АНАЛІЗ ПРИЧИН ПОГІРШЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБ`ЄКТІВ, ПОБУДОВАНИХ НА ПРОСІДАЮЧИХ ЛЕСОВИХ ҐРУНТАХ

Заголовок (англійською): 
ANALYSIS OF DETERIORATION CAUSES TO THE TECHNICAL CONDITION OF BUILDINGS CONSTRUCTED ON SUBSIDENCE LOESS SOILS
Автор(и): 
Пасько Р. М.
Теренчук С. А.
Агхеззаф Амін
Автор(и) (англ): 
Pasko Roman
Terenchuk Svitlana
Aghezzaf Amine
Ключові слова (укр): 
будинок; гідрогеологічний режим; пошкодження; просідаючий лесовий ґрунт; судова будівельно-технічна експертиза
Ключові слова (англ): 
building; damage; hydrogeological regime; forensic building-technical expertise; subsidence loess soil
Анотація (укр): 
Метою роботи є аналіз причин погіршення технічного стану об’єктів будівництва, що побудовані на просідаючих лесових ґрунтах. В основу досліджень покладено системний аналіз експертної практики виявлення причин погіршення технічного стану об’єктів, що будуються та експлуатуються на таких ґрунтах. Розглянуто механізм розвитку просідаючих деформацій лесових ґрунтів і проведено аналіз причин зміни гідрогеологічного режиму ґрунтів України. Систематизовані фактори середовища, які з великою ймовірністю можуть призводити до змін гідрогеологічних режимів ґрунтів у процесі будівництва і експлуатації будинків і споруд, що експлуатуються на просідаючих лесових ґрунтах. Особлива увага приділяється дослідженню причин змін гідрогеологічного режиму ґрунтів, які призводять до невідповідності розрахункових характеристик ґрунтів основи, що використовувались при будівництві об’єкта, їх фактичним значенням. Показано, що ця невідповідність є однією з основних прихованих причин підтоплення будинків і споруд, яка може призвести до їх нерівномірного просідання. Систематизовано взаємозв’язок між появою чи розвитком пошкоджень конструкції будинку та ймовірними причинами погіршення його технічного стану. Результати роботи планується використати при наповненні нечіткої бази знань інтелектуальної системи підтримки судової будівельно-технічної експертизи апріорними правилами.
Анотація (англ): 
The aim of the work is to analyze the reasons for the deterioration of the technical condition of construction sites erected on subsidence loess soils. The research is based on a systematic analysis of expert practice to identify the causes of deterioration of the technical condition of buildings and structures erected and operated on loess soils. It was established that the main reason for the deformation of the objects of examination was insufficient research of loess soils. The mechanism of development of subsidence deformations of loess soils is considered. The analysis of the reasons of change of a hydrogeological mode of soils of Ukraine is carried out. Systematized environmental factors that are likely to lead to changes in hydrogeological regimes of soils in the construction and operation of buildings and structures erected and operated on subsidence loam soils. Particular attention is paid to the study of causes of changes in the hydrogeological regime of soils that leads to a mismatch of the calculated characteristics of the base soils used in the construction of the object, their actual value. It is shown that this discrepancy is one of the main hidden causes of flooding of buildings and structures, which can lead to their uneven subsidence. The main factors and sources of flooding of the house, which can cause subsidence of its foundation, are systematized. The relationship between the appearance or development of damage to the structure of the house and the probable causes of deterioration of the technical condition of the object, what caused by various environmental factors. The results of the work are planned to be used in filling the fuzzy knowledge base of the intelligent support system of forensic construction and technical expertise with a priori rules.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 43, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 43, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 43, 2020
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
25 Август 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ
Університет автора: 
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, Київ; Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Волошин В., Пантелеев Є., Кияниця А., Божко Т., Ісмагулова Т., Деменко Л. Методичні рекомендації проведення судових будівельно-технічних експертиз з визначення причин руйнації будинків та споруд, зведених на просадних ґрунтах: звіт про НДР (заключ.) / керівник: В. Дорош. – 0101U003019. – Дніпро НДІСЕ МЮУ, 2002. – 45 с.
 2. Бойко М. Д. Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений: справочное пособие. – М.: Стройиздат, 1993. – 208 с.
 3. ДБН В.1.1-46:2017 Державні будівельні норми України. Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення. Видання офіційне. Мінрегіон України. Київ, 2017.
 4. ДСТУ Б В.2.1-2-96 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Класифікація. – Київ: Держкомітет України у справах містобудування і архітектури, 1997. – 47 с.
 5. Денисов Н.Я. Будівельні властивості лесу і лесових суглинків. Будвидав., 1958.
 6. Гильман Я.Д., Анан`єв В.П. Будівельні властивості лесових ґрунтів, 1971.
 7. Ломтадзе В.Д. Інженерна геологія. Інженерна геодинаміка, 1997.
 8. Григорян А.А. Іванов Ю.К. Прогноз осідання ґрунтової товщі при замочуванні через невелике у плані глибоке джерело. Підвалини фундаменту і механіка ґрунтів, 1968.
 9. Ісаєнко Д.В., Теренчук С.А. Моделювання інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень з технічного регулювання в будівництві. Вісник Одеської державної академії будівництва і архітектури. – 2018. – Вип. 72. – С. 18-25.
 10. Рекомендации по обследованию и оценке технического состояния крупнопанельных и каменных зданий. – М: ЦНИИПромзданий Госстроя СССР, 1989 // Сервіс документів БУДСТАНДАРТ Online. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://online.budstandart.com/ua/catalog/document.html?iddoc=23329.
 11. Денисов Н.Я. Про природу просадних явищ у лесових суглинках, 1976.
 12. ДБН А.2.1-1-2014. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Інженерні вишукування для будівництва / Мінрегіонбуд України. – Київ, 2014.
 13. Бабич Є.М., Караван В.В., Бабич В.Є. Діагностика, паспортизація та відновлення будівель і інженерних споруд: Підручник. – Рівне: Волинські обереги, 2018. – 176 с.
 14. Бойко І.П., Сахаров В.О., Сахаров C.О. Дослідження динамічних властивостей конструкцій системи «основа – фундамент – надземні конструкції» // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2006. – Вип. 30.
References: 
 1. Voloshyn V., Panteleev Y., Kyyanytsya A., Bozhko T., Ismahulova T., & Demenko L. (2002). Methodical recommendations for conducting forensic construction and technical examinations to determine the causes of destruction of buildings and structures erected on subsidence soils: a report on research (conclusion). Head: V. Dorosh. – 0101U003019. – Dnipro NDISE MYUU, 45 p.
 2. Boyko M. D. (1993). Maintenance and repair of buildings and structures: a reference guide. – M.: Stroyizdat, 208 p.
 3. DBN B.1.1-46: 2017. State building codes of Ukraine. Engineering protection of territories, buildings and structures from landslides and landslides. Substantive provisions. The publication is official. Ministry of Regional Development of Ukraine. Kyiv, 2017.
 4. DSTU B B.2.1-2-96 Foundations and foundations of buildings and structures. Soils. Classification. – Kyiv: State Committee of Ukraine for Urban Planning and Architecture, 1997, 47 p.
 5. Denysov N. Ya. (1958). Construction properties of forest and loam. Budvidav.
 6. Hylʹman Ya. D., Anan`yev V.P., (1971). Construction properties of loess soils.
 7. Lomtadze V. D., (1997). Engineering geology. Engineering geodynamics.
 8. Hryhoryan A. A. Ivanov Yu. K., (1968). The forecast of subsidence of the soil layer during soaking through a small deep plan. Foundation foundations and soil mechanics.
 9. Isayenko D. V., Terenchuk S. A. (2018). Modeling of intelligent decision support system for technical regulation in construction. Bulletin of the Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture. – Vip. 72. – P. 18-25.
 10. Recommendations for the survey and assessment of the technical condition of large-panel and stone buildings. – M: TSNIIPromzdaniy Gosstroy of the USSR, 1989 // Service documents BUDSTANDART Online. – [Electronic resource]. – Access mode: http://online.budstandart.com/ua/catalog/document.html?iddoc=2332.
 11. Denysov N. Ya. (1976). On the nature of subsidence phenomena in forest loams.
 12. DBN A.2.1-1-2014. Survey, design and territorial activities. Engineering research for construction / Ministry of Regional Development of Ukraine. – Kyiv, 2014.
 13. Babych Y. M., Karavan V. V., Babych V. Y. (2018). Diagnosis, certification and restoration of buildings and engineering structures: Textbook. – Rivne: Volyn charms, 176 p.
 14. Boyko I. P., Sakharov V. O., Sakharov C. O. (2006). Research of dynamic properties of structures of the system "foundation – foundation – aboveground structures" // Fundamentals and foundations: Interdepartmental scientific and technical collection. – Kyiv: KNUBA. – Vyp. 30.