ДІАГНОСТИКА СТЕЙКХОЛДЕРІВ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ПРОЄКТІВ

Заголовок (англійською): 
STAKEHOLDER ANALYSIS FOR INNOVATIVE EDUCATIONAL PROJECTS
Автор(и): 
Лебідь І. Г.
Ткаченко В. А.
Хрутьба Ю. С.
Автор(и) (англ): 
Lebid Iryna
Tkachenko Valentyna
Khrutba Yuliya
Ключові слова (укр): 
зацікавлені сторони; освітні проєкти; освітня діяльність; бізнес-структура; громадськість; матриця стейкхолдерів
Ключові слова (англ): 
stakeholders; educational projects; educational activity; business structure; the public; a stakeholder matrix
Анотація (укр): 
Трансформація України в новий європейський простір, зростання вимог до рівня і якості проєктного підходу при вирішенні освітніх проблем зумовлює використання ефективних комунікацій на всіх етапах реалізації проєкту. Підтримка ЄС надходить у формі підтримки бюджету, грантів, кредитів, а також у формі програм підтримки освіти та громад. Наразі в Україні реалізуються понад 250 різних проєктів ЄС. Аналіз зацікавлених сторін – одна з частин моделі аналізу ситуації реалізації проєктів. При цьому діагностика зацікавлених сторін у процесі дослідження може бути визначена особливостями взаємодії зацікавлених сторін, саме в інноваційних освітніх проєктах. Моделювання процесів управління комунікаціями в освітніх проєктах передбачає визначення рівня цінностей і очікувань учасників проєкту, виявлення відмінностей між їхніми можливостями, потребами, страхами та оцінки достовірності таких відмінностей. Це потребує діагностики зацікавлених сторін освітніх проєктів, які пов’язані з інноваційною діяльністю. У дослідженні визначили основні залучені зацікавлені сторони до реалізації освітніх проєктів. Наведено основні інтереси та потреби зацікавлених сторін в інноваційних освітніх проєктах. Визначено, що найбільш доцільно вибрати діагностику стейкхолдерів (зацікавлених сторін) за допомогою матриці стейкхолдерів. Результати діагностики інтересів та потреб зацікавлених сторін допомогли згрупувати стейкхолдерів освітніх проєктів, що дасть змогу розробити узагальнений перелік бар’єрів для ефективних комунікацій в інноваційних освітніх проєктах. Окрім цього, урахування інтересів стейкхолдерів допоможе підвищити рівень ефективності комунікацій та сприятиме розвитку інноваційних освітніх проєктів, оскільки дасть змогу, окрім реалізації економічних цілей, забезпечити імплементацію етичних та освітніх стандартів. Отже, діагностика зацікавлених сторін в реалізації інноваційних освітніх проєктах дає змогу сформувати перелік бар’єрів для ефективних комунікацій в інноваційних освітніх проєктах та дослідити рівень цінностей і очікувань представників різних груп стейкхолдерів.
Анотація (англ): 
Transformation of Ukraine into a new European space, increasing requirements for the level and quality of the project approach in solving educational problems determine the use of effective communications at all stages of project implementation. EU support comes in the form of budget support, grants, loans, as well as education and community support programs. Currently, more than 250 different EU projects are being implemented in Ukraine. Stakeholder analysis is one of the parts of the project analysis model. It can be defined by the peculiarities of stakeholder interaction in innovative educational projects. Modeling of communication management processes in educational projects involves determining the level of values and expectations of project participants as well as identifying differences between their capabilities, needs, fears and assessing the validity of such differences. This needs stakeholder analysis of educational projects related to innovation activity. The research has identified main stakeholders of the implementation of education projects. The main interests and needs of stakeholders in the innovative educational projects have been shown. It has been determined that it is more efficient to analyze stakeholders using stakeholders’ matrices. The results of the analysis of stakeholders’ interests and needs made it possible to form groups of stakeholders of educational projects which allows to develop a generalized list of barriers to efficient communication in innovative educational projects. In addition, taking into account stakeholders’ interests will increase the level of communication efficiency and promote the development of innovative educational projects, as, in addition to achieving economic goals, it will allow to ensure the implementation of ethical and educational standards. Thus, stakeholder analysis in the implementation of innovative educational projects will form a list of barriers to effective communication in innovative educational projects and explore the level of values and expectations of representatives of different groups of stakeholders.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 43, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 43, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 43, 2020
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Август 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
Університет автора: 
Національний транспортний університет, Київ
Литература: 
 1. АА1000SES. Міжнародний стандарт взаємовідносин із зацікавленими особами. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.wikiquality.ru/docs/AA1000SES.docx
 2. Керівництво із соціальної відповідальності ISO/DIS 26000/ Міжнародна організація стандартизації Guidance on social responsibility [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //www.isotc.iso.org
 3. ISO 21500:2012. Guidance on project management [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/ catalogue_detail.htm?csnumber=50003
 4. Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 «Настанова по соціальній відповідальності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ksovok.com/doc/iso_fdis_26000_rus.pdf
 5. Ансофф, І. Нова корпоративна стратегія / І. Ансофф. – СПб .: Пітер Ком, 1999. – 416 с. – (Серія «Теорія і практика менеджменту»)
 6. Коновалова Л. Н., Корсаков М. И., Якимец В. Н. Управление социальными программами компании / Под общ. ред. С. Е. Литовченко. – М.: Ассоциация менеджеров, 2003. – 152 с.
 7. Симпсон С., Туркин С. Социальное измерение в бизнесе / При участии Сари Коллиер. – М.: Красная площадь, 2001. – 96 с.
 8. Хрутьба Ю. С. Особливості взаємодії зацікавлених сторін у природоохоронних проєктах / Ю. С. Хрутьба,
  В. В. Морозов, А. С. Хрутьба // Управління розвитком складних систем. – 2019. – Вип. 37. – С. 32-39. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2019_37_7.
 9. Рибак С.М. Діагностика стейкхолдерів ТзОВ «Львівська пивна компанія» / С.М. Рибак [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kerivnyk.info/2013/09/rybak.html.
 10. Гарбуз С.К. Ціннісно-орієнтоване управління зацікавленими сторонами проєктів в галузі морської освіти /
  С. К. Гарбуз // Збірник наукових праць НУК. – 2016. – № 2. – С. 80 – 84.
 11. Алькема В. Г., Больботенко І. В. Методика оцінки рівня економічної безпеки суб'єктів аудиторської діяльності / В. Г. Алькема, І. В. Больботенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/ vipusk-1-2014/115-alkema-v-g-bolbotenko-i-v-metodika-otsinki-rivnya-ekonomichnoji-bezpeki-sub-ektiv- auditorskoji-diyalnosti.
 12. Саприкіна М., Каба Д. Діалог зі стейкхолдерами: рекомендації компаніям / М. Саприкіна, Д. Каба. – К. : Фарбований лист, 2011 – 475 с.
 13. Ковальська К. Сутність і особливості управління конфліктами інтересів у корпорації / К. Ковальська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011. – Вип. 121-122. – С. 86-89.
 14. Мельниченко О. І. Системний аналіз управління комунікаціями в освітніх проєктах / О. І. Мельниченко,
  І. Г. Лебідь, В. А. Ткаченко // Управління розвитком складних систем. – 2020. – № 41. – С. 28 – 34; dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2020.41.28-34.
 15. Верхоглядова Н. І. Оцінка впливу стейкхолдерів на управління стійкістю функціонування будівельного підприємства / Н. І. Верхоглядова, І. В. Кононова // Економічний простір. – 2011. – № 53. – С. 187–197
 16. Формирование компетентности проектных менеджеров с учетом интересов стейкхолдеров образовательного проекта / Ю. Ю. Гусєва, И. В. Чумаченко // Управління розвитком складних систем. – 2015. – Вип. 21(1). – С. 25-31.
 17. Горідько Н. М. Моделі і методи управління екологічними знаннями в освітніх проєктах дис. … канд. техн. наук: 05.13.22 / Національний транспортний університет Міністерства освіти і науки України. Київ. – Національний транспортний університет, Київ, 2018. – 207 с.
 18. Бушуев, С. Д. Планетарная модель ментального пространства программ развития организаций / С.Д. Бушуев, Н.П. Ярошенко // Управління розвитком складних систем. – 2012. – № 9. – С. 11 – 13.
References: 
 1. АА1000SES. Interaction stakeholder standard: – Retrieved from: http : // www.wikiquality.ru/docs/AA1000SES.docx
 2. Guidance on social responsibility ISO/DIS 26000 / International Organization for Standardization: Retrieved from: http: //www.isotc.iso.org
 3. ISO 21500:2012. Guidance on project management: – Retrieved from: http://www.iso.org/ iso/home/store/catalogue_tc/ catalogue_detail.htm?csnumber=50003.
 4. International Standard ISO 26000:2010 «Guidance on social responsibility’»: – Retrieved from: http://www.ksovok.com/doc/iso_fdis_26000_rus.pdf
 5. Ansoff, I. (1999). New corporate strategy. Saint Petersburg: Piter Com.
 6. Кonovalova, L. N., Korsakov, M. I., Yakymets, V. N. (2003). Managing social programs for the company. Moscow: Association of Managers.
 7. Simpson, S., Turkin, S. (2001). Social dimension of business. Moscow
 8. Khrutba, Yu. S., Morozov, V. V. & Khrutba, A. S. (2019). Features of interventions of stakeholders in nature-protect projects. Management of Development of Complex Systems, 37, 32-39. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2019_37_7.
 9. Rybak, S. M. (2013). Stakeholder Analysis of Lviv Brewery Ltd: http://kerivnyk.info/2013/09/rybak.html.
 10. Harbuz, S. K. (2016). Value-oriented stakeholder management of maritime education projects. NUS Bulletin, 2, 80 84.
 11. Alkema, V. H., Bolbotenko, I. V. (2014). Methods for assessing the level of economic security of audit entities. – Retrieved from: http://global-national.in.ua/ vipusk-1-2014/115-alkema-v-g-bolbotenko-i-v-metodika-otsinki-rivnya-ekonomichnoji-bezpeki-sub-ektiv- auditorskoji-diyalnosti.
 12. Saprykina, M., Kaba, D. (2011). Dialogue with stakeholders: recommendations to companies. Kyiv: Farbovanyi lyst
 13. Коvalska, К. (2011). The essence and features of conflict management in the corporation. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, 121-122, 86-89.
 14. Melnychenko, О. І. Lebid I. H. & Tkachenko, V. A. (2020). System Analysis of Communication Management in Education Projects. Management of Development of Complex Systems, 41, 28-34. dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2020.41.28-34.
 15. Verkhogliadova, N. I., Kononova, I. V. (2011). Assessment of the impact of stakeholders on the sustainability management of the construction company. Economic space, 53, 187–197.
 16. Huseva, Ju. Yu., Chumachenko, I. V. (2015). Formation of Project Managers’ Competence Considering the Interests of the Educational Project Stakeholders. Management of Development of Complex Systems, 21(1), 25-31.
 17. Goridko, N. M. (2018). Models and Methods for Environmental Knowledge Management in Educational Projects. Candidate’s thesis. Kyiv: NTU, 207.
 18. Bushuyev, S. D., Yaroshenko, N. P. (2012). Planetary model of the mental space of organization development programs. Management of Development of Complex Systems, 9, 11–13.