РОЗРОБКА КОНЦЕНТРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Заголовок (англійською): 
DEVELOPMENT OF CONCENTRIC INFORMATION TECHNOLOGY OF DIGITAL TRANSFORMATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Автор(и): 
Тесля Ю. М.
Заспа Г. О.
Автор(и) (англ): 
Teslia Iurii
Zaspa Hryhoriy
Ключові слова (укр): 
цифрова трансформація; заклади вищої освіти; концентрична інформаційна технологія; управління інформацією
Ключові слова (англ): 
digital transformation; higher education institutions; concentric information technology; information management; methods of interlayer information interaction
Анотація (укр): 
Сучасні світові тенденції розвитку освіти спрямовані на цифрову трансформацію освітніх закладів. Традиційні підходи до інформатизації закладів вищої освіти через їхню автоматизацію вже не відповідають вимогам часу. Тому необхідні нові підходи, в основі яких діджиталізація освітніх процесів, спрямована на створення цифрових університетів. Для цього в рамках роботи було досліджено сучасний стан використання інформаційних систем в закладах вищої освіти та проблематику цифрової трансформації ЗВО. Було виявлено проблему розрізненості інструментів автоматизації, що не дає змоги ефективно реалізувати проєкти діджиталізації, створити єдину систему побудови цифрових університетів. Запропоновано вирішувати проблему цифрової трансформації ЗВО на основі використання розробленої в рамках цього дослідження концентричної інформаційної технології, яка інтегрує всі інформаційні бази, методи та засоби розв’язання функціональних завдань в єдиний цифровий простір задля максимального забезпечення інформаційних потреб закладів вищої освіти. Ця технологія базується на розроблених в рамках дослідження: 1) концентричній моделі інформаційної технології цифрової трансформації ЗВО, яка дає змогу інтегрувати методи і засоби управління інформацією задля створення єдиного цифрового простору ЗВО; 2) функціонально незалежному методі управління інформацією закладів вищої освіти, який допомагає створювати універсальні інструменти інформатизації, які є незалежними від складу і специфіки побудови створюваних засобів розв’язання функціональних завдань; 3) методах міжшарової інформаційної взаємодії, що забезпечують відображення в процесах кожного з шарів змін в інформаційному середовищі сусідніх шарів. Результати дослідження використані при побудові інформаційно-аналітичної системи підтримки освітньої діяльності університету, яка розроблена та впроваджена в Черкаському державному технологічному університеті.
Анотація (англ): 
Modern world trends in education are aimed at the digital transformation of educational institutions. Traditional approaches to higher education institutions informatization through their automation no longer meet the requirements of the time. Therefore, new approaches are needed, based on the digitalization of educational processes aimed at creating digital universities. For this purpose, the current state of information systems in higher education institutions use and the issue of higher education institutions digital transformation were studied. The problem of automation tools separation was revealed, which does not allow to effectively implement digitalization projects, does not allow to create a single system of building digital universities. It is proposed to solve the digital transformation of higher education institutions problem based on the use of concentric information technology developed in this study, which integrates all information bases, methods and means of solving functional problems into a single digital space to maximize information needs of higher education institutions. This technology is based on the following developed in the study: 1) concentric model of information technology of digital transformation of higher education institutions, which allows to integrate methods and tools of information management to create a single higher education institutions digital space; 2 functionally independent method of information management of higher education institutions, which allows to create universal tools of informatization, which are independent of the composition and specifics of the construction of the created tools of solving functional problems; 3) interlayer information interaction methods, providing reflection in the processes of each of the layers of changes in the information environment of neighboring layers. The results of the study were used in the construction of information and analytical system of the university educational activities support, which was developed and implemented at Cherkasy State Technological University.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 44, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 44, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 44, 2020
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
02 Октябрь 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Університет автора: 
Національний авіаційний університет, Київ; Черкаський державний технологічний університет, Черкаси
Литература: 
 1. Teslia I., Yehorchenkovа N., Khlevna I., Kataieva Y., Latysheva T., Yehorchenkov O., Khlevnyi A., Veretelnyk V . Development of systemotechnical concept of digitalization of higher education institutions. Eastern European Journal of Advanced Technologies. 2020. 6/2(108). P. 6 – 21.
 2. Глушков В. М. Основы безбумажной информатики. Москва і Наука, 1987. 552 с.
 3. Тимченко А. А., Родионов А. А. Основы информатики системного проектирования объектов новой техники. Киев. Наукова думка, 1991. 152 с.
 4. Тимченко А. А. Основи системного проектування та системного аналізу складних об'єктів: Основи системного підходу та системного аналізу об'єктів нової техніки. Київ : Либідь, 2004. 288 с.
 5. Зиндер Е. З. Новое системное проектирование: информационные технологии и бизнес-реинжиниринг. СУБД, 1996. № 1. С. 55 – 67.
 6. Alan Eardley, Hanifa Shahand, Andrea Radman. A model for improving the role of IT in BPR. Business Process Management Journal. 2008. Vol. 14, No 5. P. 629 – 653.
 7. Данченко О. Б. Практичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів. Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2014. 238 с.
 8. Заспа Г. О., Данченко О. Б. Інформаційна система як рушійна сила оптимізації управління компанією. Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" (ІТОНТ-2014): ІІ Міжнар. науково-практ. конф., Черкаси, 2014.
  Т.1. С. 94 – 95.
 9. Andrew Annacone. The 4 Types of Digital Transformation. URL: https://www.linkedin.com/pulse/4-types-digital-transformation-andrew-annacone (дата звернення 06.10.2020).
 10. Eric Spear. Digital Transformation in Higher Education: Trends, Tips, Examples & More. URL: https://precisioncampus.com/blog/digital-transformation-higher-education (дата звернення 08.10.2020).
 11. Gregory Vial. Understanding digital transformation: A review and a research agenda. The Journal of Strategic Information Systems. 2019. Volume 28, Issue 2. P. 118 – 144.
 12. Положення про Міністерство цифрової трансформації України. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-ministerstva-cifrovoyi-t180919 (дата звернення 09.10.2020).
 13. Swen Nadkarni, Reinhard Prügl. Digital transformation: a review, synthesis and opportunities for future research. Management Review Quarterly2020. DOI: 10.1007/s11301-020-00185-7.
 14. Mora H. L. Sánchez P. P. Digital Transformation in Higher Education Institutions with Business Process Management. Robotic Process Automation mediation model. 15th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), 2020. P. 1–6, DOI: 10.23919/CISTI49556.2020.9140851.
 15. The 2018 digital university. Staying relevant in the digital age. URL:https://www.pwc.co.uk/assets/pdf/the-2018-digital-university-staying-relevant-in-the-digital-age.pdf (дата звернення 09.10.2020).
 16. Трушкіна Н. В., Ринкевич Н. С. Цифрова трансформація бізнес-процесів на підприємствах: реалії та сучасні виклики. Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології : матеріали XVIІІ Міжнар. науково-практ. конф., м. Київ, 19-20 вересня 2019 р. Київ, 2019. C.130 – 133.
 17. Гриценко В. И., Бажан Л. И. Цифровая трансформация экономики. Управляющие системы и машины. 2017.
  № 6. C. 3 – 16.
 18. Ковтонюк К. В. Цифрова трансформація світової економіки. Вчені записки Університету «КРОК». Київ, 2017. Вип. 47. С. 70 – 76.
 19. Гужва В. М. Цифрова трансформація університетів. Східна Європа:економіка, бізнес та управління. 2019. 4(21). С. 597 – 604.
 20. Єгорченкова Н. Ю., Тесля Ю. М., Хлевна Ю. Л., Кичань О. М. Методологічні аспекти створення цифрового університету. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. 2020. № 1. С. 31–36. DOI: 10.20998/2413-3000.2020.1.4.
 21. Програмне забезпечення для вищих навчальних закладів України "Політек-СОФТ". URL: http://www.politek-soft.kiev.ua.
References: 
 1. Teslia, I., Yehorchenkovа, N., Khlevna, I., Kataieva, Y., Latysheva, T., Yehorchenkov, O., Khlevnyi, A., Veretelnyk, V. (2020). Development of systemotechnical concept of digitalization of higher education institutions. Eastern European Journal of Advanced Technologies, 6/2(108), 6–21.
 2. Glushkov, V. M. (1987). Fundamentals of Paperless Informatics. Science.
 3. Tymchenko, A. A., Rodionov, A. A. (1991). Fundamentals of Informatics of New Technology Objects Design. Scientific Thought.
 4. Tymchenko, A. A. (2004). Fundamentals of Complex Objects System Design and System Analysis: Fundamentals of System Approach and System Analysis of New Technology Objects. Lybid.
 5. Zinder, E. Z. (1996). New System Design: Information Technology and Business Reengineering. SUBD, 1, 55–67.
 6. Eardley, A., Shahand, H., Radman, A. (2008). A model for improving the role of IT in BPR. Business Process Management Journal, 14(5), 629–653.
 7. Danchenko, O. B. (2014). Practical Aspects of Business Process Reengineering. University of Economics and Law "KROK".
 8. Zaspa, H. O., Danchenko, O. B. (2014). Information System as a Driving Force for Optimizing Company Management. Proc. ІІ International Scientific-Practical Conference "Information technology in education, science and technology" (ITEST-2014), 1, 94–95.
 9. Annacone, A. (2020). The 4 Types of Digital Transformation. URL: https://www.linkedin.com/pulse/4-types-digital-transformation-andrew-annacone
 10. Spea, E. (2020). Digital Transformation in Higher Education: Trends, Tips, Examples & More. URL: https://precisioncampus.com/blog/digital-transformation-higher-education
 11. Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. The Journal of Strategic Information Systems, 28(2), 118–144.
 12. Regulations on the Ministry of Digital Transformation of Ukraine. (2020).URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-ministerstva-cifrovoyi-t180919.
 13. Nadkarni, S., Prügl, R. (2020). Digital transformation: a review, synthesis and opportunities for future research. Management Review Quarterly.  doi: 10.1007/s11301-020-00185-7
 14. Mora, H. L., Sánchez, P. P. (2020). Digital Transformation in Higher Education Institutions with Business Process Management. Robotic Process Automation mediation model. Proc. 15th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), 1–6. Doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140851.
 15. The 2018 digital university. Staying relevant in the digital age. (2018). URL: https://www.pwc.co.uk/assets/pdf/the-2018-digital-university-staying-relevant-in-the-digital-age.pdf.
 16. Trushkina, N. V., Rynkevych, N. S. (2018). Digital Transformation of Business Processes at Enterprises: Reality ad Modern Challenges. Proc. XVIІІ International Scientific-Practical Conference "Building Information Society: Resources and Technologies", 130–133.
 17. Gritsenko, V. I., Bazhan, L. I. (2017).Digital Transformation of Economics. Control Systems and Machines, 6, 3–16.
 18. Kovtoniuk, K. V. (2017).World Economics Digital Transformation. Scientific Records of "KROK" University, 47.
 19. Huzhva, V. M. (2019). Universities Digital Transformation. Eastern Europe: Economics, Business and Management, 4(21), 597–604.
 20. Yegorchenkova, N., Tesla, I., Khlevna, I., Kichan, O. (2020). Methodological aspects of creating a digital university. Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Strategic management, portfolio management, programs and projects, 1, 31–36. DOI: 10.20998 / 2413-3000.2020.1.4.
 21. Software for higher educational institutions of Ukraine "PolytekSOFT". (2020). URL: http://www.politek-soft.kiev.ua.