ЕКОНОМІКО-АНАЛІТИЧНІ НОВАЦІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВЗАЄМОДІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ БУДІВНИЦТВА В ПРОЄКТАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Заголовок (англійською): 
ECONOMIC AND ANALYTICAL INNOVATIONS IN ENSURING THE INTERACTION OF CONSTRUCTION STAKEHOLDERS IN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS
Автор(и): 
Григоренко В. В.
Рижаков Д. А.
Малихіна О. М.
Кушнір І. І.
Федорова Я. Ю.
Сотніков Д. А.
Автор(и) (англ): 
Grigorenko Vasily
Rуzhаkov Dmуtrо
Malykhina Oksana
Кushnir Ilya
Fedorova Yana
Sotnikov Dmуtrо
Ключові слова (укр): 
державно-приватне партнерство; будівельне підприємство; стейкхолдер будівництва; інвестиційна стратегія; будівельний проєкт
Ключові слова (англ): 
public-private partnership; construction enterprise; construction stakeholder; investment strategy; construction project
Анотація (укр): 
Представлено особливості розвитку проєктів державно-приватного партнерства (ДПП), види й форми використовуваних моделей ДПП, а також виявлено сучасні проблеми й перешкоди на шляху впровадження ДПП і наведено рекомендації щодо їх подолання в будівельній галузі України. Попередньо виокремлено основні ознаки і сфери застосування ДПП. Наголошується, що важливою передумовою для мотивації приватного сектору на вступ у державно-приватне партнерство є дотримання чітких правочинних формальних правил в інституціональній системі. Увагу приділено вдосконаленню процесу формування й реалізації інвестиційної стратегії підприємствами будівельної галузі, обґрунтуванню теоретико-інструментальних процедур процесу розроблення й прийняття інвестиційних рішень на рівні регіонів. Використовуваний у дослідженні структурно-функціональний метод наукового аналізу дав змогу визначити, що система управління ДПП є комплексом структурних елементів національної економіки, об’єднаних різноманітними, специфічними за змістом, зв’язками та відносинами завдяки взаємній інтеграції інтересів, відповідальності та ризиків. Ця система містить інститути, процеси, економічні важелі цілеспрямованого впливу та стимули, що створюють умови мотивованого ефективного партнерства держави і приватних підприємницьких структур. Розглянуто проблематику інвестиційного менеджменту щодо розроблення та впровадження організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційно-будівельних проєктів на основі ДПП. Зазначене вимагає нагального провадження механізмів організаційно-економічних змін задля форсованого розвитку вітчизняних будівельних підприємств із урахуванням міжнародних досягнень у цій сфері діяльності та національних економічних інтересів, а також убезпеченням щільної міжгалузевої взаємодії стейкхолдерів будівництва і структурних трансформацій відповідно до вимог реалізації проєктів ДПП.
Анотація (англ): 
This article presents the peculiarities of the development of public-private partnership (PPP) projects, types and forms of PPP models used, as well as identifies current problems and obstacles to the implementation of PPP and provides recommendations for overcoming them in the construction industry of Ukraine. The main features and areas of application of PPP have been previously identified. It is emphasized that an important prerequisite for motivating the private sector to join a public-private partnership is compliance with clear legal formal rules in the institutional system. Attention is paid to the improvement of the process of formation and implementation of investment strategy by enterprises of the construction industry, substantiation of theoretical and instrumental procedures of the process of development and adoption of investment decisions at the regional level. The structural-functional method of scientific analysis used in the study allowed to determine that the PPP management system is a complex of structural elements of the national economy, united by various, specific in content, connections and relationships due to mutual integration of interests, responsibilities and risks. This system contains institutions, processes, economic levers of purposeful influence and incentives that create the conditions for a motivated effective partnership between the state and private business structures. The issues of investment management on the development and implementation of organizational and economic mechanism for the implementation of investment and construction projects on the basis of PPP are considered. This requires urgent implementation of mechanisms of organizational and economic changes for the forced development of domestic construction companies, taking into account international achievements in this field of activity and national economic interests; ensuring close intersectoral interaction of construction stakeholders and structural transformations in accordance with the requirements of PPP projects.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 44, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 44, 2020
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 44, 2020
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
27 Октябрь 2020
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ; ВСП Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Реутов В. Є. Регіональний вимір трансформаційних зрушень економіки України : монографія. Сімферополь : Фєнікс, 2010. 432 с.
 2. Голляк Ю. Б. Міжнародна міжгалузева взаємодія в авіаційній галузі : монографія. Київ: Вид-во ПанТот, 2010. 268 с.
 3. Petro Kulikov, Galyna Ryzhakova, Tetyana Honcharenko, Dmytro Ryzhakov and Oksana Malykhina. OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. Vol 9, No.5, September – October 2020. рр.8670-8676. SCOPUS Available Online at http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse254952020.pdf https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/254952020
 4. Public Private Partnerships In Germany – An Overview [Electronic resource]. // http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=87762
 5. Рижакова Г. М., Малихіна О. М., Ручинська Ю. М., Петренко Г. С. Економіко-управлінські предиктори стратегічного девелопменту в умовах динамічного середовища впровадження проектів будівництва. Управління розвитком складних систем. 2019. № 39. С. 154 – 163; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11340710.
 6. Брайловський І. А. Державно-приватне партнерство: методологія, теорія, механізми розвитку партнерства: автореф. дис. … докт. екон. наук: спец. 08.00.01. Харків, 2015. 40 с.
 7. Рижакова Г. М. Приходько Д. О., Предун К. М., Лугіна Т. С., Коваль Т. С. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики. Управління розвитком складних систем. 2017. № 32. С. 159 – 165.
 8. Lebeda T., Zapatrina I. Public-private partnership as a factor of economic growth and problems of its development in Ukraine Ekonomist, 2011. №3. С. 52–58.
 9. Государственно-частное партнерство: симбиоз государства и бизнеса URL: http://bujet.ru/article/59841.php.
 10. Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Rуzhаkov, Dmуtrо, (2018). Risk-management in the system of management of integration processes as a component of modernization of Ukrainian economy. Management of Development of Complex Systems, 36, 113 – 119.
 11. Marchuk Tetyana Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations. 2017. Vol. 14(4), p. 12–20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.
 12. Ryzhakova G. Chupryna K., Ivakhnenko I., Derkach A., Huliaiev D. Expert-analytical model of management quality assessment at a construction enterprise. Scientific Journal of Astana IT University, Volume 3, September 2020. P. 71–82.
 13. Дикий О. В. Державно-приватне партнерство як механізм ефективного відтворення конвергентного потенціалу будівельних підприємств: автореф. дис. … докт. екон. наук: спец. 08.00.04. Київ, 2013. 36 с.
 14. Malykhina О. Transformation of approaches and means of diagnosing risks of investment projects and government targeted programs. Innovative Solutions in Modern Science. 2019. Vol 2. No. 29. р. 5 – 14. DOI: https://doi.org/10.26886/2414634X.2(29)2019.1.
 15. Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy. The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). No. 8 (4), p. 4024 – 4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.
 16. Руководство по партнерству государственного и частного секторов: Public-Private Partnership (PPP) Handbook [Электронный ресурс] Азиатский банк развития. URL: http://www.adb.org/Documents/Translations/Russian/Public-Private-Partnership-ru.pdf.
References: 
 1. Reutov, V. E. (2010). Regional dimension of transformational shifts of the economy of Ukraine: monograph. Simferopol: Phoenix, 432.
 2. Gollyak, Y. B. (2010). International intersectoral cooperation in the aviation industry: a monograph. Kyiv: PanTot Publishing House, 268.
 3. Kulikov, Petro, Ryzhakova, Galyna, Honcharenko, Tetyana, Ryzhakov, Dmytro & Malykhina, Oksana. (2020). OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, 9, 5, 8670-8676. Available Online at http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse254952020.pdf https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/254952020
 4. Public Private Partnerships In Germany – An Overview [Electronic resource]. http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=87762
 5. Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Ruchynska, Yulia & Petrenko, Anna. (2019). Economic and managerial predictors of strategic development in a dynamic environment of construction projects implementation. Management of Development of Complex Systems, 39, 154–163; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11340710.
 6. Brailovsky, I. A., (2015). Public-private partnership: methodology, theory, mechanisms of partnership development: author's ref. dis. … Dr. econ. Science: special. 08.00.01. Kharkiv, 2015, 40.
 7. Ryzhakova, G.M., Prykhodko, D.O., Predun, K.M., Lugina, T.S., Koval, T.S. (2017). Models of target selection of representative indicators of construction enterprises: etymology and typology of diagnostic systems. Management of Development of Complex Systems, 32, 159–165.
 8. Lebeda, T., Zapatrina, I., (2011). Public-private partnership as a factor of economic growth and problems of its development in Ukraine. Ekonomist, 3, 52–58.
 9. Public-private partnership: symbiosis of government and business. URL: http://bujet.ru/article/59841.php.
 10. Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Rуzhаkov, Dmуtrо. (2018). Risk-management in the system of management of integration processes as a component of modernization of Ukrainian economy. Management of Development of Complex Systems, 36, 113–119.
 11. Marchuk, Tetyana, (2017). Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations, 14(4), 12–20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.
 12. Ryzhakova, G., Chupryna, K., Ivakhnenko, I., Derkach, A., & Huliaiev, D. (2020). Expert-analytical model of management quality assessment at a construction enterprise. Scientific Journal of Astana IT University, 3, 71–82.
 13. Dyky, O. V. (2013). Public-private partnership as a mechanism for effective reproduction of the convergent potential of construction companies: author. Dis. … Dr. econ. Science: special. 08.00.04. Kyiv, 36.
 14. Malykhina, О. (2019). Transformation of approaches and means of diagnosing risks of investment projects and government targeted programs. Innovative Solutions in Modern Science, 2, 29, 5–14. DOI: https://doi.org/10.26886/2414634X.2(29)2019.1.
 15. Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy, (2019). The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8 (4), 4024–4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.
 16. Guidelines for Public-Private Partnerships: Public-Private Partnership (PPP) Handbook [Electronic resource] Asian Development Bank. URL: http://www.adb.org/Documents/Translations/Russian/Public-Private-Partnership-ru.pdf.