ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ, МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБ`ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ НАВАНТАЖЕНЬ І ВПЛИВІВ ТРАНСПОРТНИХ МАГІСТРАЛЕЙ

Заголовок (англійською): 
RESEARCH OF MODELS, METHODS AND MEANS OF ASSESSMENT OF TECHNICAL CONDITION OF CONSTRUCTION OBJECTS IN THE CONDITIONS OF LOADS AND INFLUENCES OF TRANSPORT MAGISTRALES
Автор(и): 
Командиров О. В.
Автор(и) (англ): 
Komandyrov Oleksii
Ключові слова (укр): 
будівельно-технічна експертиза; рейковий транспорт; оточуюча забудова
Ключові слова (англ): 
building-technical expertise; rail transport; surrounding buildings
Анотація (укр): 
Досліджено задачі оцінювання технічного стану об’єктів будівництва, які опинились в зоні впливу вібродинамічних навантажень транспортних магістралей. Розглянуто комплекс причин погіршення технічного стану несучих конструкцій будівель і споруд, що експлуатуються поблизу магістралей швидкісного рейкового транспорту. Надано модель спеціалізованої інтелектуальної системи оцінювання технічного стану об’єктів будівництва. При цьому основна увага приділяється вирішенню проблеми обґрунтування моделей і методів оцінювання технічного стану конструкцій об’єктів, які опинились в зоні впливу будівельної діяльності. Для забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки будівельно-технічної експертизи запропоновано використовувати BIM-технологію і штучну нейро-нечітку мережу Takagi-Sugeno-Kang. Показано, що застосування цієї моделі надає можливість автоматизувати процес оцінювання технічного стану об’єктів будівельно-технічних експертиз. Обґрунтовано доцільність навчання штучної нечіткої нейронної мережі на результатах аналізу натурних спостережень і чисельних експериментів з використанням програмного комплексу ЛІРА САПР. Практичне застосування результатів дослідження очікується при впровадженні системи підтримки будівельно-технічних експертиз з питань обґрунтування пропозицій щодо місця розташування та умов будівництва нового об'єкта в умовах щільної міської забудови поблизу транспортних магістралей.
Анотація (англ): 
In the statistic, the tasks of assessing the technical camp of the construction industry, which are located in the inflow zone of high-speed transport lines. A complex of reasons for the destruction of a technical mill of non-loadable structures is been discerned, and it is possible to operate close to the main lines of the railroad rack transport. A model of a special intelligence system and assessment of a technical camp is been given. At the same time, the main respect is to come up with the problem of designing models and methods of assessing the technical standard of constructions, which has found in the zone of awakening activity. To provide information and analytical support for construction and technical expertise, it has proposed to use BIM-technology and artificial neural-fuzzy network Takagi-Sugeno-Kang. To model the motion of components of building structures, it has proposed to use the method of direct integration of motion, which allows conducting numerical experiments using the software package LIRA-CAD. It has proposed to apply to the input layer of the model the parameters of destruction of butt joints of load-bearing and horizontal structures of strongly branched cracks in each level in height, which indicate a significant effect of vibrodynamic loads from railways. The results of numerical simulation of the load has proposed to be presenting on the third nonlinear layer of the artificial neural network Takagi-Sugeno-Kang. It has shown that the application of this model makes it possible to automate the process of assessing the technical condition of construction and technical examinations. The expediency of teaching an artificial fuzzy neural network on the results of the analysis of field observations and numerical experiments using the software package LIRA CAD has substantiated. The practical application of the results of the study has expected in the implementation of a system of support for construction and technical expertise to substantiate proposals for the location and conditions of construction of a new facility in a dense urban development near highways. Further work will focus on presenting input information in a form acceptable for processing by an artificial neural network TSK.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 43, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 43, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 43, 2020
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
02 Сентябрь 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ
Університет автора: 
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, Київ
Литература: 
 1. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування: ДБН. В. 1.2.-2:2006. [Чинний від 2007-01-01]. Київ: Сталь. 2007. 60 с. (Державні буд. норми України)/http://www.dbn.at.ua.
 2. Система надійності та безпеки в будівництві. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки: ДБН В. 1.2-12-2008. – [Чинний від 2009-01-01]. – Київ: ДП «Укрархбудінформ», 2009. 34 с. (Державні буд. норми України). http://www.dbn.at.ua..
 3. Дорофеев В. М., Булыкин И.И., Назьмов Н.В. Методика определения периода и логарифмического декремента основного тона собственных колебаний зданий и сооружений. // Промышленное и гражданское строительство, 2006. № 4. С. 28–29.
 4. Банах В. А. Моделирование работы строительных конструкций эксплуатируемых зданий при передаче динамических воздействий через грунтовый массив. // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. Дніпропетровськ: Видавництво ДНУЗТ, 2011. Вип. 39. С. 18 - 22.
 5. Барабаш М., Ромашкина М., Определение вибрационного влияния движущегося транспорта в городах плотной застройки. 19-я конференция молодых ученых «Наука – будущее Литвы», 6 мая 2016 г., Вильнюс. Vilniaus Gedimino technikos universitetase. С. 30 – 33.
 6. Барабаш М. С. Влияние метрополитена на несущие конструкции близстоящих зданий. Proceeding of the 17th Conference for Junior Researches «Science-Future of Lithuania». Transport engineering and management, 8 May 2014, Vilnius, Lithuania. C. 176-183.
 7. Антоновская Г. Н., Капустян Н. К., Басакина И. М. Экспериментальная оценка динамических воздействий от техногенных источников вибрации на сооружения. Будівельні конструкції // Будівництво в сейсмічних районах України : міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць. – К.: ДП НДІБК, 2010. Вип. 73. С. 655-660.
 8. Балькин В.М. Элементы воздействия транспорта на здания и сооружения. Их защита от транспортного шума и вибраций. // Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура, 2013. № 3(11). С. 44-45.
 9. Банах В.А. Применение статико-динамических расчетных моделей длительно эксплуатируемых зданий совместно с основанием при динамических воздействиях от строительных процессов // Містобудування та територіальне планування: зб. наук. праць. К.: КНУБА, 2012. № 46. С. 38-47.
 10. Барабаш М. С., Гензерський Ю. В., Овчарова В.  Численное моделирование воздействия динамических нагрузок метрополитена на близстоящие здания // Містобудування та територіальне планування: зб. наук. праць. К.: КНУБА, 2013. № 48. С. 46-52.
 11. Kotb, M., Ghaleb, A., Hashad, A., Helal, E. (2012). Assessment of different standards for evaluation of buildings vibrations. In: Proceedings of Al-Azhar Engineering Twelfth International Conference, Cairo, Egypt.
 12. Єременко, Б.М. Моделювання інтелектуальної системи для діагностики технічного стану об’єктів будівництва // Технологічний аудит та резерви виробництва, 2015. № 1/2(21). С. 44-48.
 13. Kartavykh, S., Komandyrov, O., Kulikov, P., Ploskiyi, V., Poltorachenko, N., Terenchuk, S. (2020) Adaptation of fuzzy inference system to solve assessment problems of technical condition of building objects. Technology audit and production reserves, 3(2(52)), 52-55.
 14. Terenchuk, S., Pashko, A., Yeremenko, B., Kartavykh, S., Ershovа, N. (2018) Modeling an Intelligent System for the Estimation of Technical State of Construction Structures. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(2(93)), 47-53.
 15. Пікуль А.В., Барабаш М.С. Проблеми моделювання динамічних впливів. Реалізація в ПК ЛІРА-САПР // Збірка тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження професора В.К. Єгупова «Проблеми теорії і практики сейсмостійкого будівництва». Одеса: ОДАБА, 2016. 124 с.
 16. Немчинов Ю.И. Сейсмостойкость зданий и сооружений. К., 2008. 480 с.
 17. Немчинов Ю.И., Маценко А. Метод расчета свободных колебаний динамической системы «сооружение-фундамент-основание». Строительные конструкции. К.: НИИСК, 2000. № 52. С. 229-242 .
 18. Городецкий Д.А., Барабаш М.С., Р.Ю. Водопьянов. Программный комплекс ЛИРА-САПР 2015: учебное пособие / Под ред. академика РААСН А.С. Городецкого. М., 2015. 376 с.
References: 
 1. System of ensuring the reliability and safety of construction sites.  Loads and effects.  Design standards: DBN.  V. 1.2.-2: 2006. [Effective from 2007-01-01]. Kiev: Steel. 2007. 60 p. (State building norms of Ukraine) /http://www.dbn.at.ua. [in Ukrainian].
 2. System of reliability and safety in construction. Construction in the conditions of the condensed building. Safety requirements: DBN B. 1.2-12-2008. – [Effective from 2009-01-01]. – Kyiv: Ukrarchbudinform, 2009. 34 p. (State building norms of Ukraine). http://www.dbn.at.ua. [in Ukrainian].
 3. Dorofeev, V., Bulykin, I., Nazmov, N. (2006) Methods for determining the period and logarithmic decrement of the fundamental tone of natural oscillations of buildings and structures. Industrial and civil construction, 4, 28–29. [in Russian].
 4. Banach, V. (2011). Modeling of work of building designs of the operated buildings at transfer of dynamic influences through the ground massif. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. Academician V. Lazaryan.  Dnipropetrovsk: DNUZT Publishing House, 39, 18-22. [in Ukrainian].
 5. Barabash, M., Romashkina, M. (2016) Determination of vibrational influence of moving transport in densely populated cities. 19th Conference of Young Scientists "Science - the Future of Lithuania". Vilnius Gedimino University of Technology, 30-33. [in Ukrainian].
 6. Barabash, M. (2014). Influence of the subway on the load-bearing structures of nearby buildings. Proceeding of the 17th Conference for Junior Researches «Science-Future of Lithuania». Transport engineering and management, Vilnius, Lithuania, 176-183. [in Ukrainian].
 7. Antonovskaya, G., Kapustyan, N., Basakina, I. (2010) Experimental assessment of dynamic effects from man-made vibration sources on structures. Building constructions. Construction in seismic regions of Ukraine: interdepartmental scientific and technical collection of scientific works. K: DP NDIBK, 73, 655-660. [in Ukrainian].
 8. Balkin, V. (2013) Elements of transport impact on buildings and structures. Their protection against transport noise and vibrations. Bulletin of SGASU. Urban Planning and Architecture, 3 (11), 44-45. [in Russian].
 9. Banach, V. (2012) Application of static-dynamic calculation models of long-operated buildings together with the base under dynamic influences from construction processes. Urban planning and spatial planning: coll. Science. wash. K.: KNUBA, 46, 38-47. [in Ukrainian].
 10. Barabash, M., Genzersky, Yu., Ovcharova, V. (2013) Numerical modeling of the impact of dynamic subway loads on nearby buildings.  Urban planning and spatial planning: coll. Science. wash. K: KNUBA, 48, 46-52. [in Ukrainian].
 11. Kotb, M., Ghaleb, A., Hashad, A., Helal, E. (2012). Assessment of different standards for evaluation of buildings vibrations. In: Proceedings of Al-Azhar Engineering Twelfth International Conference, Cairo, Egypt.
 12. Yeremenko, B. (2015) Modeling of intelligent system for diagnostics of technical condition of construction objects.  Technological audit and production reserves, 1/2 (21), 44-48.
 13. Kartavykh, S., Komandyrov, O., Kulikov, P., Ploskiyi, V., Poltorachenko, N., Terenchuk, S. (2020) Adaptation of fuzzy inference system to solve assessment problems of technical condition of building objects. Technology audit and production reserves, 3(2(52)), 52-55.
 14. Terenchuk, S., Pashko, A., Yeremenko, B., Kartavykh, S., Ershovа, N. (2018) Modeling an Intelligent System for the Estimation of Technical State of Construction Structures. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(2(93)), 47-53.
 15. Pikul, A., Barabash, M. (2016) Problems of modeling dynamic influences. Implementation in PC LIRA-CAD. Collection of abstracts of the international scientific-practical conference dedicated to the 90th anniversary of the birth of Professor V.K. Egupova "Problems of theory and practice of earthquake-resistant construction". Odessa: ODABA, 124. [in Ukrainian].
 16. Nemchinov, Yu. (2008). Seismic resistance of buildings and structures. K.: 480. [in Ukrainian].
 17. Nemchinov, Yu., Matsenko, A. (2000) Method for calculating free vibrations of the dynamic system "structure-foundation-foundation". Building construction. К.: NIISK, 52, 229-242. [in Ukrainian].
 18. Gorodetsky, D., Barabash, M., Vodopyanov, Yu. (2015). LIRA-SAPR software package, 376. [in Ukrainian].