ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ КОМАНДАМИ ІТ-ПРОЄКТІВ

Заголовок (англійською): 
OVERVIEW OF MODERN TEAM MANAGEMENT METHODOLOGIES IT PROJECTS
Автор(и): 
Близнюкова І. О.
Семко І. Б.
Кійко С. Г
Автор(и) (англ): 
Blyznyukova Iryna
Semko Inga
Kiyko Sergey
Ключові слова (укр): 
методологія; ІТ-проєкти; команда; ролі; управління проєктами
Ключові слова (англ): 
methodology; IT projects; team; roles; project management
Анотація (укр): 
Застосування проєктних методів управління все більше охоплює різні сфери бізнесу з використанням різноманітних інструментаріїв. Сучасні темпи розвитку в умовах ринкової жорсткої конкуренції вимагають приділяти зачну увагу ефективності команд, від якості роботи яких залежать обґрунтованість розподілення інвестицій замовника.Проведено огляд найбільш затребуваних сучасних методологій управління командами ІТ-проєктів, ефективного командоутворення. Розкрито розуміння, що одним із шляхів забезпечення успішності проєкту є саме створення проєктної команди. Процес формування команди проєкту ускладнюється кваліфікацією та спрямованістю спеціалістів. Це вимагає в кожному конкретному випадку використовувати різні механізми, не забуваючи при цьому, цілі ІТ-проєкту. Розглянуто методології Scrum, Kanban, XP, Lean, Six Sigma. Надано основні характеристики кожного, особливості, структура та недоліки в командному управлінні. В межах гнучких методів передбачені особливості, які й роблять ці методи гнучкими: короткі спрінти, відсутність формалізації функцій членів команди, звітної документації, команда взаємодіє із замовником, простота та мінімізація роботи, швидке реагування на зміни. Методи добре зарекомендували себе при роботі в умовах з високою невизначеністю. Гнучкий підхід до організації роботи допомагає швидко виводити продукт на ринок, робити продукт якіснішим, покращувати клієнтський досвід. Для ІТ-проєктів гнучкі методології краще, ніж класичні моделі, але компанії продовжують використовувати традиційну методологію, що дозволяє їм отримати успішну реалізацію проєктів лише в 50% випадках, тоді як гнучкі цей показник перевищують (понад 60% успіху).
Анотація (англ): 
The application of project management methods is increasingly covering various areas of business using a variety of tools. The current pace of development in conditions of fierce market competition requires attention to the effectiveness of teams, the quality of which depends on the validity of the distribution of customer investment. The article reviews the most popular modern methodologies for managing IT-project teams, effective team building. It is understood that one of the ways to ensure the success of the project is to create a project team. The process of forming a project team is complicated by the qualifications and orientation of specialists. This requires the use of different mechanisms in each case, without forgetting the goals of the IT- project. The methodologies of Scrum, Kanban, XP, Lean, Six Sigma are considered. The main characteristics of each, features, structure and shortcomings in team management are given. The flexible methods include features that make these methods flexible: short sprints, lack of formalization of team members' functions, reporting documentation, the team interacts with the customer, simplicity and minimization of work, quick response to changes. The methods have proven themselves well when working in conditions of high uncertainty. A flexible approach to the organization of work allows you to quickly bring the product to market, make the product better, improve the customer experience. For IT-projects, flexible methodologies are better than traditional models, but companies continue to use traditional methodology, which allows them to successfully implement projects in only 50% of cases, while flexible, this indicator exceeds more than 60% of success.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 43, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 43, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 43, 2020
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
03 Сентябрь 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Університет автора: 
Черкаський державний технологічний університет, Черкаси; ПрАТ Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А. М. Кузьміна, Запоріжжя
Литература: 
 1. Новохацька Д. В. Особливості та проблеми реалізації ІТ-проектів в Україні // Вісник ЧДТУ. – № 2. 2016.
  – С.
  72 77.
 2. Laing Samantha and Hryvs Karen. Growing agile: a coach's guide to training Scrum.
 3. Кійко С. Г. Предиктивна адаптація при управлінні портфелем проектів енергозбереження на металургійному підприємстві / С. Г. Кійко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2020. – № 4(41). – С. 133–144. https://doi.org/10.30748/nitps.2020.41.16
 4. Руководство к своду знаний по управлению проектом (Руководство PMBOK) : Шестое издание Newtown Square, PA: Project Management Institute. 2017. – 762 с.
 5. Чернов С. К., Левит А. А. Основы эффективной работы проектной команды // Радіоелектрон. і комп'ют. системи. –№ 3. 2007. – С. 128–133. – Библиогр.: 8 назв. – рус
 6. Гулюк Н. В. Принципы успешного управления проектами // Бизнес-образование в экономике знаний, ИГУ. – № 2. 2017. – С.36–39.
 7. Schwaber K. and J. Sutherland The Scrum Guide. The definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. 2017.
 8. Schwaber, Ken; Beedle, Mike (2002). Agile software development with Scrum // Prentice HallPTR Upper Saddle River, NJ, USA, 2001
 9. Сазерленд Д. Scrum. Революционный метод управления проектами. М.: Манн, Иванов и Фербер. 2016. – 288 с.
 10. Кон М. Гибкая разработка ПО. М.: Вильямс. 2011. – 576 с.
 11. Пушкарев А. Методология Kanban: Введение. [Електронний ресурс]. – http://m.habr.com
 12. Вумек Дж.П. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании. М. : Альпина Паблишер. 2011.
 13. Guay Matthew Project Management 101: The Complete Guide to Agile, Kanban, Scrum and Beyond, 2016. [Електронний ресурс]. – http://zapier.com/leam ultimate-guide-to-project-management/project-management-systems/
 14. Андреева Р. Н., Синяева О. Ю. Scrum: гибкость в жестких рамках. Актуальные вопросы управления // Весник университета ГУУ. – № 2. 2018. – С.13–20.
 15. Громова А. А. Специфика управления проектами в сфере информационных технологий: Материалы Афанасьевских чтений. 2016. – С.135–143.
References: 
 1. Novokhatska, D. V. (2016). Features and problems of implementation of IT-projects in Ukraine. Bulletin of ChSTU, 2, 72 77.
 2. Laing, Samantha & Hryvs, Karen. Growing agile: a coach's guide to training Scrum.
 3. Kiyko, S. G. (2020). Predictive adaptation in the management of the portfolio of energy saving projects at the metallurgical enterprise. Science and technology of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine, 4(41), 133 – 144.
 4. Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). (2017): Sixth Edition Newtown Square, PA: Project Management Institute, 762.
 5. Chernov, S. K., Levit, A. A., (2007). Fundamentals of effective work of the project team. Radioelectronic and computer systems, 3, 128 133.
 6. Gulyuk, N. V. (2017). Principles of Successful Project Management. Business Education in the Knowledge Economy, SU, 2, 36 39.
 7. Schwaber, K. & Sutherland, J. (2017). The Scrum Guide. The definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game.
 8. Schwaber, Ken; Beedle, Mike. (2002). Agile software development with Scrum. Prentice HallPTR Upper Saddle River, NJ, USA.
 9. Sutherland, D. (2016). Scrum. A revolutionary method of project management, 288.
 10. Kon, M. (2011). Flexible software development, 576.
 11. Pushkarev, A. Kanban Methodology: Introduction. [electronic resource] – http://m.habr.com
 12. Wumek, J. P. (2011). Lean. How to get rid of losses and make your company prosperous.
 13. Guay, Matthew. (2016.). Project Management 101: The Complete Guide to Agile, Kanban, Scrum and Beyond [electronic resource]. – http://zapier.com/leam ultimate-guide-to-project-management/project-management-systems/
 14. Andreeva, R. N., Sinyaeva, O. Yu. (2018). Scrum: flexibility within a rigid framework. Topical issues of management. Vesnik University GUU, 2, 13 20.
 15. Gromova, A. A. (2016). The specifics of project management in the field of information technology. Materials of the Afanasiev Readings, 135 143.