ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДКРИТИМ КОДОМ

Заголовок (англійською): 
PRACTICAL ANALYSIS OF THE SOURCE OF SOURCE SOFTWARE SOFTWARE
Автор(и): 
Катаєва Є. Ю
Одокієнко С. М.
Люта М. В.
Савченко Я. С.
Автор(и) (англ): 
Kataieva Yevheniia
Odokienko Svetlana
Luta Maya
Savchenko Yaroslav
Ключові слова (укр): 
якість програмного забезпечення; тестування; метрики якості
Ключові слова (англ): 
software quality; testing; quality metrics
Анотація (укр): 
Успіх будь-якого проєкту визначається його здатністю задовольнити потреби споживача, а тому забезпечення високого рівня якості є необхідним завданням будь-якого виробництва, в т. ч. програмної інженерії. Недостатня якість створюваного ПЗ потребує багато IT-організації, до 70% бюджету інформаційної системи резервувати на етап супроводу. При цьому до 60% всіх модифікацій ПЗ виконується для усунення помилок, а тільки решту 40%  для корекції ПЗ в рамках бізнес-процесу, вдосконалення тих чи інших показників якості ПЗ, або для запобігання потенційних проблем. Якість ПЗ  поняття комплексне. Стандарти виділяють якість процесів розробки, внутрішню і зовнішню якість програмного продукту, якість програмного продукту на стадії використання. Для кожного з компонентів якості можна навести набір метрик, що визначають якість програмного продукту. Отримана структура називається моделлю якості програмного забезпечення. Метрика програмного забезпечення  це захід, що допомагає отримати чисельне значення деякої властивості програмного забезпечення або його специфікацій, а також метод її підрахунку. Метрики дають змогу отримати чисельні значення кожної властивості програмного забезпечення або його специфікацій. Особливий інтерес представляють метрики складності програмного забезпечення. Складність є важливим фактором, від якого залежать інші параметри якості ПЗ, такі як точність, коректність, надійність, зручність супроводу. Наявність методів і алгоритмів автоматичного розрахунку метрик складності ПЗ за допомогою програмних засобів допомагає отримати комплексний формальний звіт про якість ПЗ за короткий час. Це дає змогу проводити об'єктивний моніторинг рівня якості ПЗ протягом всього життєвого циклу проєкту, вносити корективи в план проєкту, а також своєчасно приймати рішення про необхідність проведення рефакторингу.
Анотація (англ): 
The success of any project is determined by its ability to meet the needs of the consumer, and therefore ensuring a high level of quality is a necessary task of any production, including software engineering. Insufficient quality of the created software requires many IT-organizations, up to 70% of the budget of the information system to reserve for the maintenance stage, with up to 60% of all software modifications performed to eliminate errors, and only the remaining 40% - to correct software within the business process, improvement certain indicators of software quality, or to prevent potential problems. Software quality is a complex concept. Standards highlight the quality of development processes, internal and external quality of the software product, the quality of the software product at the stage of use. For each of the components of quality can be called a set of metrics that determine the quality of the software product. The resulting structure is called the software quality model. Software metrics are a measure that allows you to get the numerical value of a property of software or its specifications, as well as the method of its calculation. Metrics allow you to get numeric values for each property of the software or its specifications. Of particular interest are software complexity metrics. Complexity is an important factor on which other parameters of software quality depend, such as accuracy, correctness, reliability, convenience of support. The existence of methods and algorithms for automatic calculation of software complexity metrics using software allows you to get a comprehensive formal report on the quality of software in a short time. This allows for objective monitoring of the quality of software throughout the project life cycle, make adjustments to the project plan, as well as make timely decisions about the need for refactoring.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 44, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 44, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 44, 2020
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
03 Ноябрь 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Університет автора: 
Черкаський державний технологічний університет, Черкаси; Київський національний університет технологій та дизайну, Київ
Литература: 
 1. Майерс Гленфорд, Баджетт Том, Сандлер Кори. Искусство тестирования программ. Москва : Диалектика,
  2012. 272 с.
 2. Криспин Лайза, Грегори Джанет Гибкое тестирование: практическое руководство для тестировщиков ПО и гибких команд. Москва : Вильямс, 2010. 464 с.
 3.  Канер Кем, Фолк Джек, Нгуен. Енг Кек Тестирование программного обеспечения. Фундаментальные концепции менеджмента бизнес-приложений. Киев : ДиаСофт, 2001. 544 с.
 4. Калбертсон Роберт, Браун Крис, Кобб Гэри Быстрое тестирование. Москва : Вильямс, 2002. 374 с.
 5. Синицын С. В., Налютин Н. Ю. Верификация программного обеспечения. Москва : БИНОМ, 2008. 368 с.
 6. Бейзер Б. Тестирование чёрного ящика. Технологии функционального тестирования программного обеспечения и систем. Санкт-Петербург: Питер. 2004. 320 с.
 7. Модульне тестування. URL: https: // msn. khnu. km. ua / pluginfile. Php / 208290 / mod_resource / content/2/%D0%9B%D0%A0%20%E2%84%964. pdf (дата звернення 01.11.2020).
 8. Модульне тестування. URL: https://studfile.net/preview/14533269/ (дата звернення 01.11.2020).
 9. Види тестування та відмінності між ними. URL: https://www.quality-assurance-group.com/vydy-testuvannya-ta-vidminnosti-mizh-nymy-shpargalka-z-testuvannya-chastyna-4/ (дата звернення 01.11.2020).
 10. Системный контекст программного обеспечения. URL: https://stepik.org/lesson/106620/step/1?unit=81144 (дата звернення 01.11.2020).
 11. Принципы тестирования. URL: https://qalight.com.ua/baza-znaniy/pochemu-testirovanie-neobhodimo/ (дата звернення 01.11.2020).
References: 
 1. Majers, Glenford, Badzhett, Tom, Sandler, Kory. (2012). The art of software testing. Moscow: Dialektika.
 2. Kryspyn, Lajza, Gregory, Janet. (2010). Agile Testing: A Practical Guide for Software Testers and Agile Teams. Moscow: Viliams.
 3. Kaner, Kem, Folk, Jack, Nguen, Eng Kek. (2001). Software testing. Fundamental Concepts of Business Application Management. Kyiv: DiaSoft.
 4. Kalbertson, Robert, Braun, Krys, Kobb, Gery. (2002). Rapid testing. Moscow: Viliams.
 5. Synyczin, S.V., Nalyuty`n, N.Yu. (2008). Software verification. Moscow: Binom.
 6. Bejzer, B. (2004). Functional testing technologies for software and systems. Piter: SPb
 7. Modulne testuvannya [electronic source]. Available: https://msn.khnu.km.ua/pluginfile.php/208290/mod_resource/content/2/%D0%9B%D0%A0%20%E2%84%964.pdf
 8. Modulne testuvannya [electronic source]. Available: https://studfile.net/preview/14533269/.
 9. Vydy testuvannya ta vidminnosti mizh nymy [electronic source]. Available: https://www.quality-assurance-group.com/vydy-testuvannya-ta-vidminnosti-mizh-nymy-shpargalka-z-testuvannya-chastyna-4/.
 10. Systemnшj kontekst programmnogo obespechenyya [electronic source]. Available: https://stepik.org/lesson/106620/step/1?unit=81144.
 11. Pryncypш testyrovanyya [electronic source]. Available: https://qalight.com.ua/baza-znaniy/pochemu-testirovanie-neobhodimo/.