ОНОВЛЕНІ ІНСТИТУЦІЙНІ ВАЖЕЛІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ В УКРАЇНІ

Заголовок (англійською): 
UPDATED INSTITUTIONAL LEVERS AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF PUBLIC INVESTMENT MANAGEMENT IN UKRAINE
Автор(и): 
Гришкевич О. М.
Автор(и) (англ): 
Gryshkevych Oksana
Ключові слова (укр): 
публічні інвестиції; ефективність управління публічними інвестиціями; державне інвестування; інституції управління; бюджетні кошти; оцінка, відбір та моніторинг проєктів
Ключові слова (англ): 
public investments; efficiency of public investment management; public investment; management institutions, budget funds; appraisal; selection and monitoring of projects
Анотація (укр): 
Розкрито роль управління публічними інвестиціями і окреслено основні риси, які відображаються у визначенні та ефективності публічних інвестицій. Результативність публічних інвестицій залежить від того, наскільки ефективно країна управляє публічними інвестиціями. Визначено основні інституційні складові управління публічними інвестиціями. Проаналізовано основні проблеми управління публічними інвестиціями в Україні в межах інституцій, що потребували реформування на 2014 р. Описано оновлені інституційні важелі та методичні засади управління публічними інвестиціями, проаналізовано результати їх впровадження, кількісні та якісні характеристики. Відмічена їх позитивна динаміка. Відзначено проблеми, що потребують подальшого врегулювання. За останні п’ять років Україна суттєво змінила підходи в управлінні державними інвестиціями: створено інституції прозорого процесу відбору проєктів, експертизи проєктів, моніторингу їх реалізації. Основною проблемою залишається відсутність законодавчо визначених поняття «публічне інвестування» та його принципів, недостатній обсяг фінансування державних інвестиційних проєктів, застосування нових процедур лише до частини публічних інвестицій, відсутність інформації про показники відповідності критеріям відбору у публічному доступі, низька інституційна спроможність органів, що здійснюють підготовку проєктів, експертизу проєктів, моніторинг реалізації проєктів. Доцільно додатково провести порівняльний аналіз результатів оцінок управління публічними інвестиціями, здійснених МВФ та Світовим банком, та розробити рекомендації щодо пріоритетних кроків з реформування УПІ в Україні. Подальші дослідження полягають у вивченні діагностико-аналітичних інструментів, що застосовуються для оцінювання ефективності управління публічними інвестиціями, вибір та удосконалення тих, які можуть бути застосовані для самооцінки на різних рівнях врядування.
Анотація (англ): 
The role of public investment management is revealed and the main features that are reflected in the definition and effectiveness of public investment are outlined. The effectiveness of public investment depends on how effectively the country manages their public investment. The main institutional components of public investment management are identified. The main problems of public investment management in Ukraine within the institutions that needed reform in 2014 are analyzed. The updated institutional levers and methodological principles of public investment management are described and the results of their implementation, quantitative and qualitative characteristics are analyzed. Their have positive dynamics that is noted. Problems that need further settlement are noted. Over the last 5 years, Ukraine has significantly changed its approaches to public investment management: institutions have been established for a transparent process of project selection, project examination, and monitoring of their implementation. The main problems are next: the lack of legally defined concepts of public investment and its principles, insufficient funding of public investment projects, the application of new procedures only to part of public investment, lack of information on compliance with selection criteria in public access, low institutional capacity of bodies that are responsible for project preparation appraisal, examination of projects, monitoring of project implementation. It is advisable to additionally conduct a comparative analysis of the results of public investment management assessments issued by the IMF and the World Bank, and to develop recommendations on priority steps to reform the PIM in Ukraine. Further research is to examine the diagnostic and analytical tools used to assess the effectiveness of public investment management, the selection and improvement of those that can be used for self-assessment at different levels of government.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 43, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 43, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 43, 2020
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
06 Сентябрь 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Робимо публічні інвестиції більш ефективними. МВФ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cica.net/wp-content/uploads/2016/06/160202_IMF_-Making-public-investment-more-efficient_1.pdf.
 2. Лещенко Н. Інвестиції за рахунок бюджету: що це таке? [Електронний ресурс] / Наталія Лещенко // Популярна економіка: ціна держави. – 2014. – Вип. 25. – Режим доступу: http://costua.com/files/report-infrastructure.pdf.
 3. Батіщева С. М. Фінансування капітальних вкладень місцевих бюджетів / С. М. Батіщева // Наук. пр. НДФІ. – 2009. – Вип. 3 (48). – С. 35 – 42.
 4. Ковалівська С. Видатки бюджету–2016: без інвестицій і реформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrreal.info/ua/ekonomika/77382-vidatki-byudzhetu-2016-bez-investitsiy-i-reform.
 5. Гордієнко О.М. Капітальні інвестиції: зміст, роль та місце у державній інвестиційній діяльності [Електронний ресурс] / О. М. Гордієнко // Держ. будівництво. – 2012. – № 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2012_2_33.
 6. Єршова Г. В. Що заважає ефективній реалізації державних інвестиційних проєктів? [Електронний ресурс] / Г. В. Єршова. – Режим доступу : https://www. obozrevatel.com/my/economy/43650-scho-zavazhae-efektivnij-realizatsii-derzhavnih –investitsijnih-proektiv.htm.
 7. Федорчак О.В. Проблеми державного інвестування в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Федорчак. – // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. – 2017. – № 4. – С. 45-55. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2017_4_8.
 8. Рекомендацій щодо підвищення ефективного публічного інвестування на всіх рівнях врядування. Рада ОЕСР 12 бер. 2014 р.// Офіційний сайт OECD [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org/effective-public-investment-toolkit/recommendation-effective-public-investment-across-levels-of-government.htm.
 9. Про внесення змін до Закону України “Про інвестиційну діяльність” щодо державних інвестиційних проєктів : Закон України від 23 берез. 2017 р. № 1981-VIII // Відом. Верхов. Ради України. – 2017. – № 18. – Ст. 221.
 10. Норс Д.C. Інституції. // The Journal of Economic Perspectives, Vol. 5, No. 1 (Winter, 1991), pp. 97-112. https://www.jstor.org/stable/1942704.
 11. Програма економічних реформ на 2010 – 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"  від 02 черв.2010 р. Електронний ресурс / Комітет економічних реформ при Президентові України. – Режим доступу : https://ips.ligazakon.net/document/MUS14838.
 12. Україна: оцінка управління державними інвестиціями. 2012 [Електронний ресурс] / Міжнародний банк реконструкції та розвитку ; Світовий банк. – Режим доступу : https://issuu.com/world.bank.europe.central.    asia/docs/ukraine-pim-ukr.
 13. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проєктів : Закон України від 07 квіт. 2015 р. № 288-VIII // Відом. Верхов. Ради України. – 2015. – № 24. – Ст. 172.
 14. Деякі питання управління державними інвестиціями : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лип. 2015 р. № 571 // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 64. – Ст. 2116.
 15. Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення оцінки державного інвестиційного проєкту затверджені наказом Мінекономіки від 22.12.2017 №1865 //[Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1865731-17#Text.
 16. Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 рр. : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 лют. 2017 р. № 142-р // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 23. – Ст. 659.
 17. Про відкритість використання публічних коштів : Закон України від 11 лют. 2015 р. № 183-VIII // Відом. Верхов. Ради України. – 2015. – № 16. – Ст. 109.
 18. Індекс ефективності державних інвестицій: інвестування в державні інвестиції : звіт МВФ / Міжнародний валютний фонд. – 2010. – 46 с.
References: 
 1. Making public investment more efficient. IMF // [Electronic resource]. Access mode: http://www.cica.net/wp-content/uploads/2016/06/160202_IMF_-Making-public-investment-more-efficient_1.pdf.
 2. Leshchenko, N. (2014). Investments from the budget: what is it? Popular economy: the price of the state, 25. Access mode: http://costua.com/files/report-infrastructure.pdf.
 3. Batishcheva, S. M. (2009). Financing of capital investments of local budgets. Nauk. etc. PIT, 3 (48), 35 – 42.
 4. Kovalivska, S. (2016). Budget expenditures – 2016: without investments and reforms. [Electronic resource]. Access mode: http://ukrreal.info/ua/ekonomika/77382-vidatki-byudzhetu-2016-bez-investitsiy-i-reform.
 5. Gordienko, O. M. (2012). Capital investments: content, role and place in state investment activity. Derzh. Construction, 2. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2012_2_33.
 6. Ershova, G. V. What hinders the effective implementation of public investment projects? Access mode: https: // www. obozrevatel.com/my/economy/43650-scho-zavazhae-efektivnij-realizatsii-derzhaanih –investitsijnih-proektiv.htm.
 7. Fedorchak, O. V. (2017). Problems of state investment in Ukraine. Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine. Series: Public Administration, 4, 45-55. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2017_4_8
 8. Recommendation on Effective Public Investment Across Levels of Government. OECD Council 12 Mar. 2014. (2014). Official OECD website [Electronic resource]. Access mode: http://www.oecd.org/effective-public-investment-toolkit/recommendation-effective-public-investment-across-levels-of-government.htm
 9. On Amendments to the Law of Ukraine “On Investment Activity” Concerning State Investment Projects: Law of Ukraine of March 23. 2017 № 1981-VIII. (2017). Vidom. Verkhov. Radyl of Ukraine, 18, 221.
 10. North, D. C. (1991). Institutions. The Journal of Economic Perspectives, 5, 1, 97 – 112. https://www.jstor.org/stable/1942704.
 11. Program of economic reforms for 2010 – 2014 "Wealthy society, competitive economy, efficient state" from June 2, 2010. (2010). Committee for Economic Reforms under the President of Ukraine. Access mode: https://ips.ligazakon.net/document/MUS14838
 12. Ukraine: assessment of public investment management. (2012). International Bank for Reconstruction and Development; The World Bank. Access mode: https://issuu.com/world.bank.europe.central. asia / docs / ukraine-pim-ukr
 13. On Amendments to the Budget Code of Ukraine Concerning State Investment Projects: Law of Ukraine of April 7. 2015 № 288-VIII. (2015). Vidom. Verkhov. Council of Ukraine, 24, Art. 172.
 14. Some issues of public investment management: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of July 22. 2015 № 571. (2015). Ofits. spring Of Ukraine, 64, 2116.
 15. Methodical recommendations for the preparation and evaluation of the state investment project approved by the order of the Ministry of Economy dated 22.12.2017 651865. (2017). Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1865731-17#Text.
 16. On approval of the Strategy for reforming the public financial management system for 2017–2020: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of February 8. 2017 № 142-r. (2017). Ofits. spring Of Ukraine, 23, 659.
 17. On the open use of public funds: Law of Ukraine of 11 February. 2015 № 183-VIII. (2015). Vidom. Verkhov. Council of Ukraine, 16, Art. 109.
 18. Public Investment Performance Index: Investing in Public Investment: IMF. (2010). International Monetary Fund Report, 46.