АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СФЕРИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ

Заголовок (англійською): 
DIGITALIZATION PROBLEM ANALYSIS OF THE SPHERE OF TECHNICAL REGULATION IN CONSTRUCTION
Автор(и): 
Ісаєнко Д. В.
Клочко А. А.
Ященко О. Ф.
Автор(и) (англ): 
Isaienko Dmytro
Klochko Andrеy
Yaschenko Oleksii
Ключові слова (укр): 
інформаційна модель будівлі; нормативна база; технічне регулювання; цифровізація
Ключові слова (англ): 
information model of the building; regulatory framework; technical regulation; digitization
Анотація (укр): 
Основною метою роботи є обґрунтування доцільності впровадження моделей семантичного аналізу в систему технічного регулювання в будівництві. Для цього проаналізовано проблеми цифровізації нормативної бази в будівництві і узгодження суперечливих будівельних норм і правил, які з’являються в умовах інтеграції України в міжнародний нормативно-правовий простір. Досліджено процедуру взаємодії геоінформаційних систем як джерел вихідних даних для проєктування і подальшого управління показниками життєвого циклу об’єктів будівництва, та інформаційною моделлю об’єкта, як інструмента отримання, накопичення і збереження інформації про об’єкт в процесі його створення та експлуатації. Проведено дослідження штучних нейронних мереж, які можуть бути використані для пошуку вебдокументів в електронній базі нормативних документів у галузі будівництва і будівельних матеріалів. Для пошуку документів за їх змістом запропоновано застосовувати глибоко структуровані семантичні моделі. Такий вибір обґрунтовано їх здатністю маніпулювати векторами різних розмірів. Подальші дослідження планується спрямувати на імплементацію глибоко структурованої семантичної моделі в інфокомунікаційну систему користування інформаційним ресурсом нормативної бази в будівництві для розв’язання задачі пошуку.
Анотація (англ): 
The main aim of the work is to substantiate the feasibility of implementing models of semantic analysis in the system of technical regulation in construction. To do this, an analysis of the problem of digitalisation of the normative base in construction and the definition of contradictory building codes and regulations, which has manifested in the integration of Ukraine into the international regulatory space. Procedure of interaction of geographic information systems as sources of initial data for design and further management of indicators of life cycle of objects of construction, and information model of object as a tool of reception, accumulation and storage of information on object in the course of its creation and operation has investigated in this paper. A study of artificial neural networks that can has used to search for web documents in the electronic database of regulations in the field of construction and building materials. It has proposed to use deeply structured semantic models to search for documents by their content. Deep structured semantic models perform a nonlinear projection to map the query into the common semantic space. After such a reflection of the relevance of each document found on the record, it has excluded for the cosines of the angles between the vector record model and the vector document model. In addition, the Deep Structured Semantic Models architecture uses hidden layers designed to resize input vectors. This allows the model to manipulate vectors of different sizes. Further research has planned to focus on the implementation of a deeply structured semantic model in the infocommunication system of using the information resource of the regulatory framework in construction to solve the search problem.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 43, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 43, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 43, 2020
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
02 Сентябрь 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ
Університет автора: 
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, Київ; Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Regulation (EU) N 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC Text with EEA relevance.
 2. Закон України. Про технічні регламенти та оцінку відповідності. Відомості Верховної Ради (BBР), № 14, ст.96. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19
 3. Кузьо М., Черніков Д., Павлюк С., Хорольський Р. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: зміст та імплементація. K.: 2015. https://parlament.org.ua/upload/docs/final_1.pdf.
 4. Eurocode 3: Design of steel structures. EN 1993-1-3: 2004. CEN.
 5. Tеренчук С.А., Білоус С.Я. Дослідження невизначеності в нормативній базі у будівництві. Scientific Journal «ScienceRise», №7(60), 2019. С. 35-39.
 6. Isaienko D., Scochko V. Modeling of the intellectual system’s work for supporting decisions making on technical regulation in building under uncertainty conditions. EUREKA: Physics and Engineering, 2, 2019. р. 3-9.
 7. Chernyshev D., Klochko A., Terenchuk S., Ternavska V., Zapryvoda V. Semantic Analysis Models and Methods of Text Information in the Building Normative Base. International Journal the of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-9 Issue-6, April 2020. P. 1873-1879.
 8. Електронний ресурс: https://bim.in.ua/concept.
 9. ДСТУ ISO 19650-1:2020: Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВІМ). Управління інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 1. Концепції та принципи (ISO 19650-1:2018, IDT). Наказ від 18.03.2020 № 73 Про прийняття національних стандартів. [Електронний ресурс] – http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=89571.
 10. Shimonti P. BIM adoption around the world: how good are we? URL: https://www.geospatialworld.net/article/bim-adoption-around-the-world-how-good-are-we.
 11. Кріс Ендрюс Міфи та реалії інтеграції BIM – ГІС. URL: https://uk.geofumadas.com/ %D0%9C%D1%96%D1%84%D0%B8-5-96%D1%97-5-97-bim-gis.
 12. Don Kuehne, Chris Andrews Increasing interest in the fusion of GIS and BIM. URL: https://www.esri.com/arcgis-blog/products/3d-gis/3d-gis/increasing-interest-in-the-fusion-of-gis-and-bim.
 13. Ісаєнко Д.В., Теренчук С.А. Моделювання інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень з технічного регулювання в будівництві. Вісник Одеської державної академії будівництва і архітектури, 2018. Вип. 72. – С. 18-25.
 14. Chernyshev D., Klochko A., Terenchuk S., Ternavska V., Zapryvoda V. Semantic Analysis Models and Methods of the Text Information in the Building Normative Base. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, V.9, I.6, April 2020. P. 1873-1879.
 15. Портал державної електронної системи у сфері будівництва. [Електронний ресурс] – https://e-construction.gov.ua/reestri.
 16. Deerwester S., Dumais S., Furnas G., Landauer T., Harshman R. Indexing by latent semanticanalysis. J. American Society for Information Science, 41(6):1990, 391-407.
 17. Socher R., Huval B., Manning C., Ng A. Semantic compositionality through recursive matrix-vector spaces. In EMNLP, 2012.
 18. Platt J., Toutanova K., Yih W., (2010). Translingual document representations from discriminative projections. In EMNLP.
 19. Dumais S., Letsche T., Littman M., Landauer T. Automatic cross-linguistic information retrieval using latent semantic indexing. In AAAI-97 Spring Sympo-sium Series: Cross-Language Text and Speech Retrieval, 1997.
 20. Ісаєнко Д.В. Аналіз математичного забезпечення інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень
  з технічного регулювання в будівництві // Управління розвитком складних систем. – № 36 – С. 95 – 99.
References: 
 1. Regulation (EU) N 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC Text with EEA relevance.
 2. Law of Ukraine. About technical regulations and conformity assessment. Information of the Verkhovna Rada (BBR), 14, st.96. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19.
 3. Kuzio, M., Chernikov, D., Pavlyuk, S., Khorolsky, R. (2015). Association Agreement between Ukraine and the EU: content and implementation. https://parlament.org.ua/upload/docs/final_1.pdf.
 4. Eurocode 3: Design of steel structures. EN 1993-1-3: 2004. CEN.
 5. Terenchuk, S.A, Belous, S.Ya. (2019). Study of uncertainty in the regulatory framework in construction. Scientific Journal «ScienceRise», 7(60), 35-39.
 6. Isaienko, D., Scochko, V. (2019). Modeling of the intellectual system’s work for supporting decisions making on technical regulation in building under uncertainty conditions. EUREKA: Physics and Engineering, 2, 3-9.
 7. Chernyshev, D., Klochko, A., Terenchuk ,S., Ternavska, V., Zapryvoda, V. (2020). Semantic Analysis Models and Methods of Text Information in the Building Normative Base. International Journal the of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, 9, 6, 1873-1879.
 8. Electronic resource: https://bim.in.ua/concept.
 9. DSTU ISO 19650-1: 2020: Organization and digitization of information on buildings and structures, including construction information modeling (BIM). Information management using construction information modeling. Part 1. Concepts and principles (ISO 19650-1: 2018, IDT). Order of 18.03.2020, 73 On the adoption of national standards. [Electronic resource] http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=89571.
 10. Shimonti, P. BIM adoption around the world: how good are we? URL: https://www.geospatialworld.net/article/bim-adoption-around-the-world-how-good-are-we.
 11. Andrews, Chris. Myths and Realities of BIM – GIS Integration. URL: https://uk.geofumadas.com/ %D0%9C%D1%96%D1%84%D0%B8-5-96%D1%97-5-97-bim-gis.
 12. Kuehne, Don, Andrews, Chris. Increasing interest in the fusion of GIS and BIM. URL: https://www.esri.com/arcgis-blog/products/3d-gis/3d-gis/increasing-interest-in-the-fusion-of-gis-and-bim.
 13. Isaenko, D. V., Terenchuk, S. A. (2018). Modeling of intelligent decision support system for technical regulation in construction. Bulletin of the Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, 72, 18-25.
 14. Chernyshev, D., Klochko. A., Terenchuk, S., Ternavska, V., Zapryvoda, V. Semantic Analysis Models and Methods of the Text Information in the Building Normative Base. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, 9, 6, 1873-1879.
 15. Portal of the state electronic system in the field of construction. [Electronic resource]: https://e-construction.gov.ua/reestri.
 16. Deerwester, S., Dumais, S., Furnas, G., Landauer, T., Harshman, R. (1990). Indexing by latent semanticanalysis.
  J. American Society for Information Science, 41(6)
  , 391-407.
 17. Socher, R., Huval, B., Manning, C., Ng, A. (2012). Semantic compositionality through recursive matrix-vector spaces.
  In EMNLP
  .
 18. Platt, J., Toutanova, K., Yih, W. (2010). Translingual document representations from discriminative projections.
  In EMNLP.
 19. Dumais, S., Letsche, T., Littman, M., Landauer, T. (1997). Automatic cross-linguistic information retrieval using latent semantic indexing. In AAAI-97 Spring Sympo-sium Series: Cross-Language Text and Speech Retrieval.
 20. Isaienko, D. (2018). Analysis of mathematical methods to intelligent decision support systems in the field of technical regulation of construction. Management of Development of Complex Systems, 36, 95 – 99.