферосовместимому строительству. Одной из ключевых проблем перехода строительства к биосферосовместимой модели является значительная разница между стоимостью реализации традиционных и зеленых, устойчивых проєктов. Поскольку необходимости перехода участники рынка не отрицают, а действовать не хотят, необходимо определить механизмы экономического стимулирования этого перехода. В статье рассмотрены основные принципы и задачи перехода к биосферосовместимому строительству, как процессу проєктирования, возведения и эксплуатации строительного объекта с учетом требований концепции устойчивого развития. Сформулированы основные организационно-технологические и эколого-экономические принципы реализации концепции биосферосовместимого строительства. Сформирована схема иерархии структурных элементов перехода к биосферосовместимому строительству. Таким образом создана основа для формирования последовательной и четкой стратегии перехода строительства к принципам устойчивого развития на базе биосферосовместимости. Разработан перечень факторов, которые являются экономическими барьерами перехода к биосферосовместимому строительству. Разработан механизм эколого-экономического стимулирования девелоперов к реализации именно зеленых проектов за счет введения так называемой «экологической надбавки», которая является мерой эффективности технологий рециклинга, которые заложены в архитектурно-конструкторских и организационно-технологических решениях инвестиционно-строительного проєкта.
Анотація (англ): 
The growth rate of construction projects implemented on the basis of traditional approaches to a market economy, with its loyal attitude to the uneconomical use of natural resources, is constantly growing. Along with this, the transition complexity degree of construction to the rails of sustainable development increases, taking into account the interests of future generations and solving a number of environmental problems that are only exacerbated. Recycling of building materials and structures is one of the transition drivers to biosphere-compatible construction. One of the key problems in the transition of construction to a biosphere-compatible model is the significant difference between the cost of implementing traditional and green, sustainable projects. Since market participants do not deny the need for transition, but do not want to act, it is necessary to determine the mechanisms of economic stimulation of this transition. The article discusses the basic principles and objectives of the transition to biosphere-compatible construction, as a process of design, construction and operation of a building project, taking into account the requirements of the sustainable development concept. The main organizational, technological and environmental-economic principles of the implementation of the biosphere-compatible construction concept are formulated. A hierarchy of structural elements of the transition to biosphere-compatible construction has been formed. Thus, the basis was created for the formation of a consistent and clear strategy for the transition of construction to the principles of sustainable development based on biosphere compatibility. A list of factors that are economic barriers to the transition to biosphere-compatible construction has been developed. A mechanism has been developed for environmental and economic incentives for developers to implement precisely green projects, through the introduction of the so-called "green cost premium", which is a measure of the effectiveness of recycling technologies, which are embedded in architectural design and organizational and technological solutions of the construction investment project.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 41, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 41, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 41, 2020
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
05 Март 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Індекси будівельної продукції за видами [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України – Електор. Дані. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ bud/ibd_vid/ibp_vid_11-19_u.htm – Назва з екрану. – (дата звернення 12.02.2020).
 2. Нові вимоги до енергоефективності житла … [Електронний ресурс] // Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України – Електрон. дані. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/news/novi-vimogi-do-energoefektivnosti-zhitla-dozvolyat-ekonomiti-do-40-energiyi-dbn-pochnut-diyati-z-grudnya-2019-roku – Назва з екрану. – (дата звернення 12.02.2020).
 3. Чернишев Д.О., Дружинін М.А. Формалізований контур девелопменту будівельних проєктів рекреаційно-продуктивного відновлення територій / Д.О. Чернишев, М.А. Дружинін // Управління розвитком складних систем. – 2018. – № 33. – С. 201 – 206.
 4. Russ, Nazirah Mat and Hanid, Mahanim and Kho, Mei Ye (2018) Literature Review on Green Cost Premium of Sustainable Building Construction. International Journal of Technology, 9 (8). pp. 1715-1725.
 5. Ahn, Y.H., Pearce, A.R., Wang, Y., Wang, G., 2013. Drivers and Barriers of Sustainable Design and Construction: The Perception of Green Building Experience. International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development, Volume 4(1), pp. 35 – 45.
 6. Kamar, K.A.M., Hamid, Z.A., 2011. Sustainable Construction and Green Building: The Case of Malaysia. WIT Transactions on Ecology and the Environment, Volume 167, pp. 15 – 22.
 7. THE 17 GOALS. The Global Goals for sustainable development. Available: https://www.globalgoals.org/ [in English], (дата звернення 12.02.2020).
 8. Якимечко Г. Я. Аспекти рециклінгу будівельних відходів / Г. Я. Якимечко, О. Р. Попович // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 700 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 279 – 282.
 9. Шпакова Г.В. Планувально-технологічна концепція одно- та багатоядерних будівельних об'єктів багатофункціонального призначення на принципах модульності // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Зб. наук. праць. – Вип. 39 у двох частинах. Частина 1. Технічний. – К.: КНУБА, 2019.
  – С. 94 – 97. ISBN 978-617-7748-27-3.
 10. Dwaikat, L.N., Ali, K.N., 2016. Green Buildings Cost Premium: A Review of Empirical Evidence. Energy and Buildings, Volume 110, pp. 396 – 403.
 11. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» – К.: Мінрегіон України, 2013. – 91 с.
References: 
 1. Indeksy budivel'noi produktsii za vydamy [Еlectronic resource]. (2020). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine] – available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ bud/ibd_vid/ibp_vid_11-19_u.htm. – (Accessed 12.02.2020).
 2. New requirements for housing energy efficiency. (2020). Government portal. The only web portal of the executive bodies of Ukraine. Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/novi-vimogi-do-energoefektivnosti-zhitla-dozvolyat-ekonomiti-do-40-energiyi-dbn-pochnut-diyati-z-grudnya-2019-roku – (Accessed 12.02.2020).
 3. Chernyshev, D.O., Druzhynin, M.A. (2018). Formalized contour of development of construction projects of recreationally productive restoration of territories. Management of development of complex systems, 33, 201 – 206.
 4. Russ, Nazirah Mat, Hanid, Mahanim & Kho, Mei Ye. (2018). Literature Review on Green Cost Premium of Sustainable Building Construction. International Journal of Technology, 9 (8), 1715 – 1725.
 5. Ahn, Y.H., Pearce, A.R., Wang, Y., Wang, G. (2013). Drivers and Barriers of Sustainable Design and Construction: The Perception of Green Building Experience. International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development, 4(1), 35 45.
 6. Kamar, K.A.M., Hamid, Z.A. (2011). Sustainable Construction and Green Building: The Case of Malaysia. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 167, 15 22.
 7. THE 17 GOALS. The Global Goals for sustainable development. Available: https://www.globalgoals.org/ [in English], (Accessed 12.02.2020).
 8. Yakymechko, H. Ya. (2011). Aspects of recycling construction waste. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic, 700, 279 – 282.
 9. Shpakova, Н.V. (2019). Planning and technological concept of single and multi-core multifunctional construction objects based on modularity principles. Ways to increase the efficiency of construction in the conditions of formation of market relations, 39/1, 190-196. ISBN 978-617-7748-27-3.
 10. Dwaikat, L.N., Ali, K.N. (2016). Green Buildings Cost Premium: A Review of Empirical Evidence. Energy and Buildings, 110, 396 403.
 11. DSTU B D.1.1-1:2013 Rules for determining the cost of construction. К.: Ministry of Regional Development of Ukraine.