ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВИКОНАННЯ АРТ-ПРОЄКТУ

Заголовок (англійською): 
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF CREATIVE PERSONALITY AND THEIR INFLUENCE ON ART PROJECT PERFORMANCE
Автор(и): 
Рибалко І. В.
Чаюн Н. С.
Бєлова О. І.
Автор(и) (англ): 
Rybalko Iryna
Chaiun Nadiia
Bielova Olena
Ключові слова (укр): 
управління арт-проєктами; творча особистість; психологічні особливості; психологічні аспекти; проєкт; арт-проєкт; проєктний менеджмент
Ключові слова (англ): 
art project management; creative personality; psychological features; psychological aspects; project; art project; project management
Анотація (укр): 
Будь-який проєкт – це насамперед проєктна команда, яка його реалізує. Саме люди, які мають знання, досвід і мотивацію завершити роботу, є тим двигуном, без якого навіть ідеально спланований проєкт залишиться лише на папері. Тому проєктний менеджмент приділяє значну частину уваги формуванню та методам управління команди проєкту. І важливим компонентом у процесі формування і управління команди проєкту є врахування психологічних рис кожного члена команди та з’ясування подальшого їх впливу на реалізацію проєкту. Особливо це важливо для арт-проєктів, де команда – це творчо обдаровані люди з певними психологічними аспектами, притаманними саме талановитим особистостям. Виявлення й аналіз особливих рис характеру, які зазвичай притаманні творчим людям, значно допоможе менеджеру проєкту зрозуміти потреби та можливості кожного члена команди, його мотивацію і страхи та допоможуть створити умови для всебічного розкриття кожного таланту. Водночас ці знання необхідні для того, щоб створити злагоджену командну роботу, яка стане запорукою успішності будь-якого арт-проєкту, незалежно від його складності та розміру. Це вкрай необхідно, виходячи з результату проведеного аналізу, який дав розуміння, що творчо обдаровану людину не цікавить організаційна робота щодо виконання проєкту загалом. Обдарована людину всеціло поглинена у творчий процес створення певного продукту. Але організаційні питання залишаються поза увагою творчої людини лише до того моменту, поки організація проєктної діяльності не стосується безпосередньо графіка її роботи, якості матеріалів чи обладнання, з якими вона має працювати. Тож менеджеру проєкту потрібно в такий спосіб побудувати процес управління проєктом, щоб водночас зі створенням умов для плідної праці команди проєку, мінімізувати ризики для досягнення цілей управління проєктом, а отже, отримати продукт певної якості в запланований термін та виділений бюджет.
Анотація (англ): 
Any project is first of all a project team that implements it. It is people who have the knowledge, experience and motivation to complete the work, that are the engine without which even a perfectly planned project will remain only on paper. Therefore, project management pays much attention to the formation and methods of the project team management. And an important component in the process of forming and managing a project team is to take into account the psychological traits of each team member and determine their further impact on project implementation. This is especially important for art projects, where the team is creatively gifted people with certain psychological aspects, which are inherent for talented individuals. Identifying and analyzing the specific character traits that are usually inherent in creative people will greatly help the project manager to understand the needs and capabilities of each team member, the motivation of each person and their fears and help create the conditions for full disclosure of each talent. But at the same time, this knowledge is necessary in order to create a coordinated teamwork that will guarantee the success of any art project, regardless of its complexity and size. This is extremely necessary based on the results of the analysis, which gave the understanding that a creatively creative person is not interested in organizational work on the project in general. A creative person is completely absorbed in the creative process of creating a certain product. But organizational issues remain out of the creative person's attention only as long as the organization of the project activity does not directly concern the schedule of its work, the quality of materials or equipment with which the person has to work. Therefore, the project manager needs to build the project management process in such a way that while creating conditions for productive work of the project team, minimize risks to achieve project management goals, namely, get a product of a certain quality on time and budget.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 44, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 44, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 44, 2020
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
16 Октябрь 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
Університет автора: 
Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», Київ
Литература: 
 1. Palchynska M.V., Azhaman I.A., Telichko N.A., Sadova M.A., Danchenko O.B. Psychological means of theoretical modeling of the optimum number of project staff. International Journal of Management (IJM). 2020. Vol. 11, Is. 4. P. 414-426. URL: http://www.iaeme.com/ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=4.
 2. Бас Д. В. Арт-проекти, їх особливості та визначення. Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. 2016. № 3. С. 57-62.
 3. Рибалко І. В. Данченко О. Б., Меленчук В. М., Березенський Р. В. Проєктний підхід у творчій сфері. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Strategic management, portfolio, program and project management : зб. наук. пр. 2020. № 1. С. 24–30.
 4. Рибалко І.В. Аналіз впливу психологічних особливостей стейкхолдерів на арт-проєкти. Управління проектами: стан та перспективи : матеріали XVІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 8-11 вересня 2020 р.). Миколаїв, 2020. С. 91-95.
 5. Даринская Л. А. Творческий потенциал учащихся: методология, теория, практика : монография. Санкт-Петербург, 2005. 293 с.
 6. Мaslow A. Creativity in self-actualising people. In: Anderson H.H. «Creativity and its cultivation». Harper, 1959.
 7. Гатанов Ю.Б. Развитие личности, способной к творческой самореализации. Психологическая наука и образование. 1998. № 1. С. 10 – 14.
 8. Грузенберг С. О. Психология творчества. Введение в психологию и теорию творчества. Минск : Белтрестпечать, 1923. Т. 1: Феноменология творчества. Строение творческого процесса. 166 с.
 9. Моляко В. А. Психология творческой деятельности. Киев: Знание, 1978. 45 с.
 10. Леонгард К. Акцентуированные личности : монография. / перев. с нем. В.М. Лещинской. Київ : Вища школа, 1981. 390 с.
 11. Кеттел Р. Смысл и стратегическое использование факторного анализа. В Справочнике Многофакторных экспериментальной психологии. Нью-Йорк : Пленум. (1023) цитаты.
 12. Юнґ К.Г. Психологические типы. Перевод: София Лорие (под ред. В. Зеленского). Санкт-Петербург: Азбука, 2001.
 13. Бушуев С. Д., Бушуева Н. С., Бабаев И. А. и др. Креативные технологии управления проектами и программами. Київ: «Самит-Книга», 2010. 768 с.
 14. Кузьмінська Ю.М. Огляд методів управління креативністю команди проекту. Актуальні проблеми сучасної наукової думки : матеріали наук.-практ. конф. Київ, 2014. С. 275–276.
References: 
 1. Palchynska, M. V., Azhaman, I. A., Telichko, N. A., Sadova, M. A., Danchenko, O. B. (2020). Psychological means of theoretical modeling of the optimum number of project staff. International Journal of Management (IJM), 11,  4, 414-426. URL: http://www.iaeme.com/ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=4.
 2. Bass, D. W. (2016). Art projects, their features and definitions. Bulletin of Cherkasy State Technological University. Series: Technical Sciences, 3, 57–62.
 3. Rybalko, I. V., Danchenko, O. B., Melenchuk, V. M., Berezensky, R. V. (2020). Project approach in the creative sphere. Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Strategic management, portfolio management, programs and projects, 1, 24–30.
 4. Rybalko, I. V. (2020). Analysis of the influence of psychological features of stakeholders on art projects. Project management: status and prospects: materials of the XVI International. scientific-practical conf. (Mykolayiv, September 8-11, 2020). Nikolaev, pp. 91–95.
 5. Darinskaya, L. A. (2005). Student creativity: methodology, theory, practice : monograph. SPb., 293.
 6. Мaslow, A. (1059). Creativity in self-actualising people. In: Anderson H.H. «Creativity and its cultivation». Harper.
 7. Gatanov, Y. B. (1998). Development of a personality capable of creative self-realization. Psychological science and education, 1, 10–14.
 8. Gruzenberg, S. O. (1923). Psychology of creativity. An introduction to psychology and the theory of creativity. Minsk: Beltrestpechat. T. 1: Phenomenology of creativity. The structure of the creative process, 166.
 9. Molyako, V. A. (1078). Psychology of creative activity. Kiev: Knowledge, 45.
 10. Leonhard, K. (1081). Accentuated personalities: monograph. Transl. by. V.M. Leshchinskaya. Kiev: Vishcha school, 390.
 11. Kettel, R. Sense and strategic use of factor analysis. The Handbook of Multifactorial Experimental Psychology. New York: Plenum. (1023) quotes.
 12. Yung, K. G. (2001). Psychological types. Translation: Sophia Lorie (edited by V. Zelensky). SPb.: Azbuka.
 13. Bushuev, S. D., Bushueva, N. S., Babaev, I. A. and other. (2010). Creative technologies for project and program management. К.: "Samit-Kniga", 768.
 14. Kuzminska, Yu. M. (2014). Review of project team creativity management methods. Actual problems of modern scientific thought: materials of scientific practice. conf. Kyiv, pp. 275–276.