ОГЛЯД ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ

Заголовок (англійською): 
OVERVIEW OF INFORMATION TECHNOLOGIES OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS
Автор(и): 
Данченко О. Б.
Бедрій Д. І.
Семко О. В.
Автор(и) (англ): 
Danchenko Olena
Bedrii Dmytro
Semko Alexander
Ключові слова (укр): 
методологія; інформаційні технології; бізнес-процеси; управління; оптимізація
Ключові слова (англ): 
methodology; Information Technology; business processes; management; optimization
Анотація (укр): 
Базисним управлінням бізнесом є управління структурою бізнес-процесів. Успішність та ефективність управління складна і досить ємна діяльність, яка залежить від обраного інструментарію, зокрема, застосування інформаційних технологій. Ринок ІТ демонструє велику різноманітність програмних продуктів для розроблення та управління бізнес-процесами. Стаття присвячена дослідженню сучасної ІТ-продукції і визначенню відповідної її специфіки. Методологія управління має широкий спектр інструментарію з управління бізнес-процесами. Авторами розглянуто основні системи управління бізнес-процесами: BPMS, що надає можливості реалізовувати бізнес-процеси відповідно до їх формальної моделі; IDEF стандарт методології сімейства ICAM, призначення яких полягає у моделюванні складних систем, відображенні та аналізі моделі; ARIS, який допомагає створювати системи збалансованих показників та оптимізувати бізнес-процеси відповідно до цих показників; BPMN, особливість якої в наданні можливості описати і змоделювати бізнес-процеси; BPEL стандарт, створений для проєктування і виконання бізнес-процесів. Розглянуто мови: YAWL, яка застосовується для формального опису бізнес-процесів; UML – уніфікована мова моделювання, використовується в системі об᾽єктно-орієнтованого програмування, містить об᾽єктно-орієнтовані нотації. У статті розглянуто тільки частину методів, які застосовують менеджери компаній для ефективного управлінні бізнес-процесами. Дослідження навіть незначної частини цих методів надають можливості виділити низку переваг, при цьому необхідно пам’ятати, що просте володіння цим інструментарієм в управлінні бізнес-процесами не гарантує успіху, але його відсутність може призвести до втрати конкурентоспроможності, зменшення частини ринку та низької ефективності.
Анотація (англ): 
The basic business management is the management of the structure of business processes. The success and efficiency of management is a complex and quite capacious activity, which depends on the chosen tools, in particular, the use of information technology. The IT market demonstrates a wide variety of software products for business process development and management. The article is devoted to the study of modern IT products and determine its specifics. The management methodology has a wide range of business process management tools. The authors consider the main business process management systems: BPMS, which provides opportunities to implement business processes in accordance with their formal model; IDEF standard methodology of the ICAM family whose purpose is to model complex systems, display and analyze the model; ARIS, which allows you to create systems of balanced scores and optimize business processes in accordance with these indicators; BPMN, the feature of which is the ability to describe and model business processes; BPEL standard created for the design and execution of business processes. Considered languages: YAWL, which is used to formally describe business processes; UML is a unified modeling language used in the object-oriented programming system, it contains object-oriented notations. The article discusses only some of the methods used by company managers to effectively manage business processes. Studies of even a small proportion of these methods provide a number of benefits, but it is important to remember that simply mastering these tools in business process management does not guarantee success, but its absence can lead to loss of competitiveness, reduced market share and low efficiency.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 44, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 44, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 44, 2020
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
05 Октябрь 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
Університет автора: 
Черкаський державний технологічний університет, Черкаси; Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення», Одеса
Литература: 
 1. Довба І. В., Сойма С. Ю. Особливості оптимізації управління бізнес-процесами підприємства та методи їх удосконалення. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка та суспільство. – № 6. 2016. С. 130–133. 
 2. Онопко А. С., Жигалкевич Ж. М. Застосування інформаційних технологій в управлінні підприємством. КПІ ім.Сікорського.URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22560/1/2017-11_2-18.pdf.
 3. Автоматизоване управління бізнес-процесами підприємства. URL: https://inteltech.com.ua/uk/blogs/avtomatyzovane-upravlinnya-biznes-procesamy-pidpryyemstva.
 4. Вінничук О. Ю. Аналіз систем управління бізнес-процесами для малого та середнього бізнесу. Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Вип. 623-626. Економіка. С. 311-317.
 5. Гаврилова Е. А., Митина Н. Н. Информационные технологии в управлении бизнес-процессами. Управление предприятием Экономинфо. № 9. 2008. С. 68–71.
 6. IDEF. URL:http://ru.wikipedia.org/wiki/IDEF
 7. Инструментарий управления бизнес-процессами ARIS. URL: http://bps.org.ua/aris.html
 8. Морозова В. И., Врублевский К. Э. Моделирование бизнес-процессов с использованием методологии ARIS: учеб. метод. пособ. Москва : РУТ (МИИТ), 2017. 47 c.
 9. Офіційний сайт City Consulting. URL: http://www.citycg.ru/services/business-process/metody-opisanija-processov/.
 10. Кулябов Д. С. Введение в формальные методы описания бизнес-процессов : учеб. пособ. А. В. Королькова. – Москва.: РУДН, 2008. 173 с.
 11. Элементы нотации BPMN. URL: – http://elma-bpm.ru.
 12. Нотация BPMN: особенности и преимущества, функционал. URL: http://daily.com.ua/publications/Notaciya-BPMN-osobennosti-i-preimushchestva-funkcional.
 13. Автоматизация бизнес-процессов. BPEL. URL : http://www.citforum.ru.
 14. YAWL. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/YAWL.
 15. Яблочников Е. И., Молочник В. И., Фомина Ю. Н. Реинжиниринг бизнес-процессов проектирования и производства : учеб. пособ. Санкт-Петербург: СПбГУИТМО, 2008. 152 с.
 16. Общая характеристика языка UML. http://www.informicus.ru/default.aspx?SECTION=6&id=73&subdivisionid=2.
 17. Мартинюк О. А. Особливості опису бізнес-процесів в сучасних ІТ-системах. Електронний журнал «Ефективна економіка». URLhttp://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3514.
 18. Кравець В. І., Слісаренко Т. В. Використання інформаційних технологій для підвищення ефективності управління підприємством. Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М. М. Палінчак. Ужгород : Гельветика, 2017. Вип. 13. Ч.1. С. 136-140.
References: 
 1. Dovba, I. V., Soyma, S. Yu. (2016). Features of optimization of business process management of the enterprise and methods of their improvemen. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series: Economy and Society, 6, 130–133.
 2. Onopko, A. S., Zhigalkevich, Zh. M. (2017). Application of information technologies in enterprise management. KPI named after Sikorsky. [Electronic resource]. – https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22560/1/2017-11_2-18.pdf
 3. Automated business process management of the enterprise. [Electronic resource]. – https://inteltech.com.ua/uk/blogs/avtomatyzovane-upravlinnya-biznes-procesamy-pidpryyemstva
 4. Vinnychuk, O. Yu. (2012). Analysis of business process management systems for small and medium business. Scientific Bulletin of Chernivtsi University, 623-626, 311-317.
 5. Gavrilova, E. A. and Mitina, N. N. (2008). Information technologies in business process management. Enterprise Management Econominfo, 9, 68–71.
 6. IDEF. [Electronic resource]. – http://ru.wikipedia.org/wiki/IDEF
 7. ARIS business process management tools. [Electronic resource]. – http://bps.org.ua/aris.html
 8. Morozova, V. I. and Vrublevsky, K. E. (2017). Modeling of business processes using the ARIS methodology: a textbook. M.: RUT (MIIT), 47.
 9. Official site City Consulting. [Electronic resource]. – http://www.citycg.ru/services/business-process/metody-opisanija-processov/
 10. Kulyabov, D. S. and Korolkova, A. V. (2008). Introduction to formal methods of describing business processes: Textbook. manual. М.:RUND, 173.
 11. BPMN notation elements. [Electronic resource]. – http://elma-bpm.ru
 12. BPMN notation: features and advantages, functionality. [Electronic resource]. – http://daily.com.ua/publications/Notaciya-BPMN-osobennosti-i-preimushchestva-funkcional
 13. Business process automation. BPEL. [Electronic resource]. – http://www.citforum.ru
 14. YAWL. [Electronic resource]. – https://ru.wikipedia.org/wiki/YAWL
 15. Yablochnikov, E.I., Molochnik, V.I. & Fomina, Yu.N. (2008). Reengineering of business processes of design and production. St. Petersburg, 152.
 16. General characteristics of the UML language. [Electronic resource]. – http://www.informicus.ru/default.aspx?SECTION=6&id=73&subdivisionid=2
 17. Martinyuk, O.A. Features of the description of business processes in modern IT systems // Electronic journal «Effective economy». [Electronic resource]. – http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3514
 18. Kravets, V. I., Slisarenko, T. V. (2017). The use of information technology to improve the efficiency of enterprise management. Scientific Bulletin of Uzhgorod National University: Series: International economic relations and the world economy, 13. Part 1, 135–140.