ПОЛЕ ЗАДАЧ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА

Заголовок (англійською): 
FIELD OF TASKS OF THE CONSTRUCTION OBJECT
Автор(и): 
Горда О. В.
Автор(и) (англ): 
Gorda Elena
Ключові слова (укр): 
будівництво; будівельна геодезія; моделювання; об'єкт; завдання; поле задач; модель; інформаційне середовище; мета; стан
Ключові слова (англ): 
construction; building geodesy; modeling; object; task; task field; model; information environment; purpose; state
Анотація (укр): 
Виконано узагальнення поняття завдання в термінах інформаційних середовищ будівництва [ІСБ]. Визначено підхід до представлення таких понять, як проблематика будівництва, проблема будівництва, онтологія, ідея, концепція, класифікація проблем, завдань, напрямів, об'єктів, що входять в установчу частину завдань з урахуванням специфіки задач, розв'язуваних в рамках розроблюваних інформаційних технологій у будівельній проблематиці. У роботі визначаються і досліджуються на основі методів будівельної геодезії власне задачі будівництва, проєктування, моделювання, моніторингу та їх сукупності в рамках проблематики будівництва засобами теорії інформації. Запропоновано і описано підхід щодо технічного стану будівельного об'єкта на основі інформаційного моделювання в управлінні будівельним процесом і інформаційного моделювання в рамках життєвого циклу. Інформаційне моделювання – це процес, результати кожного етапу якого, тобто інформаційні моделі будівлі, сильно відрізняються одна від одної залежно від стадії життєвого циклу об'єкта і тих вимог, які висуваються до моделювання під час вирішення виникаючих завдань. Будівельний об'єкт сильно залежить від стадії свого існування: якщо при проєктуванні він є віртуальним, а під час будівництва поступово набуває реального втілення, то на довгому етапі експлуатації будівля входить у пору стабільності і вже не схильна до значних змін. Інформаційна модель – це мінливий об'єкт, який залежить від кола вирішуваних завдань. Використовуючи методи будівельної геодезії, в рамках проблематики будівництва визначено поле задач, клас задач, уточнено поняття задачі, стан задачі, підзадачі, ланцюги задач, розв’язання задачі і розв’язок задачі, досліджено відношення між задачами, між класами задач на основі відношення еквівалентності, досліджено відношення, що задають перетворення агрегації, злиття, інтеграції. Актуальність поставленого завдання з теоретичної точки зору визначається розширенням онтології будівництва як науки, з прикладної точки зору визначається забезпеченням можливості точної формалізації нормативно-довідкової інформації та документації в будівництві.
Анотація (англ): 
The generalization of the concept of the task in terms of information environments of construction [ISB] is performed. The approach to the presentation of such concepts as construction issues, construction problem, ontology, idea, concept, classification of problems, tasks, directions, objects included in the staging part of the tasks taking into account the specifics of the tasks solved within the developed information technologies in construction issues. The paper defines and investigates on the basis of methods of construction geodesy the actual tasks of construction, design, modeling, monitoring and their totality in the field of construction by means of information theory. An approach to the description of the technical condition of a construction object on the basis of information modeling in the management of the construction process and information modeling within the life cycle is proposed and described. Information modeling is a process, the results of each stage of which, ie information models of the building, differ greatly from each other depending on the stage of the life cycle of the object and the requirements for modeling in solving emerging problems. The construction object strongly depends on the stage of its existence: if during the design it is virtual, and during construction it gradually finds a real embodiment, then at a long stage of operation the building enters a period of stability and is no longer subject to significant changes. An information model is a variable object that depends on the range of tasks to be solved. Using the methods of construction geodesy in the field of construction, the field of problems, class of problems, the concept of the problem, the state of the problem, subtasks, chains of problems, problem solving and the result of solving the problem, the relationship between problems setting the transformation of aggregation, merger, integration. The urgency of the task from a theoretical point of view is determined by the expansion of the ontology of construction as a science, from an applied point of view is determined by the possibility of accurate formalization of regulatory information and documentation in construction.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 44, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 44, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 44, 2020
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
05 Ноябрь 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Поляков А. А., Цветков В. Я. Прикладная информатика: учеб.-метод. пособие: в 2-х ч. /под общ. ред.
  А. Н. Тихонова. Москва : МАКС Пресс, 2008. Т. 1. 788 с.
 2. Ожерельева Т. А. Об отношении понятий информационное пространство, информационное поле, информационная среда и семантическое окружение. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 10. С. 21–24.
 3. Чехарин Е. Е. Информационная модель семантического окружения. Перспективы науки и образования. 2014.
  № 4. С. 20-24.
 4. Буркина, В. А., Титова Е. И. Механизмы систематизации математических знаний. Молодой ученый, № 3 (62), 2014 г. С. 884–887.
 5. Горда О. В. Аналіз моделей в інформаційному просторі будівництва. International Scientific-Practical Conference of young scientists "Build-Master-Class-2019", November 2020, Kyiv, Ukraine.
 6. Григоровський П. Є., Горда О. В., Чуканова Н. П. Інформаційні середовища в будівництві. Будівельне виробництво. № 68. С. 15–19.
 7. Григоровський П. Є., Горда О. В., Чуканова Н. П. Інформаційне моделювання будівель для вибору систем інструментального моніторингу на різних етапах життєвого циклу. Будівельне виробництво. № 68. С. 3–7.
 8. Горда О. В. Застосування BIM технологій на будівельному майданчику в інформаційних технологіях управління проектом. International Scientific-Practical Conference of young scientists "Build-Master-Class-2019", November 2019, Kyiv, Ukraine, 521. P. 424.
 9. Горда О. В. Об'єктно-орієнтоване проектування програмних середовищ в умовах розподілених баз знань. Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Файл.
 10. Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла. URL: https://meganorm.ru/Index2/1/4293738/4293738904.htm.
 11. Мустафин Н. Ш., Барышников А. А. Повышение ресурсной производительности на всех этапах проектирования и строительства с помощью программных технологий BIM. Региональное строительство: электронный научно-практический журнал, 2016. №3(15). С. 6.
References: 
 1. Polyakov, A., Tsvetkov, V. (2008). Applied computer science: teaching method. Allowance: in 2 parts. Under common. ed. A.N. Тichоnоv. Moscow : MAKS Press, 788.
 2. Ojerelieva, T. (2014). On the relationship between the concepts of information space, information field, information environment and semantic environment. International Journal of Applied and Fundamental Research, 10, 21–24.
 3. Chekharin, E. (2014). Information model of the semantic environment. Perspectives of science and education, 4, 20–24.
 4. Burkina, V., Titova, E. (2014). Mechanisms of systematization of mathematical knowledge. Young Scientist, 3 (62), 884–887.
 5. Gorda, O. (2020). Analysis of models in the information space of construction. Procc. International Scientific-Practical Conference of young scientists "Build-Master-Class-2020" November 2020, Kyiv, Ukraine.
 6. Grigorovsky, P., Gorda, O., Chukanova, N. (2019). Information environments in construction. Construction production, 68, 15–19.
 7. Grigorovsky, P., Gorda, O., Chukanova, N. (2019). Information modeling of buildings for the selection of instrumental monitoring systems at different stages of the life cycle. Construction production, 68, 3–7.
 8. Gorda, O. (2019). Application of BIM technologies on the construction site in information technologies of project management. Procc. International Scientific-Practical Conference of young scientists "Build-Master-Class-2019", Kyiv, Ukraine, 424.
 9. Gorda, O. (2020). Object-oriented design of software environments in the conditions of distributed knowledge bases. Procc. The first scientific-practical conference "Distributed software systems and technologies", KNUBA.
 10. Information modeling in construction. Rules for the formation of the information model of objects at different stages of the life cycle. Electronic resource https://meganorm.ru/Index2/1/4293738/4293738904.htm.
 11. Mustafin, N., Baryshnikov, A. (2016). Increasing resource productivity at all stages of design and construction with the help of BIM software technologies. Regional Construction: electronic scientific-practical journal, 3(15), 6.