ЗРІВНОВАЖЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ КОМПЛЕКСНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Заголовок (англійською): 
BALANCING THE EDUCATIONAL SPACE. MAIN ELEMENTS OF A COMPREHENSIVE MODEL FOR ASSESSING THE QUALITY OF EDUCATION
Автор(и): 
Цюцюра М. І.
Єрукаєв А. В.
Лященко Т. О.
Автор(и) (англ): 
Tsiutsiura Mykola
Yerukaiev Andrii
Lyashchenko Tamara
Ключові слова (укр): 
інформаційно-діагностична підсистема; заклади вищої освіти (ЗВО); система оцінки якості освіти; пошуку і зв'язування елементів інформації; модель збалансованих інформаційних потоків; зрівноваження освітнього простору
Ключові слова (англ): 
information-diagnostic subsystem; higher education institutions (HEIs); education quality assessment system; search and linking of information elements; model of balanced information flows; balancing the educational space
Анотація (укр): 
В роботі наведено: аналіз діяльності ЗВО та їх рейтингу в освітньому конкурентному середовищі; запропоновано підходи до формування функціональної моделі управління інформаційно-діагностичною підсистемою гармонізації; досліджено нечітку модель зовнішнього середовища на ефективність впровадження освітніх та прибуткових стратегій стратегічного розвитку ЗВО; розглянуто організаційно-економічні механізми забезпечення процесів виживання ЗВО в конкурентному середовищі. Інформаційна система оцінки якості освіти має відповідати вимогам: державних стандартів України (ДСТУ) на автоматизовані системи; єдиної системи ДСТУ автоматизованих систем управління і єдиної системи програмної документації. Все це забезпечує вироблення і нормативно-правове оформлення правил діяльності всіх агентів, які здійснюють свою діяльність в рамках комплексної системи оцінювання якості освіти, визначає права, обов'язки і відповідальність моніторингових організацій, що входять в інформаційно-діагностичну підсистему, а також об'єктів оцінки.
Анотація (англ): 
The paper presents: analysis of the activities of free economic zones and their rating in the educational competitive environment; approaches to formation of functional model of management of information-diagnostic subsystem of harmonization are offered; the fuzzy model of the external environment on the effectiveness of the implementation of educational and profitable strategies of strategic development of free economic zones is studied; organizational and economic mechanisms for ensuring the survival of free economic zones in a competitive environment are considered. The information system for assessing the quality of education must meet the requirements of state standards of Ukraine (DSTU) for automated systems; unified system of DSTU automated control systems and unified system of software documentation. All this ensures the development and regulation of the rules of all agents who carry out their activities within a comprehensive system of quality assessment of education, determines the rights, duties and responsibilities of monitoring organizations included in the information and diagnostic subsystem, as well as facilities evaluation.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 43, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 43, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 43, 2020
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
02 Сентябрь 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Shakhovska Nataliya Association rules mining in BIG DATA. [text] / Nataliya Shakhovska, Roman Kaminskyy, Eugen Zasoba, Mуkola Tsiutsiura // Міжнародний журнал з Комп’ютингу, 2018, том 17, випуск 1. International Journal of Computing, 17(1) 2018, 25-32. (Scopus)
 2. Tsiutsiura Svitlana V. Formation of a generalized information model of a construction object [text] / Svitlana V. Tsiutsiura, Mуkola I. Tsiutsiura, Kateryna I. Kyivska, Olena V. Kryvoruchko, Andij M. Dmytrychenko // International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET) Volume 10, Issue 02, February 2019, pp. 69–79, Article ID: IJMET_10_02_009 Available online at http://www.iaeme.com/ijmet/issues.asp?JType=IJMET&VType=10&IType=02 ISSN Print: 0976-6340 and ISSN Online: 0976-6359. (Scopus)
 3. Kyivska Kateryna I. A Study of the Concept of Parametric Modeling of Construction Objects. [text] / Kateryna I. Kyivska, Svitlana V. Tsiutsiura, Mуkola I. Tsiutsiura, Olena V. Kryvoruchko, Andrii V. Yerukaiev, Vladyslav V. Hots //, International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET) Volume 10, Issue 2, March-April 2019, pp. 636-646, Article ID: IJARET_10_02_060 (Scopus).
 4. Korzh R., Peleshchyshyn A., Trach O., Tsiutsiura M. (2020) Increasing the Efficiency of the Processes of Formation
  of the Informational Image of the HEI. In: Shakhovska N., Medykovskyy M. (eds) Advances in Intelligent Systems and Computing IV. CCSIT 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1080. Springer, Cham, 661-679. (Scopus)
 5. Terentyev Olexander The Method of Direct Grading and the Generalized Method of Assessment of Buildings Technical Condition. [text] / Olexander Terentyev, Муkola Tsiutsiura // International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 4 Issue 7, July 2015. – Р. 827-829.
 6. Kryvoruchko Olena Rationale of Project-Oriented Management of Higher Educational Institution Project. [text] /
  Olena Kryvoruchko, Mykola Tsiutsiura, Viktor Kotetunov // Development International Journal of Science and Research (IJSR); (Issue 12), 2016. – p. 1098-1100.
 7. Kryvoruchko Olena Architectural solution of time management system in test driven development approach [text] /
  Olena Kryvoruchko, Mykhailo Kostiuk, Mykola Tsiutsiura //International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN (Online):
  2319-7064 Impact Factor (2012): 3.358; Volume 7 Issue 07, 2017. – p. 1098-1100.
 8. Цюцюра М.І. Методика проектування системи Менеджменту Якості Освіти у ВНЗ на основі логікоструктурного підходу / М.І. Цюцюра, С.В. Цюцюра, О.В. Криворучко, Г.О. Цюцюра // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 28. – С. 171 – 177.
 9. Цюцюра М.І. Структура інформаційних потоків в інформаційній системі виробничого підприємства [Текст] /
  М.І. Цюцюра, О.В. Криворучко, Т.М. Мединська // Управління розвитком складних систем. – 2019. – Вип. 37. – № 37.
  – С. 205 – 209.
 10. Цюцюра М.І. Інформаційні технології оцінювання знань студентів при дистанційному навчанні на основі хмарних технологій [Текст] / М.І. Цюцюра, М.Б. Кулеба, В.В. Гоц, Т.О. Лященко // Управління розвитком складних систем. – 2019. – № 38. – С. 111 – 116. DOI: 10.6084/m9.figshare.11340653.
 11. Цюцюра М.І. Реалізація генетичного алгоритму шляхом застосування продукційних правил. [Текст] / М.І. Цюцюра, А.В. Єрукаєв, В.В. Гоц, Н.В. Костишина // Управління розвитком складних систем. – 2019. – № 39. – С. 64 – 68. DOI: 10.6084/m9.figshare.11340653.
 12. Цюцюра М. І., Цюцюра С. В., Криворучко О. В. Інформаційна технологій розвитку змісту освіти. Монографія К.: ЦП «Компринт», 2019. – 118 с.: іл. ISBN -978-966-929-967-9.
 13. Peleschyshyn, A., Korzh, R., Trach, O., & Tsiutsiura, M. (2019). Building of Information Activity Management System of Higher Educational Establishment in the Social Environments of the Internet. 2019 3rd International Conference on Advanced Information and Communications Technologies (AICT), 58-61. (Scopus)
 14. Zhengbing Hu, Ihor Tereikovskyi, Liudmyla Tereikovska, Mуkola Tsiutsiura, Kostiantyn Radchenko, Applying Wavelet Transforms for Web Server Load Forecasting. Conference on computer science engineering and education applications (ICCSEEA) 26-27 January 2019, Kiev, Ukraine р.869-870. (Scopus)
 15. Tsiutsiura М., Yerukaiev A. Information models and methods in estimation of factors of influence on selection of land facilities. V Міжнародної науково-практичної конференції “Управління розвитком технологій” на тему: «Інформаційні технології розвитку змісту освіти», Київ 19 - 20 березня 2018. КНУБА, – К.: 2018. – С.50-51.
 16. Tsiutsiura M.I., Tsiutsiura S.V. Information technology for management of power-intensive enterprises modernization Тези ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Управління розвитком технологій” тема: «Інформаційні технології розвитку змісту освіти», Київ 19 травня 2017. КНУБА, – К.: 2017. – С. 34-36.
References: 
 1. Shakhovska, Nataliya, Kaminskyy, Roman, Zasoba, Eugen, Tsiutsiura, Mуkola, (2018). Association rules mining in BIG DATA.  International Journal of Computing, 17(1), 25-32.
 2. Tsiutsiura, Svitlana V., Tsiutsiura, Mуkola I., Kyivska, Kateryna I., Kryvoruchko, Olena V., Dmytrychenko, Andrij M. (2019). Formation of a generalized information model of a construction object. International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), 10, 02, 69 – 79, Article ID: IJMET_10_02_009 Available online at http://www.iaeme.com/ijmet/issues.asp?JType=IJMET&VType=10&IType=02 ISSN Print: 0976-6340 and ISSN Online: 0976-6359.
 3. Kyivska Kateryna I., Tsiutsiura, Svitlana V., Tsiutsiura, Mуkola I., Kryvoruchko, Olena V., Yerukaiev, Andrii V., Hots, Vladyslav V. (2019). A Study of the Concept of Parametric Modeling of Construction Objects. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET), 10, 2, 636-646, Article ID: IJARET_10_02_060
 4. Korzh, R., Peleshchyshyn, A., Trach, O., Tsiutsiura, M. (2020). Increasing the Efficiency of the Processes of Formation of the Informational Image of the HEI. In: Shakhovska N., Medykovskyy M. (eds) Advances in Intelligent Systems and Computing IV. CCSIT 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1080. Springer, Cham, 661-679. (Scopus)
 5. Terentyev, Olexander, Tsiutsiura, Муkola. (2015). The Method of Direct Grading and the Generalized Method of Assessment of Buildings Technical Condition. International Journal of Science and Research (IJSR), 4, 7, 827-829.
 6. Kryvoruchko, Olena, Tsiutsiura, Mykola, Kotetunov, Viktor. (2016). Rationale of Project-Oriented Management of Higher Educational Institution Project. Development International Journal of Science and Research (IJSR), 12, 1098-1100.
 7. Kryvoruchko, Olena, Kostiuk, Mykhailo, Tsiutsiura, Mykola, (2017). Architectural solution of time management system in test driven development approach. International Journal of Science and Research (IJSR), 7, 07, 1098-1100.
 8. Tsiutsiura, Mikola, Tsiutsiura, Svitlana, Kryvoruchko, Olena & Tsiutsiura, Halyna. (2017). Method of education quality management system design based on logical framework approach. Management of Development of Complex Systems, 28, 171 – 177.
 9. Tsiutsiura, Mykola, Kryvoruchko, Olena & Medinskaya, Tatyana. (2019). Structure information flow in information systems manufacturing enterprises. Management of development of complex systems, 37, 205–209. [in Ukrainian], dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.9783248.
 10. Tsiutsiura, Mykola, Kryvoruchko, Olena & Medinskaya, Tatyana. (2019). Structure information flow in information systems manufacturing enterprises. Management of development of complex systems, 37, 205–209. [in Ukrainian], dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.9783248.
 11. Tsiutsiura, Mykola, Yerukaiev, Andrii, Hots, Vladyslav & Kostyshyna, Nataliia. (2019). Implementation of a genetic algorithm using product rules. Management of Development of Complex Systems, 39, 64–68. [in Ukrainian]; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11340653.
 12. Tsiutsiura, Mykola, Tsiutsiura, Svetlana & Kryvoruchko, Olena. (2019). Information technologies for the development of educational content. Monograph K.: CP "Comprint", 118.
 13. Peleschyshyn, A., Korzh, R., Trach, O. & Tsiutsiura, M. (2019). Building of Information Activity Management System of Higher Educational Establishment in the Social Environments of the Internet. 2019 3rd International Conference on Advanced Information and Communications Technologies (AICT), 58-61.
 14. Hu, Zhengbing, Tereikovskyi, Ihor, Tereikovska, Liudmyla, Tsiutsiura, Mуkola, Radchenko, Kostiantyn. (2019). Applying Wavelet Transforms for Web Server Load Forecasting. Conference on computer science engineering and education applications (ICCSEEA) 26-27 January 2019, KYIv, Ukraine : Pр. 869-870. (Scopus)
 15. Tsiutsiura, М., Yerukaiev, A. (2018). Information models and methods in estimation of factors of influence on selection of land facilities. V International scientific-practical conference "Management of technology development" on the topic: "Information technologies for the development of educational content", Kyiv March 19 - 20, 2018. KNUBA. K.: pp. 50-51.
 16. Tsiutsiura M.I., Tsiutsiura S.V. Information technology for management of power-intensive enterprises modernization Abstracts of the IV International Scientific and Practical Conference "Management of Technology Development" topic: "Information technologies for the development of educational content", Kyiv, May 19, 2017. KNUBA, – K.: 2017. – Рр. 34-36.