ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТА ПРОДУКТИ ПРОЄКТУ ЕКОЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Заголовок (англійською): 
LIFE CYCLE AND PRODUCTS OF THE ECOLOGICAL SYSTEM PROJECT
Автор(и): 
Ковтун Т. А.
Автор(и) (англ): 
Kovtun Tetiana
Ключові слова (укр): 
проєкт екологістичної системи; життєвий цикл проєкту; фази життєвого циклу проєкту; продукти фаз життєвого циклу проєкту
Ключові слова (англ): 
ecological system project; project life cycle; project life cycle phases; products of the project life cycle phases
Анотація (укр): 
Досліджено специфічні особливості життєвого циклу та продуктів проєкту екологістичної системи в контексті циркулярної моделі економіки, що дає змогу досягти цілей сталого розвитку. Визначено відмінності між життєвими циклами продуктів (маркетингового, функціонального та логістичного) в лінійній та циркулярній економіці. Надано характеристику життєвому циклу проєкту екологістичної системи, який має відмінності від життєвого циклу проєкту логістичної системи, обґрунтовані особливостями екологічної спрямованості такого типу проєктів. Пропонується поділяти життєвий цикл проєкту екологістичної системи на загальноприйняті фази передінвестиційну, інвестиційну, експлуатаційну та специфічні еколого-орієнтовані фази (регенеративну та ліквідаційну). Визнання доцільності врахування еколого-орієнтованих фаз проєкту забезпечене застосуванням циркулярних процесів, що допомагають організувати рух зворотних рециклінгово-утилізаційних процесів та замкнути логістичний ланцюг. Основним завданням заключних фаз проєкту є зменшення екодеструктивного впливу проєктування та функціонування екологістичної системи на довкілля. Залежно від способу поділу проєкту на фази, визначається тривалість кожної фази, її початок і закінчення, результат – продукт. Запропоновано модель життєвого циклу та продуктів проєкту екологістичної системи. Визначено продукти окремих фаз проєкту екологістичної системи, охарактеризовано їх особливості. Встановлено зв’язок між продуктами окремих фаз проєкту, який обумовлений залежністю параметрів продуктів попередніх фаз від властивостей продуктів наступних фаз проєкту. Взаємозв’язки між продуктами необхідно враховувати при проєктуванні екологістичних систем, оскільки це дасть змогу значно знизити ступінь невизначеності та вплинути на успішність реалізації проєкту.
Анотація (англ): 
The article explores the specific features of the life cycle and products of the ecological system project in terms of the circular model of the economy, which allows to achieve the goals of sustainable development. The differences between product life cycles (marketing, functional and logistics) in linear and circular economy are determined. The characteristic of the life cycle of the project of ecological system which has differences from the project of a life cycle of the logistic system project, substantiated by features of ecological orientation of this type of projects is given. It is proposed to divide the life cycle of the ecological system project into generally accepted phases: pre-investment, investment, operational, and specific eco-oriented phases: regenerative and liquidation. Recognition of the expediency of taking into account the environmentally-oriented phases of the project is ensured by the use of circular processes that allow to organize the movement of reverse recycling and disposal processes and close the logistics chain. The main task of the final phases of the project is to reduce the eco-destructive impact of the design and operation of the ecological system on the environment. Depending on the method of dividing the project into phases, the duration of each phase, its beginning and end, the result is the product. The model of the life cycle and products in the project of the ecological system has been propagated. The products of separate phases of the project of ecological system are defined, their features are characterized. The connection between the products of the individual phases of the project is observed, which is due to the dependence of the parameters of the products of the previous phases on the properties of the products of the subsequent phases of the project. Product relationships should be considered when designing environmental systems, as this will significantly reduce uncertainty and affect project success.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 44, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 44, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 44, 2020
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
07 Октябрь 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
Університет автора: 
Одеський національний морський університет, Одеса
Литература: 
 1. Пинто Дж. К. Управление проектами / Дж. К. Пинто ; пер. с англ. В. Н. Футова. Санкт-Петербург : Питер, 2004. 464 с.
 2. Мазур И. И. Управление проектами : учебн. пособие / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге. – Москва : ОМЕГА – Л, 2004. 405 с.
 3. Рач В. А., Антоненко С. В., Черепаха Г. С. Особенности взаимодействия руководителя и команды на различных этапах проекта. Управління проектами та розвиток виробництва. 2004. № 1. С. 160–170.
 4. Мазуркевич А. И. Управление на основе общей модели развития систем. Управління проектами та розвиток виробництва. 2005. № 2. С. 18–23.
 5. Бушуев С. Д., Бушуева Н. С. Управление проектами: Основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров, (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.0). Киев : ІРІДІУМ, 2006.
  208 с.
 6. Бэгьюли Ф. Управление проектом / Ф. Бэгьюли ; пер.с англ. Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2002. 208 с.
 7. Тарасюк Г. М. Управління проектами : навч. посіб. Київ : Каравела, 2004. 344 с.
 8. Керівництво з основ Проектного менеджменту. Інститут проектного менеджменту США. Київ : ВІПОЛ, 1999. 197 с.
 9. Демин Г. К. Закономерности нововведений на основе закона этапного развития систем. Управління проектами та розвиток виробництва. Київ, 2004. № 2. С. 90–98.
 10. Литвинченко А. А., Рач В. А. Проблемы развития науки управления проектами. Управління проектами та розвиток виробництва. Київ, 2004. № 4. С. 5–12.
 11. Бабаев И. А. Формирование видения продукта проекта развития организации. Управління проектами та розвиток виробництва. 2006. № 2. С. 30–38.
 12. Литвинченко А. А. Управление стоимостью проекта: сущностные отношения. Управління проектами та розвиток виробництва. 2006. № 1. С. 124–128.
 13. Берг Д. Б., Ульянова Е. А., Добряк П. В. Модели жизненного цикла: учеб. пособие. Екатеринбург : изд-во Урал. ун-та, 2014. 74 с.
 14. Ковтун Т. А. Методический подход к принятию управленческих решений по инициализации продуктов проекта транспортного предприятия. Управління проектами та розвиток виробництва. Київ, 2007. № 2. С. 145–157.
References: 
 1. Pinto, J. K. (2004). Project Management. Transl. from English Futova V. N. SPb.: Peter, 464.
 2. Mazur, I. I., Shapiro, V. D. & Olderogge, N. G. (2004). Project Management: textbook. M.: OMEGA – L, 405.
 3. Rach, V. A., Antonenko, S. V. & Turtle, G. S. (2004). Features of interaction between the leader and the team at different stages of the project. Project management and development of production, 1, 160–170.
 4. Mazurkevich, A. I. (2005). Management based on the general model of systems development. Management of projects and development of production, 2, 18–23.
 5. Bushuev, S. D. & Bushueva, N. S. (2006). Project Management: Fundamentals of Professional Knowledge and a System for Assessing the Competence of Project Managers. National Competence Baseline, NCB UA Version 3.0. K.: ІРІДІУМ, 208.
 6. Bagiuli, F. (2002). Project Management. M.: FAIR-PRESS, 208.
 7. Tarasyuk, G. M. (2004). Project management. K.: Karavela, 344.
 8. Guide from the foundations of Project management. Institute for Project Management USA. (1999). K.: VIPOL, 197.
 9. Demin, G. K. (2004). Regularities of innovations based on the law of staged development of systems. Management of projects and development of production, 2, 90–98.
 10. Litvinchenko, A. A. & Rach, V. A. (2004). Problems of development of science of project management. Project management and development of production, 4, 5–12.
 11. Babaev, I. A. (2006). Formation of product development of the organization development project. Management of projects and development of production, 2, 30–38.
 12. Litvinchenko, A. A.(2006). Project cost management: essential relationships. Project management and development, 1, 124–128.
 13. Berg, D. B., Ulyanov, E. A. & Dobryak, P. V. (2014). Models of life cycle: textbook. Manual. Yekaterinburg: Ural Publishing House. University, 74.
 14. Kovtun,T. A. (2007). Methodical approach to making managerial decisions on the initialization of the products of the transport enterprise project. Project management and development of production, 2, 145-157.