ІНСТРУМЕНТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИХОВАНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ

Заголовок (англійською): 
INFORMATION SUPPORT TOOLS FOR DETERMINING THE HIDDEN DEVELOPMENT POTENTIAL OF URBAN AREAS FOR THE IMPLEMENTATION OF MASTER PLANNING PROJECTS OF INTEGRATED HOUSING
Автор(и): 
Гончаренко Т. А.
Міхайленко В. М.
Автор(и) (англ): 
Honcharenko Tetyana
Mihaylenko Victor
Ключові слова (укр): 
інформаційне забезпечення розвитку міських територій; модель формування інтегрального показника рівня якості житлової міської території; метод комплексної оцінки житлової забудови
Ключові слова (англ): 
information support of urban territories development; model of formation of integrated indicator of quality level of residential urban territory; method of complex estimation of housing construction
Анотація (укр): 
Розглянуто проблеми інформаційного забезпечення визначення прихованого потенціалу розвитку міських територій для реалізації проєктів генерального планування комплексної житлової забудови. Для вирішення проблеми розроблено аналітичну модель формування синтетичного інтегрального індикатора рівня якості житлової міської території на основі зведених інтегральних індикаторів оцінки комфортності житлової міської забудови, яку запропоновано проводити з використанням нормативно-факторного підходу. Вихідні дані, що мають кількісну оцінку, нормуються щодо показників спеціально сформованого шаблону нормативної умовно-комфортної ділянки міської території і використовуються далі у вигляді відносних величин – індексів. Така модель ділянки мікрорайону комплексної міської забудови на основі цільових і розрахункових показників генплану розвитку міста розраховується за результатами статистичного аналізу апріорних даних, для якого відібрані десять факторів, що відіграють основну роль у формуванні синтезованого інтегрального індикатора. Для зручності сприйняття отриманих оцінок всі значення зведені до єдиної 10-бальної шкали. Для обґрунтування вибору земельних ділянок та оцінки їх прихованого потенціалу запропоновано методи комплексної оцінки комфортності міських територій, оцінки прибутковості інвестицій і підвищення рівня комфортності та інтегральної оцінки прихованого потенціалу міських територій. Зведені інтегральні індикатори оцінки комфортності житлової міської забудови визначені за двома групами: якість і комплексність міської забудови, на основі яких встановлено синтетичний інтегральний індикатор – рівень якості житлової міської території (РЯЖМТ). Запропоновано аналітичні інструменти інформаційного забезпечення для реалізації інвестиційних проєктів комплексної житлової забудови у вигляді двох алгоритмів – обліку прихованого потенціалу та формування інвестиційної програми розвитку міських територій. Доведено доцільність застосування запропонованих аналітичних інструментів інформаційного забезпечення для формування генерального плану та інвестиційної програми розвитку міста в такій послідовності – оцінка можливості реалізації інвестиційного проєкту; оцінка ефективності освоєння міських територій з урахуванням їх прихованого потенціалу; відбір інвестиційних проєктів для їх включення в інвестиційні програми і визначення їх пріоритетності.
Анотація (англ): 
The problems of information support for determining the hidden potential of urban development for the implementation of master planning projects of integrated housing development are considered. To solve the problem, an analytical model of forming a synthetic integrated indicator of the quality level of residential urban area on the basis of consolidated integrated indicators for assessing the comfort of residential urban development, which is proposed to be carried out using the regulatory approach. The initial data, which have a quantitative assessment, are normalized to the indicators of a specially formed template of the normative conditionally comfortable area of the urban area and are used further in the form of relative values – indices. This model of the district of complex urban development on the basis of target and calculated indicators of the general plan of city development is calculated based on the results of statistical analysis of a priori data, for which ten factors are selected that play a major role in forming the synthesized integrated indicator. For convenience of perception of the received estimations all values are resulted in a uniform 10-point scale. To substantiate the choice of land plots and assess their hidden potential, methods of comprehensive assessment of the comfort of urban areas, assessment of return on investment and increase the level of comfort and integrated assessment of the hidden potential of urban areas are proposed. Consolidated integrated indicators for assessing the comfort of residential urban development are defined in two groups: the quality and complexity of urban development, based on which a synthetic integrated indicator – the level of quality of residential urban area (RJMHT). Analytical tools of information support for realization of investment projects of complex housing construction in the form of two algorithms – the account of the hidden potential and formation of the investment program of development of urban territories are offered. The expediency of application of the offered analytical tools of information maintenance for formation of the general plan and the investment program of development of the city in such sequence is shown – an estimation of possibility of realization of the investment project; assessment of the effectiveness of urban development, taking into account their hidden potential; selection of investment projects for their inclusion in investment programs and determination of their priority.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 44, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 44, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 44, 2020
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Дата публікації: 
12 Ноябрь 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Eastman, C. M., et al., BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors. 2011: John Wiley & Sons.
 2. Xu, X., et al., From building information modeling to city information modeling in Journal of Information Technology in Construction (ITCon), 2014, 19: pp. 292–300.
 3. Sirakova T. A. Urban Planning: from GIS and BIM straight to CIM. Practical application in the urban area of Porto, 2018, 145 р.
 4. Volkov, A., Chulkov, V., Kazaryan, R., Gazaryan, R. (2014). C ycle reorganization as model of dynamics change and development norm in every living and artificial beings. Applied Mechanics and Materials, 584–586, 2685–2688.
 5. Wang, X., Wong, J., Li, H., Chan, G., Li, H. (2014). A review of cloud-based BIM technology in the construction sector. Journal of Information Technology in Construction, 19, 281 – 291.
 6. The BIM Project Execution Planning Guide and Templates – Version 2.1, Penn State; http://bim.psu.edu/Uses/the_uses_of_bim.pdf
 7. Гончаренко, Т. А. Кластерний метод формування метаданих багатовимірних інформаційних систем для розв’язання задач генерального планування. Управління розвитком складних систем. Київ, 2020. № 42. С. 93 – 101, dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2020.42.93-101.
 8. Гончаренко, Т. А. Інтеграційна модель життєвого циклу території будівлі на основі BIM. Управління розвитком складних систем. Київ, 2020. № 43. С. 83 – 90, dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2020.43.83–90.
 9. Kulikov P., Ryzhakova G., Honcharenko T., Ryzhakov D., Malykhina O. OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems, International Journal of Advanced Trends in Computer Science and  Engineering, 8(10), October 2020, pp. 7337-7343, https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/1108102020 (SCOPUS).
 10. Mihaylenko V., Honcharenko T., Chupryna K., Andrashko Yu., Budnik S. Modeling of Spatial Data on the Construction Site Based on Multidimensional Information Objects in ‘International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)’, Volume-8 Issue-6, August 2019, Page No. 3934-3940. URL: https://www.ijeat.org/wp-content/uploads/papers/v8i6/F9057088619.pdf (SCOPUS).
 11. Гончаренко Т. А. Верифікація інформаційних моделей об'єктів будівництва. Управління розвитком складних систем. Київ, 2019. № 39. С. 69 – 74; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11340656.
 12. Гончаренко Т А., Міхайленко В. М. Застосування методів багатовимірного аналізу даних для моделювання території під забудову. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Інформатика та моделювання. Київ, 2019. № 28 (1353). С. 5–15. DOI: 10.20998/2411-0558.2019.28.02
 13. Honcharenko T., Mihaylenko V., Lyashchenko T. Integration of bim and cals technologies for information modeling in construction, ХV Міжнародної науково-практичної конференції “Prospects for the development of modern science and practice”, 11-12 травня 2020 р., Грац, Австрія.
 14. Kuchansky A., Biloshchytskyi A., Andrashko Yu., Biloshchytska S., Honcharenko T., Nikolenko V. “Fractal time series analysis in non-stationary environment”, 2019 IEEE International Scientific-Practical Conference: Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2019 – Proceedings, 2019, pp. 236-240. (SCOPUS).
 15. Honcharenko T., Lyashchenko T., Lyashchenko M. Information technologies for 3D modeling for construction and architecture, Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 80–82.
 16. Гончаренко Т. А. Інформаційна технологія створення інтегрованої цифрової моделі території під забудову, ХXVІІ Міжнародна Науково-практична Конференція «Microcad-2019», Харків 2019, с. 137–138.
References: 
 1. Eastman, C.M., et al. (2011). BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors. John Wiley & Sons.
 2. Xu, X., et al. (2014). From building information modeling to city information modeling. Journal of Information Technology in Construction (ITCon), 19, 292–300.
 3. Sirakova, T.A. (2018). Urban Planning: from GIS and BIM straight to CIM. Practical application in the urban area of Porto, 145.
 4. Volkov, A., Chulkov, V., Kazaryan, R., Gazaryan, R. (2014). Cycle reorganization as model of dynamics change and development norm in every living and artificial beings. Applied Mechanics and Materials, 584–586, 2685–2688.
 5. Wang, X., Wong, J., Li, H., Chan, G., Li, H. (2014). A review of cloud-based BIM technology in the construction sector. Journal of Information Technology in Construction, 19, 281–291.
 6. The BIM Project Execution Planning Guide and Templates – Version 2.1, Penn State; http://bim.psu.edu/Uses/the_uses_of_bim.pdf
 7. Honcharenko, Tetyana. (2020). Cluster method of forming metadata of multidimensional information systems for solving general planning problems. Management of Development of Complex Systems, 42, 93–101. dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2020.42.93-101
 8. Honcharenko, Tetyana. (2020). Integration model of the life cycle of the building area based on BIM. Management of Development of Complex Systems, 43, 83–90. dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2020.43.83-90.
 9. Kulikov, P., Ryzhakova, G., Honcharenko, T., Ryzhakov, D., Malykhina, O. (2020). OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, 8(10), 7337-7343. https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/1108102020 (SCOPUS).
 10. Mihaylenko, V., Honcharenko, T., Chupryna, K., Andrashko, Yu., Budnik, S., (2019). Modeling of Spatial Data on the Construction Site Based on Multidimensional Information Objects. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), 8(6), 3934-3940. URL: https://www.ijeat.org/wp-content/uploads/papers/v8i6/F9057088619.pdf (SCOPUS).
 11. Honcharenko, Tetyana. (2019). Verification of information models construction objects. Management of Development of Complex Systems, 39, 69–74; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11340656.
 12. Honcharenko, Т. & Mihaylenko, V. (2019). Application of methods of multidimensional data analysis for modeling of the territory under construction. Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". Series: Informatics and modeling, 28 (1353), 5–15. DOI: 10.20998/2411-0558.2019.28.02
 13. Honcharenko, T., Mihaylenko, V., Lyashchenko, T. (2020). Integration of bim and cals technologies for information modeling in construction, Procc. XV International Scientific and Practical Conference "Prospects for the development of modern science and practice", May 11-12, 2020, Graz, Austria.
 14. Kuchansky, A., Biloshchytskyi, A., Andrashko, Yu., Biloshchytska, S., Honcharenko, T., Nikolenko, V. (2019). Fractal time series analysis in non-stationary environment, Proc. IEEE International Scientific-Practical Conference: Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T, pp. 236–240.
 15. Honcharenko, T., Lyashchenko, T., Lyashchenko, M. (2019). Information technologies for 3D modeling for construction and architecture, Procc. Sixth international scientific-practical conferenceManagement of the development of technologies, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 80–82.
 16. Honcharenko, T., (2019). Information technology for creating an integrated digital model of the building area. Proc. XXVІІ International Scientific and Practical Conference "Microcad-2019", Kharkiv, p. 137–138.